Ars Aequi mei 2016

De Hoge Raad als vrije rechtsvinder. Noemt hij man en paard?

In zijn arrest van 29 januari 2016 oordeelt de Hoge Raad dat de Hangmat-regel niet van toepassing is op de risicoaansprakelijkheid van artikel 6:179 BW. Aanvaarding van aansprakelijkheid jegens medebezitters zou namelijk leiden tot een stortvloed van claims. Deze redenering laat zich herleiden tot stellingen van de verzekeraar in de procedure, en steunt op bepaalde veronderstellingen van de maatschappelijke werkelijkheid.  Kan deze wijze van rechtsvinding door de beugel?

Opinie Redactioneel

Burgerlijk recht

Ars Aequi mei 2016

Huwelijk, vermogen en gemeenschap van goederen

Emanuel van Dongen en Irene Visser bezien in deze bijdrage de geschiedenis van het huwelijksvermogensrechtelijke stelsel van de algehele gemeenschap van goederen.

Blauwe pagina's Bijzondere bepalingen

Burgerlijk recht Metajuridica Personen-, familie- en jeugdrecht Rechtsgeschiedenis Romeins recht

Ars Aequi mei 2016

Romeins recht, koeien en cocaÔne

Het Romeinsrechtelijke leerstuk error (dwaling) is niet gemakkelijk te begrijpen, omdat het vrij sterk van de moderne dwalingregeling verschilt. Maar ondanks de verschillen blijft enige kennis van die Romeinse dwalingregeling voordelig. De auteur illustreert dit aan de hand van een aantal moderne voorbeelden.

Opinie Amuse

Burgerlijk recht Verbintenissenrecht

Ars Aequi mei 2016

Bescherming van beursvennootschappen: dubbel gestikt houdt beter

In deze bijdrage komt, aan de hand van verschillende gevallen uit de rechtspraktijk, aan de orde welke vorm van vennootschapsrechtelijke beschermingsmaatregelen het meest effect sorteert. Daarbij fungeren de maatregelen die NL Financial Investments bepleit bij de beursgang van verzekeraar ASR als toetssteen.

Verdieping Verdiepend artikel

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi mei 2016

CommerciŽle motieven in privaatrechtelijke collectieve acties: olie op het vuur van de claimcultuur?

Dit artikel verkent aan de hand van een (systematisch) jurisprudentieonderzoek de ervaringen met de collectieve actie van artikel 3:305a BW, in het bijzonder de vraag of commerciële motieven bijdragen aan de door sommigen gevreesde claimcultuur. Daarmee beoogt de auteur een bijdrage te leveren aan het debat over de collectieve (schadevergoedings)actie.

Verdieping Verdiepend artikel

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi mei 2016

De rol van ideologie in rechterlijke oordeelsvorming

Een beknopte beschrijving

Amerikaans empirisch onderzoek naar rechterlijk gedrag schetst een ander beeld van rechtsvinding dan juristen gewend zijn. Uit de huidige stand van zaken van dergelijk, voor Europa relevant onderzoek blijkt onder meer dat rechters in hun oordeelsvorming niet slechts worden gestuurd door juridische overwegingen, maar ook worden beïnvloed door hun ideologie.

Verdieping Verdiepend artikel

Metajuridica Rechtsfilosofie Rechtspleging

Ars Aequi mei 2016

Bitcoins en btw: het HvJ gaat met de tijd mee

Het gebruik van bitcoins als betaalmiddel roept voor de heffing van de omzetbelasting, beter bekend als de btw, vele vragen op. Met name is de vraag of bitcoins voor de toepassing van de btw-vrijstellingen voor geldtransacties en betalingsverkeer gelijkgesteld kunnen worden met ‘gewoon’ geld. Die kwestie kwam aan de orde bij het inwisselen van bitcoins tegen een andere valuta.

Opinie OpiniŽrend artikel

Belastingrecht

Ars Aequi mei 2016

De Ruf naar de beste universiteit

De Bucerius Law School in Hamburg is in korte tijd een van de beste van Duitsland geworden. Ewoud Hondius vertelt hoe het zo gekomen is.

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi mei 2016

5 mei en de dood van Alice, Singapore†1946

Marjolein Zieck vertelt als onderdeel van living history en in het licht van de 5 mei-herdenking over de uitzonderlijke repatriëring van haar vader na de Tweede Wereldoorlog.

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi mei 2016

Afwikkeling van een ongeldig telefoonabonnement

HR 12 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:236, RvdW 2016/279 (Lindorff BV/Nazier)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Verbintenissenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi mei 2016

Gemiste vakantie en een lesje staatsrecht van de Hoge Raad

HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2723

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi mei 2016

De judiciŽle lus: alleen voor kleine of ook grote ongelukken?

CRvB 5 februari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:289, TAR 2015/65 (Risicovolle hellingbaan) (mrs. R. Kooper, J.J.A. Kooijman, H.A.A.G. Vermeulen)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi mei 2016

De ene neus is de andere niet

Over de deskundigheid van een omgevingsrechtelijke toezichthouder

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1412, nr. 201401555/1/A4, JOM 2015/459

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordeningsrecht

Ars Aequi mei 2016

Have a break & take a chair

KitKat & Tripp Trapp

HvJ EU 16 september 2015, C-215/14, ECLI:EU:C:2015:604 (Nestlé/Cadbury; KitKat) en HvJ EU 18 september 2014, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233 (Hauck/Stokke; Tripp Trapp)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi mei 2016

De Wet langdurig toezicht, gedragsbeÔnvloeding en vrijheidsbeperking

Op 25 november 2015 is de Wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking in het Staatsblad gepubliceerd. De wet voorziet in drie modaliteiten voor langdurig toezicht: de zelfstandige maatregel, het verlengen van de proeftijden bij de voorwaardelijke invrijheidstelling en het laten vervallen van de wettelijke maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging. Deze worden besproken in deze bijdrage, evenals de inwerkingtreding en de evaluatie van de nieuwe wet.

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologie

Ars Aequi mei 2016

Prostitutie en souteneurschap in het strafrecht: rechtsbelangen in beweging

Op het terrein van prostitutie en souteneurschap is de strafwetgeving volop in beweging. Dat is in vroeger tijden niet anders geweest. Er is sprake van steeds wisselende (invulling van) rechtsbelangen. Rode draad is de straffeloosheid van het zich prostitueren. Tegelijkertijd worden de personen in de kring rondom de prostituee steeds verder de strafwet ingetrokken. Overwint de ‘morele verwerpelijkheid’ als rechtsbelang?

Rode draad Recht en seksualiteit

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi mei 2016

Wat is er mis met de rechterlijke organisatie?

De bestuursstructuur van de rechterlijke organisatie staat al een aantal jaren ter discussie. Veel rechters klagen over de Raad voor de rechtspraak, de bestuurlijke organisatie van hun gerechten en de eenzijdige focus op bedrijfsvoering en productie. Rechters voelen zich onzelfstandige productiemedewerkers in plaats van onafhankelijke professionals. De kritiek is terecht. De wetgever heeft ten onrechte gekozen voor een top-down structuur in de gemoderniseerde rechterlijke organisatie. Het is zaak deze constructiefout te herstellen.

Perspectief Perspectiefartikel

Rechtspleging

Ars Aequi mei 2016

Ars Aequi mei 2016

In dit nummer onderzoeken Hélène Vletter-van Dort en Titiaan Keijzer welke vorm van vennootschapsrechtelijke beschermingsmaatregelen het meest effectief is. Zij doen dit aan de hand van de maatregelen die NLFI bepleit bij de beursgang van verzekeraar ASR.

Verder beantwoordt Ilja Tillema de vraag of commerciële motieven bijdragen aan een claimcultuur en Wessel Wijtvliet analyseert de rol van ideologie in rechterlijke oordeelsvorming. Ted Braakman gaat in op de vraag of dienstverlening rond cryptovaluta als bitcoins voor de btw moet worden gelijkgesteld met ‘gewone’ valuta en Paul Bovend'Eert bepleit dat de constructiefout in de huidige 'top-down' rechterlijke organisatie moet worden hersteld.

Tot slot: in de Rode draad van deze maand schrijven Tineke Cleiren en Jeroen ten Voorde over prostitutie en souteneurschap in de strafwetgeving door de jaren heen, en Emanuel van Dongen en Irene Visser bezien op de Blauwe pagina's de geschiedenis van het huwelijksvermogensrechtelijke stelsel van de algehele gemeenschap van goederen.