Ars Aequi juni 2016

Coco-soap. Over wetgeving met een luchtje

De soap rond de zogeheten ‘cocowetgeving’ illustreert de problematiek van de inbreng van marktpartijen in het wetgevingsproces. De auteurs betogen dat deze inbreng kritisch moet worden bezien, omdat de regie dreigt te verschuiven van de wetgever naar marktpartijen met een particulier belang. Tevens vragen zij in dit verband aandacht voor de ogenschijnlijk teruglopende relevantie van adviezen door de ‘traditionele’ adviesorganen in het wetgevingsproces.

Opinie Redactioneel

Staats- en bestuursrecht

Ars Aequi juni 2016

Het recht van eendenkooi

De eendenkooi is een van oorsprong Nederlandse vinding, waarvan de geschiedenis teruggaat tot in elk geval de vroege zestiende eeuw. Het hebben en houden van een eendenkooi is enkel toegestaan aan diegenen die beschikken over een zogenaamd recht van eendenkooi. Jacques Sluysmans legt uit wat dit inhoudt.

Blauwe pagina's Bijzondere bepalingen

Burgerlijk recht Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening Vermogensrecht

Ars Aequi juni 2016

Van websites tot wc-papier

Over de subsidiëring van publiek debat

De amuse draait om de vraag of en hoe het publieke debat voorafgaand aan een referendum moet worden gestimuleerd en gefaciliteerd met subsidies. 

Opinie Amuse

Bestuursrecht

Ars Aequi juni 2016

De zijnsgesteldheid van het recht

Over rechtsbegrip en de verantwoordelijkheid van de rechtsbeoefenaar

Filosofie staat zozeer niet voor een verzameling van abstracte ideeën, principes en waarden, maar geeft veeleer uitdrukking aan een basishouding om de wereld te begrijpen. In deze bijdrage wordt besproken wat de filosofische basishouding behelst en waarom deze belangrijk is voor de rechtswetenschap en –praktijk. Daarbij staat het gedachtegoed van met name Heidegger en Gadamer centraal.

Verdieping Verdiepend artikel

Metajuridica Rechtsfilosofie

Ars Aequi juni 2016

Betere waarborgen voor de werkwijze van inlichtingendiensten

Inlichtingendiensten spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de rechtsstaat. Zij zorgen er mede voor dat fundamentele rechten worden gehandhaafd. Tegelijkertijd beschikken deze diensten over bijzondere bevoegdheden waartegenover bijzondere waarborgen moeten staan. In de groeiende informatiesamenleving wordt meer en meer digitale informatie gegenereerd. Informatie waar inlichtingendiensten meer en meer geïnteresseerd in zijn. Dit creëert nieuwe dilemma’s.

Opinie Opiniërend artikel

Sociaal-economisch recht Informatierecht Telecommunicatierecht

Ars Aequi juni 2016

Over aansprakelijkheid van advocaten en andere beroepsbeoefenaars

Volgens de Hoge Raad vormt schending van de zorgvuldigheidsplicht door een advocaat, indien niet hijzelf maar zijn kantoor de contractspartij is, naast wanprestatie van dat kantoor, steeds een eigen onrechtmatige daad van die advocaat jegens de cliënt. Deze opinie bestrijdt die nieuwe regel als dogmatisch dubieus, praktisch problematisch en sociaal onwenselijk. 

Opinie Opiniërend artikel

Ondernemingsrecht

Ars Aequi juni 2016

Ranking the stars: de rating van raadsheren

Ewoud Hondius schrijft over de ranking van buitenlandse raadsheren en vraagt zich af of we dat in Nederland niet ook eens moeten doen.

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi juni 2016

71e viering van de bevrijding van concentratiekamp Bergen-Belsen

Marjoleine Zieck schrijft over de 71e viering van de bevrijding van concentratiekamp Bergen-Belsen.

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi juni 2016

Diefstal en groepsaansprakelijkheid

HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2914, AV&S 2016, p. 49, NJ 2016/194 (Criminele organisatie en artikel 6:166 BW)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi juni 2016

Statusvoorlichting: het geven van informatie over de afstamming van het kind

HR 18 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:452 (mrs. E.J. Numann, A.M.J. van Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, G. Snijders en T.H. Tanja-van den Broek; A-G mr. E.M. Wesseling-van Gent)
Personen- en familierecht. Omgang tussen bekende spermadonor en kind. Mocht het hof beslissen dat de ouders, alvorens verdere omgang plaatsvindt, het kind moeten vertellen dat de man zijn biologische vader is (statusvoorlichting)? Ouderlijk gezag en omgang (art. 1:247 en 377a BW), privéleven (art. 8 EVRM), recht op afstammingsinformatie (art. 7 en 8 IVRK).

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi juni 2016

Kreis Warendorf/Ibrahim Alo en Amira Osso/Region Hannover

HvJ EU 1 maart 2016, ECLI:EU:C:2016:127, gevoegde zaken C-443/14 en C-444/14 (Kreis Warendorf/Ibrahim Alo en Amira Osso/Region Hannover)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi juni 2016

Intrekken en wegwezen: hoe ver mag de Europese Commissie gaan?

HvJ EU 14 april 2015, zaak C-409/13 ECLI:EU:C:2015:217 (Raad van de Europese Unie tegen Europese Commissie (Macrofinanciële bijstand aan derdelanden))

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi juni 2016

Seksediscriminatie en de blijvende noodzaak van Ander Recht

Is de norm van gelijke behandeling wel een afdoende antwoord op de hardnekkige maatschappelijke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen? In deze bijdrage bespreekt Rikki Holtmaat de belangrijkste rechtsnormen die we op dit terrein hebben en betoogt ze dat we Ander Recht nodig hebben; dat wil zeggen, recht waarin niet alleen het gelijkheidsbeginsel, maar ook autonomie en diversiteit belangrijke uitgangspunten zijn.

Rode draad Recht en seksualiteit

Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Mensenrechten

Ars Aequi juni 2016

‘Verantwoorde seks: kies bewust’

Op 16 februari 2016 promoveerde Juul Gooren aan de Universiteit Leiden op zijn proefschrift Een overheid op drift. De strafrechtelijke beheersing van jongeren. Promotoren waren prof. dr. mr. L.M. Moerings en prof. dr. R. van Swaaningen. In dit artikel vertelst hij waar zijn stellingen in de kern op neerkomen.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Strafprocesrecht Strafrecht

Ars Aequi juni 2016

Tenuitvoerlegging van een EHRM-uitspraak: verplichtingen, spelers en procedures

Voor de praktische betekenis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is de tenuitvoerlegging van zijn uitspraken minstens even belangrijk als de uitspraken zelf. Om een uitspraak ten uitvoer te leggen, moet een staat verschillende maatregelen nemen en doelen bereiken. Het Comité van Ministers ziet toe op dit proces en kan, net als de staat en anderen, verschillende procedurele stappen zetten om tenuitvoerlegging te bespoedigen. 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Metajuridica Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Mensenrechten Rechtspleging

Ars Aequi juni 2016

Ars Aequi juni 2016

Wat is recht? Bij een poging tot het beantwoorden van deze vraag wordt vrijwel altijd voorbijgegaan aan wat het woordje "is" eigenlijk betekent. Thomas de Jong stelt deze vraag en de relevantie ervan voor juristen centraal in zijn artikel 'De zijnsgesteldheid van het recht'.

Schending van de zorgvuldigheidsplicht door een advocaat, indien niet hijzelf maar zijn kantoor de contractspartij is, naast wanprestatie van dat kantoor, steeds een eigen onrechtmatige daad van die advocaat jegens de cliënt, aldus de Hoge Raad. In dit nummer bestrijdt Rob Meijer die nieuwe regel als dogmatisch dubieus, praktisch problematisch en sociaal onwenselijk. 

En verder: Nico van Eijk schrijft over de herziening van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Jacques Sluysmans schrijft over de bijzondere bepaling van deze maand, het recht op eendenkooi en Rikki Holtmaat betoogt in de Rode draad 'Recht en seksualiteit' dat we Ander Recht nodig hebben. Daarnaast schrijven Juul Gooren en Lize Glas over hun proefschriften, belichten Aletta Blomberg en Willemien den Ouden subsidiëring van het publiek debat en ontbreken uiteraard ook de columns en annotaties niet.