Maandbladrubriek Opinie

In het maandblad verschijnen elke maand opiniërende artikelen. Onderstaande de meest recente Opinie-artikelen.

Ars Aequi februari 2018

Ontbinding en vervangende schadevergoeding: lood om oud ijzer?

Als een schuldenaar in verzuim is, heeft zijn schuldeiser onder meer de keuze tussen het ontbinden van de overeenkomst en het vorderen van vervangende schadevergoeding. In de literatuur is wel verdedigd dat deze remedies tot dezelfde uitkomst leiden. Deze opvatting ziet er echter aan voorbij dat de prestaties van contractspartijen niet steeds een gelijke economische waarde vertegenwoordigen. Zeker voor de contractspartij die een economisch nadelige overeenkomst heeft gesloten, doet de keuze tussen deze remedies er wel degelijk toe. 
 

Opinie Redactioneel

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi februari 2018

Doe maar een cursusje empirisch-juridisch onderzoek

De vraag hoe het recht ‘werkt’ of uitpakt is belangrijk met het oog op het beschrijven en evalueren van het recht, alsook voor het doen van aanbevelingen. Deze amuse geeft een aantal voorbeelden van onjuiste aannames over wat het recht ‘doet’, bespreekt de risico’s hiervan en vraagt aandacht voor de noodzaak van meer training in empirisch onderzoek.
 

Opinie Amuse

Metajuridica Rechtswetenschap

Ars Aequi februari 2018

Wat te doen met ‘draaideurpraktijken’ van politici?

Integriteitsregels voor het vervullen van functies in de particuliere sector na een ministerschap

De overstap van oud-ministers onmiddellijk na hun aftreden naar functies in de particuliere sector roept in de publieke opinie steeds vaker vragen op uit een oogpunt van schijn van belangenverstrengeling. Onlangs is een regeling vastgesteld die het verrichten van lobbyactiviteiten door oud-ministers op hun vroegere beleidsterrein op ministeries verbiedt. Is dit lobbyverbod voldoende of moet een verdergaande regeling worden getroffen?
 

Opinie Opiniërend artikel

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi februari 2018

Pecunia olet: de Universiteit Utrecht en de walm van tabak

Onlangs kwam de Universiteit Utrecht in het nieuws omdat een van haar hoogleraren subsidie uit de tabaksindustrie had geaccepteerd. Ewoud Hondius geeft in deze column zijn kijk op deze zaak.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Metajuridica Rechtswetenschap

Ars Aequi februari 2018

Levenslang hopen

In deze column van Sander Steneker staat de levenslange gevangenisstraf in Nederland centraal.
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie Mensenrechten

Ars Aequi januari 2018

Bekendmaking van berispingen en boetes in het BIG-register beschouwd

Sinds 2012 worden in het BIG-register boetes en berispingen openbaar gemaakt. Op deze beslissing is kritiek geleverd, maar er zijn ook voorstanders te vinden. Een belangrijk punt in het debat lijkt te worden vergeten. Draagt de openbaarmaking van boetes en berispingen namelijk wel bij aan de doelen van het tuchtrecht?
 

Opinie Redactioneel

Burgerlijk recht Strafrecht en criminologie Gezondheidsrecht Tuchtrecht

Ars Aequi januari 2018

Arbitrage en de 'Mona Lisa van Oostenrijk'

In 2018 is het twintig jaar geleden dat de Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Ar zijn geformuleerd. De principes beogen bij te dragen aan het identificeren van door de nazi’s geroofde kunst en het opsporen van hun oorspronkelijke eigenaar. Hierbij roepen zij op tot geschillenbeslechting buiten de overheidsrechter om. Aan de hand van de Altmann-arbitrage wordt bekeken welke voordelen arbitrage vooroorlogse eigenaren zou kunnen bieden.
 

Opinie Amuse

Burgerlijk recht Arbitrage & Mediation Goederenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi januari 2018

Van marginale rechterlijke toetsing naar toetsing op maat: einde van een geconditioneerde respons?

Bij beleids- of beoordelingsvrijheid van het bestuursorgaan is doorgaans de geconditioneerde respons dat de bestuursrechter marginaal toetst. De doctrine lijkt zich evenwel steeds meer te ontwikkelen richting een toetsing op maat. Besproken wordt of van een dergelijke ontwikkeling sprake is en, zo ja, of zij van algemene aard is.
 

Opinie Opiniërend artikel

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi januari 2018

Erasmianen plaveien weg naar verenigd Europa

Ewoud Hondius schrijft in zijn #column over de nadelen, maar vooral ook de voordelen van Erasmus, het inmiddels 30 jaar oude Europese uitwisselingsprogramma voor studenten. 
 

Opinie Column

Studie, carričre, vaardigheden Onderwijs Vaardigheden

Ars Aequi januari 2018

Het genderneutrale staatshoofd

"Als de ‘archaïsche aanhef’ boven rechterlijke en notariële grossen dan toch modern moet én de overheid zoveel mogelijk genderneutraal gaat werken, waarom dan niet ook een genderneutrale aanduiding van ons staatshoofd?" Sander Steneker houdt in zijn eerste column voor Ars Aequi een pleidooi voor genderneutrale aanduidingen.
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi december 2017

Van vakmanschap naar meesterschap

De hedendaagse rechtenopleiding heeft een sterk postiefrechtelijke inslag: in zowel onderwijs als tentaminering ligt de nadruk op kennis en toepassing van het geldende recht. Wij bepleiten een herziening van het curriculum, waarin meer aandacht is voor academische vorming en vaardigheden en die 'zelfredzaamheid in het recht' bevordert.
 

Opinie Redactioneel

Studie, carričre, vaardigheden Beroep Onderwijs Vaardigheden

Ars Aequi december 2017

De kunst van het kiezen

Bij de inrichting van aanbestedingsprocedures dienen aanbesteders vele keuzes te maken. De laatste aanbestedingsrichtlijnen uit 2014 hebben deze keuzemogelijkheden verruimd. De slechte scores die het EU rapport Single Market Scoreboard, Performance in the Public Procurement Area over het jaar 2016 voor Nederland toont, rechtvaardigen de vraag of aanbestedende diensten niet met te veel keuzes worden belast en of het niet beter is om meer keuzes door de wetgever te laten maken.
 

Opinie Amuse

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Aanbestedingsrecht Bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi december 2017

Ruimte voor islam in het Nederlandse familierecht?

Moet het Nederlands familierecht rekening houden met islamitische regels die Nederlandse moslims graag toegepast zien? Hoogleraar Susan Rutten bepleit in haar oratie de acceptatie van culturele en religieuze normen in het Nederlands recht, maar wel vanuit Nederlands juridisch perspectief. Hoe realistisch is deze benadering? Een kritische bespreking.
 

Opinie Opiniërend artikel

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Niet-Nederlands recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi december 2017

Europese verordeningen en Nederlands vermogensrecht

Steeds meer verordeningen bevatten vermogensrechtelijke regels. In deze bijdrage brengen wij deze ontwikkeling in kaart en bespreken wij welke consequenties zij heeft voor de inzichtelijkheid, kenbaarheid en coherentie van het vermogensrecht. Ook geven wij aan hoe wetenschappers, wetgevingsjuristen en rechters met deze ontwikkeling kunnen omgaan.
 

Opinie Opiniërend artikel

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht Vermogensrecht

Ars Aequi december 2017

Recht met een glimlach

Op zoek naar een goed feestdagencadeau voor een verwante of bevriende jurist? Traditiegetrouw helpt Ewoud Hondius u in zijn column weer aan ideeën.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi december 2017

Juridische paradoxen en de weerbare democratie

Harm Kloosterhuis sluit zijn reeks columns over denkfouten en drogredenen af met de paradox.
 

Opinie Column

Studie, carričre, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi december 2017

Het Manifest van Leeuwarden: 5 jaar na dato

Het protest dat zeven raadsheren uit Leeuwarden eind 2012 lieten horen tegen de manier waarop de rechtspraak wordt bestuurd en gefinancierd heeft veel discussie uitgelokt en veel pennen in beweging gebracht. Na vijf jaar moet echter ook worden geconstateerd dat herstel van een ernstig gebrek in de organisatie van de trias politica is uitgebleven.
 

Opinie Opiniërend artikel

Metajuridica Rechtspleging

Ars Aequi november 2017

De rol van de jurist in de maatschappij

Woord vooraf

Voor u ligt het themanummer van Ars Aequi over de rol van de jurist in de maatschappij. De integriteit en het verantwoordelijkheidsbesef van de jurist in de academie en praktijk wordt in zes bijdragen door verschillende auteurs behandeld.
 

Opinie Redactioneel

Algemeen juridisch

Ars Aequi november 2017

Promoties onder het vergrootglas

Promoveren is het leukste dat er is, maar er zijn de laatste tijd wel vragen gerezen. Worden er tegenwoordig niet veel te veel proefschriften geschreven, en leiden financiële belangen niet tot verlaging van de eisen? In deze bijdrage wat facts and figures over de juridische promotie anno 2017.
 

Opinie Opiniërend artikel

Metajuridica Studie, carričre, vaardigheden Onderwijs Rechtswetenschap

Ars Aequi november 2017

De rol van de iur.cand. in de maatschappij

Ewoud Hondius schrijft in deze column over bekende juristen die gekozen hebben voor een niet-juridische rol in de maatschappij.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi november 2017

Tussen ons en de chaos staat het recht

Harm Kloosterhuis schrijft over de rol van het recht in de maatschappij: het beschermt ons tegen chaos.
 

Opinie Column

Studie, carričre, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi oktober 2017

Hulp voor de hulpverlener? Meer differentiatie gewenst

Korpschef Akerboom van de Nationale Politie wakkerde onlangs de discussie weer aan over geweld tegen hulpverleners. Moet dit zwaarder worden bestraft dan ander geweld? In die discussie is van belang dat het begrip hulpverlener niet inflatoir wordt gebruikt. En als wij vinden dat geweld tegen hulpverleners, waaronder agenten, extra zwaar gestraft moet worden, zijn er dan geen andere groepen die eenzelfde bescherming verdienen? 
 

Opinie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi oktober 2017

The profits of doom

Nederland is een spil in het internationale bedrijfsleven, onder andere vanwege de internationale reikwijdte van Nederlandse ondernemingen. Die centrale rol betekent ook dat Nederland in toenemende mate geconfronteerd wordt met de negatieve bijeffecten van de activiteiten van die ondernemingen, zoals blijkt uit de recente Kiobel-zaak, waarin Shell wordt verweten medeplichtig te zijn aan de executie van dissidenten in Nigeria in 1995. Dit roept de vraag op: in hoeverre zijn Nederlandse hoofdkantoren medeverantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen door hun dochterondernemingen, en draagt de Nederlandse Staat een plicht om toegang tot de rechter te verschaffen voor slachtoffers van deze mensenrechtenschendingen? Wij delen immers in grote mate mee in de profits of doom.
 

Opinie Amuse

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Mensenrechten

Ars Aequi oktober 2017

Zijn alle gezinnen gelijk?

Een nadere analyse van de voorstellen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap over de juridische verankering van het meerouderschap

De Staatscommissie Herijking Ouderschap heeft eind 2016 in haar rapport Kind en ouders in de 21ste eeuw voorgesteld om het maximum aantal juridische ouders met ouderlijk gezag te verhogen van twee naar vier voor kinderen die in een zogeheten ‘intentioneel meeroudergezin’ worden geboren. Dit artikel kijkt kritisch naar dit voorstel en de hierover ontstane discussie: is het invoeren van meerouderschap een goed idee? 
 

Opinie Opiniërend artikel

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi oktober 2017

Tussen universalistische aspiraties en pluralistische realiteit

De toekomst van het Internationaal Strafhof

Dit artikel bespreekt de problemen van het Internationaal Strafhof – zoals het terugtreden van Afrikaanse staten – als symptomen van de spanningen die bestaan tussen enerzijds de universaliteitsgedachte waarop het internationaal strafrecht gestoeld is en anderzijds de pluriforme en complexe werkelijkheid van de wereld. Het stuk beargumenteert dat om internationaal strafrecht duurzaam en effectief te laten bijdragen aan maatschappelijk herstel na massageweld, moet worden gebroken met tekortschietende assumpties en een realistischer beeld moet ontstaan van wat het Hof wel en niet kan.
 

Opinie Opiniërend artikel

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees strafrecht

Ars Aequi oktober 2017

India – het vergeten subcontinent

Ewoud Hondius legt uit dat alhoewel het rechtsstelsel van India misschien niet erg voor de hand ligt voor bijvoorbeeld een rechtsvergelijkende studie, het zeker interessante aspecten bevat, ook voor Nederlandse juristen.
 

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Niet-Nederlands recht

Ars Aequi oktober 2017

Abductie, onzekere causale verbanden en de ladder van Wittgenstein

Herlezing van 'In de naam van de roos' van Umberto Eco brengt Harm Kloosterhuis ertoe abductio en de drogreden bevestiging van het consequens aan ons voor te leggen.
 

Opinie Column

Studie, carričre, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi september 2017

De Hoge Raad der Nederlanden: een zetel met bijzetstoeltjes?

Eerder dit jaar deed emeritus hoogleraar migratierecht Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira aan-gifte tegen de voltallige Hoge Raad. De aangifte zag op de deelname van reservisten aan de beraadslaging bij de Hoge Raad, wat een stelselmatige schending van het geheim van de raadkamer en schending van het ambtsgeheim zou vormen. Volgens de Hoge Raad is deze wijze van raadkameren noodzakelijk, nu het de consistentie en rechtseenheid bewaakt. Bij deze praktijk kunnen vraagtekens geplaatst worden.
 

Opinie Redactioneel

Metajuridica Rechtspleging

Ars Aequi september 2017

Dwarsliggende aandeelhouders

Aandeelhouders en een vennootschap in financieel zwaar weer

Aandeelhouders mogen hun stemrecht in beginsel naar eigen inzicht uitoefenen. Dit kan problemen opleveren wanneer een vennootschap haar schulden moet herstructureren om een faillissement af te wenden. Deze amuse vangt aan met een casus die een aantal van die problemen blootlegt. Vervolgens komen rechtspraak en wetsvoorstellen aan bod waarin de vrijheid van aandeelhouders om hun stemrecht naar eigen inzicht uit te oefenen, aan banden wordt gelegd.
 

Opinie Amuse

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi september 2017

De rol van de vernietiging van een arbitraal vonnis bij de aansprakelijkheid van arbiters

De procedure tot vernietiging van een arbitraal vonnis speelt een belangrijke rol in het leerstuk van aansprakelijkheid van arbiters. Bij het bepalen aan de hand van welke aansprakelijkheidsmaatstaf het handelen van de arbiter dient te worden beoordeeld, is van belang of het gewraakte handelen in het kader van de vernietigingsprocedure ter toetsing aan de rechter kan worden voorgelegd. De strikte Greenworld-maatstaf geldt slechts voor fouten die samenhangen met de rechterlijke taak, welk handelen in een vernietigingsprocedure kan worden getoetst. Voor aansprakelijkheid van de arbiter is dan één van de voorwaarden dat het arbitrale vonnis is vernietigd. De arbiter heeft hierdoor belang bij de uitkomst van de vernietigingsprocedure en daarmee een belang om zich te voegen in de vernietigingsprocedure. Het middel van ‘remission’ (art. 1065a Rv) kan evenwel in de weg staan aan de voeging van de arbiter in de vernietigingsprocedure.
 

Opinie Opiniërend artikel

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi september 2017

Juridische genootschappen: de overlevers

Ewoud Hondius bespreekt juridische genootschappen uit heden en verleden.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi september 2017

Dworkins denkfout. Object en methode in de rechtstheorie

Harm Kloosterhuis vertelt over Ronald Dworkin, zijn verzet tegen een inhoudelijk neutrale beschrijving van het recht, zijn theorie van het ene juiste antwoord, zijn debat met H.L.A. Hart en zijn denkfout.
 

Opinie Column

Studie, carričre, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica Vaardigheden

Ars Aequi juni 2017

De schrijvende rechter?

Veel rechters schrijven artikelen of bewerken handboeken. De gedragscodes voor rechters laten dit toe. Maar is dat wel terecht? Hoe vlot mag de pen van de schrijvende rechter eigenlijk zijn? De onafhankelijke en onpartijdige positie van een rechter doet vragen rijzen over het schrijven ‘op persoonlijke titel’ en het bewerken van handboeken.
 

Opinie Redactioneel

Algemeen juridisch Metajuridica Rechtspleging

Ars Aequi juni 2017

‘Erlebnisse im Hitler Deutschland’

Rechtsgeschiedenis opdat wij niet vergeten

In het najaar verschijnen bij de Nederlandse uitgeverij Prometheus de autobiografische aantekeningen van de Duitse journalist Felix von Papen (1910-1945) over zijn ervaringen in de concentratiekampen van Hitler-Duitsland. Zijn verhaal stemt tot nadenken, ook vandaag de dag nog. Hoe moedig zijn wij? Hoe pal staan wij voor onze idealen?
 

Opinie Amuse

Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Ars Aequi juni 2017

Juridische genootschappen: opkomst en verval

Ewoud Hondius schrijft over 'the rise and fall' van juridische genootschappen.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi juni 2017

‘De a contrario redenering is te goedkoop kan voortkomen uit en leiden tot denktraagheid.’

In het Museum van Merkwaardige Juridische Redeneringen verdient het argumentum a contrario een grote zaal. En een column in Ars Aequi.
 

Opinie Column

Studie, carričre, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi mei 2017

De rechter als kwaliteitsbewaker van de advocatuur?

Een rechter bevindt zich in een unieke maar precaire positie om slecht presterende advocaten te signaleren. In het algemeen is het aan te moedigen dat rechters deze advocaten onder de aandacht brengen. De meest geëigende weg daarvoor is, volgens ons, een informele melding bij de president van de rechtbank of het hof. Bovenal is echter openheid en discussie over de signaleringsfunctie van rechters gewenst.
 

Opinie Redactioneel

Metajuridica Strafrecht en criminologie Studie, carričre, vaardigheden Advocatuur Beroep Rechtspleging Tuchtrecht

Ars Aequi mei 2017

De ratio van de lemming

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe u uw positieve saldo juridisch moet duiden duiden? Die vraag blijkt gemakkelijker gesteld dan beantwoord. Matthias Haentjens helpt de lezer deze vraag te beantwoorden.
 

Opinie Amuse

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Ars Aequi mei 2017

Waar is Boek 9 dan gebleven?

Waarom is Boek 9 BW, het wetboek gereserveerd voor IE-rechten, er (nog) niet, terwijl we wel al geruime tijd een Boek 10 BW hebben? En zou Boek 9 BW er alsnog moeten komen? In deze bijdrage proberen de auteurs beide vragen te beantwoorden en doen zij een oproep aan de wetgever. Om beide vragen te beantwoorden is enig inzicht in de historie van het ongrijpbare Boek 9 nodig. 
 

Opinie Opiniërend artikel

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi mei 2017

Towards a European student law review

Ewoud Hondius pleit – deze keer wat serieuzer dan vorige maand – voor een Engelstalige bijlage bij Ars Aequi, die ook is gericht op de lezers van buitenlandse 'Ars Aequi's'.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi mei 2017

Wat Aristoteles zei tegen Dick Swaab & de mereologische drogreden in het recht

De mereologische drogreden, waarbij het geheel en de onderdelen ervan worden verward, en het (juridische) brein staan deze maand centraal in de column van Harm Kloosterhuis.
 

Opinie Column

Studie, carričre, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi april 2017

Welkom in Nederland! Dien uw vordering maar in

Het thans bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel ‘Afwikkeling van massaschade in een collectieve actie’ oogstte recent kritiek: het zou de deur openzetten voor wereldwijde collectieve rechtszaken tegen Nederlandse bedrijven. Onzes inziens is dat echter niet noodzakelijkerwijs een slechte zaak: de collectieve procedure kan juist belangrijke voordelen bieden voor het Nederlandse bedrijf dat in een massaschadezaak verwikkeld raakt.
 

Opinie Redactioneel

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi april 2017

Verborgen staatsrecht

Wie aan staatsrecht denkt, denkt waarschijnlijk allereerst aan regering en parlement, aan grondrechten of het toetsingsverbod, aan de doorwerking van verdragen of aan de positie van de rechter. Maar er is meer staatsrecht. Een deel van het staatsrecht ligt verborgen in allerlei bijzondere rechtsgebieden. Het risico is dat we het daardoor over het hoofd zien, terwijl juist dat verborgen staatsrecht allerlei spannende nieuwe vragen oproept.
 

Opinie Amuse

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi april 2017

Who is taking (back) control of Brexit?

Assessing the implications of the UK Supreme Court decision in Miller

On 24 January 2017, the UK Supreme Court rendered its judgment in the highly-anticipated Miller v Secretary of State for Exiting the EU. By an 8-3 majority, the court held that in order to start the formal process of leaving the EU, the Government must first seek the approval of Parliament. But despite the controversy surrounding the case, are its likely effects on the immediate Brexit process limited?
 

Opinie Opiniërend artikel

Internationaal Europees en buitenlands recht Common Law Internationaal en Europees publiekrecht Niet-Nederlands recht

Ars Aequi april 2017

Ars Aequi to turn into a European Law Review

This is an important announcement for all our subscribers. The Executive Board of Ars Aequi Maandblad has recently arrived at an important decision re the future of the Dutch student law review. It is to change the review into an all-European monthly, to be published in English. Ewoud Hondius explains.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi april 2017

Geef mij de alternatieve feiten, dan geef ik u het recht

Bij ‘alternatieve feiten’ staat de waarheid zelf ter discussie. Er wordt schande gesproken van het verwarren van feiten en meningen en er zijn pleidooien voor een hernieuwd respect voor de ‘echte feiten’ en het wetenschappelijk bewijs. Gaan we terug naar de tijden van de 'Wissenschaftliche Weltauffassung'? Harm Kloosterhuis denkt het niet.
 

Opinie Column

Studie, carričre, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi maart 2017

Een kat in de zak gekocht

Als gevolg van het fokbeleid dat sommige hondenfokkers hanteren, is het uiterlijk van veel (ras)honden de afgelopen jaren drastisch veranderd. De consequentie hiervan is dat deze honden lijden aan ernstige erfelijke ziekten. Een wijziging van het consumentenrecht zou kunnen worden gebruikt om een oplossing te vinden voor deze problematiek. 
 

Opinie Redactioneel

Burgerlijk recht Consumentenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi maart 2017

Loyale samenwerking na Brexit

Het Brexit-referendum was het startsignaal voor een periode van bezinning over de toekomst van de EU. In deze amuse betoogt de auteur dat het beginsel van loyale samenwerking ingezet zou moeten worden om nationale politici te verplichten politieke verantwoordelijkheid te nemen voor de EU-besluiten waar zij zelf onderdeel van de besluitvorming waren.
 

Opinie Amuse

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi maart 2017

Grondrechten en het ongegronde recht op niet-bestaan

Gedwongen anticonceptie gezien in het licht van artikel 8 lid 2 EVRM

Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam pleit in een brief aan de gemeenteraad voor de invoering van verplichte anticonceptie. Deze maatregel impliceert een inbreuk op het recht op voorplanting, erkend onder artikel 8 EVRM. Deze bijdrage gaat in op de vraag of het beroep op de rechten en belangen van het toekomstige kind voldoet aan de uitzonderingscriteria genoemd in artikel 8 lid 2 EVRM om zo een inbreuk te kunnen rechtvaardigen.
 

Opinie Opiniërend artikel

Metajuridica Staats- en bestuursrecht Mensenrechten Rechtstheorie

Ars Aequi maart 2017

Moord, doodslag en stalking onder hoogleraren

Ewoud Hondius speurde voor deze lugubere column zijn geheugen af naar rechtsgeleerde slachtoffers van moord, doodslag en stalking.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi maart 2017

Malle taalkundige interpretaties en The Great Sandwich Debate

Neil Gorsuch, door Donald Trump voorgedragen voor het Supreme Court, wordt gezien als een textual originalist. Volgens menigeen voorspelt dat weinig goeds.
 

Opinie Column

Studie, carričre, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica Vaardigheden

Ars Aequi februari 2017

Het boekje te buiten?

Op 1 november jongstleden casseerde de Hoge Raad een arrest van het Amsterdamse gerechtshof waarin de ‘dynamische verkeerscontrole’ onrechtmatig was bevonden (ECLI:NL:HR:2016:2454). De Hoge Raad vond, anders dan het hof, dat in onderhavige zaak geen sprake was van détournement de pouvoir. Het arrest stelt om meerdere redenen teleur.

Opinie Redactioneel

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi februari 2017

Stemmende rechters

Meervoudige rechterlijke colleges beslissen – net als parlementen - bij meerderheid van stemmen. Anders dan bij parlementaire besluitvorming, wijkt het recht zelden af van de meerderheidsbesluitvormingsregel. De vraag is of besluitvorming bij meerderheid wel zo vanzelfsprekend is voor rechters. Is dat niet zo, dan rijst de vraag of niet vaker van die regel zou moeten worden afgeweken.
 

Opinie Amuse

Metajuridica Staats- en bestuursrecht Rechtspleging Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi februari 2017

Wat weet mijn auto nog meer?

Juridische bescherming ‘by design’ in tijden van het Internet van de Dingen

Deze bijdrage gaat in op de datastromen die vrijkomen bij de introductie van ‘connected and autonomous driving’ en onderzoekt de mogelijke implicaties van technieken als machinaal leren voor fundamentele rechten zoals privacy en gegevensbescherming, alsmede een aantal grondbeginselen van het recht, met name proportionaliteit, transparantie, en de mogelijkheid zich te verzetten tegen geautomatiseerde beslissingen.  
 

Opinie Opiniërend artikel

Sociaal-economisch recht Informatierecht

Ars Aequi februari 2017

Judge Weinstein en de class action

In deze column besteedt Ewoud Hondius aandacht aan de 95-jarige Judge Weinstein en zijn specialisme, de class action.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Internationaal Europees en buitenlands recht Niet-Nederlands recht

Ars Aequi februari 2017

De Reductio ad Hitlerum en de Wet van Godwin

Deze maand schrijft Harm Kloosterhuis in zijn column 'Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie' over de reductio ad Hitlerum en de Wet van Godwin.
 

Opinie Column

Studie, carričre, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi januari 2017

Nee hoor dokter, u heeft nog geen plannen voor donderdagavond

De Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg beoogt de mogelijkheden voor het aanpakken van verzekeringsfraude door zorgverleners te vergroten door middel van versterking van het instrumentarium van de zorgverzekeraar. Zo krijgt de zorgverzekeraar de mogelijkheid om in de werkagenda van de arts te kijken en het medisch dossier van een patiënt op te vragen. Het wetsvoorstel stuitte op heftig verzet, omdat het medisch beroepsgeheim zou worden uitgehold. Maar is dit wel zo?
 

Opinie Redactioneel

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht

Ars Aequi januari 2017

Vluchteling NV

Nederland kijkt kritisch naar het accepteren van mensen die vluchten uit een ander land, maar voor bedrijfsvluchtelingen staat de deur wagenwijd open. De bedrijfsvluchteling wordt van harte uitgenodigd in ons land en aanpassen hoeft niet. Als we er maar wat aan kunnen verdienen.
 

Opinie Amuse

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi januari 2017

Tijd voor verandering: leidt de Wet open overheid tot meer openheid?

De Wet open overheid, aangenomen door de Tweede Kamer, is nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Daar wordt nu gewacht op een impactanalyse, waarbij een inschatting van de kosten en de uitvoeringslasten van dit wetsvoorstel gemaakt wordt. De vraag is echter of deze wet, los van een kostenanalyse, niet gewoon moet worden aangenomen om tot een moderner openbaarheidsregime te komen.
 

Opinie Opiniërend artikel

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi januari 2017

Linda

Ewoud Hondius schrijft in deze column over mensen die deelnemen aan tv-spelletjes en de uitslagg voor de rechter betwisten.
 

Opinie Column

Burgerlijk recht

Ars Aequi januari 2017

Stromannen en wonderlijke tegenstellingen

Harm Kloosterhuis schrijft in 2017 iedere maand een column voor Ars Aequi, over denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie. In deze eerste column houdt hij een de argumentatie in een artikel van Ybo Buruma dat eerder in Ars Aequi verscheen tegen het licht.
 

Opinie Column

Studie, carričre, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica Vaardigheden

Ars Aequi december 2016

Tweede Kamerlid: bezint eer gij begint

In 2016 brachten twee Kamerleden roering vanwege een vroegtijdig vertrek uit de Tweede Kamer. Beiden vertrokken voor een ‘carrièreswitch’, en riepen hiermee een stroom aan kritiek over zich af. Terecht. Kamerleden worden voor vier jaren gekozen en genieten gedurende die termijn het vertrouwen van de kiezer. Laat toekomstige Kamerleden dus bij zichzelf te rade gaan: kan ik mij (weer) voor vier jaren committeren? 
 

Opinie Redactioneel

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi december 2016

Het Hof van Justitie als sociaaleconomisch politicus

De invloed van Europa op het Nederlandse arbeidsrecht lijkt beperkt. Ik schrijf met opzet ‘lijkt’. Ondanks de beperkte regelgevende bevoegdheden op Europees niveau ontsnapt haast geen enkel sociaaleconomisch onderwerp aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Hoe zit dat en welke invloed heeft het Hof op de Nederlandse sociale politiek?
 

Opinie Amuse

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Sociaal recht

Ars Aequi december 2016

Kinderalimentatie: is een wetswijziging echt nodig?

Dit artikel bespreekt de wetswijzigingen die worden voorgesteld in het initiatiefvoorstel van de ‘Wet herziening kinderalimentatie’. Deze betreffen onder meer de afbakening van de reikwijdte van de contractsvrijheid van de ouders bij het maken van overeenkomsten over kinderalimentatie; de afschaffing van de onderhoudsplicht van stiefouders; en wijzigingen in het recht op alimentatie van jongmeerderjarige kinderen. 
 

Opinie Opiniërend artikel

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi december 2016

Predictive policing: de opkomst van een gedachtenpolitie?

Predictive policing is het nieuwste opsporingsmiddel van de Nationale Politie. De belofte ervan is dat niet alleen kan worden voorspeld wie criminaliteit gaat plegen, maar ook waar en wanneer criminaliteit gaat plaatsvinden. Onproblematisch is predictive policing niet. Het gevaar dreigt dat de grens van strafbaarheid zal opschuiven richting een ‘intentiestrafrecht’.
 

Opinie Opiniërend artikel

Strafrecht en criminologie Criminologie Strafrecht

Ars Aequi december 2016

Is de beperkte gemeenschap van goederen een verbetering voor ons huwelijksvermogensrecht?

Op 19 april 2016 is wetsvoorstel 33987 betreffende het wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht door de Tweede Kamer aangenomen. In dit wetsvoorstel wordt de algehele gemeenschap van goederen vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen, waardoor goederen en schulden die echtgenoten bij het aangaan van het huwelijk hebben, buiten de gemeenschap blijven. Ook erfenissen en schenkingen vallen buiten de huwelijksgemeenschap. Is dit nieuwe stelsel een verbetering van ons huwelijksvermogensrecht?
 

Opinie Opiniërend artikel

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht Vermogensrecht

Ars Aequi december 2016

De constitutionele crisis in Polen: een uitdaging voor de EU

De crisis rond het Poolse constitutionele hof is een Europese aangelegenheid, omdat de Poolse constitutionele orde deel uitmaakt van het fundament van de Europese Unie. Hoewel optreden door de Europese Commissie daarom gerechtvaardigd is, moet de Commissie wel uitkijken niet meer kwaad dan goed te doen.
 

Opinie Opiniërend artikel

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht Niet-Nederlands recht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi december 2016

Richard Posner: meer dan rechtseconoom alleen

In deze column schrijft Ewoud Hondius over de literaire carrière van één van de bekendste Amerikaanse rechters, Richard Posner.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Internationaal Europees en buitenlands recht Niet-Nederlands recht

Ars Aequi december 2016

Oorverdovende stilte rond de EU-Turkije-deal

Toen Marjoleine Zieck in januari dit jaar begon met haar reeks columns voor Ars Aequi stond de vluchtelingencrisis volop in de belangstelling. Nu, nog geen jaar later, lijkt het bijna of er geen vluchtelingen meer zijn, zeker sinds de EU-Turkije-deal. In haar laatste column voor Ars Aequi richt Zieck de aandacht nogmaals op de nog steeds bestaande vluchtelingenproblematiek, en maant Europa het goede te doen. 
 

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Vluchtelingenrecht

Ars Aequi november 2016

Bitte zahlen Sie für ihre lieben Eltern!

Art. 1:392 lid 1 sub b BW voorziet in een onderhoudsplicht van het kind jegens zijn ouders. Deze amuse bepleit het afschaffen van deze plicht gezien de negatieve ervaringen daarmee in Duitsland, waar een soortgelijke bepaling recentelijk nieuw leven is ingeblazen. Een moderne verzorgingsstaat kan zonder kinderlijke onderhoudsplicht!
 

Opinie Redactioneel

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi november 2016

Het menu van rechtsvormen in het (buitenlandse) ondernemingsrecht

Ondernemerschap staat hoog op de agenda van Nederland. Succesverhalen binnen de ondernemerswereld worden volop belicht. Daarnaast is er ook aandacht voor de voornaamste factoren die van belang zijn voor succesvol ondernemerschap. Faciliterende wet- en regelgeving behoort daartoe. Op welke wijze kan het juridische kader worden verbeterd zodat het meer ondersteunend is? Een discussie over het ondernemingsrecht en de rechtsvormen die het biedt, mag niet ontbreken. In het buitenland is het menu aan rechtsvormen inmiddels behoorlijk uitgebreid. Dient Nederland deze ontwikkeling te volgen?
 

Opinie Amuse

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi november 2016

Democratie, groepsbelediging en haatzaaien

In de onderstaande bijdrage wordt het verbod op groepsbelediging en haatzaaien (art. 137 c t/m e Sr) besproken in het licht van de verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en democratie. Daarbij zal in het bijzonder worden ingegaan op het verschil tussen de Amerikaanse en Europese benadering. De in Nederland bestaande onenigheid over de wenselijkheid en de interpretatie van de genoemde bepalingen kan zo tot op zekere hoogte worden begrepen. De bijdrage raakt daarmee aan de zaak Wilders II, maar gaat daar niet expliciet op in. 
 

Opinie Opiniërend artikel

Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Ars Aequi november 2016

Jip en Janneke

Archaïsch taalgebruik, juristen staan er bekend om. De laatste jaren wordt ervoor gepleit teksten voor leken toegankelijker te maken, zoals Ewoud Hondius schrijft in zijn column 'Jip en Janneke'.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi november 2016

Vluchtelingen, vele muren en hekken, en erg veel prikkeldraad

In Oost-Europa lopen vluchtelingen op tegen hekken, muren en prikkeldraadversperringen. Gelukkig klinkt er vanuit Luxemburg kritiek. Dat smaakt naar meer, aldus Marjoleine Zieck in deze column.
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Vluchtelingenrecht

Ars Aequi oktober 2016

Een feest van de democratie?

Dit jaar verwierp Nederland in een referendum de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne en stemden de Britten in een referendum voor een vertrek uit de Europese Unie. Een vloed van referenda, zo lijkt het. Is het echter verstandig om in supranationale situaties gebruik te maken van referenda?
 

Opinie Redactioneel

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi oktober 2016

Zwijgcontracten in de zorg

Recent is gebleken dat in de zorgsector aan patiënten soms vaststellingsovereenkomsten worden voorgelegd waarin de patiënt verklaart te zwijgen over ernstige incidenten en geen tuchtklacht te zullen indienen. Door dergelijke contracten kunnen zowel de individuele rechtspositie van de patiënt als het algemene belang van de kwaliteit van zorg worden ondermijnd. Aan te bevelen is dat binnen de zorgsector overeen wordt gekomen dergelijke contracten niet meer te gebruiken.
 

Opinie Amuse

Burgerlijk recht Strafrecht en criminologie Gezondheidsrecht Tuchtrecht

Ars Aequi oktober 2016

De eerste vijftig …

Ewoud Hondius werkt 50 jaar in rijksdienst. Een mooi moment voor een terugblik!
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Studie, carričre, vaardigheden

Ars Aequi oktober 2016

‘Rio’ en het Olympisch vluchtelingenteam

Marjoleine Zieck schrijft in deze column over he tOlympische vluchtelingenteam.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Staats- en bestuursrecht Vluchtelingenrecht

Ars Aequi september 2016

Apolitieke rechters

Begin dit jaar bleek dat de rechters in de zaak-Wilders II onder andere voor deze zaak werden geselecteerd omdat zij geen lid zijn (geweest) van een politieke partij. Na deze bekendmaking kreeg de Rechtbank Den Haag een stormvloed aan kritiek over zich heen. Was het verstandig om zo uitdrukkelijk op deze apolitieke samenstelling van de rechtbank te wijzen, of niet?

Opinie Redactioneel

Metajuridica Rechtspleging

Ars Aequi september 2016

Pronken met andermans veren: vier manieren om over plagiaat te spreken

Om aan te geven hoe ongelooflijk leuk een juridische studie kan zijn beschrijft Kees Schuyt vier manieren om over plagiaat te spreken.

Opinie Amuse

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi september 2016

De volkenrechtelijke basis voor optreden tegen IS op Syrisch grondgebied: een juridisch mijnenveld

In januari van dit jaar ging de Tweede Kamer akkoord met het besluit van het kabinet om luchtaanvallen in te zetten op strategische doelen en aanvoerlijnen van IS in Syrië. De vraag die in dit stuk centraal staat is of dit besluit berust op een adequate rechtsgrondslag. 

Opinie Opiniërend artikel

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht Volkenrecht

Ars Aequi september 2016

Brexit

De Brexit roept tal van juridische vragen op. Een aantal ervan kwam aan bod in een themanummer van de German Law Journal. Ewoud Hondius licht er in deze column een paar uit.

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi september 2016

Allesbehalve komkommertijd

Door alle gebeurtenissen deze zomer – o.a. Brexit, Nice, Turkije en de presidentsverkiezing in de Verenigde Staten – raakte in de media de 'vluchtelingencrisis wat op de achtergrond. Dit betekent echter niet dat de problemen zijn opgelost.

Opinie Column

Algemeen juridisch Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Vluchtelingenrecht

Ars Aequi juni 2016

Coco-soap. Over wetgeving met een luchtje

De soap rond de zogeheten ‘cocowetgeving’ illustreert de problematiek van de inbreng van marktpartijen in het wetgevingsproces. De auteurs betogen dat deze inbreng kritisch moet worden bezien, omdat de regie dreigt te verschuiven van de wetgever naar marktpartijen met een particulier belang. Tevens vragen zij in dit verband aandacht voor de ogenschijnlijk teruglopende relevantie van adviezen door de ‘traditionele’ adviesorganen in het wetgevingsproces.

Opinie Redactioneel

Staats- en bestuursrecht

Ars Aequi juni 2016

Van websites tot wc-papier

Over de subsidiëring van publiek debat

De amuse draait om de vraag of en hoe het publieke debat voorafgaand aan een referendum moet worden gestimuleerd en gefaciliteerd met subsidies. 

Opinie Amuse

Bestuursrecht

Ars Aequi juni 2016

Betere waarborgen voor de werkwijze van inlichtingendiensten

Inlichtingendiensten spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de rechtsstaat. Zij zorgen er mede voor dat fundamentele rechten worden gehandhaafd. Tegelijkertijd beschikken deze diensten over bijzondere bevoegdheden waartegenover bijzondere waarborgen moeten staan. In de groeiende informatiesamenleving wordt meer en meer digitale informatie gegenereerd. Informatie waar inlichtingendiensten meer en meer geïnteresseerd in zijn. Dit creëert nieuwe dilemma’s.

Opinie Opiniërend artikel

Sociaal-economisch recht Informatierecht Telecommunicatierecht

Ars Aequi juni 2016

Over aansprakelijkheid van advocaten en andere beroepsbeoefenaars

Volgens de Hoge Raad vormt schending van de zorgvuldigheidsplicht door een advocaat, indien niet hijzelf maar zijn kantoor de contractspartij is, naast wanprestatie van dat kantoor, steeds een eigen onrechtmatige daad van die advocaat jegens de cliënt. Deze opinie bestrijdt die nieuwe regel als dogmatisch dubieus, praktisch problematisch en sociaal onwenselijk. 

Opinie Opiniërend artikel

Ondernemingsrecht

Ars Aequi juni 2016

Ranking the stars: de rating van raadsheren

Ewoud Hondius schrijft over de ranking van buitenlandse raadsheren en vraagt zich af of we dat in Nederland niet ook eens moeten doen.

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi juni 2016

71e viering van de bevrijding van concentratiekamp Bergen-Belsen

Marjoleine Zieck schrijft over de 71e viering van de bevrijding van concentratiekamp Bergen-Belsen.

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi mei 2016

De Hoge Raad als vrije rechtsvinder. Noemt hij man en paard?

In zijn arrest van 29 januari 2016 oordeelt de Hoge Raad dat de Hangmat-regel niet van toepassing is op de risicoaansprakelijkheid van artikel 6:179 BW. Aanvaarding van aansprakelijkheid jegens medebezitters zou namelijk leiden tot een stortvloed van claims. Deze redenering laat zich herleiden tot stellingen van de verzekeraar in de procedure, en steunt op bepaalde veronderstellingen van de maatschappelijke werkelijkheid.  Kan deze wijze van rechtsvinding door de beugel?

Opinie Redactioneel

Burgerlijk recht

Ars Aequi mei 2016

Romeins recht, koeien en cocaďne

Het Romeinsrechtelijke leerstuk error (dwaling) is niet gemakkelijk te begrijpen, omdat het vrij sterk van de moderne dwalingregeling verschilt. Maar ondanks de verschillen blijft enige kennis van die Romeinse dwalingregeling voordelig. De auteur illustreert dit aan de hand van een aantal moderne voorbeelden.

Opinie Amuse

Burgerlijk recht Verbintenissenrecht

Ars Aequi mei 2016

Bitcoins en btw: het HvJ gaat met de tijd mee

Het gebruik van bitcoins als betaalmiddel roept voor de heffing van de omzetbelasting, beter bekend als de btw, vele vragen op. Met name is de vraag of bitcoins voor de toepassing van de btw-vrijstellingen voor geldtransacties en betalingsverkeer gelijkgesteld kunnen worden met ‘gewoon’ geld. Die kwestie kwam aan de orde bij het inwisselen van bitcoins tegen een andere valuta.

Opinie Opiniërend artikel

Belastingrecht

Ars Aequi mei 2016

De Ruf naar de beste universiteit

De Bucerius Law School in Hamburg is in korte tijd een van de beste van Duitsland geworden. Ewoud Hondius vertelt hoe het zo gekomen is.

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi mei 2016

5 mei en de dood van Alice, Singapore 1946

Marjolein Zieck vertelt als onderdeel van living history en in het licht van de 5 mei-herdenking over de uitzonderlijke repatriëring van haar vader na de Tweede Wereldoorlog.

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi april 2016

‘Levenslang is levenslang’ uit de gratie

Het EHRM heeft zich de laatste decennia in verschillende arresten uitgelaten over de vraag wanneer een levenslange gevangenisstraf mensenrechtelijk aanvaardbaar is. Het EHRM eist dat er de jure en de facto uitzicht op vervroegde vrijlating bestaat voor een veroordeelde. Het is maar de vraag of Nederland aan deze vereisten voldoet. Hoewel over levenslang uiteenlopende visies bestaan in de samenleving, ontkomt de politiek er naar mening van de auteurs niet aan om zich over dit lastige vraagstuk te buigen.
 

Opinie Redactioneel

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie Mensenrechten Penitentiair recht, penologie

Ars Aequi april 2016

Het pleidooi in historisch perspectief

Goed kunnen pleiten en het vervaardigen van overtuigende pleitstukken behoort tot de vaardigheden waarover een advocaat moet beschikken. Het moderne pleidooi kent een eeuwenlange geschiedenis. In deze bijdrage zullen enkele eeuwen uit deze geschiedenis worden belicht en zal worden stilgestaan bij de aard en inhoud van het pleidooi in die periode. Een besef van de ontwikkeling die het pleiten in de loop der tijd heeft meegemaakt, zal zeker bijdragen tot een beter inzicht in deze zo belangrijke vaardigheid.
 

Opinie Amuse

Metajuridica Studie, carričre, vaardigheden Rechtsgeschiedenis Vaardigheden

Ars Aequi april 2016

Machtsstrijd over persoonsgegevens

De zaak Schrems v. Data Protection Commissioner van het Europees Hof van Justitie

Op 6 oktober 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan in de zaak Maximillian Schrems tegen Data Protection Commissioner. De zaak betrof de legitimiteit van de doorvoer van persoonsgegevens van Europese burgers naar landen buiten de EU, in het bijzonder de Verenigde Staten. De Richtlijn bescherming persoonsgegevens stelt dat persoonsgegevens alleen naar derde landen mogen worden doorgevoerd als daar een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd. De Europese Commissie had in een beschikking vastgesteld dat de Verenigde Staten inderdaad een dergelijk beschermingsniveau kent. Het Hof van Justitie heeft deze beschikking echter ongeldig verklaard.
 

Opinie Opiniërend artikel

Sociaal-economisch recht Telecommunicatierecht

Ars Aequi april 2016

Directors’ Fiduciary Duties Beyond the Nation State

A Response to Huijbregts

Dit artikel is een reactie op het in december 2015 in Ars Aequi geplaatste artikel ‘Directors’ Fiduciary Duties in Public Benefit Corporations’ van S.J.M. Huijbregts.
 

Opinie Reactie/nawoord

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi april 2016

Scripties & werkstukken: vijftien do’s en don’ts

Ewoud Hondius formuleert op basis van zijn eigen ervaring enige tips voor de afronding van scripties, voor zowel studenten als begeleiders.
 

Opinie Column

Studie, carričre, vaardigheden Vaardigheden

Ars Aequi april 2016

Eén miljoen Belgische vluchtelingen: een manifest gastvrijer overheid in 1914

In het najaar van 1914 ontving Nederland 1 miljoen Belgische vluchtelingen die de Duitse inval ontvluchtten. Dat is op zich een groot aantal, maar zeker ook als dit wordt gerelateerd aan de toenmalige omvang van de Nederlandse bevolking: 6,3 miljoen inwoners. Twee vragen dringen zich op: hoe werd de opvang toen geregeld? En: hoe gastvrij was Nederland toen?
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Mensenrechten Vluchtelingenrecht Vreemdelingenrecht