Ars Aequi februari 2016

Kwaliteit van juridische publicaties

De publicatiecultuur in de rechtswetenschap kreeg de afgelopen jaren veel aandacht. Daaronder ook de wijze waarop tijdschriftredacties artikelen beoordelen. Onlangs blies Van Gestel het debat nieuw leven in met zijn preadvies voor de NJV. Naar aanleiding van dit preadvies heeft de redactie van Ars Aequi haar eigen beoordelingsprocedures tegen het licht gehouden. Zij heeft besloten de peer review-procedure af te schaffen en de lezers en auteurs van Ars Aequi meer inzicht te verschaffen in de wijze waarop zij ontvangen artikelen beoordeelt.
 

Opinie Redactioneel

Algemeen juridisch

Ars Aequi februari 2016

Le crime passionnel

Deze maand in 'Bijzondere bepaingen': de crime passionnel. In Nederland relatief onbekend, in Frankrijk speelt de crime passionnel een grotere rol.
 

Blauwe pagina's Bijzondere bepalingen

Internationaal Europees en buitenlands recht Strafrecht en criminologie Niet-Nederlands recht Strafrecht

Ars Aequi februari 2016

TTIP: risico én kans voor Europa

In elke standpuntbepaling over de controversiële plannen voor vrijhandelsverdrag TTIP moet onderscheid gemaakt worden tussen het onderdeel over geschilbeslechting (ISDS of een alternatief daarvoor) en dat over samenwerking op het gebied van regelgeving (regulatory cooperation). De risico’s en kansen voor de rechtsstaat in Europa liggen bij beide net even anders.
 

Opinie Amuse

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi februari 2016

Het internationale recht en de nationale (t)rechter: de een ieder beschermende toepassing van artikel 94 Grondwet

Het internationale recht dat de Nederlandse staat bindt, wordt door de nationale rechter toegepast. Dit is onder andere neergelegd in artikel 94 Grondwet. In deze bijdrage wordt de toepassing van dit artikel uiteengezet aan de hand van wetsgeschiedenis en jurisprudentie. 
 

Verdieping Verdiepend artikel

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi februari 2016

Verschoningsrecht van de advocaat: veilige haven, geen vrijplaats

Het belang van het beroepsgeheim en het verschoningsrecht van advocaten wordt algemeen onderschreven. Dat is anders als het gaat om het bereik van het verschoningsrecht. In de visie van het OM fungeert het verschoningsrecht van advocaten te vaak als vrijplaats voor zaken die verborgen moeten blijven. Een hardnekkige en ongefundeerde misvatting.
 

Opinie Opiniërend artikel

Strafrecht en criminologie Studie, carrière, vaardigheden Beroep Strafprocesrecht

Ars Aequi februari 2016

Ondernemerschap in de rechtspleging

Over de kansen van een Netherlands Commercial Court

De beslechting van internationale handelsgeschillen wordt steeds meer een onderdeel van ‘The Global Marketplace’. De laatste jaren snoepen in deze zaken gespecialiseerde ‘commercial courts’ marktaandeel af van de ‘gewone’ civiele rechter. Met het initiatief tot de oprichting van een Netherlands Commercial Court, met gespecialiseerde rechters en Engels als procestaal, tracht de Nederlandse rechtspraak aan deze ontwikkeling enig tegenspel te bieden. Zal dit initiatief stand kunnen houden in het internationale geweld?
 

Opinie Opiniërend artikel

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Metajuridica Sociaal-economisch recht Burgerlijk procesrecht Common Law Ondernemingsrecht Rechtspleging

Ars Aequi februari 2016

Het Europese eenheidsoctrooi en het Eenheidsoctrooigerecht – een stap vooruit?

Wanneer het Europese eenheidsoctrooi en het Europese octrooigerecht een feit worden, is dat zonder meer een revolutionaire stap die grote veranderingen met zich brengt. Maar is dat een stap voorwaarts of niet?
 

Opinie Opiniërend artikel

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi februari 2016

Basic trust in het strafrecht

Op 1 oktober 2015 vond een symposium plaats ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het Willem Pompe Instituut te Utrecht. Ewoud Hondius doet verslag.
 

Opinie Column

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi februari 2016

Pakistan en de grenzen van het vluchtelingenrecht

Meer dan de helft van alle vluchtelingen in de wereld bevindt zich in een ‘protracted refugee situation’; ze bevinden zich al minstens vijf jaar, en soms zelf decennia in ballingschap. Marjoleine Zieck belicht de problemen rondom de opvang van vluchtelingen.
 

Opinie Column

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Mensenrechten

Ars Aequi februari 2016

Het overwaarde-arrangement, het belang van het mee-tekenen van de schuldenaar en het al dan niet bestaan van wettelijke en contractuele regresvorderingen

HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3023 (De Lage Landen/Van Logtestijn q.q.)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Faillissementsrecht Goederenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi februari 2016

Witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf

HR 13 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3028
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi februari 2016

AC-Treuhand AG v. Commissie

Welke ondernemingen vallen onder het bereik van het verbod van artikel 101, lid 1, VWEU?

HvJ EU (Tweede kamer) 22 oktober 2015, ECLI:EU:C:2015:717, zaak C-194/14 P, betreffende een vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 6 februari 2014, AC-Treuhand AG/Commissie (T-27/10, ECLI:EU:T:2014:59). Advocaat-generaal N. Wahl
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Internationaal en Europees publiekrecht Mededingingsrecht

Ars Aequi februari 2016

Contourennota modernisering Wetboek van Strafvordering

Eind september 2015 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin de hoofdlijnen van zijn plannen voor een nieuw, gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering worden geschetst. In deze bijdrage wordt de inhoud van de plannen op hoofdlijnen beschreven.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Ars Aequi februari 2016

Aansprakelijkheid voor seksueel misbruik in het licht van de positieve verplichtingen: vervlechting van domeinen

Deze tweede bijdrage in de Rode draad 'Recht en seksualiteit' gaat over de aansprakelijkheid van de Staat wegens seksueel misbruik, in het bijzonder in het licht van de positieve verplichtingen. Uit de rechtspraak van het EHRM volgt namelijk dat de lidstaten actief hebben te waken voor seksueel misbruik, ook wanneer dit plaatsvindt binnen betrekkingen tussen burgers onderling.
 

Rode draad Recht en seksualiteit

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie Aansprakelijkheidsrecht Internationaal en Europees publiekrecht Mensenrechten Strafrecht Vermogensrecht

Ars Aequi februari 2016

Ars Aequi-prijs 2014

 
Jaarlijks wordt de Ars Aequi-prijs uitgereikt aan de auteur van het beste in één jaargang geplaatste studentartikel. De prijs bestaat uit € 1.000 en een diner met de juryleden en de redactie. In de jaargang 2014 verschenen vier studentartikelen. Daarover heeft de jury in afwachting van de regen vergaderd op een Utrechts terras. Zij is voordat de buien losbarstten unaniem tot het volgende oordeel gekomen.
 

Perspectief Juryrapport

Algemeen juridisch

Ars Aequi februari 2016

MVO-schendingen in handelsketens: transparantiewetgeving, helemaal zo slecht nog niet

Op 26 juni 2015 promoveerde Louise Vytopil aan de UU met het proefschrift Contractuele controle in de handelsketen: over maatschappelijk verantwoord ondernemen, gedragscodes, contracten en (het vermijden van) aansprakelijkheid. Promotoren waren prof.mr. A.L.M. Keirse en prof.mr. M.L. Lennarts. In deze bijdrage vertelt zij waar haar stellingen in de kern op neerkomen.
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten Ondernemingsrecht

Ars Aequi februari 2016

Ars Aequi februari 2016

Het internationale recht dat de Nederlandse staat bindt, wordt door de nationale rechter toegepast. Dit is onder andere neergelegd in artikel 94 Grondwet. In deze bijdrage zet Anneloes Kuiper-Slendebroek de toepassing van dit artikel uiteen aan de hand van wetsgeschiedenis en jurisprudentie.

In de visie van het OM fungeert het verschoningsrecht van advocaten te vaak als vrijplaats voor zaken die verborgen moeten blijven. Een hardnekkige en ongefundeerde misvatting, zo schrijft Nathalie Fanoy. Twee nieuw op te richten gerechten staan centraal in de artikelen van Eddy Bauw (Netherlands Commercial Court) en Dick van Engelen (Eenheidsoctrooigerecht en het bijbehorende Eenheidsoctrooi).

In de Rode draad van deze maand schrijft Renée Kool over de aansprakelijkheid van de staat wegens seksueel misbruik, en de crime passionnel is de bijzondere bepaling van deze maand, belicht door Pieter Verrest. Tot slot legt de redactie in een extra uitgebreid redactioneel uit waarom zij heeft besloten peer review af te schaffen en welke criteria zij hanteert bij het beoordelen van artikelen.