Ars Aequi december 2016

De verkoper onder een eigendomsvoorbehoud wordt gedegradeerd tot concurrent schuldeiser in het faillissement van de koper, als de geleverde zaak door natrekking eigendom van de koper wordt. Voor dit probleem is door Emil Verheul en Frank Verstijlen een oplossing aangedragen. RuG-student Tiddo Bos kan zich echter niet vinden in deze oplossing en komt met een alternatief.

Aan het gebruik van een 'lokpuber' om groomers op heterdaad te betrappen zitten op dit moment nog vele haken en ogen. Het wetsvoorstel Computercriminaliteit III beoogt daar verbetering in aan te brengen. Kai Lindenberg onderzoekt de aard en impact van de gevolgen daarvan. Ook worden in dit nummer twee andere wetsvoorstellen kritisch besproken: Masha Antokolskaia bespreekt het initiatiefwetsvoorstel Wet herziening kinderalimentatie en Tea Mellema-Kranenburg wetsvoorstel 33987 betreffende het wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht, waarin de algehele gemeenschap van goederen wordt vervangen door de beperkte gemeenschap van goederen. Verder geeft Marc Schuilenburg ons een inkijk in een nieuwe methode om criminaliteit te voorkomen: predictive policing.

Deze maand nemen we afscheid van Marjoleine Zieck als jaarcolumnist, en ook van twee rubrieken. In de laatste aflevering van de Rode draad 'Recht en seksualiteit' blikt Thomas Mertens terug op de gevarieerde onderwerpen die in deze Rode draad aan bod zijn gekomen. Hij doet dat met behulp van Plato's Symposium. De laatste Bijzondere bepaling is artikel 435d Sr, waarin de bescherming van de Zwitserse vlag is vastgelegd. Maar niet getreurd: we starten ook meteen met een nieuwe korte reeks van artikelen, over de waarde van de annotatie. Floris Bakels neemt de eerste bijdrage voor zijn rekening.

 

Ars Aequi december 2016

Tweede Kamerlid: bezint eer gij begint

In 2016 brachten twee Kamerleden roering vanwege een vroegtijdig vertrek uit de Tweede Kamer. Beiden vertrokken voor een ‘carrièreswitch’, en riepen hiermee een stroom aan kritiek over zich af. Terecht. Kamerleden worden voor vier jaren gekozen en genieten gedurende die termijn het vertrouwen van de kiezer. Laat toekomstige Kamerleden dus bij zichzelf te rade gaan: kan ik mij (weer) voor vier jaren committeren? 
 

Opinie Redactioneel

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi december 2016

Nederlandse strafrechtelijke bescherming van de Zwitserse vlag

Met artikel 435d Sr beschermt het Nederlandse strafrecht de Zwitserse vlag en Zwitserse nationale gevoelens. Maar waarom? Bovendien is de strafbepaling ruim en op onderdelen vaag, hetgeen vanuit het legaliteitsbeginsel vragen oproept. Verklaringen hiervoor zijn gelegen in de verplichting tot uitvoering van een verdrag. Dat verdrag beoogt onder meer Zwitserse vlaggen op spuugbakken tegen te gaan. Kan artikel 435d Sr niet worden geschrapt?
 

Blauwe pagina's Bijzondere bepalingen

Internationaal Europees en buitenlands recht Strafrecht en criminologie Internationaal en Europees publiekrecht Strafrecht

Ars Aequi december 2016

Het Hof van Justitie als sociaaleconomisch politicus

De invloed van Europa op het Nederlandse arbeidsrecht lijkt beperkt. Ik schrijf met opzet ‘lijkt’. Ondanks de beperkte regelgevende bevoegdheden op Europees niveau ontsnapt haast geen enkel sociaaleconomisch onderwerp aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Hoe zit dat en welke invloed heeft het Hof op de Nederlandse sociale politiek?
 

Opinie Amuse

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Sociaal recht

Ars Aequi december 2016

De problematiek betreffende het eigendomsvoorbehoud en natrekking; van pandrecht naar voorrecht?

De verkoper onder een eigendomsvoorbehoud wordt gedegradeerd tot concurrent schuldeiser in het faillissement van de koper, indien de geleverde zaak door natrekking eigendom van de koper wordt. Dit artikel plaatst kanttekeningen bij de oplossing voor dit probleem uit het KNB-preadvies van Verheul en Verstijlen en schetst een alternatieve benadering, die neerkomt op het toekennen van een voorrecht aan de vordering van de voorbehoudsleverancier.
 

Verdieping Studentartikel

Burgerlijk recht Goederenrecht

Ars Aequi december 2016

Kinderalimentatie: is een wetswijziging echt nodig?

Dit artikel bespreekt de wetswijzigingen die worden voorgesteld in het initiatiefvoorstel van de ‘Wet herziening kinderalimentatie’. Deze betreffen onder meer de afbakening van de reikwijdte van de contractsvrijheid van de ouders bij het maken van overeenkomsten over kinderalimentatie; de afschaffing van de onderhoudsplicht van stiefouders; en wijzigingen in het recht op alimentatie van jongmeerderjarige kinderen. 
 

Opinie Opiniërend artikel

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi december 2016

Predictive policing: de opkomst van een gedachtenpolitie?

Predictive policing is het nieuwste opsporingsmiddel van de Nationale Politie. De belofte ervan is dat niet alleen kan worden voorspeld wie criminaliteit gaat plegen, maar ook waar en wanneer criminaliteit gaat plaatsvinden. Onproblematisch is predictive policing niet. Het gevaar dreigt dat de grens van strafbaarheid zal opschuiven richting een ‘intentiestrafrecht’.
 

Opinie Opiniërend artikel

Strafrecht en criminologie Criminologie Strafrecht

Ars Aequi december 2016

Is de beperkte gemeenschap van goederen een verbetering voor ons huwelijksvermogensrecht?

Op 19 april 2016 is wetsvoorstel 33987 betreffende het wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht door de Tweede Kamer aangenomen. In dit wetsvoorstel wordt de algehele gemeenschap van goederen vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen, waardoor goederen en schulden die echtgenoten bij het aangaan van het huwelijk hebben, buiten de gemeenschap blijven. Ook erfenissen en schenkingen vallen buiten de huwelijksgemeenschap. Is dit nieuwe stelsel een verbetering van ons huwelijksvermogensrecht?
 

Opinie Opiniërend artikel

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht Vermogensrecht

Ars Aequi december 2016

De lokpuber verstopt zich in het materiële recht

Over het aanpassen van de zedendelicten door Computercriminaliteit III en hoe dit meer is dan het lijkt

De lokpuber is een opsporingsambtenaar die zich op het internet voordoet als jeugdige en zodoende in staat is groomers op heterdaad te betrappen. Lokpuberzaken zijn tot nu toe evenwel gedoemd te mislukken, omdat grooming volgens het huidige materiële strafrecht alleen kan worden gepleegd jegens een echt kind. Het wetsvoorstel Computercriminaliteit III beoogt hierin verandering te brengen, maar de wijze waarop dat gebeurt brengt materieelrechtelijke gevolgen mee die meer omvatten dan de enkele huisvesting van de lokpuber. Dit artikel bespreekt de aard en mogelijke impact van die gevolgen.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi december 2016

De constitutionele crisis in Polen: een uitdaging voor de EU

De crisis rond het Poolse constitutionele hof is een Europese aangelegenheid, omdat de Poolse constitutionele orde deel uitmaakt van het fundament van de Europese Unie. Hoewel optreden door de Europese Commissie daarom gerechtvaardigd is, moet de Commissie wel uitkijken niet meer kwaad dan goed te doen.
 

Opinie Opiniërend artikel

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht Niet-Nederlands recht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi december 2016

Richard Posner: meer dan rechtseconoom alleen

In deze column schrijft Ewoud Hondius over de literaire carrière van één van de bekendste Amerikaanse rechters, Richard Posner.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Internationaal Europees en buitenlands recht Niet-Nederlands recht

Ars Aequi december 2016

Oorverdovende stilte rond de EU-Turkije-deal

Toen Marjoleine Zieck in januari dit jaar begon met haar reeks columns voor Ars Aequi stond de vluchtelingencrisis volop in de belangstelling. Nu, nog geen jaar later, lijkt het bijna of er geen vluchtelingen meer zijn, zeker sinds de EU-Turkije-deal. In haar laatste column voor Ars Aequi richt Zieck de aandacht nogmaals op de nog steeds bestaande vluchtelingenproblematiek, en maant Europa het goede te doen. 
 

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Vluchtelingenrecht

Ars Aequi december 2016

Eén voor allen en allen voor één: individuele versus collectieve handhaving van het consumentenrecht in het IPR

HvJ EU (Derde kamer) 28 juli 2016, C-191/15, ECLI:EU:C:2016:612 (Verein für Konsumenteninformation tegen Amazon EU Sàrl; verzoek van het Oberste Gerichtshof om een prejudiciële beslissing); Conclusie A-G H. Saugmandsgaard ØE van 2 juni 2016, ECLI:EU:C:2016:388
In dit arrest hakt het Hof van Justitie EU een aantal knopen door met betrekking tot de bescherming van consumentenbelangen in het internationaal privaatrecht. De verhouding tussen individuele en collectieve handhaving wordt uitgewerkt, terwijl de consument een nadere bescherming krijgt tegen misleidende formuleringen van rechtskeuzes in algemene voorwaarden. Tenslotte wordt ook de vraag naar de verhouding tussen de algemene IPR regelingen en de privacy richtlijn aan de orde gesteld. Het antwoord op die laatste vraag is helaas voor meerdere uitleg vatbaar. 
 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Consumentenrecht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi december 2016

Nucleaire ontwapening en internationaal recht: Internationaal Gerechtshof weigert zijn rechtsmacht vast te stellen

Internationaal Gerechtshof 5 oktober 2016, nummers 2016/29 (zaak tegen India), 2016/30 (zaak tegen Pakistan), en 2016/31 (zaak tegen Verenigd Koninkrijk); Republiek der Marshalleilanden v. India, Pakistan en Verenigd Koninkrijk.
Verplichtingen betreffende de onderhandelingen met betrekking tot de beëindiging van de nucleaire wapenwedloop en nucleaire ontwapening.
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi december 2016

Modernisering van procesrecht in civiele zaken en bestuurszaken: de rechter gaat digitaal!

De digitalisering van de rechtspraak leidt tot wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht. In deze bijdrage worden de wijzigingen op hooflijnen besproken. Daarnaast komen ook de bepalingen die betrekking hebben op het elektronisch verkeer met de rechter en de gefaseerde inwerkingtreding aan bod.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Burgerlijk recht Metajuridica Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht Burgerlijk procesrecht Rechtspleging

Ars Aequi december 2016

Een Platoonse afterparty

Na het voorspel en de hoofdgerechten nu eindelijk de afterparty: is er een rode draad te ontdekken in de negen bijdragen over recht en seksualiteit die dit jaar in Ars Aequi verschenen, of was er eerder sprake van een staalkaart? Wie kan ons bij het beantwoorden van deze vraag beter behulpzaam zijn dan Plato? ‘Zijn’ Socrates gaat er immers prat op nergens verstand van te hebben behalve van ‘eros’.
 

Rode draad Recht en seksualiteit

Algemeen juridisch

Ars Aequi december 2016

De waarde van de annotatie

Inleiding

De annotatie lijkt tegenwoordig minder hoog te worden aangeslagen dan voorheen. Zo zien verschillende faculteiten de noot nog slechts als ‘vakpublicatie’. De bewijslast dat de noot toch ‘wetenschappelijk’ is, ligt bij de auteur. Dat dwingt ons na te denken over een vraag die voorheen altijd evident leek: wat is eigenlijk de waarde van de annotatie? Het stellen van deze vraag leidt vervolgens onvermijdelijk tot verdere discussie. Is de hedendaagse annotatie niet te veel verworden tot een korte en weinig kritische samenvatting? Hoe ziet de ideale annotatie er dan wél uit? Wat mag van een annotator worden verwacht en wat niet? In deze reeks, gebaseerd op een viertal lezingen naar aanleiding van de 300e NJ-annotatie van professor Henk Snijders, komen al deze vragen aan bod.
 

Perspectief Reeks ´De waarde van de annotatie´

Burgerlijk recht Metajuridica Studie, carrière, vaardigheden Rechtspleging Wetenschap

Ars Aequi december 2016

Noten spiegelen

In deze bijdrage wordt eerst ingegaan op het belang van annotaties in het algemeen, en meer in het bijzonder voor de rechtspraak. Ten onrechte wordt daaraan tegenwoordig door de wetenschap, onder invloed van de bètafaculteiten, een tweederangs status toegekend. De rechtspraktijk claimt immers het recht op voorlichting en kritiek van niveau. En ook de wetenschap is gediend met hoogwaardige annotaties omdat de rechtspraak vaak voorop loopt met de vernieuwing van het recht. Daarna wordt het betoog toegespitst op de noten van jubilaris Henk Snijders.
 

Perspectief Reeks ´De waarde van de annotatie´

Burgerlijk recht Metajuridica Studie, carrière, vaardigheden Rechtspleging Wetenschap

Ars Aequi december 2016

De relativiteit van wettelijke normen

Sinds het Duwbak Linda- arrest is er veel te doen over de rechtspraak over de relativiteit van wettelijke normen in de zin van artikel 6:163 BW. Hoe zou de rechter de relativiteit van zo'n norm moeten vaststellen? Waarover hebben we het dan eigenlijk? En hebben we het relativiteitsvereiste echt nodig? Deze en andere vragen bespreekt de auteur in zijn proefschrift, dat hij in deze bijdrage op hoofdlijnen bespreekt. 
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Staats- en bestuursrecht Aansprakelijkheidsrecht Bestuursrecht Vermogensrecht

Ars Aequi december 2016

Ars Aequi december 2016

De verkoper onder een eigendomsvoorbehoud wordt gedegradeerd tot concurrent schuldeiser in het faillissement van de koper, als de geleverde zaak door natrekking eigendom van de koper wordt. Voor dit probleem is door Emil Verheul en Frank Verstijlen een oplossing aangedragen. RuG-student Tiddo Bos kan zich echter niet vinden in deze oplossing en komt met een alternatief.

Aan het gebruik van een 'lokpuber' om groomers op heterdaad te betrappen zitten op dit moment nog vele haken en ogen. Het wetsvoorstel Computercriminaliteit III beoogt daar verbetering in aan te brengen. Kai Lindenberg onderzoekt de aard en impact van de gevolgen daarvan. Ook worden in dit nummer twee andere wetsvoorstellen kritisch besproken: Masha Antokolskaia bespreekt het initiatiefwetsvoorstel Wet herziening kinderalimentatie en Tea Mellema-Kranenburg wetsvoorstel 33987 betreffende het wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht, waarin de algehele gemeenschap van goederen wordt vervangen door de beperkte gemeenschap van goederen. Verder geeft Marc Schuilenburg ons een inkijk in een nieuwe methode om criminaliteit te voorkomen: predictive policing.

Deze maand nemen we afscheid van Marjoleine Zieck als jaarcolumnist, en ook van twee rubrieken. In de laatste aflevering van de Rode draad 'Recht en seksualiteit' blikt Thomas Mertens terug op de gevarieerde onderwerpen die in deze Rode draad aan bod zijn gekomen. Hij doet dat met behulp van Plato's Symposium. De laatste Bijzondere bepaling is artikel 435d Sr, waarin de bescherming van de Zwitserse vlag is vastgelegd. Maar niet getreurd: we starten ook meteen met een nieuwe korte reeks van artikelen, over de waarde van de annotatie. Floris Bakels neemt de eerste bijdrage voor zijn rekening.