Ars Aequi november 2016

Voetbalgeweld is wekelijks – en in sommige perioden zelfs dagelijks – in het nieuws. Publieke en private partijen gebruiken privaat-, bestuurs- en strafrechtrechtelijke instrumenten om voetbalgeweld te bestrijden. Mandy van Rooij, Johannes Bijlsma, Jon Schilder en Lodewijk Smeehuijzen leggen uit wat de mogelijkheden zijn en plaatsen kritische juridische kanttekeningen.

Ook zeer frequent in het nieuws zijn haatzaaien en groepsbelediging. Aernout Nieuwenhuis bespreekt in dit nummer het verbod op groepsbelediging en haatzaaien in het licht van de verhouding tussen de vrijheid van meningsuiting en democratie. Verder bespreken Alain Ancery & Bart Krans de ambtshalve toepassing van consumentenrecht en onderzoeken Roderik Vrolijk & Rogier Raas 'ringfencing' (de scheiding van consumenten- en zakenbankieren) in de Nederlandse wetgeving. Bart van Klink & Bald de Vries geven aan waarom reflexieve vakken zo belangrijk zijn in een academische opleiding.

In de Rode draad van deze maand gaat Johan Legemaate in op het voornemen van minister Schippers om het voorschrijven van de abortuspil door huisartsen mogelijk te maken. De Bijzondere bepaling van de maand is het ius promovendi, geschreven door Egbert Koops. Daarnaast geeft Cedric Ryngaert antwoord op zijn in het aprilnummer gestelde rechtsvraag 'Foltering in Verweggistan', Iris Wuisman schotelt ons in de amuse een menu van (buitenlandse) rechtsvormen voor, er zijn maar liefst zes annotaties, een wetgevingsbijdrage over het nieuwe erfrecht, columns over vluchtelingen en Jip & Janneke en een redactioneel over de onderhoudsplicht van kinderen voor hun ouders. Kortom: weer een lekker dik en gevarieerd nummer!

 

Ars Aequi november 2016

Bitte zahlen Sie für ihre lieben Eltern!

Art. 1:392 lid 1 sub b BW voorziet in een onderhoudsplicht van het kind jegens zijn ouders. Deze amuse bepleit het afschaffen van deze plicht gezien de negatieve ervaringen daarmee in Duitsland, waar een soortgelijke bepaling recentelijk nieuw leven is ingeblazen. Een moderne verzorgingsstaat kan zonder kinderlijke onderhoudsplicht!
 

Opinie Redactioneel

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi november 2016

Bijzonder recht: het ius promovendi

Van oudsher mogen alleen hoogleraren optreden als promotor. Er ligt een wetsvoorstel klaar om dat te veranderen. Maar wat is het promotierecht precies, en waar komt het vandaan? In deze bijdrage wordt de temperatuur genomen van de graad van doctor in de rechten.
 

Blauwe pagina's Bijzondere bepalingen

Studie, carričre, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi november 2016

Het menu van rechtsvormen in het (buitenlandse) ondernemingsrecht

Ondernemerschap staat hoog op de agenda van Nederland. Succesverhalen binnen de ondernemerswereld worden volop belicht. Daarnaast is er ook aandacht voor de voornaamste factoren die van belang zijn voor succesvol ondernemerschap. Faciliterende wet- en regelgeving behoort daartoe. Op welke wijze kan het juridische kader worden verbeterd zodat het meer ondersteunend is? Een discussie over het ondernemingsrecht en de rechtsvormen die het biedt, mag niet ontbreken. In het buitenland is het menu aan rechtsvormen inmiddels behoorlijk uitgebreid. Dient Nederland deze ontwikkeling te volgen?
 

Opinie Amuse

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi november 2016

Bestrijding van voetbalgeweld

De civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak van voetbalgeweld geďntegreerd beschouwd

Voetbalgeweld is al decennia lang een maatschappelijk probleem. Zowel publieke als private partijen spannen zich in om voetbalgeweld te bestrijden. In deze bijdrage brengen we in kaart welke mogelijkheden het privaatrecht, het bestuursrecht en het strafrecht bieden. In de realiteit staan de verschillende instrumenten niet op zichzelf, maar werken publieke en private partijen samen. Hoewel samenwerking doelmatig kan zijn, kunnen daar vanuit juridisch perspectief wel enkele kritische kanttekeningen bij gemaakt worden.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Burgerlijk recht Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie Bestuursrecht Strafrecht

Ars Aequi november 2016

Democratie, groepsbelediging en haatzaaien

In de onderstaande bijdrage wordt het verbod op groepsbelediging en haatzaaien (art. 137 c t/m e Sr) besproken in het licht van de verhouding tussen vrijheid van meningsuiting en democratie. Daarbij zal in het bijzonder worden ingegaan op het verschil tussen de Amerikaanse en Europese benadering. De in Nederland bestaande onenigheid over de wenselijkheid en de interpretatie van de genoemde bepalingen kan zo tot op zekere hoogte worden begrepen. De bijdrage raakt daarmee aan de zaak Wilders II, maar gaat daar niet expliciet op in. 
 

Opinie Opiniërend artikel

Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Ars Aequi november 2016

Ambtshalve toepassing consumentenrecht: grensbepaling en praktische kwesties

In veel geschillen tussen consumenten en professionele partijen beschikt de rechter binnen de rechtsstrijd over te weinig feiten om toepassing te kunnen geven aan consumenten­beschermende bepalingen. Die feiten zijn wel te vinden in het dossier, maar ze worden niet door partijen aangevoerd en vallen dus niet binnen de rechtsstrijd. Buiten de grenzen van die rechtsstrijd mag de rechter zich alleen begeven ter bescherming van de openbare orde. Zo kan de consument dus tussen wal en schip vallen. Deze lacune in de bescherming van de consument is het HvJ EU niet ontgaan. In een reeks arresten heeft het geoordeeld dat nationale rechters gehouden kunnen zijn om nationale wetgeving ter implementatie van Unierecht ambtshalve toe te passen. Over deze voor de praktijk van het rechterlijk werk belangrijke materie gaat deze bijdrage.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Burgerlijk procesrecht Consumentenrecht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi november 2016

Ringfencing van banken: huwelijkse voorwaarden of echtscheiding?

Het steeds verder uitgebreide dienstenpakket van consumentenbanken en zakenbanken wordt wel aangemerkt als een oorzaak van de financiële crisis. Is de financiële sector gebaat bij een scheiding tussen consumentenbankieren en zakenbankieren (‘ringfencing’)? De auteurs bespreken of de Nederlandse wetgeving thans in enige vorm van ringfencing voorziet, en of zij in een verdere mate van ringfencing zou moeten voorzien.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Ars Aequi november 2016

Jip en Janneke

Archaïsch taalgebruik, juristen staan er bekend om. De laatste jaren wordt ervoor gepleit teksten voor leken toegankelijker te maken, zoals Ewoud Hondius schrijft in zijn column 'Jip en Janneke'.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi november 2016

Vluchtelingen, vele muren en hekken, en erg veel prikkeldraad

In Oost-Europa lopen vluchtelingen op tegen hekken, muren en prikkeldraadversperringen. Gelukkig klinkt er vanuit Luxemburg kritiek. Dat smaakt naar meer, aldus Marjoleine Zieck in deze column.
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Vluchtelingenrecht

Ars Aequi november 2016

Producties in een vreemde taal en het aanbod tot getuigenbewijs: iets nieuws en iets vertrouwds

HR 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:65 (Kublik/Brandenburg)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi november 2016

Dreiging met executie van een vonnis: onrechtmatigheid en eigen schuld

HR 1 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:542, NJ 2016/189 (Oyster Pond) (mrs. E.J. Numann, A.M.J. van Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders; A-G Vlas)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht Vermogensrecht

Ars Aequi november 2016

Curator- en bestuurdersaansprakelijkheid in juxtapositie

Geïnspireerd door HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:199 (Rabobank/Verdonk q.q.)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi november 2016

Het Europees effectiviteitsbeginsel effectief omzeild?

HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2213 (FortisEffect e.a./Staat der Nederlanden)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Ars Aequi november 2016

Liever een goede buur dan een verre vriend

Burengeruzie onder de sluier van het publiekrechtelijke bouwrecht

ABRvS 10 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2195, nr. 201502506/1/A1; (mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen)
Wabo art. 2.1 lid 1 onder a; Besluit omgevingsrecht, bijlage II, art. 2 onderdeel 12
 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Ars Aequi november 2016

Hyperlinken naar illegale bron

HvJ EU 8 september 2016, C‑160/15, ECLI:EU:C:2016:644 (GS Media / Sanoma, Playboy & Britt Dekker)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi november 2016

De Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Op 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Deze wet bevat een tweetal wijzigingen in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek waardoor het privévermogen van erfgenamen beter wordt beschermd tegen eventuele schulden van de erflater. De eerste wijziging is een verduidelijking en daarmee tevens een beperking van het aantal gedragingen dat leidt tot het zuiver aanvaarden van een nalatenschap met als gevolg dat erfgenamen met hun eigen vermogen aansprakelijk worden voor de schulden van de nalatenschap. Daarnaast is een uitzonderingsclausule opgenomen voor erfgenamen die een nalatenschap zuiver hebben aanvaard en vervolgens worden geconfronteerd met een onverwachte schuld van de erflater. Erfgenamen kunnen dan een beroep doen op de uitzonderingsclausule, zodat zij niet langer met hun eigen vermogen hoeven in te staan voor deze schuld. In dit artikel wordt nader ingegaan op deze twee wijzigingen in het erfrecht.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Burgerlijk recht Erfrecht

Ars Aequi november 2016

De huisarts en de abortuspil: een grens over?

De minister van VWS is voornemens de Wet afbreking zwangerschap (Waz) zo aan te passen dat ook huisartsen de abortuspil kunnen gaan voorschrijven. Dit roept vragen om met betrekking tot zowel de inhoud en het systeem van de Waz als het recht van patiënten op goede zorg. 
 

Rode draad Recht en seksualiteit

Burgerlijk recht Strafrecht en criminologie Gezondheidsrecht Strafrecht

Ars Aequi november 2016

Scepsis en reflexiviteit

Over de bijdrage van reflexieve vakken aan de academische vorming van rechtenstudenten

Wat dragen de reflexieve (of metajuridische) vakken precies bij aan de academische vorming van rechtenstudenten? Heel wat, aldus Bart van Klink en Bald de Vries in deze bijdrage.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Metajuridica Studie, carričre, vaardigheden

Ars Aequi november 2016

Foltering in Verweggistan

Rechtsvraag (346) Internationaal recht

In deze bijdrage geeft Cedric Ryngaert antwoord op de rechtsvraag die hij stelde in het aprilnummer 2016.
 

Perspectief Rechtsvraag

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi november 2016

Ars Aequi november 2016

Voetbalgeweld is wekelijks – en in sommige perioden zelfs dagelijks – in het nieuws. Publieke en private partijen gebruiken privaat-, bestuurs- en strafrechtrechtelijke instrumenten om voetbalgeweld te bestrijden. Mandy van Rooij, Johannes Bijlsma, Jon Schilder en Lodewijk Smeehuijzen leggen uit wat de mogelijkheden zijn en plaatsen kritische juridische kanttekeningen.

Ook zeer frequent in het nieuws zijn haatzaaien en groepsbelediging. Aernout Nieuwenhuis bespreekt in dit nummer het verbod op groepsbelediging en haatzaaien in het licht van de verhouding tussen de vrijheid van meningsuiting en democratie. Verder bespreken Alain Ancery & Bart Krans de ambtshalve toepassing van consumentenrecht en onderzoeken Roderik Vrolijk & Rogier Raas 'ringfencing' (de scheiding van consumenten- en zakenbankieren) in de Nederlandse wetgeving. Bart van Klink & Bald de Vries geven aan waarom reflexieve vakken zo belangrijk zijn in een academische opleiding.

In de Rode draad van deze maand gaat Johan Legemaate in op het voornemen van minister Schippers om het voorschrijven van de abortuspil door huisartsen mogelijk te maken. De Bijzondere bepaling van de maand is het ius promovendi, geschreven door Egbert Koops. Daarnaast geeft Cedric Ryngaert antwoord op zijn in het aprilnummer gestelde rechtsvraag 'Foltering in Verweggistan', Iris Wuisman schotelt ons in de amuse een menu van (buitenlandse) rechtsvormen voor, er zijn maar liefst zes annotaties, een wetgevingsbijdrage over het nieuwe erfrecht, columns over vluchtelingen en Jip & Janneke en een redactioneel over de onderhoudsplicht van kinderen voor hun ouders. Kortom: weer een lekker dik en gevarieerd nummer!