Ars Aequi oktober 2016

Een feest van de democratie?

Dit jaar verwierp Nederland in een referendum de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne en stemden de Britten in een referendum voor een vertrek uit de Europese Unie. Een vloed van referenda, zo lijkt het. Is het echter verstandig om in supranationale situaties gebruik te maken van referenda?
 

Opinie Redactioneel

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi oktober 2016

Zelfmoord in de common law

Over het menselijk lichaam en het vermogensrecht

Tot 3 augustus 1961 was het plegen van zelfmoord in Engeland en Wales een strafbaar feit. Op die dag maakte section 1 van de Suicide Act aan deze toestand een einde. De strafbaarheid van zelfmoord leeft voort in het taalgebruik: to commit suicide, zelfmoord plegen. De bepaling uit 1961 is interessant omdat zij een schakel vormt tussen het moderne recht en de twee stelsels die juridische studenten sinds de Middeleeuwen bestudeerden, het Romeinse recht en het canonieke recht, en die tezamen verklaren waarom men in Nederland rechten studeert en niet recht, rechtsgeleerdheid, rechtskunde of rechtswetenschap. 
 

Blauwe pagina's Bijzondere bepalingen

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Metajuridica Common Law Romeins recht Vermogensrecht

Ars Aequi oktober 2016

Zwijgcontracten in de zorg

Recent is gebleken dat in de zorgsector aan patiënten soms vaststellingsovereenkomsten worden voorgelegd waarin de patiënt verklaart te zwijgen over ernstige incidenten en geen tuchtklacht te zullen indienen. Door dergelijke contracten kunnen zowel de individuele rechtspositie van de patiënt als het algemene belang van de kwaliteit van zorg worden ondermijnd. Aan te bevelen is dat binnen de zorgsector overeen wordt gekomen dergelijke contracten niet meer te gebruiken.
 

Opinie Amuse

Burgerlijk recht Strafrecht en criminologie Gezondheidsrecht Tuchtrecht

Ars Aequi oktober 2016

Immuun voor de Unie?

(Semi-)immuniteit van nationale financiële toezichthouders onder nieuw recht

Europese lidstaten beschouwen de aansprakelijkheid van hun financiële toezichthouders over het algemeen als nationale aangelegenheid. De toenemende Europeanisering van het financieeltoezichtrecht trekt de juistheid van die opvatting echter in twijfel. Deze bijdrage laat zien dat het Europeesrechtelijke beginsel van lidstaataansprakelijkheid kan dienen als grondslag voor financiëletoezichthoudersaansprakelijkheid. Geconcludeerd wordt dat de Duitse en de Nederlandse aansprakelijkheidsbeperking van financiële toezichthouders met dit beginsel in strijd zijn.
 

Verdieping Studentartikel

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Ars Aequi oktober 2016

Pathologisering van terrorisme?

Over de toenemende inschakeling van gedragsdeskundigen in terrorismezaken

In strafzaken tegen Syriëgangers wordt regelmatig gebruik gemaakt van gedragswetenschappelijke rapportage over de geestesgesteldheid van de verdachte. In dit artikel wordt deze ontwikkeling beschreven. Vervolgens wordt verkend welke invloed een psychische stoornis kan hebben op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van terrorismeverdachten.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Strafrecht en criminologie Criminologie Strafprocesrecht Strafrecht

Ars Aequi oktober 2016

De herziening van het Franse verbintenissenrecht: les jeux sont faits

1 oktober 2016 was een historische datum voor het Franse recht. Voor het eerst sinds de invoering van de Code Civil in 1804 vond een grondige herziening plaats van het in het wetboek neergelegde verbintenissenrecht. In deze bijdrage wordt ingegaan op de motieven voor en de inhoud van de herziening.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Niet-Nederlands recht Verbintenissenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi oktober 2016

Juryleden, slachtoffers en het OM

Hervorming en continuďteit in het Japanse strafproces

Het Japanse strafproces is recentelijk onderworpen aan belangrijke hervormingen, zoals de invoering van een quasi-jurysysteem en slachtofferparticipatie. Deze hervormingen hebben niet geleid tot een verlaging van het veroordelingspercentage van meer dan 99% of een duidelijk veranderde straftoemeting, maar wel tot een grotere maatschappelijke relevantie van en betrokkenheid bij de strafrechtspraak.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Internationaal Europees en buitenlands recht Strafrecht en criminologie Niet-Nederlands recht Strafrecht

Ars Aequi oktober 2016

De eerste vijftig …

Ewoud Hondius werkt 50 jaar in rijksdienst. Een mooi moment voor een terugblik!
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Studie, carričre, vaardigheden

Ars Aequi oktober 2016

‘Rio’ en het Olympisch vluchtelingenteam

Marjoleine Zieck schrijft in deze column over he tOlympische vluchtelingenteam.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Staats- en bestuursrecht Vluchtelingenrecht

Ars Aequi oktober 2016

De curator met tunnelvisie

Rb. Rotterdam 18 mei 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:4166 (X/curator)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi oktober 2016

Het onderbouwen van een veroordeling met behulp van internet

Gezichtspunten voor het gebruiken van internetinformatie als een feit van algemene bekendheid

Hoge Raad 29 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:522, NJ 2016/249, m.nt. P.A.M. Mevis
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi oktober 2016

A license to sue

HvJ EU 4 februari 2016, C-163/15, ECLI:EU:C:2016:71; IEPT20160204 (Hassan v Breiding) (mrs. C. Toader, A. Prechal en E. Jarašiūnas (rapporteur); conclusie A-G M. Wathelet) en HvJ EU 22 juni 2016, C-419/15, ECLI:EU:C:2016:468; IEPT 20160622 (Thomas Philipps v Grune Welle) (mrs. C. Toader, A. Rosas, en E. Jarašiūnas (rapporteur))
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi oktober 2016

Nationale rechterlijke toetsing van VN-sanctiemaatregelen

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 21 juni 2016, 5809/08 (Al-Dulimi en Montana Management, Inc. tegen Zwitserland)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Mensenrechten

Ars Aequi oktober 2016

De Algemene verordening gegevensbescherming

Op 27 april 2016 werd in Brussel de Algemene verordening gegevensbescherming vastgesteld. De verordening komt in de plaats van de nu nog geldende EU-privacyrichtlijn. De verordening vormt samen met een richtlijn voor de gegevensbescherming op het gebied van de opsporing, de vervolging en de strafrechtstoepassing de algehele herziening van het gegevensbeschermingsrecht van de Europese Unie. Over dit pakket onderhandelden het Europees Parlement en de Raad ruim vier jaar. Deze bijdrage blijft beperkt tot de verordening. Enkele hoofdlijnen worden besproken.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Informatierecht Internationaal en Europees privaatrecht Telecommunicatierecht

Ars Aequi oktober 2016

Mag het een hokje meer zijn?

Ontwikkelingen rond sekseregistratie

Overheden registreren het geslacht van hun ingezetenen binair: ‘M’ of ‘F’. Maar de praktijk is grilliger. Mensen laten zich niet zo gemakkelijk in hokjes stoppen. De kritiek op het binaire model neemt toe en de ontwikkelingen volgen elkaar op dit moment snel op. Oplossingen worden in verschillende richtingen gezocht: meer hokjes of geen hokjes meer? Dit artikel beschrijft deze ontwikkelingen, onderzoekt de mogelijkheden en concludeert dat het wenselijk en verstandig is om – voorzichtig – toe te werken naar het afschaffen van registratie.
 

Rode draad Recht en seksualiteit

Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Ars Aequi oktober 2016

Het Scalia Court

De nalatenschap van Justice Antonin Scalia (1936-2016)

Op 13 februari overleed op 79-jarige leeftijd Antonin Scalia. Dertig jaar was hij lid van het negen rechters tellende Amerikaanse Hooggerechtshof. Vanwege zijn zeer uitgesproken opvattingen was Scalia geliefd onder conservatieven en gehaat onder liberalen. Deze bijdrage bespreekt zijn invloed op het Amerikaanse recht.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Internationaal Europees en buitenlands recht Niet-Nederlands recht

Ars Aequi oktober 2016

De temporele dimensie van de rechtsstaat

Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag van de Raad van State

In het eerste, meer beschouwende, hoofdstuk van het Jaarverslag van de Raad van State, worden actuele politieke en bestuurlijke ontwikkelingen geduid in het licht van de waarden en vereisten van rechtsstaat. In dit artikel wordt naar aanleiding van de publicatie van het Jaarverslag de relatie tussen de vermelde waarden en vereisten en het tempo waarmee politieke en bestuurlijke actoren handelen, gethematiseerd.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi oktober 2016

Het proces tegen Wilhelm II

Een vonnis over de schuld van de Duitse keizer aan WO I – H. Andriessen e.a.

Het proces tegen Wilhelm II: Een vonnis over de schuld van de Duitse keizer aan WO I doet verslag van een fictief strafproces tegen de Duitse keizer Wilhelm II. De vraag die in dit proces centraal staat is of de keizer schuldig is aan (de misdrijven gepleegd tijdens) de Eerste Wereldoorlog. In deze boekbespreking wordt het oordeel van het fictieve gerecht besproken en geëvalueerd. 
 

Literatuur Boekbespreking

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees strafrecht Oorlogsrecht

Ars Aequi oktober 2016

Ars Aequi oktober 2016

In dit oktobernummer laat Jouke Tegelaar, in een artikel gebaseerd op haar scriptie, zien dat het Europeesrechtelijke beginsel van lidstaataansprakelijkheid kan dienen als grondslag voor financiëletoezichthoudersaansprakelijkheid. Zij concludeert dat de Duitse en de Nederlandse aansprakelijkheidsbeperking van financiële toezichthouders met dit beginsel in strijd zijn.

Johannes Bijlsma beschrijft de ontwikkeling dat in strafzaken tegen Syriëgangers steeds vaker gedragsdeskundigen worden ingeschakeld. Daarnaast werpen we een blik op verschillende buitenlandse rechtssystemen: het onlangs hervormde Franse verbintenissenrecht (door Jan Smits & Caroline Calomme), het Japanse strafrecht (door Erik Herber) en het Amerikaanse Supreme Court, en dan met name de in februari overleden en zeer markante Justice Antonin Scalia (door Joost Sillen).

En verder: Maurice Adams bekijkt het Jaarverslag van de Raad van State door een temporele bril, Marjolein Cupido bespreekt het boek (en bijzondere project) "Het proces tegen Wilhelm II", in de Rode draad van deze maand belicht Marjolein van den Brink de ontwikkelingen rond sekseregistratie en Jelle Jansen schrijft over de Bijzondere bepaling die in 1961 in Engeland en Wales een eind maakte aan de strafbaarheid van zelfmoord. Uiteraard is dat nog lang niet alles, maar dat kunt u zelf lezen in het oktobernummer.