Ars Aequi september 2016

Ars Aequi start het nieuwe collegejaar met een extra dik en gevarieerd nummer.
 
Paul Post schrijft in zijn studentartikel over de Spitzenkandidatenprocedure voor de benoeming van de voorzitter van de Europese Commissie. Het zwaartepunt in deze cruciale procedure is vande Europese Raad naar het Europees Parlement verschoven, terwijl er in de Verdragstekst geen significante wijziging heeft plaatsgevonden. Hoe kan dit?
 
Verder: Emil Verheul betoogt dat de rol van de legitimatieleer voor het huidige recht is uitgespeeld, Wouter Hins kijkt  naar de verhouding tussen de publieke omroep en de machthebbers, Marcel Brus onderzoekt de juridische betekenis van het klimaatakkoord van Parijs en Daniëlla Dam-de Jong verkent de volkenrechtelijke grenzen aan het optreden tegen IS op Syrisch grondgebied.
 
Speciaal voor de nieuwe lichting rechtenstudenten heeft Kees Schuyt een amuse geschreven over plagiëren, en Harm Kloosterhuis legt uit waar juridische argumentatie de mist in kan gaan. In een bijdrage over haar proefschrift gaat Charlotte Spierings in op de privaatrechtelijke aspecten van toestemming geven voor het gebruik van cookies. Verder kunt u in dit nummer het juryrapport van de Ars Aequi-prijs 2015 lezen, en een verslag van het symposium dat de Hoge Raad en Ars Aequi organiseerden naar aanleiding van het verschijnen van de bundel ‘Rechtsvorming door de Hoge Raad’.
 
En dan zijn er natuurlijk nog de vaste rubrieken: in de Rode Draad van deze maand besteedt Thomas Spijkerboer aandacht aan de positie van LHBT-vluchtelingen in Nederland en Alex Geert Castermans schrijft over de Bijzondere Bepaling van de maand, artikel 6:230u BW. Tot slot zijn er annotaties van Harriët Schelhaas, Reinout Wibier, Bert Marseille, Elies van Sliedregt, Dick van Engelen en Arthur Hartkamp, een wetgevingsbijdrage van Margaret Abels over het spreekrecht van slachtoffers en columns van Ewoud Hondius en Marjoleine Zieck. Veel leesplezier gewenst!
 

Ars Aequi september 2016

Apolitieke rechters

Begin dit jaar bleek dat de rechters in de zaak-Wilders II onder andere voor deze zaak werden geselecteerd omdat zij geen lid zijn (geweest) van een politieke partij. Na deze bekendmaking kreeg de Rechtbank Den Haag een stormvloed aan kritiek over zich heen. Was het verstandig om zo uitdrukkelijk op deze apolitieke samenstelling van de rechtbank te wijzen, of niet?

Opinie Redactioneel

Metajuridica Rechtspleging

Ars Aequi september 2016

Artikel 6:230u BW: het draagkrachtbeginsel in het contractenrecht

Artikel 6:230u BW is op 13 juni 2014 in werking getreden. Zij vraagt om twee redenen de aandacht. Ten eerste geeft zij uiting aan het draagkrachtbeginsel in het contractenrecht. De vraag is hoe bijzonder dat is. Ten tweede verbiedt zij de handelaar een aanbod te doen aan een consument die dreigt boven zijn stand te gaan leven; de vraag is op straffe waarvan. Beide vragen houdt Alex Geert Castermans tegen het licht. Hij sluit af met enige uitlegkwesties.

Blauwe pagina's Verdieping Bijzondere bepalingen

Burgerlijk recht Verbintenissenrecht

Ars Aequi september 2016

Pronken met andermans veren: vier manieren om over plagiaat te spreken

Om aan te geven hoe ongelooflijk leuk een juridische studie kan zijn beschrijft Kees Schuyt vier manieren om over plagiaat te spreken.

Opinie Amuse

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi september 2016

‘Deze keer is het anders’

De Spitzenkandidatenprocedure voor de benoeming van de voorzitter van de Europese Commissie

In de aanloop naar de Parlementsverkiezingen van 2014 kozen de voornaamste Europese politieke partijen ieder een Spitzenkandidat en spraken af alleen de winnende kandidaat te accepteren als Commissievoorzitter. Zo kwam, zonder wezenlijke verdragswijziging, het zwaartepunt van de benoemingsprocedure bij het Parlement te liggen. Deze bijdrage beschrijft de wordingsgeschiedenis van de Spitzenkandidaten-procedure en beschouwt deze door het prisma van constitutionele conventies. 

Verdieping Studentartikel

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi september 2016

Artikel 3:86 BW en de legitimatieleer

Algemeen wordt aangenomen dat in artikel 3:86 BW de zogenoemde legitimatieleer van Scholten is gecodificeerd: de door de vervreemder uitgeoefende feitelijke macht over de zaak schept een vermoeden dat hij eigenaar is en de verkrijger te goeder trouw die daar op afgaat, wordt beschermd als de vervreemder niet beschikkingsbevoegd blijkt te zijn. In dit artikel wordt daarentegen betoogd dat de wet niet zozeer rechtsgevolgen verbindt aan feitelijke macht aan de zijde van de vervreemder, maar aan de door de verkrijger verworven feitelijke macht.

Verdieping Verdiepend artikel

Burgerlijk recht Goederenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi september 2016

Mediavrijheid onder toezicht

Een publieke mediadienst is een organisatie die informatie van algemeen belang publiceert met financiële steun van de Staat. Vroeger ging het alleen om radio en televisie, tegenwoordig ook om internet. Er bestaat altijd een risico dat de regering haar macht misbruikt om berichtgeving in haar voordeel te beïnvloeden. Hongarije en Polen geven voorbeelden daarvan. Hoe kan het recht bevorderen dat de publieke opinie niet wordt gemanipuleerd door de machthebbers?

Verdieping Verdiepend artikel

Sociaal-economisch recht Mediarecht

Ars Aequi september 2016

De volkenrechtelijke basis voor optreden tegen IS op Syrisch grondgebied: een juridisch mijnenveld

In januari van dit jaar ging de Tweede Kamer akkoord met het besluit van het kabinet om luchtaanvallen in te zetten op strategische doelen en aanvoerlijnen van IS in Syrië. De vraag die in dit stuk centraal staat is of dit besluit berust op een adequate rechtsgrondslag. 

Opinie Opiniërend artikel

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht Volkenrecht

Ars Aequi september 2016

Het klimaatakkoord van Parijs: bouwen aan wereldrecht of bewijs van falende internationale samenwerking?

Het klimaatakkoord van Parijs bevat weinig harde juridische verplichtingen. Staten bepalen zelf hoe sterk ze zich zullen inspannen om klimaatverandering te beperken en de gevolgen op te vangen. Toch moet het juridisch belang niet onderschat worden. Het is een stap in de nieuwe realiteit van het wereldrecht.

Verdieping Verdiepend artikel

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Ars Aequi september 2016

Brexit

De Brexit roept tal van juridische vragen op. Een aantal ervan kwam aan bod in een themanummer van de German Law Journal. Ewoud Hondius licht er in deze column een paar uit.

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi september 2016

Allesbehalve komkommertijd

Door alle gebeurtenissen deze zomer – o.a. Brexit, Nice, Turkije en de presidentsverkiezing in de Verenigde Staten – raakte in de media de 'vluchtelingencrisis wat op de achtergrond. Dit betekent echter niet dat de problemen zijn opgelost.

Opinie Column

Algemeen juridisch Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Vluchtelingenrecht

Ars Aequi september 2016

Aansprakelijkheid jegens de medebezitter van een dier

HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162, NJ 2016/173 m.nt. Hartlief (Manegepaard Imagine)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi september 2016

De rangorde van boedelschulden bij onrechtmatige inning van een verpande vordering en de fundamenten van ons vermogensrecht

HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:199, JOR 2016/83 m.nt. S.C.J.J. Kortmann, NJ 2016/187 m.nt. F.M.J. Verstijlen (Rabobank/Verdonk q.q.)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi september 2016

Huishoudelijke hulp in de Wmo 2015: bureaucratic rationality versus rechtszekerheid

CRvB 18 mei 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1402, AB 2016/202 m.nt. C.W.C.A. Bruggeman (onder AB 2016/204), RSV 2016/106 m.nt. H.E. van Rooij & C.W.C.A. Bruggeman (onder RSV 2016/108)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi september 2016

Internationale strafrechtspraak: de zaak Karadžić

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 24 maart 2016, zaak IT-95-5/18-T (Prosecutor v. Radovan Karadžić)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Strafrecht en criminologie Internationaal en Europees strafrecht Strafrecht

Ars Aequi september 2016

Disclosed but not claimed is disclaimed

HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196 (Bayer v Sandoz) (mrs. E.J. Numann, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders en M.V. Polak; conclusie A-G G.R.B. van Peursem)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi september 2016

De verhouding tussen twee Europese ‘remedies’: lidstaataansprakelijkheid en ambtshalve toepassing van de richtlijn oneerlijke bedingen

HvJ EU 28 juli 2016, C-168/15, ECLI:​EU:​C:​2016:​602 (Milena Tomášová/Ministerstvo spravodlivosti SR en Pohotovosť s.r.o.)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi september 2016

Uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers, nabestaanden en andere spreekgerechtigden in het strafproces

De Wet van 14 april 2016 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden is op 1 juli 2016 in werking getreden. De uitbreiding van het spreekrecht voor slachtoffers staat in deze bijdrage centraal. 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht Strafrecht

Ars Aequi september 2016

Uit de kast, maar ook uit de brand?

Lesbische, homo­seksuele, biseksuele en transgender asielzoekers in Nederland

In de afgelopen jaren is de positie van LHBT-vluchtelingen verbeterd, omdat een aantal kwestieuze praktijken om hun asielverzoeken af te wijzen is afgeschaft. Toch blijft er spanning bestaan tussen de restrictieve manier waarop mensenrechten worden geïnterpreteerd in de context van asiel, en de ruimere interpretatie daarbuiten. Zo beslissen ambtenaren over de gender- en seksuele identiteit van asielzoekers, en wordt strafbaarstelling van homoseksuele handelingen in het land van herkomst niet als vervolging in de zin van de vluchtelingendefinitie aangemerkt.

Rode draad Recht en seksualiteit

Staats- en bestuursrecht Mensenrechten Vluchtelingenrecht

Ars Aequi september 2016

Maar dat is niet logisch! Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie

Voor iedere jurist is het beoordelen van argumentatie dagelijkse kost. Toch levert dat soms moeilijkheden op. Dat is bijvoorbeeld het geval bij denkfouten en drogredenen: argumentaties die aanvaardbaar lijken, maar waarmee bij nadere beschouwing iets mis is. De ontmaskering van de drogredenen in juridische argumentatie is interessant en belangrijk. Het kan gaan om logische fouten, maar ook om valkuilen in de taal die juristen voor elkaar creëren. Bij die valkuilen gaat het erom te laten zien hoe we niet-klaarblijkelijke onzin kunnen analyseren als klaarblijkelijke onzin. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van deze drogredenen in juridische argumentatie. 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carričre, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi september 2016

Mag het een overweginkje meer zijn?

De rechtsvormende taak van de Hoge Raad en de motivering van zijn arresten en conclusies: een verslag van het symposium

Op 25 mei 2016 organiseerden de Hoge Raad en Ars Aequi een symposium naar aanleiding van het verschijnen van de bundel 'Rechtsvorming door de Hoge Raad'. Deze bijdrage is een verslag van dat symposium.

Perspectief Congresverslag

Algemeen juridisch Metajuridica Rechtspleging

Ars Aequi september 2016

Ars Aequi-prijs 2015

Dit is het juryrapport van de Ars Aequi-prijs 2015. Deze prijs, voor het beste studentartikel dat in het genoemde jaar in Ars Aequi gepubliceerd is, bestaat uit € 1.000,- en een diner met de redactie en juryleden. Een onafhankelijke jury bepaalt welk artikel wint. Dit jaar bestond de jury uit mr.dr. C.E. Smith, prof.mr. Y. Buruma, prof.mr. T. Hartlief en prof.dr. M.Y.A. Zieck.

Perspectief Juryrapport

Algemeen juridisch

Ars Aequi september 2016

Wie klikt, stemt toe. Over toestemming voor het gebruik van cookies

Voordat een website cookies mag gebruiken, moet de gebruiker geïnformeerd worden en moet hij zijn toestemming verlenen. Deze eisen dienen ter bescherming van de privacy van de gebruiker en worden gehandhaafd door de Autoriteit Consument & Markt. Het verlenen van toestemming is echter ook een privaatrechtelijke eenzijdige rechtshandeling. In deze bijdrage gaat de auteur in op de privaatrechtelijke aspecten van toestemming voor het gebruik van cookies.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Informatierecht Telecommunicatierecht

Ars Aequi september 2016

Ars Aequi september 2016

Ars Aequi start het nieuwe collegejaar met een extra dik en gevarieerd nummer.
 
Paul Post schrijft in zijn studentartikel over de Spitzenkandidatenprocedure voor de benoeming van de voorzitter van de Europese Commissie. Het zwaartepunt in deze cruciale procedure is vande Europese Raad naar het Europees Parlement verschoven, terwijl er in de Verdragstekst geen significante wijziging heeft plaatsgevonden. Hoe kan dit?
 
Verder: Emil Verheul betoogt dat de rol van de legitimatieleer voor het huidige recht is uitgespeeld, Wouter Hins kijkt  naar de verhouding tussen de publieke omroep en de machthebbers, Marcel Brus onderzoekt de juridische betekenis van het klimaatakkoord van Parijs en Daniëlla Dam-de Jong verkent de volkenrechtelijke grenzen aan het optreden tegen IS op Syrisch grondgebied.
 
Speciaal voor de nieuwe lichting rechtenstudenten heeft Kees Schuyt een amuse geschreven over plagiëren, en Harm Kloosterhuis legt uit waar juridische argumentatie de mist in kan gaan. In een bijdrage over haar proefschrift gaat Charlotte Spierings in op de privaatrechtelijke aspecten van toestemming geven voor het gebruik van cookies. Verder kunt u in dit nummer het juryrapport van de Ars Aequi-prijs 2015 lezen, en een verslag van het symposium dat de Hoge Raad en Ars Aequi organiseerden naar aanleiding van het verschijnen van de bundel ‘Rechtsvorming door de Hoge Raad’.
 
En dan zijn er natuurlijk nog de vaste rubrieken: in de Rode Draad van deze maand besteedt Thomas Spijkerboer aandacht aan de positie van LHBT-vluchtelingen in Nederland en Alex Geert Castermans schrijft over de Bijzondere Bepaling van de maand, artikel 6:230u BW. Tot slot zijn er annotaties van Harriët Schelhaas, Reinout Wibier, Bert Marseille, Elies van Sliedregt, Dick van Engelen en Arthur Hartkamp, een wetgevingsbijdrage van Margaret Abels over het spreekrecht van slachtoffers en columns van Ewoud Hondius en Marjoleine Zieck. Veel leesplezier gewenst!