Ars Aequi april 2016

‘Levenslang is levenslang’ uit de gratie

Het EHRM heeft zich de laatste decennia in verschillende arresten uitgelaten over de vraag wanneer een levenslange gevangenisstraf mensenrechtelijk aanvaardbaar is. Het EHRM eist dat er de jure en de facto uitzicht op vervroegde vrijlating bestaat voor een veroordeelde. Het is maar de vraag of Nederland aan deze vereisten voldoet. Hoewel over levenslang uiteenlopende visies bestaan in de samenleving, ontkomt de politiek er naar mening van de auteurs niet aan om zich over dit lastige vraagstuk te buigen.
 

Opinie Redactioneel

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie Mensenrechten Penitentiair recht, penologie

Ars Aequi april 2016

Denazificatie van het Duitse moordartikel?

De meeste Europese landen hebben allemaal één ding gemeen: voor de kwalificatie van moord wordt niet gekeken naar het motief van de dader. Behalve in Duitsland.
 

Blauwe pagina's Bijzondere bepalingen

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi april 2016

Het pleidooi in historisch perspectief

Goed kunnen pleiten en het vervaardigen van overtuigende pleitstukken behoort tot de vaardigheden waarover een advocaat moet beschikken. Het moderne pleidooi kent een eeuwenlange geschiedenis. In deze bijdrage zullen enkele eeuwen uit deze geschiedenis worden belicht en zal worden stilgestaan bij de aard en inhoud van het pleidooi in die periode. Een besef van de ontwikkeling die het pleiten in de loop der tijd heeft meegemaakt, zal zeker bijdragen tot een beter inzicht in deze zo belangrijke vaardigheid.
 

Opinie Amuse

Metajuridica Studie, carričre, vaardigheden Rechtsgeschiedenis Vaardigheden

Ars Aequi april 2016

Vijftien jaar openstelling huwelijk

Naar een huwelijksrecht ongeacht gerichtheid en geslacht

Non-discriminatie is historisch gezien een kern van het internationale recht om te huwen. In 2001 was Nederland het eerste land dat het huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht, maar het afstammingsrecht maakt nog steeds onderscheid tussen gelijk en verschillend geslacht. Dat kan anders. Het hele huwelijksrecht kan zelfs geslachtsneutraal.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi april 2016

Crisis in American Criminal Law

Reflections from a Comparative Perspective

This article addresses the intense current disaffection with the American criminal justice system. It highlights a few of the contemporary crisis points discussed in my course ‘Current Controversies in American Criminal Law’, taught in the spring 2015 at Leiden University. Topics surveyed include ‘zero tolerance’ and militarized policing, drug crime prosecution and incarceration, self defense, arrest and the use of force, the jury advocacy trial and plea bargaining.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Internationaal Europees en buitenlands recht Strafrecht en criminologie Common Law Niet-Nederlands recht Strafrecht

Ars Aequi april 2016

Machtsstrijd over persoonsgegevens

De zaak Schrems v. Data Protection Commissioner van het Europees Hof van Justitie

Op 6 oktober 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan in de zaak Maximillian Schrems tegen Data Protection Commissioner. De zaak betrof de legitimiteit van de doorvoer van persoonsgegevens van Europese burgers naar landen buiten de EU, in het bijzonder de Verenigde Staten. De Richtlijn bescherming persoonsgegevens stelt dat persoonsgegevens alleen naar derde landen mogen worden doorgevoerd als daar een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd. De Europese Commissie had in een beschikking vastgesteld dat de Verenigde Staten inderdaad een dergelijk beschermingsniveau kent. Het Hof van Justitie heeft deze beschikking echter ongeldig verklaard.
 

Opinie Opiniërend artikel

Sociaal-economisch recht Telecommunicatierecht

Ars Aequi april 2016

Directors’ Fiduciary Duties Beyond the Nation State

A Response to Huijbregts

Dit artikel is een reactie op het in december 2015 in Ars Aequi geplaatste artikel ‘Directors’ Fiduciary Duties in Public Benefit Corporations’ van S.J.M. Huijbregts.
 

Opinie Reactie/nawoord

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi april 2016

Scripties & werkstukken: vijftien do’s en don’ts

Ewoud Hondius formuleert op basis van zijn eigen ervaring enige tips voor de afronding van scripties, voor zowel studenten als begeleiders.
 

Opinie Column

Studie, carričre, vaardigheden Vaardigheden

Ars Aequi april 2016

Eén miljoen Belgische vluchtelingen: een manifest gastvrijer overheid in 1914

In het najaar van 1914 ontving Nederland 1 miljoen Belgische vluchtelingen die de Duitse inval ontvluchtten. Dat is op zich een groot aantal, maar zeker ook als dit wordt gerelateerd aan de toenmalige omvang van de Nederlandse bevolking: 6,3 miljoen inwoners. Twee vragen dringen zich op: hoe werd de opvang toen geregeld? En: hoe gastvrij was Nederland toen?
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Mensenrechten Vluchtelingenrecht Vreemdelingenrecht

Ars Aequi april 2016

Liefde maakt blind (en kan vervelende juridische consequenties hebben)

HR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3423
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi april 2016

De raadsman die verzuimde hoger beroep in te stellen

HR 12 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:16, NJ 2016/117 m.nt. T.M. Schalken
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht Strafrecht

Ars Aequi april 2016

Het toetsen van de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen en de bewijsconstructie: wat vermag de rechter?

HR 29 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2842
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht Strafrecht

Ars Aequi april 2016

De spanning tussen gezag van gewijsde en het Europese doeltreffendheidsbeginsel

HvJ EU 11 november 2015, C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742 (Klausner Holz Niedersachsen GmbH/Land Nordrhein Westfalen)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi april 2016

De Wet auteurscontractenrecht

Op 1 juli 2015 trad de Wet auteurscontractenrecht in werking. De wet beoogt de contractuele positie van de maker ten opzichte van de exploitant van zijn werken te verbeteren. Dit krijgt vorm door een nieuw hoofdstuk in de Auteurswet over exploitatieovereenkomsten en door de herziening van de twee voor het auteurscontractenrecht relevante bepalingen van de Auteurswet (art. 2 Aw en art. 45d Aw). De maker heeft nu expliciet recht op een billijke vergoeding voor het verlenen van exploitatiebevoegdheden, kan beroep doen op een bestsellerbepaling en kan het auteursrecht herkrijgen als de exploitant nalaat te exploiteren (de non-ususbepaling). Dit artikel gaat in op de wijzigingen van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi april 2016

Van slaapkamer naar vruchtbaarheidskliniek

Deseksualisering van voortplanting en de ‘uitbarsting van verantwoordelijkheid’

Waar juridische bemoeienis met seksuele voortplanting nog altijd uitzonderlijk is, vormt zij bij kunstmatige voortplanting juist de regel. In dit artikel wordt betoogd dat dit verschil in juridische benadering gerechtvaardigd is.
 

Rode draad Recht en seksualiteit

Metajuridica Rechtsfilosofie

Ars Aequi april 2016

Foltering in Verweggistan

Rechtsvraag (346) Internationaal recht

Stuur je gemotiveerde antwoord op deze internationaalrechtelijke rechtsvraag vóór 1 juli naar c.m.j.ryngaert@uu.nl. Het antwoord op de rechtsvraag zal worden gepubliceerd in het novembernummer 2016. De beste student-inzender wordt beloond met een geldprijs van € 50, plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om hun e-mailadres, universiteit, studierichting en -jaar te vermelden.
 

Perspectief Rechtsvraag

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi april 2016

In memoriam Tijn Kortmann

Op 24 januari 2016 overleed prof.mr. Tijn Kortmann. Zijn oud-studenten en promoti Roel Schutgens en Joost Sillen schetsen in dit in memoriam een portret van Tijn als docent, promotor, collega en jurist, met persoonlijke herinneringen aan een bijzonder en kleurrijk man.
 

Perspectief Ars Longa Vita Brevis

Algemeen juridisch Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi april 2016

Hoe het zit

Over de gevangeniservaring in de literatuur

Maarten Asscher promoveerde op 29 oktober 2015 aan de Universiteit Leiden tot doctor in de geesteswetenschappen. Zijn promotor was de historicus prof.dr. W. Otterspeer. Deze bijdrage geeft een inzicht in de belangrijkste bevindingen van het onderzoek en de wijze waarop die tot stand kwamen.
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Algemeen juridisch Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologie

Ars Aequi april 2016

Ars Aequi april 2016

Op 1 april 2016 bestond het homohuwelijk 15 jaar. Kees Waaldijk schrijft in dit nummer over de gebeurtenissen die voorafgingen aan het instellen van het homohuwelijk, de ontwikkelingen die er sindsdien zijn geweest, en de mogelijkheden die er zijn om het huwelijksrecht geslachtneutraal te maken.

John Diamond vertelt ons over de crisis waar het Amerikaanse strafrechtssysteem in verkeert. De nieuwsberichten die ook ons land bereiken, over vaak zwarte Amerikanen die door politiegeweld om het leven komen, zijn daar een schrijnend voorbeeld van. Verder schrijft Bart van der Sloot over de zaak Schrems en de bescherming (of het gebrek daaraan) van persoonsgegevens.

In de Rode draad gaat Britta van Beers in op de juridische consequenties van kunstmatige voortplantingmogelijkheden. In de rubriek Bijzondere bepalingen legt David Roef uit wat er zo bijzonder is aan de Duitse bepalingen over moord en doodslag. Tot slot schetsen Roel Schutgens en Joost Sillen een persoonlijk portret van hun promotor Tijn Kortmann, die in januari jongstleden overleed.