Maandbladrubriek Literatuur

Regelmatig wordt er in het maandblad ruimte gereserveerd voor Literatuur. Hieronder vallen met name boekbesprekingen en proefschriften. Onderstaande de meest recente maandbladartikelen onder de noemer Literatuur.

Ars Aequi september 2018

Handhaving van privaatrecht door toezichthouders

In toenemende mate worden publiekrechtelijke toezichthouders belast met het toezicht op belangrijke onderdelen van het burgerlijk recht. Privaatrecht en publiekrecht kennen echter verschillende doelstellingen en verschillende handhavingsmiddelen. In mijn proefschrift staan met name de volgende vragen centraal: welke regels van privaatrechtelijke aard worden publiekrechtelijk gehandhaafd? En in hoeverre leent het privaatrecht zich voor handhaving met bestuursrechtelijke middelen? In deze bijdrage enkele resultaten.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Consumentenrecht Financieel recht Telecommunicatierecht

Ars Aequi juni 2018

De plaats van het eigendomsvoorbehoud in het Burgerlijk Wetboek

Waarom staan tussen de bepalingen over levering van roerende zaken (art. 3:90 BW) en de levering van rechten aan toonder (art. 3:93 BW) ineens twee artikelen die betrekking hebben op het eigendomsvoorbehoud (art. 3:91-3:92 BW)? In deze bijdrage wordt aan de hand van de totstandkomingsgeschiedenis van deze bepalingen de plaats van het eigendomsvoorbehoud in het systeem van het vermogensrecht besproken.
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Goederenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi mei 2018

Belang zonder aandeel en aandeel zonder belang

Een aandeelhouder in een NV of BV kan het stemrecht op zijn aandelen uitoefenen. Daardoor kan hij het economische belang dat zijn aandeel vertegenwoordigt, beschermen. Indien hij het economische belang bij zijn aandelen aan een ander overdraagt, en zeker als hij daarnaast nog een shortpositie in het aandeel verwerft, is het de vraag of hij nog altijd het stemrecht op de aandelen kan uitoefenen, of dat de wet of de redelijkheid en billijkheid daaraan in de weg (moeten) staan.
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi april 2018

Een schuldig geheugen? Het belang van het zwijgrecht voor de geestelijke gezondheid van de verdachte

Op 20 april 2017 promoveerde Dave van Toor aan de RU met het proefschrift Het schuldige geheugen? Een onderzoek naar het gebruik van hersenonderzoek als opsporingsmethode in het licht van eisen van instrumentaliteit en rechtsbescherming. Promotor was prof.mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen. In deze bijdrage vertelt hij over zijn onderzoek.
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi maart 2018

De stelplicht: geen kraaienpoot maar een ‘sinkhole’

Kim van der Kraats promoveerde op 1 september 2017 aan de UU met het proefschrift De eigen(aardig)heid van de kantonrechter. Zij onderzocht of en in hoeverre de kantonrechter het civiele proces anders vormgeeft en procesrechtelijke bepalingen anders hanteert dan de civiele rechter. Nagegaan is welke consequenties de overeenkomsten en verschillen hebben voor de kwaliteit van het civiele proces en er worden aanbevelingen gedaan voor verbetering. Op basis van dossieronderzoek en interviews is geconcludeerd dat de verschillen tussen kantonrechters en civiele rechters zeer beperkt zijn en zelfs zodanig beperkt dat wordt aanbevolen om het onderscheid tussen deze beide type rechters op te heffen. In dit artikel wordt één overeenkomst tussen de beide type rechters uitgelicht, namelijk de wijze waarop rechters omgaan met de stelplicht.
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi februari 2018

Particuliere handhaving van de openbare orde

Over schadevoorkoming, goed beheerderschap en de bescherming van de toegankelijkheid van het semipublieke domein

Bij de overlastbestrijding in winkels, horecagelegenheden en andere semipublieke plaatsen en evenementen staan verschillende private en publieke belangen in een complexe verhouding tot elkaar. Particuliere beheerders mengen zich met hun gedragsregels, toezicht en sancties in persoonlijke, fundamentele vrijheden van hun publiek. Toezicht met behulp van fouillering en cameratoezicht raakt bijvoorbeeld de privacy van bezoekers. Uitsluitingssancties hebben gevolgen voor de bewegingsvrijheid. Geldboetes worden als leedtoevoegend ervaren. Het publiek krijgt hier wel iets voor terug: de genoemde maatregelen moeten overlast voorkomen en dat draagt weer bij aan een groter genot van de goederen en diensten die daar worden aangeboden. Deze bijdrage gaat in op deze juridische belangen bij de private handhaving van de orde in het semipublieke domein. Zijn die particuliere beheerders bij de bestrijding van overlast nu te beschouwen als een verlengstuk van de overheid of handelen zij primair uit eigen belang? En blijft de toegankelijkheid van het semipublieke domein wel voldoende gewaarborgd?
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Staats- en bestuursrecht

Ars Aequi januari 2018

De deskundigenparadox: een schijnbare tegenstelling

De deskundigenparadox is het probleem dat rechters deskundigenbewijs moeten beoordelen, terwijl ze zelf weinig kennis hebben over het onderwerp waarover de deskundige informatie geeft. Dit probleem is niet onoverkomelijk. Door kritische vragen te stellen kan de rechter proberen om zich zelfstandig een rationeel oordeel te vormen over het deskundigenbewijs. 
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Ars Aequi december 2017

De civielrechtelijke zorgplicht van de beleggingsdienstverlener bij niet-particuliere beleggers. Het publiekrecht bepaalt!

De civielrechtelijke zorgplicht van financiële ondernemingen is al jarenlang een hot topic. Zij doet zich in veel gedaanten voor. Denk bijvoorbeeld aan een civielrechtelijke zorgplicht bij het opstellen van prospectussen, het verstrekken van kredieten maar ook bij het verlenen van beleggingsdiensten. Vooralsnog genoot in ieder geval een particulier de bescherming van de civielrechtelijke zorgplicht. In het specifieke geval van beleggingsdienstverlening kwam enige tijd geleden de vraag op of de beleggingsdienstverlener deze verplichting ook bij niet-particuliere beleggers moet naleven. Deze bijdrage gaat in op de civielrechtelijke zorgplicht van de beleggingsdienstverlener bij niet-particuliere beleggers. 
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Ars Aequi november 2017

Welk recht & welke ethiek?

Over Konrad Morgen. The conscience of a Nazi Judge

Konrad Morgen was een bijzondere rechter: lid van de SS met als opdracht gevallen van corruptie binnen die organisatie te vervolgen. Kan iemand die de rechtvaardigheid is toegewijd zoals hij zelf verklaarde, nochtans als rechter functioneren binnen een dergelijke ‘criminele’ organisatie? Een recente biografie levert een fascinerend, maar gemengd beeld op.
 

Literatuur Boekbespreking

Metajuridica Rechtsfilosofie Rechtspleging

Ars Aequi oktober 2017

Verhuuranalogie (on)houdbaar?

Bij de heffing van omzetbelasting heeft de wetgever ervoor gekozen om bepaalde (rechts)handelingen aan te merken als verhuur van onroerende zaken, die civielrechtelijk niet als zodanig worden geduid. Een en ander speelt in belangrijke mate bij de beperkt zakelijke rechten, zijnde het recht van erfpacht, het recht van opstal en de erfdienstbaarheid. In het onderzoek dat heeft geleid tot mijn proefschrift heb ik uitgebreid stilgestaan bij de hiervoor bedoelde verhuuranalogie. In onderstaande bijdrage zal ik enige conclusies bespreken.
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Huurrecht

Ars Aequi september 2017

Algemene voorwaarden in het arbeidsrecht: gewenste eenden in de bijt?

Op 18 november 2016 promoveerde Sjef de Laat aan de UU met het proefschrift Zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht. In dit artikel legt hij uit waar zijn onderzoek in de kern op neerkomt.
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Ars Aequi juni 2017

Sterft, gij oude vormen en gedachten! Grondslagen van een responsief bestuursrecht

Van oudsher is het Nederlandse stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming sterk geënt op de klassieke noties van een ondeelbaar algemeen belang en verticale publiekrechtelijke verhoudingen. In een tijd van voortgaande privatisering en fragmentarisering van de publieke ruimte zijn die uitgangspunten steeds verder onder druk komen te staan. Inmiddels lijkt het klassieke stelsel zelfs dusdanig werkelijkheidsvreemd dat het in zijn starre klassieke vorm onhoudbaar is geworden. Pogingen om het vanuit de eigen logica te herzien zijn onbevredigend en deels ook onvruchtbaar gebleken. Daarom is het hoog tijd ook de grondbegrippen van het stelsel zelf kritisch te heroverwegen. Hoe zou eventueel vorm kunnen worden gegeven aan een ‘responsief bestuursrecht’ dat tegemoetkomt aan hedendaagse maatschappelijke behoeften maar tegelijkertijd oog houdt voor de klassiek-rechtsstatelijke beginselen waarop het traditioneel is georiënteerd?
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi mei 2017

Kennis en de rechtspraak

Rechters zijn kenniswerkers bij uitstek. Rechters hebben kennis nodig om hun primaire taak – rechtspreken – goed uit te kunnen voeren, maar kennis is tegelijkertijd ook belangrijk voor de prestaties van de rechterlijke organisatie als geheel. De vraag is wat het ‘managen’ van kennis (en informatie) in deze context precies inhoudt en welke valkuilen en succesfactoren er in het kader van collegiale kennisuitwisseling benoemd kunnen worden.
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Algemeen juridisch Studie, carrière, vaardigheden Beroep

Ars Aequi april 2017

Plegen mensen minder delicten als ze getrouwd zijn?

Levensgebeurtenissen als trouwen en scheiden hangen volgens wetenschappelijk onderzoek samen met veranderingen in delictgedrag bij criminelen. Zo plegen mensen minder delicten als ze getrouwd zijn en meer delicten als ze gescheiden zijn. In deze bijdrage wordt aan de hand van promotieonderzoek getoond dat deze verbanden complexer zijn dan ze lijken.
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Metajuridica Strafrecht en criminologie Criminologie Rechtssociologie Strafrecht

Ars Aequi januari 2017

De algemeenheid van goederen in het goederenrecht

Waarom is de algemeenheid van goederen in het Nederlandse recht geen goed in de zin van artikel 3:1 BW? In dit artikel wordt de achtergrond van de schrapping van deze rechtsfiguur uit het wetsontwerp van ons BW besproken en het huidige BW vergeleken met het Franse recht, waarin de onderneming als bijzonder geval van de algemeenheid van goederen wél een goed is.
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Goederenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi december 2016

De relativiteit van wettelijke normen

Sinds het Duwbak Linda- arrest is er veel te doen over de rechtspraak over de relativiteit van wettelijke normen in de zin van artikel 6:163 BW. Hoe zou de rechter de relativiteit van zo'n norm moeten vaststellen? Waarover hebben we het dan eigenlijk? En hebben we het relativiteitsvereiste echt nodig? Deze en andere vragen bespreekt de auteur in zijn proefschrift, dat hij in deze bijdrage op hoofdlijnen bespreekt. 
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Staats- en bestuursrecht Aansprakelijkheidsrecht Bestuursrecht Vermogensrecht

Ars Aequi oktober 2016

Het proces tegen Wilhelm II

Een vonnis over de schuld van de Duitse keizer aan WO I – H. Andriessen e.a.

Het proces tegen Wilhelm II: Een vonnis over de schuld van de Duitse keizer aan WO I doet verslag van een fictief strafproces tegen de Duitse keizer Wilhelm II. De vraag die in dit proces centraal staat is of de keizer schuldig is aan (de misdrijven gepleegd tijdens) de Eerste Wereldoorlog. In deze boekbespreking wordt het oordeel van het fictieve gerecht besproken en geëvalueerd. 
 

Literatuur Boekbespreking

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees strafrecht Oorlogsrecht

Ars Aequi september 2016

Wie klikt, stemt toe. Over toestemming voor het gebruik van cookies

Voordat een website cookies mag gebruiken, moet de gebruiker geïnformeerd worden en moet hij zijn toestemming verlenen. Deze eisen dienen ter bescherming van de privacy van de gebruiker en worden gehandhaafd door de Autoriteit Consument & Markt. Het verlenen van toestemming is echter ook een privaatrechtelijke eenzijdige rechtshandeling. In deze bijdrage gaat de auteur in op de privaatrechtelijke aspecten van toestemming voor het gebruik van cookies.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Informatierecht Telecommunicatierecht

Ars Aequi juni 2016

‘Verantwoorde seks: kies bewust’

Op 16 februari 2016 promoveerde Juul Gooren aan de Universiteit Leiden op zijn proefschrift Een overheid op drift. De strafrechtelijke beheersing van jongeren. Promotoren waren prof. dr. mr. L.M. Moerings en prof. dr. R. van Swaaningen. In dit artikel vertelst hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Strafprocesrecht Strafrecht

Ars Aequi juni 2016

Tenuitvoerlegging van een EHRM-uitspraak: verplichtingen, spelers en procedures

Voor de praktische betekenis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is de tenuitvoerlegging van zijn uitspraken minstens even belangrijk als de uitspraken zelf. Om een uitspraak ten uitvoer te leggen, moet een staat verschillende maatregelen nemen en doelen bereiken. Het Comité van Ministers ziet toe op dit proces en kan, net als de staat en anderen, verschillende procedurele stappen zetten om tenuitvoerlegging te bespoedigen. 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Metajuridica Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Mensenrechten Rechtspleging

Ars Aequi april 2016

Hoe het zit

Over de gevangeniservaring in de literatuur

Maarten Asscher promoveerde op 29 oktober 2015 aan de Universiteit Leiden tot doctor in de geesteswetenschappen. Zijn promotor was de historicus prof.dr. W. Otterspeer. Deze bijdrage geeft een inzicht in de belangrijkste bevindingen van het onderzoek en de wijze waarop die tot stand kwamen.
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Algemeen juridisch Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologie

Ars Aequi februari 2016

MVO-schendingen in handelsketens: transparantiewetgeving, helemaal zo slecht nog niet

Op 26 juni 2015 promoveerde Louise Vytopil aan de UU met het proefschrift Contractuele controle in de handelsketen: over maatschappelijk verantwoord ondernemen, gedragscodes, contracten en (het vermijden van) aansprakelijkheid. Promotoren waren prof.mr. A.L.M. Keirse en prof.mr. M.L. Lennarts. In deze bijdrage vertelt zij waar haar stellingen in de kern op neerkomen.
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten Ondernemingsrecht

Ars Aequi januari 2016

De bescherming van derde-verkrijgers tegen stille pandrechten: een eeuwenoude traditie

Artikel 3:86 lid 2 BW beschermt derde-verkrijgers te goeder trouw tegen stille pandrechten op roerende zaken. Vanaf Romeinse tijden verpanden veel ondernemingen vrijwel al hun bestaande en toekomstige zaken aan de bank. Is de goede trouw wel een geschikt criterium als veel verkrijgers kunnen vermoeden dat alles is verpand? Had de wetgever niet beter voor alternatieve, in het verleden beproefde criteria kunnen kiezen?
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Metajuridica Rechtsgeschiedenis Vermogensrecht

Ars Aequi december 2015

De verklaring voor recht

Nadine Groeneveld-Tijssens promoveerde op 29 juni 2015 aan Tilburg University op haar dissertatie De verklaring voor recht. Haar promotor en tweede promotor waren prof.mr. A.C. van Schaick en prof.mr. J.B.M. Vranken. In deze bijdrage vertelt zij waar haar stellingen in de kern op neerkomen. 
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi november 2015

Handelen met een schoon geweten: de Europese interne markt en regulering van fair trade- en groene goederen

Producten uit andere landen verkrijgbaar op de Nederlandse markt worden niet altijd gemaakt volgens sociale en milieunormen in de landen van herkomst zoals wij dat graag zouden willen. Het reguleren van producten met een extraterritoriaal oogmerk kan echter resulteren in handelsbelemmeringen of beperkingen van de mededinging, en is daarmee mogelijk in strijd met de Europese internemarktregels. Deze bijdrage analyseert deze problematiek vanuit de drie voornaamste uitdagingen die productregels met een extraterritoriaal oogmerk met zich meebrengen voor de Europese interne markt: extraterritorialiteit, unilateralisme en zelfregulering.
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Mededingingsrecht

Ars Aequi oktober 2015

Belastingheffing van multinationals in een globale marktomgeving; naar een Corporate Tax 2.0?

De manier waarop landen winstbelasting heffen van multinationals is hopeloos verouderd. Winstbelastingsystemen zijn gebaseerd op een economische realiteit van 100 jaar geleden en niet langer toegerust op de economische werkelijkheid van vandaag. Is het niet tijd om eens na te denken over een fundamentele belastinghervorming? De auteur geeft een suggestie: de Corporate Tax 2.0.
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Belastingrecht

Ars Aequi juni 2015

Beginselen van goed markttoezicht

Op 26 september 2014 promoveerde Margot Aelen aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift Beginselen van goed markttoezicht. Gedefinieerd, verklaard en uitgewerkt voor het toezicht op de financiële markten. In deze bijdrage vertelt zij waar haar stellingen in de kern op neerkomen.

 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Sociaal-economisch recht Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht Mededingingsrecht

Ars Aequi mei 2015

Over de methodologie van juridisch onderzoek

Enige beschouwingen naar aanleiding van Asser/Vranken Algemeen Deel ****/2014

In zijn derde Algemeen Deel neemt Jan Vranken een groot aantal standpunten in over de eisen waaraan juridisch (privaatrechtelijk) onderzoek dient te voldoen. In deze boekbespreking wordt een aantal daarvan tegen het licht gehouden. Ten slotte volgt een schets van mogelijk verder onderzoek.
 

Literatuur Boekbespreking

Metajuridica Rechtstheorie

Ars Aequi mei 2015

'Never snitch broertje, want de straat hoort het'

Op basis van etnografisch onderzoek in Den Haag wordt beschreven dat ‘niet snitchen’ geen morele straatcode is, maar eerder een manier vormt waarop jongeren op straat bezig zijn met het construeren en communiceren van hun identiteit, in oppositie tegen hun natuurlijke vijand: de politie.
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Strafrecht en criminologie Criminologie

Ars Aequi april 2015

De 'filsofie van het begrijpen' van H-G Gadamer

Hoe achterhalen wij de betekenis van Hamlet, de Magna Charta of een testament? De methoden van de natuurwetenschappen – observatie, deductie en experiment – volstaan hier niet. Om een tekst te begrijpen dienen we volgens Gadamer de gehele historische context te begrijpen waarin zowel tekst als lezer liggen ingebed. De methode van de geesteswetenschappen vereist daarom niet distantie, maar juist betrokkenheid van de onderzoeker.

Literatuur Boekbespreking

Metajuridica Rechtsfilosofie

Ars Aequi april 2015

Het begrip 'belang' in de Nederlandse belastingwetgeving

Aad Rozendal promoveerde op 24 september 2014 aan Tilburg University met het proefschrift Het begrip ‘belang’ in de Nederlandse belastingwetgeving. Promotores waren prof.mr. I.J.F.A. van Vijfeijken en prof.dr. J.A.G. van der Geld. 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Belastingrecht

Ars Aequi februari 2015

Huwelijksdwang en het Nederlandse strafrecht

Iris Haenen promoveerde op 24 juni 2014 aan Tilburg University met het proefschrift Force & Marriage. The criminalisation of forced marriage in Dutch, English and international criminal law. Promotor was prof.mr. T. Kooijmans, co-promotor was dr.mr. A.L.M. de Brouwer. In deze bijdrage vertelt zij over haar onderzoek.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees strafrecht Mensenrechten Strafrecht

Ars Aequi november 2014

Geen smoesjes! Over de consequente verwerping van strafuitsluitingsgronden door internationale rechtbanken

Internationale rechtbanken hebben nog nooit een beroep op een strafuitsluitingsgrond (noodweer, overmacht) aanvaard. Dit artikel geeft een overzicht van argumenten op grond waarvan internationale rechtbanken beroepen op strafuitsluitingsgronden verwerpen. Daarnaast laat dit artikel zien welke argumentatiestructuren internationale rechtbanken hierbij hanteren. Deze argumentatiestructuren zijn niet met elkaar te verenigen.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Internationaal en Europees strafrecht

Ars Aequi oktober 2014

De beurs-NV van nul tot nu, van VOC tot hedge fonds

Conflicten tussen aandeelhouders en bestuurders zijn van alle tijden. Zij doen zich niet alleen voor bij wanbeleid maar ook bij belangenconflicten. Matthijs de Jongh schreef een ontwikkelingsgeschiedenis van de kapitaalvennootschap aan de hand van de ingewikkelde verhouding tussen aandeelhouders en de vennootschap. In deze bijdrage belicht hij enkele hoofdlijnen uit zijn boek.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi oktober 2014

De onrechtmatige overheidsdaad: een bijzonder leerstuk(?)

Ook de overheid kan aansprakelijk zijn wegens onrechtmatige daad. Gelden bij overheidsaansprakelijkheid dezelfde voorwaarden als bij aansprakelijkheid van private partijen? Een onderzoek naar de bijzondere positie van de overheid in het aansprakelijkheidsrecht.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Aansprakelijkheidsrecht Bestuursprocesrecht Bestuursrecht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi september 2014

Wiens soevereiniteit pakt de EU dan af?

Europa als een confederale unie van soevereine lid-volkeren

Bent u voor de EU of voor het behoud van uw eigen soevereine en democratische staat? Dit is het valse dilemma dat de huidige discussie over de EU structureert en domineert. Deze bijdrage laat zien waarom de EU, nationale soevereiniteit en democratie niet onverenigbaar zijn. Zij kunnen juist verenigd en versterkt worden in een modern confederaal bestel.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi mei 2014

Eigen schuld. Een historische en rechtsvergelijkende studie

Emanuel van Dongen promoveerde op 18 juni 2013 aan de Universiteit Maastricht met het proefschrift ‘Contributory Negligence. A Historical and Comparative Study’. In dit artikel schrijft hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Aansprakelijkheidsrecht Romeins recht

Ars Aequi maart 2014

Een capabilities-benadering van minimaal rechtvaardig contractenrecht

Sweatshops en contractuele immoraliteit

Sweatshops – fabrieken gekenmerkt door lage lonen, lange werkdagen, onvoorspelbare werktijden, onbetaalde overuren en een ongezonde en gevaarlijke werkomgeving – zijn onderwerp van morele verontwaardiging. Bedrijven die producten in sweatshops laten produceren, worden scherp bekritiseerd. Winst maken ten koste van anderen die al slecht af zijn is onacceptabel, zo is de gedachte. Maar is een consumentenaankoop van een sweatshop-product eigenlijk wel normaal, acceptabel marktgedrag? En hoe zou het contractenrecht dergelijke consumentenkoopovereenkomsten moeten beoordelen?

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi maart 2014

Rechtsrelativering door de overheid

Peter van Lochem promoveerde op 8 januari 2013 met zijn proefschrift Rechtsrelativering: een verkenning op het terrein van het overheidshandelen. Promotoren waren prof.dr. W.J.M. Voermans en prof.dr.mr. E.R. Muller. In deze bijdragen vertelt hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi februari 2014

Zorgplicht van scholen voor de kwaliteit van het onderwijs

Op 17 mei 2013 promoveerde Brechtje Paijmans aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift De zorgplicht van scholen. De grondslag en reikwijdte van de civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm van scholen jegens leerlingen. Promotor was prof.mr. I. Giesen. In deze bijdrage schrijft zij over haar onderzoek.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Staats- en bestuursrecht Onderwijsrecht

Ars Aequi januari 2014

The Collapse of American Criminal Justice – W.J. Stuntz

The Collapse of American Criminal Justicewerd door rechtsgeleerde William Stuntz afgerond op zijn sterfbed. Daardoor heeft hij niet meer kunnen meemaken wat het boek teweeg heeft gebracht. Maartje van der Woude bespreekt in deze bijdrage het boek, dat volgens haar verplichte kost zou moeten worden voor Nederlandse juridische masterstudenten.

Literatuur Boekbespreking

Metajuridica Overige Strafrecht en criminologie Common Law Rechtsfilosofie Strafprocesrecht Strafrecht

Ars Aequi december 2013

Alle omstandigheden van het geval

Een onderzoek naar de omstandigheden die de werking van de redelijkheid en billijkheid beïnvloeden

Pieter Wolters promoveerde op 18 juni 2013 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn promotoren waren prof.mr. C.J.H. Jansen en prof. mr. A.S. Hartkamp. Deze bijdrage geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Metajuridica Rechtstheorie

Ars Aequi november 2013

Herverpanding: bevoegd verpanden van andermans goed

Op 7 juni 2013 promoveerde Kasper Krzeminski cum laude aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op zijn proefschrift Herverpanding. Bij herverpanding vestigt een pandhouder een nieuw pandrecht op een door hem in pand verkregen goed. Daarmee beschikt de pandhouder over het goed van een ander. De vraag is hoe bij herverpanding aan het vereiste van beschikkingsbevoegdheid wordt voldaan.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Goederenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi november 2013

Ver van het bed of dicht bij huis

Wetgevingsbevelen in het civiele en bestuursprocesrecht

Op 15 mei 2013 promoveerde Geerten Boogaard aan de UvA op zijn proefschrift Het Wetgevingsbevel. Over constitutionele verhoudingen en manieren om een wetgever tot regelgeving aan te zetten.

De Hoge Raad doet erg moeilijk over bevelen aan een regelgever. De Afdeling bestuursrechtspraak geeft dergelijke wetgevingsbevelen echter wel. Moet de Afdeling zich iets gelegen laten liggen aan de bezwaren van de Hoge Raad of is er een goede rechtvaardiging voor een verschil tussen de civiele rechter en de bestuursrechter op dit punt?

Literatuur Proefschriftbijdrage

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi oktober 2013

De verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten

Een illustratie van algemene regels van verdelingsrecht aan de hand van de numerus fixus voor rechtsgeleerdheid

Johan Wolswinkel promoveerde op 19 maart 2013 cum laude aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In deze bijdrage doet hij aan de hand van een recent voorbeeld, namelijk de toelating van gegadigden tot de numerus fixus-opleiding rechtsgeleerdheid, verslag van zijn zoektocht naar algemene regels van verdelingsrecht voor de verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi juni 2013

Rechtspersonen en mensenrechten, bien étonnés de se trouver ensemble? De invloed van het EVRM op het ondernemingsrecht

Alexander Schild promoveerde op 6 november 2012 aan de Universiteit Leiden, met het proefschrift De invloed van het EVRM op het ondernemingsrecht. In deze bijdrage vertelt hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Sociaal-economisch recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten Ondernemingsrecht

Ars Aequi mei 2013

Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm

Over het maatschappelijk redelijkheidsgebod en de verplichting om rekening te houden met elkaars gerechtvaardigde belangen

Sjoerd Bakker promoveerde op 18 december 2012 aan de Vrije Universiteit Amsterdam met het proefschrift Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm. In deze bijdrage vertelt hij waar zijn betoog in de kern op neerkomt.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht

Ars Aequi april 2013

Rv aan de kant? De toelaatbaarheid van procesovereenkomsten onder de loep genomen

In hoeverre kunnen partijen bij procesovereenkomst afwijken van het burgerlijk procesrecht? Is het bijvoorbeeld mogelijk om de toegang tot de rechter bij overeenkomst geheel uit te sluiten? Is een geheimhoudingsbeding, op grond waarvan het partijen niet is toegestaan om bepaalde mededelingen aan de rechter te doen, toelaatbaar? Op deze vragen wordt in deze proefschriftbijdrage ingegaan.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi maart 2013

Onderzoeksbevoegdheden ter voorkoming van terroristische aanslagen: de pro’s en contra’s van het Amerikaanse antiterrorismebeleid

De bestrijding van terrorisme heeft in het laatste decennium van de vorige eeuw het strafrechtelijk opsporingsonderzoek veranderd. Het proefschrift van Marianne Hirsch Ballin brengt in beeld hoe Nederlandse en Amerikaanse antiterrorismemaatregelen zich verhouden tot de fundamentele rechten en beginselen die in het strafrechtelijk onderzoek en het strafproces dienen te worden gewaarborgd. In dit artikel licht zij toe welke onderzoeksbevoegdheden ter voorkoming van terroristische misdrijven aan de Amerikaanse autoriteiten ter beschikking staan. Vervolgens geeft zij aan hoe de Verenigde Staten zowel in positieve als negatieve zin als voorbeeld kunnen dienen voor reflectie op ons eigen systeem van opsporing van terroristische misdrijven.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Metajuridica Strafrecht en criminologie Rechtsvergelijking Strafrecht

Ars Aequi december 2012

Het discours van de rechterlijke afweging

Over de oorsprong en de betekenissen van ‘afweging’ in de grondrechtenjurisprudentie

Jacco Bomhoff promoveerde op 25 september 2012 aan de Universiteit Leiden op een proefschrift getiteld Two Discourses of Balancing. The Origins and Meanings of ‘Balancing’ in 1950s and 1960s German and American Constitutional Rights Discourse.  Zijn promotores waren prof.mr. M.V. Polak en prof.mr. J.H. Gerards. In deze bijdrage vertelt hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Metajuridica Rechtspleging Rechtstheorie Rechtsvergelijking

Ars Aequi december 2012

Taking Behaviour Seriously: Regulating European Contract Law

Gary Low successfully defended his PhD thesis European Contract Law between the Single Market and the Law Market: A Behavioural Perspective at Maastricht University on 2 December 2011. His promotor was J.M. Smits. In this article he discusses his conclusions.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Consumentenrecht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi december 2012

Een eigen blik op de eerste aanleg

Wemmeke Wisman bespreekt Procesrecht. Eerste aanlegvan rechter, hoogleraar en advocaat A.C. van Schaick.

Literatuur Boekbespreking

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi september 2012

Waarschuwen tegen beter weten in? Over labiele beleggers en klein leed

Kasper Jansen promoveerde op 4 april 2012 cum laude aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Informatieplichten. In zijn proefschrift over informatieplichten (plichten tot vergaring of verstrekking van informatie) betoogt hij dat iedere mededelings- of waarschuwingsplicht logischerwijze wordt begrensd door de eigen verantwoordelijkheid van de te informeren partij, zodat normaliter geen mededeling behoeft te worden gedaan van (en ook niet behoeft te worden gewaarschuwd voor) informatie die de wederpartij reeds kent of behoort te kennen. In dit artikel illustreert hij dit aan de hand van de arrestenRabobank Vaart en Vecht/X, Van Dalfsen/Gemeente Kampen en Eurosportief/Wesselink.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi mei 2012

Haatuitingen: argumenten en dilemma’s vergeleken

Marloes van Noorloos promoveerde op 16 december 2011 aan de Universiteit Utrecht. Haar promotoren waren prof.dr. C.H. Brants en prof.mr. J. Goldschmidt. In deze bijdrage vertelt zij waar haar stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Metajuridica Strafrecht en criminologie Rechtsvergelijking Strafrecht

Ars Aequi februari 2012

‘Mij treft geen verwijt, ik deed gewoon mijn werk’ – rechtsdwaling in het internationale strafrecht

Annemieke van Verseveld promoveerde op 29 april 2011 aan de Universiteit van Amsterdam. Haar promotores waren prof.dr. H.G. van der Wilt en prof.dr. S.A.M. Stolwijk. Een commerciële editie van haar proefschrift verschijnt in 2012 bij T.M.C. Asser Press, Den Haag.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees strafrecht

Ars Aequi januari 2012

Emoties bij het overtuigen en het oordelen in de rechtspraktijk

Het klassieke retorische advies om in een juridisch pleidooi vooral ook emotionele overtuigingsmiddelen te gebruiken blijkt nog steeds relevant, omdat uit modern onderzoek naar emoties en naar oordeelsvorming blijkt dat emoties onvermijdelijk en constitutief zijn bij het rechterlijk oordeel.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica Beroep

Ars Aequi januari 2012

The Territorial Jurisdiction of the International Criminal Court

The International Criminal Court (ICC) became a reality with the adoption of the Rome Statute on 17 July 1998 and its entry into force on 1 July 2002. The Court is a permanent institution and self-standing international organization, established beyond the United Nations – but in fact existing and operating in close connection with it. One of the most contentious issues of the negotiations that led to the adoption of the Court’s constitution was the issue of its jurisdiction. An important question for analysis is the following: how little of an international crime need take place on State Party territory for the Court to have jurisdiction? This is the main question that will be addressed in this article.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Internationaal Europees en buitenlands recht Strafrecht en criminologie Internationale rechtspleging Strafprocesrecht

Ars Aequi december 2011

Mensenrechten in het Romeinse recht? Het private delict iniuria

Jacob Giltaij promoveerde op 29 september 2011 aan de EUR op het proefschrift [i]Mensenrechten in het Romeinse recht?[/i] Zijn promotor was prof.mr. L.C. Winkel. In zijn proefschrift heeft hij onderzocht of een mogelijke voorloper van de moderne idee van de mensenrechten al in het Romeinse recht te vinden is.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Metajuridica Romeins recht

Ars Aequi november 2011

Causale relaties en het recht: living apart together?

Enkele opmerkingen over empirische causaliteit en redelijke toerekening

Erik Witjens promoveerde op 24 maart 2011 aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift Strafrechtelijke causaliteit. De redelijke toerekening vergeleken met het privaatrecht. In deze bijdrage vertelt hij waarom de condicio sine qua non-leer beter de deur gewezen kan worden.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Strafrecht en criminologie

Ars Aequi oktober 2011

Meergelaagdheid van rechtsordes: oude wijn in nieuwe zakken?

Twee kritische kanttekeningen bij het magistrale Algemeen Deel van Van Gerven en Lierman

Met het "Algemeen Deel. Veertig jaar later" hebben Van Gerven en Lierman een magistrale studie geschreven naar de effecten van de meergelaagdheid op de nationale rechtsorde. Het is een uiterst complexe studie geworden die veel verder gaat dan een beschrijving van het recht op een bepaald grondgebied – in dit geval: België. Het is bovenal een doordenking geworden van de eisen die een dergelijk complex en meergelaagd rechtssysteem stelt aan wetgever, bestuur en rechtspraak. Een bespreking van de inhoud van dit boek kan dan ook ­onmogelijk recht doen aan de veelheid van thema’s die de auteurs behandelen. In deze bijdrage beperkt Carel Smith zich daarom tot het ingaan op twee stellingen die fundamenteel zijn voor het boek en die verband houden met zijn expertise als rechtsmethodoloog.

Literatuur Boekbespreking

Ars Aequi september 2011

Het voorrecht van uitwinning: de ‘longue durée’ van een historische vergissing

Egbert Koops promoveerde op 15 april 2010 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Vormen van subsidiariteit. Promotor was prof. mr. W.J. Zwalve. In deze bijdrage zet hij zijn bevindingen uiteen.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Ars Aequi september 2011

Het voorrecht van uitwinning: de ‘longue durée’ van een historische vergissing

Egbert Koops promoveerde op 15 april 2010 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Vormen van subsidiariteit. Promotor was prof. mr. W.J. Zwalve. In deze bijdrage zet hij zijn bevindingen uiteen.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Ars Aequi juni 2011

Paul Scholten

Dat het werk en de persoon van Paul Scholten nog steeds belangstelling genieten, mag blijken uit twee onlangs verschenen boeken: Paul Scholten. Dorsten naar gerechtigheid onder redactie van T. Slootweg uit 2010 en Recht, beslissing en geweten. Beschouwingen naar aanleiding van Paul Scholten onder redactie van A. Ellian, T. Slootweg & C. Smith uit 2011. Beide uitgaven worden in deze bijdrage besproken.

Literatuur Boekbespreking

Metajuridica Rechtsfilosofie

Ars Aequi april 2011

Eenheid en verscheidenheid in het Nederlandse ondernemingsrecht.

Bespreking van Asser/Maeijer/Van Solinge & Nieuwe Weme 2-II* 2009

‘Graag voldoe ik aan het verzoek van de redactie om in dit blad de nieuwe Asser 2-II*, bewerkt door de Nijmeegse hoogleraren Gerard van Solinge en Marco Nieuwe Weme, met een korte bespreking onder de aandacht van de lezers te brengen. Eenvoudig is dat niet voor een handboek dat 1082 pagina’s telt en waarvan zowel de eigen opzet als de verhouding tot andere delen van de Asser-serie belangrijk is gewijzigd. Ik beperk mij tot enkele kanttekeningen bij die algemene opzet en de verwerking van belangrijke veranderingen in ons ondernemingsrecht, vooral de flex-BV.’

Literatuur Boekbespreking

Burgerlijk recht

Ars Aequi februari 2011

Horizontale werking van grondrechten: een luchtige amuse-gueule

Bart J. de Vos promoveerde op 14 oktober 2010 aan de Universiteit Leiden op een proefschrift getiteld Horizontale werking van grondrechten. Een kritiek, uitgegeven door Maklu. Promotor was prof.mr. J.H. Nieuwenhuis. In dit artikel vertelt hij waar zijn stelling in de kern op neerkomt.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Metajuridica Staats- en bestuursrecht Rechtstheorie Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi januari 2011

Reisverslag zaaksvervanging

Hanneke Spath promoveerde op 30 juni 2010 cum laude aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift getiteld: Zaaksvervanging. In deze bijdrage vertelt zij waar haar bevindingen in de kern op neerkomen.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi december 2010

Schikken ter zitting: praktijk en goede manieren

Janneke van der Linden promoveerde op 21 mei 2010 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift getiteld: De civiele zitting centraal: informeren, afstemmen en schikken. In deze bijdrage vertelt zij waar haar bevindingen in de kern op neerkomen.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Metajuridica Rechtspleging

Ars Aequi september 2010

De verkeersopvatting

Literatuur Proefschriftbijdrage

Ars Aequi juni 2010

Plus que la bouche de la loi européenne. Over rechterlijk activisme en het Europees Hof van Justitie

Heeft het Europese Hof van Justitie zich door de jaren heen daadwerkelijk naar behoren van zijn taken gekweten? Alhoewel hierover links en rechts wel wat opmerkingen te vinden zijn, is er nooit een algehele balans opgemaakt. Henri de Waele heeft deze taak op zich genomen, met als resultaat zijn proefschrift Rechterlijk activisme en het Europees Hof van Justitie. In deze bijdrage vertelt hij over zijn bevindingen.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Internationaal Europees en buitenlands recht

Ars Aequi januari 2010

De rol en reikwijdte van vertrouwelijkheid in de context van strafrechtelijke bemiddeling

Renske van Schijndel promoveerde op 27 november 2009 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift Confidentiality and Victim-Offender Mediation (Apeldoorn/Antwerpen/Portland: Maklu 2009). Promotoren waren prof.mr.dr. M.S. Groenhuijsen en prof.mr.dr. M.J. Borgers. In dit artikel bespreekt zij haar proefschrift.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Ars Aequi december 2009

Onrechtmatige wetgeving

Roel Schutgens promoveerde op 22 juni 2009 cum laude aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift Onrechtmatige wetgeving. Promotoren waren prof.mr. C.A.J.M. Kortmann en prof.mr.drs. C.H. Sieburgh. In dit artikel bespreekt hij zijn proefschrift.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Staats- en bestuursrecht

Ars Aequi juni 2009

Europa verovert het privaatrecht

In dit artikel wordt de nieuwe Asser-Hartkamp besproken in welk boek de invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht centraal staat. De structuur en de bronnen worden besproken alsmede het feit dat het boek zowel voor de Europeesrechtelijke jurist als de civilist een belangrijk werk kan zijn.

Literatuur Boekbespreking

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Vermogensrecht

Ars Aequi december 2007

Hoe arresten wetten worden en hoe wetten arresten dwarsbomen

De invloed van het Europese Hof van Justitie op de wetgevingsprocessen van de Europese Gemeenschap

In dit artikel wordt het proefschrift van T. Nowak beschreven waarin hij de onderlinge invloed van rechtspraak van Europese Hof van Justitie en de EG-wetgeving onderzoekt.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Internationaal Europees en buitenlands recht

Ars Aequi oktober 2007

Overheidsaansprakelijkheid in Engeland en Nederland

De stelsels van buiten-contractuele overheidsaansprakelijkheid in Engeland en Nederland zijn werkelijk verschillend. De verwachting dat de uitkomsten in vergelijkbare gevallen toch wel min of meer vergelijkbaar zullen zijn, zal na het lezen van dit boek niet geheel worden ingelost. Deze dissertatie kiest in de eerste plaats een constitutioneel perspectief en richt de blik pas in de tweede plaats op het civiele recht en het bestuursrecht.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Metajuridica Staats- en bestuursrecht Rechtsvergelijking

Ars Aequi september 2007

Zorgplichten en zorgethiek

Zorgplichten zijn een bekend verschijnsel in het recht. De Hoge Raad gebruikt de term regelmatig, de wetgever vraagt zich af of er niet vaker met zorgplichten gewerkt moet worden, en in de literatuur wordt er veelvuldig over gesproken. Toch is er nauwelijks aandacht voor de vraag wat een zorgplicht eigenlijk is. Zon vraag is eigenlijk misschien niet zozeer juridisch als wel filosofisch: er wordt een vertrouwd begrip geproblematiseerd. Niettemin zou het ook voor de rechtspraktijk zinvol kunnen zijn als duidelijk wordt wat zorgplichten precies zijn. Ik zal dit laten zien aan de hand van n kwestie, namelijk de autonomie van de schuldenaar bij zorgplichten binnen overeenkomst.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Metajuridica Rechtsfilosofie Vermogensrecht

Ars Aequi juli 2007

De onverjaarbaarheid van internationale misdrijven

Dit proefschrift behandelt het al dan niet onverjaarbaar zijn van de ernstigste internationale misdrijven.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Internationaal Europees en buitenlands recht Strafrecht en criminologie Internationaal en Europees strafrecht

Ars Aequi juni 2007

Het verwerken van gegevens in het kader van de opsporing

Gegevensverwerking is van essentieel belang voor de (justitile) politietaak. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen nopen de wetgever tot het vinden van een balans tussen het effectief waarborgen van de veiligheid van de burger enerzijds en de bescherming van de privacy van diezelfde burger anderzijds. Dit vraagt om duidelijkheid omtrent de juridische en maatschappelijke mogelijkheden en onmogelijkheden van de verwerking van gegevens in het kader van de opsporingstaak. Wat is de behoefte, wat is er mogelijk en waar liggen de grenzen aan het verwerken van privacygevoelige informatie?

Literatuur Proefschriftbijdrage

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Ars Aequi mei 2007

Niet nadenken maar voordenken: het voorzorgsbeginsel in het internationaal gewoonterecht

Een uiteenzetting van het voorzorgsbeginsel in het internationale mileurecht.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Internationaal Europees en buitenlands recht

Ars Aequi april 2007

Aanmerkelijk onvoorzichtig. De ondergrens van de schuld in het verkeersstrafrecht

Wanneer zou een betrokkene bij een verkeersongeval met zeer ernstige gevolgen niet veroordeeld moeten worden als pleger van het verkeersmisdrijf van artikel 6 WVW 1994? Kunnen aan het privaatrecht argumenten worden ontleend om strafrechtelijke aansprakelijkheid af te wijzen? Het privaatrecht kent, anders dan het strafrecht, een eigen schuld -verweer. De causale bijdrage van een slachtoffer aan het verkeersongeval staat in het civiele recht vanzelfsprekend ter discussie. Veel strafrechters kunnen daarentegen weinig waardering opbrengen voor een verdachte die (dit)verweer voert.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht Vermogensrecht

Ars Aequi maart 2007

Multiculturaliteit en verdediging in strafzaken

Een onderzoek naar de manieren waarop in het N ederlandse strafrecht ruimte wordt gevonden voor het verwerken van de culturele achtergrond van de verdachte

Het culturele delict, door het grote aantal immigranten komen er ook steeds weer nieuwe culturele fenomenen het land binnen. Ook op het gebied van het recht is dit het geval. Hoe kunnen we in Nederland hiermee omgaan, hoe gaan we om met een, in onze ogen zeer ernstig, delict dat gepleegd is vanuit culturele waarden van bevolkingsgroep waartoe de dader behoort.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Ars Aequi februari 2007

De faillissementspauliana: revisie van een relict

Uit de literatuur kan worden opgemaakt dat de faillissementspauliana niet altijd een goed onderscheid maakt tussen wat geoorloofd is en wat ongeoorloofd. Hierdoor rijst de vraag of de bestaande faillissementspauliana adequaat is. Het onderzoek brengt in kaart welke bezwaren zich in de literatuur hebben geopenbaard en, aan de hand van empirisch onderzoek, welke problemen zich in de praktijk volgens curatoren voordoen. Verder richt het onderzoek zich op de relatie tussen de gevonden knelpunten en belangrijke ontwikkelingen in het Nederlandse vermogensrecht.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Ars Aequi januari 2007

Wetsinterpretatie en rechtsvorming

De wetgever stelt de wetten vast. De rechter past deze toe. Soms is het echter niet duidelijk wat een wet precies voorschrijft. De rechter moet dan de wet interpreteren. De vraag is hoe hij dat dient te doen. Moet hij zich aan de tekst van de wet houden? Welke interpretatiemethoden kan hij gebruiken? Soms resulteert interpretatie in rechtsvorming. Dat roept ook weer de nodige vragen op. Wanneer is er bijvoorbeeld sprake van rechtsvorming?

Literatuur Proefschriftbijdrage

Metajuridica Rechtstheorie

Ars Aequi december 2006

De structuur van het Goederenrecht

In het proefschrift waarvan in dit artikel melding wordt gemaakt staat de structuur van het goederenrecht van het Nieuw-BW centraal waarbij vooral wordt ingegaan op de nieuwe regeling rondom eigendom op zaken en rechthebbende zijn op vorderingen.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi november 2006

Financiëlezekerheidsovereenkomsten

Dit proefschrift behandeld de manieren waarop financiële zekerheid kan worden verschaft, met name de invloed die de Europese richtlijn betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten op deze zekerheidsverschaffing heeft.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi oktober 2006

Fiscale fraudebestrijding: grenzen aan sturing

In de dissertatie wordt verslag gedaan van onderzoek naar de strafrechtelijke aanpak van fiscale fraude. Daarbij stond de samenwerking tussen de Belastingdienst, de FIOD-ECD, Rechtspraak centraal. Met deze studie wordt beoogd het functioneren van het openbaar bestuur beter te begrijpen. Er is gekozen voor een multi-disciplinaire benadering, daar een sec juridische of economische benadering slechts een gefragmenteerd en eenzijdig inzicht in de werkelijkheid zou opleveren (assumptie).

Literatuur Proefschriftbijdrage

Belastingrecht Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Ars Aequi september 2006

De herdefiniëring van het Koninkrijk

Eind 2004 hebben de drie rijksdelen 50 jaar Statuut gevierd danwel herdacht. De Koninkrijksbanden ‘knellen’. Toch is besloten gezamenlijk voort te gaan. In zijn proefschrift ‘De Herdefiniëring van het Koninkrijk’ plaatst Mito Croes de Koninkrijksrelaties in een groter EU- en Caribisch-kader en draagt hij ideeën aan hoe het Koninkrijk om te vormen tot een toekomstgericht strategisch partnerschap.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Staats- en bestuursrecht

Ars Aequi juli 2006

Toegang tot recht in perszaken

Is het voor een door de media benadeelde mogelijk om hun recht te halen, bezien in het licht van baten en lasten? In dit proefschrift is hier onderzoek naar gedaan en de auteur komt tot de conclusie dat een benadeelde meestal niet veel heeft aan sancties.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi juni 2006

Overmacht in het stelsel van strafuitsluitingsgronden

Wat heeft de moeder die een brood steelt om haar kind te voeden gemeen met de opticien die na sluitingstijd een slechtziende aan een bril helpt? Wat verenigt de gewetensbezwaarde dienstweigeraar met de arts die het leven van zijn ondraaglijk lijdende patint beindigt? Hoewel zij naar de letter van de wet een strafbaar feit begaan, worden zij niet gestraft: zij waren door overmacht gedrongen. In zijn proefschrift heeft Menno Dolman onderzocht hoe de strafuitsluitingsgrond overmacht functioneert: welke plaats heeft zij in het stelsel van strafuitsluitingsgronden?

Literatuur Proefschriftbijdrage

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Ars Aequi maart 2006

Veilige Havens: Aanvullend Contractenrecht als Keuzemenu

Normaliter geldt aanvullend contractenrecht pas wanneer partijen een bepaald punt niet in hun contract hebben geregeld; er is sprake van een zogenaamd opt-out regime. In deze bijdrage ga ik in op het veel minder bekende tegenovergestelde fenomeen van veilige havens. Veilige havens zijn een bijzondere vorm van aanvullend contractenrecht, omdat hier sprake is van een zogenaamd opt-in regime. Het aanvullende recht geldt voor geen enkele partij, tenzij partijen er juist expliciet voor kiezen om dit regime wl voor hun contract te laten gelden. Veilige havens worden ingeroepen door middel van zogenaamde magische woorden. Door deze woorden die vaste betekenis hebben ontstaat een keuzemenu van erkende pre-formuleringen. Ik betoog dat contractspartijen grote behoefte hebben aan een dergelijk keuzemenu, omdat dit hen in staat stelt eenvoudig en ondubbelzinnig die contractsvoorwaarden te selecteren die ze nodig hebben.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi februari 2006

The law of catastrophic risks. Or: on what to do when the impossible may erupt into the possible

Wat te doen bij rampen die zo groot in omvang zijn dat het onmogelijk lijkt dat ze zullen gebeuren, hoewel er ook aanhangers zijn van het idee dat er over dit soort rampen moet worden nagedacht, gaat dit proefschrift over iets kleinere rampen, bijvoorbeeld kan er gedacht worden aan Chernobyl. De auteur pleit ervoor dat vooraf op verschillende vlakken voorzorgsmaatregels worden genomen.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Ars Aequi februari 2006

Recensie van: P.B. Cliteur & A. Ellian, Capita encyclopedie en rechtsfilosofie

Literatuur Boekbespreking

Ars Aequi januari 2006

De taak van de rechter en het IPR

Kan een Nederlandse rechter met toepassing van joods recht een echtscheiding uitspreken? Wat moet hij met de regel van Marokkaans familierecht op grond waarvan een rechter zelf voogd is? Kan hij met toepassing van Engels recht de doelstellingen van een trust wijzigen? En hoe zich op te stellen in een zaak die politiek gevoelig ligt? Wat te doen met een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking ingesteld door een buitenlandse staat tegen zijn voormalig staatshoofd? Kan de rechter op vordering van het Verenigd Koninkrijk een publicatieverbod uitvaardigen voor een autobiografie van diens oud-geheim agent? Allemaal vragen die raken aan de taak van de Nederlandse burgerlijk rechter bij de toepassing van buitenlands recht

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi november 2005

Disciplinair onderzoek naar politieambtenaren:

In dit artikel wordt het proefschrift 'Politietuchtrecht. Een studie naar de juridische aspecten en de praktijk' (Alphen aan den Rijn: Kluwe 2004).

Literatuur Proefschriftbijdrage

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi oktober 2005

Het verschoningsrecht van getuigen in civiele zaken

Als het in een civiele procedure aankomt op bewijslevering, worden er meestal getuigen gehoord. Getuigen hebben verplichtingen: ze moeten verschijnen, de eed of belofte afleggen, antwoord geven op de gestelde vragen en ze moeten ook nog de waarheid spreken. Het verschoningsrecht is één van de uitzonderingen op deze verplichtingen. Of een getuige daarop al dan niet een beroep kan doen, is voor de procesdeelnemers van groot belang. Winst of verlies van een procedure kan ervan afhangen en de getuige zelf riskeert gijzeling en een strafrechtelijke vervolging, wanneer hij blijft zwijgen zonder daartoe gerechtigd te zijn. De wet regelt het onderwerp echter summier, terwijl literatuur en rechtspraak een diffuus beeld te zien geven. Dat vormde de aanleiding om alle aspecten van het verschoningsrecht in civiele zaken – zowel de processuele als de materiële – aan een grondige analyse te onderwerpen.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Notarieel recht

Ars Aequi september 2005

Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen

De hoofdregel van ons verhaalsrecht is dat een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van de schuldenaar kan verhalen. Dit artikel behandelt de uitzonderingen op deze hoofdregel.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi april 2005

Collectief ontslagrecht. Enkele voorstellen betreffende een betere regelgeving

In dit artikel wordt ingegaan op een proefschrift waarbij onderzoek is gedaan naar de werking van de Wet melding collectief ontslag die er gekomen is na implementatie van een Europese richtlijn.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Ars Aequi februari 2005

Nieuw Vermogensrecht en rechtsvergelijking – reconstructie van een wetgevingsproces

Een uiteenzetting van het ontstaan van het nieuwe vermogensrecht.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Metajuridica Rechtsvergelijking Vermogensrecht

Ars Aequi januari 2005

Non-conformiteit in internationaal perspectief

Grensoverschrijdend contracteren is vaak ingewikkelder dan het sluiten van een overeenkomst met een contractspartij in eigen land. Wanneer bijvoorbeeld Nieuw-Zeelandse mosselen of Argentijnse kersen in Nederland worden geïmporteerd, rijzen andere vragen dan wanneer deze producten binnen Nederland zouden worden verkocht. Welke bepalingen zijn van toepassing op internationale koopovereenkomsten? Is de verkoper aansprakelijk voor eventuele schade wanneer de kersen niet geschikt blijken te zijn voor consumptie? Is de verkoper ook aansprakelijk wanneer blijkt dat de mosselen niet voldoen aan Nederlandse publiekrechtelijke voorschriften?

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht Vermogensrecht

Ars Aequi november 2004

Het boetebeding in het Europese contractenrecht

In dit proefschrift is een rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar het boetebeding. Eerst komen de functies van het boetebeding, daarna de noodzaak tot rechtsvergelijkend onderzoek en tot slot de drie verschillende benaderingswijzen van het boetebeding in Europa.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi oktober 2004

De blinddoek van Vrouwe Justitia: rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid in het licht van de vereisten van artikel 6 EVRM

Rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid spelen ook in de Nederlandse discussie een belangrijke rol. Is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een onpartijdig gerecht aangezien het zowel rechtspreekt als adviseert over wetsvoorstellen? Mag een advocaat optreden als rechter-plaatsvervanger, en zo ja, onder welke voorwaarden? Welke nevenfuncties mag een rechter hebben? Mag een politicus wel kritisch commentaar geven op rechterlijk handelen in een individuele (straf)-zaak? Bij de beantwoording van de vragen zal men veelal de Straatsburgse rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moeten raadplegen. Dit proefschrift staat uitvoerig stil bij die Straatsburgse rechtspraak en de invloed van die Straatsburgse rechtsprak op de Nederlandse rechtsorde en praktijk.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten