Studie, carrire, vaardigheden

Maandbladartikelen onder Studie, carrière, vaardigheden. Verfijn je zoekopdracht via de zoekfilter.

Ars Aequi oktober 2018

Een mooie baan als advocaat

Veel rechtenstudenten dromen van een baan in de advocatuur. Het liefst bij een groot commercieel kantoor, met een goede opleiding bij ‘The Law Firm School’, een prachtig salaris en bovenal diep respect van vakgenoten voor de toetreding tot de top van je vakgebied. De realiteit van het advocatenbestaan is helaas niet altijd zo glamoureus, zo legt Willemijn Roozendaal uit in deze amuse.

Opinie Amuse

Sociaal-economisch recht Studie, carrire, vaardigheden Advocatuur Arbeidsrecht Beroep

Ars Aequi oktober 2018

Is er nog plaats voor de rechter-plaatsvervanger? Over schone schijn

De rechter/raadsheer plaatsvervanger is een Fremdkörper in de rechterlijke macht. Er zijn verschillende soorten plaatsvervangers. Sommige zijn passend, denk aan rechters uit andere ressorten of wetenschappers; andere lastiger, denk aan advocaten; weer andere moeizaam, waarbij ik voornamelijk denk aan belastingadviseurs; en tenslotte een groep waarbij het staatsrechtelijk ongewenst is, ik doel dan op belastinginspecteurs. In deze beschouwing plaats ik kritische kanttekeningen bij het gebruik van plaatsvervangers, vooral in fiscale zaken.

Perspectief Perspectiefartikel

Metajuridica Studie, carrire, vaardigheden Beroep Rechtspleging

Ars Aequi juni 2018

Civiel effect ter discussie?

Is het nog van deze tijd om de toegang tot de togaberoepen afhankelijk te maken van de strikte voorwaarden die volgens het huidige Convenant civiel effect gelden voor het verkrijgen van dit civiel effect? Moeten advocatuur, notariaat en rechtspraak niet net zo goed openstaan voor mensen met een andere dan juridische vooropleiding? In deze bijdrage wordt getracht op deze principiële vragen een antwoord te geven.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi maart 2018

College? Maak er een uitje van!

In een tijd dat het steeds gemakkelijker wordt om colleges (achteraf) online te volgen, pleit Sander Steneker ervoor toch echt in de collegebanken te kruipen. Onderschat de 'vibe' en interactie van een echt college niet!
 

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi maart 2018

Hoera, een lijstje! Over bronvermelden

Juridische stukken staan doorgaans bol van de bronvermeldingen, maar van een onder rechtswetenschappers gedeelde citatiecultuur lijkt geen sprake te zijn. Ondanks de ongetwijfeld goede bedoelingen van de auteur, blijft het voor de lezer nog te vaak onduidelijk waarom een bepaalde bronvermelding precies is opgenomen. Aan mij werd gevraagd om met handreikingen te komen waarmee daarin enige verandering kan worden gebracht. In dit artikel ga ik, redenerend vanuit de verschillende functies die bronvermeldingen kunnen dienen en puttend uit de interviews die ik hield met veertig rechtenprofessoren en de (voornamelijk buitenlandse, niet-juridische) literatuur, daartoe in op drie vragen: Wanneer wel en wanneer geen bronvermelding opnemen? Welke bronnen vermelden? En welke informatie daarbij opnemen?
 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrire, vaardigheden Vaardigheden

Ars Aequi februari 2018

De rechter tussen straattaal en jargon: op weg naar begrijpelijke uitspraken

Rechters en juridisch medewerkers werken aan begrijpelijkheid van uitspraken, maar toch valt er nog veel werk te verrichten. Dat is ook nodig, want modern gezag hangt sterk af van begrijpelijkheid. Daarom deze bespreking van de drie belangrijkste problemen en praktische oplossingen daarvoor. 
 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrire, vaardigheden Vaardigheden

Ars Aequi januari 2018

Erasmianen plaveien weg naar verenigd Europa

Ewoud Hondius schrijft in zijn #column over de nadelen, maar vooral ook de voordelen van Erasmus, het inmiddels 30 jaar oude Europese uitwisselingsprogramma voor studenten. 
 

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs Vaardigheden

Ars Aequi december 2017

Van vakmanschap naar meesterschap

De hedendaagse rechtenopleiding heeft een sterk postiefrechtelijke inslag: in zowel onderwijs als tentaminering ligt de nadruk op kennis en toepassing van het geldende recht. Wij bepleiten een herziening van het curriculum, waarin meer aandacht is voor academische vorming en vaardigheden en die 'zelfredzaamheid in het recht' bevordert.
 

Opinie Redactioneel

Studie, carrire, vaardigheden Beroep Onderwijs Vaardigheden

Ars Aequi december 2017

Juridische paradoxen en de weerbare democratie

Harm Kloosterhuis sluit zijn reeks columns over denkfouten en drogredenen af met de paradox.
 

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi december 2017

De Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

De drie juridische beroepsgroepen advocatuur, notariaat en gerechtsdeurwaarders kennen verschillende regelingen voor de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak en het ten laste brengen van deze kosten aan de beroepsgroep zelf of de algemene middelen. Met de inwerkingtreding van de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen op 1 januari 2018 wordt dit verschil opgeheven. In deze bijdrage wordt de achterliggende reden voor aanpassing van de beroepswetten beschreven en wordt aangegeven hoe de kosten met ingang van 1 januari 2018 ten laste van de beroepsgroepen worden gebracht.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Strafrecht en criminologie Studie, carrire, vaardigheden Advocatuur Beroep Tuchtrecht

Ars Aequi november 2017

Pas als het deugt mag het

Over integriteit in rechtswetenschappelijk onderzoek in Nederland

Integriteitsschending in rechtswetenschappelijk onderzoek snijdt een brede problematiek aan. Ik beperk mij tot het externe niveau (als onderscheiden van intern en institutioneel niveau) en bespreek aan de hand van voorbeelden drie categorieën waarin integriteit problematisch is of kan worden: belangenverstrengeling, derdenfinanciering en auteurschap. Derdenfinanciering lijkt de meeste risico’s in te houden, maar er is behoefte aan meer feitenmateriaal om de risico’s te substantiëren dan wel te ontzenuwen.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Metajuridica Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs Rechtswetenschap

Ars Aequi november 2017

Tegenspraak in de rechtswetenschap

De vraag of tegenspraak binnen de rechtswetenschap voldoende georganiseerd is laat zich moeilijk in algemene zin beantwoorden, alleen al omdat onze discipline heel pluriform is en in toenemende mate internationaal, terwijl tegenspraak verschillende vormen kan aannemen en een toetsingskader voor wat als ‘voldoende’ wordt beschouwd ontbreekt. In deze bijdrage wordt niettemin de stelling betrokken dat juristen bij de beoordeling van hun onderzoek wel erg zwaar leunen op zelfregulering zonder daarbij kritisch te reflecteren op kwaliteitsstandaarden, op methodologische spelregels en op de inrichting van meer expliciete, op hoor en wederhoor gebaseerde, onpartijdige beoordelingsprocedures. 
 

Verdieping Verdiepend artikel

Metajuridica Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs Rechtswetenschap

Ars Aequi november 2017

Promoties onder het vergrootglas

Promoveren is het leukste dat er is, maar er zijn de laatste tijd wel vragen gerezen. Worden er tegenwoordig niet veel te veel proefschriften geschreven, en leiden financiële belangen niet tot verlaging van de eisen? In deze bijdrage wat facts and figures over de juridische promotie anno 2017.
 

Opinie Opinirend artikel

Metajuridica Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs Rechtswetenschap

Ars Aequi november 2017

Een eerlijke deal? Over ethisch minimalisme in de corporate advocatuur

In dit artikel staat de vraag centraal of ‘ethisch minimalisme’ een verdedigbare beroepshouding oplevert voor de corporate advocatuur. Betoogd wordt dat met een dergelijke professionele houding de corporate advocatuur de samenleving tekort zou doen. Tegelijkertijd is een meer omvattende taakopvatting in de corporate praktijk moeilijk te realiseren vanwege dominante financiële en sociaal-psychologische factoren. Hoe deze patstelling te doorbreken? De auteur doet een aantal suggesties.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Studie, carrire, vaardigheden Advocatuur

Ars Aequi november 2017

Tussen ons en de chaos staat het recht

Harm Kloosterhuis schrijft over de rol van het recht in de maatschappij: het beschermt ons tegen chaos.
 

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi oktober 2017

Abductie, onzekere causale verbanden en de ladder van Wittgenstein

Herlezing van 'In de naam van de roos' van Umberto Eco brengt Harm Kloosterhuis ertoe abductio en de drogreden bevestiging van het consequens aan ons voor te leggen.
 

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi oktober 2017

Wat te doen aan het rechterstekort?

Om de kwaliteit van de rechtspraak op peil te kunnen houden, moeten voldoende talentvolle juristen ook in de toekomst de weg naar het rechterschap weten te vinden. Hier lijkt het momenteel aan te schorten. Vanwege het grote belang van een goede rechterlijke macht voor rechtsstaat en samenleving en het functioneren van de juridische sector, is brede actie geboden.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrire, vaardigheden

Ars Aequi september 2017

Dworkins denkfout. Object en methode in de rechtstheorie

Harm Kloosterhuis vertelt over Ronald Dworkin, zijn verzet tegen een inhoudelijk neutrale beschrijving van het recht, zijn theorie van het ene juiste antwoord, zijn debat met H.L.A. Hart en zijn denkfout.
 

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica Vaardigheden

Ars Aequi september 2017

De goede onderzoeksopzet als succesfactor voor de juridische scriptie

Het schrijven van een scriptie is geen eenvoudige opgave. Een grotere nadruk op het ontwikkelen van een goed uitgewerkte onderzoeksopzet kan het scriptietraject voor zowel student als begeleider aangenamer maken. Daarvoor is wel intensief vooronderzoek nodig, gericht op het identificeren van een onderzoeksvraag, het inschatten van de uitvoerbaarheid en de ontwikkeling van een theoretisch kader.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrire, vaardigheden

Ars Aequi juni 2017

De a contrario redenering is te goedkoop kan voortkomen uit en leiden tot denktraagheid.

In het Museum van Merkwaardige Juridische Redeneringen verdient het argumentum a contrario een grote zaal. En een column in Ars Aequi.
 

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi mei 2017

De rechter als kwaliteitsbewaker van de advocatuur?

Een rechter bevindt zich in een unieke maar precaire positie om slecht presterende advocaten te signaleren. In het algemeen is het aan te moedigen dat rechters deze advocaten onder de aandacht brengen. De meest geëigende weg daarvoor is, volgens ons, een informele melding bij de president van de rechtbank of het hof. Bovenal is echter openheid en discussie over de signaleringsfunctie van rechters gewenst.
 

Opinie Redactioneel

Metajuridica Strafrecht en criminologie Studie, carrire, vaardigheden Advocatuur Beroep Rechtspleging Tuchtrecht

Ars Aequi mei 2017

Wat Aristoteles zei tegen Dick Swaab & de mereologische drogreden in het recht

De mereologische drogreden, waarbij het geheel en de onderdelen ervan worden verward, en het (juridische) brein staan deze maand centraal in de column van Harm Kloosterhuis.
 

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi mei 2017

Kennis en de rechtspraak

Rechters zijn kenniswerkers bij uitstek. Rechters hebben kennis nodig om hun primaire taak – rechtspreken – goed uit te kunnen voeren, maar kennis is tegelijkertijd ook belangrijk voor de prestaties van de rechterlijke organisatie als geheel. De vraag is wat het ‘managen’ van kennis (en informatie) in deze context precies inhoudt en welke valkuilen en succesfactoren er in het kader van collegiale kennisuitwisseling benoemd kunnen worden.
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Algemeen juridisch Studie, carrire, vaardigheden Beroep

Ars Aequi april 2017

Geef mij de alternatieve feiten, dan geef ik u het recht

Bij ‘alternatieve feiten’ staat de waarheid zelf ter discussie. Er wordt schande gesproken van het verwarren van feiten en meningen en er zijn pleidooien voor een hernieuwd respect voor de ‘echte feiten’ en het wetenschappelijk bewijs. Gaan we terug naar de tijden van de 'Wissenschaftliche Weltauffassung'? Harm Kloosterhuis denkt het niet.
 

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi maart 2017

Malle taalkundige interpretaties en The Great Sandwich Debate

Neil Gorsuch, door Donald Trump voorgedragen voor het Supreme Court, wordt gezien als een textual originalist. Volgens menigeen voorspelt dat weinig goeds.
 

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica Vaardigheden

Ars Aequi maart 2017

Vorm of inhoud: de annotatie als wetenschappelijke publicatie?

De annotatie wordt niet zonder meer als wetenschappelijk gewaardeerd. Noten zijn er echter in diverse soorten en verschillende smaken. Betoogd wordt dat niet de vorm, maar de inhoud van de noot beslissend is voor de vraag of het een wetenschappelijke publicatie is. Dat moet evenzeer gelden voor artikelen en andere soorten publicaties.
 

Perspectief Reeks De waarde van de annotatie

Studie, carrire, vaardigheden Vaardigheden

Ars Aequi maart 2017

Hang naar heden

Over het verleden in het geldende recht

Ons geldende recht is hedendaags recht geworden. In rechtsgeleerde literatuur, rechtspraak en onderwijs wordt minder met behulp van het verleden geargumenteerd dan een halve eeuw en langer geleden. Waaraan ligt dat? Is nieuw recht beter recht? Zijn Nederlandse juristen te volgzaam in wat door wetgever en rechter is uitgesproken? Wanneer is een concept, een regel of een auteur `over de datum’? Er zijn goede redenen om de deur naar het verleden meer open te zetten – in ieder geval in rechtsgeleerd onderwijs en debat. 
 

Perspectief Perspectiefartikel

Burgerlijk recht Metajuridica Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs Rechtsgeschiedenis Vermogensrecht

Ars Aequi maart 2017

Tussen servet en tafellaken: de studentpromovendus in arbeidsrechtelijk perspectief

Studentpromovendi werken net als reguliere promovendi aan een proefschrift en krijgen daarvoor betaald in de vorm van een beurs. Desondanks worden zij niet als werknemer beschouwd, maar als student. Een besluit van minister Bussemaker maakt dit mogelijk. Critici vragen zich af of studentpromovendi in de praktijk niet ‘gewoon’ werknemers zijn. In dit artikel wordt die vraag in arbeidsrechtelijk perspectief geplaatst.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Sociaal-economisch recht Studie, carrire, vaardigheden Beroep Sociaal recht

Ars Aequi februari 2017

De Reductio ad Hitlerum en de Wet van Godwin

Deze maand schrijft Harm Kloosterhuis in zijn column 'Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie' over de reductio ad Hitlerum en de Wet van Godwin.
 

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi februari 2017

De advocaat en zijn noten: consumptie, product en wapen. Een triptiek

Op vrijdag 17 juni 2016 vond in Leiden een symposium plaats ter gelegenheid van de driehonderdste NJ-noot van professor Snijders. Bij die gelegenheid heb ik het fenomeen annotatie vanuit het perspectief van de advocatuur belicht in een triptiek. Hieronder volgt een schriftelijke uitwerking daarvan. Allereerst aandacht voor de advocaat als lezer van noten, ten tweede voor de advocaat als producent van noten, en ten slotte voor de advocaat als gebruiker van noten als wapen in de rechtszaal.
 

Perspectief Reeks De waarde van de annotatie

Studie, carrire, vaardigheden Advocatuur Beroep

Ars Aequi februari 2017

Het Convenant civiel effect 2016: leidt meer uniformiteit tot meer academische kwaliteit?

In maart 2016 sloten de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Orde van Advocaten en alle juridische faculteiten in Nederland een convenant over de eisen voor het civiel effect. De programma’s van de juridische opleidingen moeten uiterlijk met ingang van academisch jaar 2017-2018 daaraan zijn aangepast. De vraag is of het convenant grote gevolgen gaat hebben voor de praktijk en voor de kwaliteit van de juridische opleidingen.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Staats- en bestuursrecht Studie, carrire, vaardigheden Advocatuur Argumentatietheorie, retorica Beroep Onderwijs Onderwijsrecht Vaardigheden Wetenschap

Ars Aequi januari 2017

Stromannen en wonderlijke tegenstellingen

Harm Kloosterhuis schrijft in 2017 iedere maand een column voor Ars Aequi, over denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie. In deze eerste column houdt hij een de argumentatie in een artikel van Ybo Buruma dat eerder in Ars Aequi verscheen tegen het licht.
 

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica Vaardigheden

Ars Aequi januari 2017

Noten van HJS en de feitenrechter

De rol die de noot voor de feitenrechter speelt, en de moderne geschiedenis van de noot in Nederland worden eerst geschetst. Dan komt aan de orde wat in een noot thuishoort, eerst volgens de wetenschap (Snijders, Bloembergen, Van Dijck en Vranken). Aan de hand van de (enige) noot die Snijders in de NJ bij een uitspraak van een feitenrechter heeft geschreven, wordt een element aangewezen dat de feitenrechter graag in een noot aantreft. 
 

Perspectief Reeks De waarde van de annotatie

Burgerlijk recht Metajuridica Studie, carrire, vaardigheden Rechtspleging Wetenschap

Ars Aequi december 2016

De waarde van de annotatie

Inleiding

De annotatie lijkt tegenwoordig minder hoog te worden aangeslagen dan voorheen. Zo zien verschillende faculteiten de noot nog slechts als ‘vakpublicatie’. De bewijslast dat de noot toch ‘wetenschappelijk’ is, ligt bij de auteur. Dat dwingt ons na te denken over een vraag die voorheen altijd evident leek: wat is eigenlijk de waarde van de annotatie? Het stellen van deze vraag leidt vervolgens onvermijdelijk tot verdere discussie. Is de hedendaagse annotatie niet te veel verworden tot een korte en weinig kritische samenvatting? Hoe ziet de ideale annotatie er dan wél uit? Wat mag van een annotator worden verwacht en wat niet? In deze reeks, gebaseerd op een viertal lezingen naar aanleiding van de 300e NJ-annotatie van professor Henk Snijders, komen al deze vragen aan bod.
 

Perspectief Reeks De waarde van de annotatie

Burgerlijk recht Metajuridica Studie, carrire, vaardigheden Rechtspleging Wetenschap

Ars Aequi december 2016

Noten spiegelen

In deze bijdrage wordt eerst ingegaan op het belang van annotaties in het algemeen, en meer in het bijzonder voor de rechtspraak. Ten onrechte wordt daaraan tegenwoordig door de wetenschap, onder invloed van de bètafaculteiten, een tweederangs status toegekend. De rechtspraktijk claimt immers het recht op voorlichting en kritiek van niveau. En ook de wetenschap is gediend met hoogwaardige annotaties omdat de rechtspraak vaak voorop loopt met de vernieuwing van het recht. Daarna wordt het betoog toegespitst op de noten van jubilaris Henk Snijders.
 

Perspectief Reeks De waarde van de annotatie

Burgerlijk recht Metajuridica Studie, carrire, vaardigheden Rechtspleging Wetenschap

Ars Aequi november 2016

Bijzonder recht: het ius promovendi

Van oudsher mogen alleen hoogleraren optreden als promotor. Er ligt een wetsvoorstel klaar om dat te veranderen. Maar wat is het promotierecht precies, en waar komt het vandaan? In deze bijdrage wordt de temperatuur genomen van de graad van doctor in de rechten.
 

Blauwe pagina's Bijzondere bepalingen

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi november 2016

Scepsis en reflexiviteit

Over de bijdrage van reflexieve vakken aan de academische vorming van rechtenstudenten

Wat dragen de reflexieve (of metajuridische) vakken precies bij aan de academische vorming van rechtenstudenten? Heel wat, aldus Bart van Klink en Bald de Vries in deze bijdrage.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Metajuridica Studie, carrire, vaardigheden

Ars Aequi oktober 2016

De eerste vijftig

Ewoud Hondius werkt 50 jaar in rijksdienst. Een mooi moment voor een terugblik!
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Studie, carrire, vaardigheden

Ars Aequi september 2016

Maar dat is niet logisch! Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie

Voor iedere jurist is het beoordelen van argumentatie dagelijkse kost. Toch levert dat soms moeilijkheden op. Dat is bijvoorbeeld het geval bij denkfouten en drogredenen: argumentaties die aanvaardbaar lijken, maar waarmee bij nadere beschouwing iets mis is. De ontmaskering van de drogredenen in juridische argumentatie is interessant en belangrijk. Het kan gaan om logische fouten, maar ook om valkuilen in de taal die juristen voor elkaar creëren. Bij die valkuilen gaat het erom te laten zien hoe we niet-klaarblijkelijke onzin kunnen analyseren als klaarblijkelijke onzin. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van deze drogredenen in juridische argumentatie. 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrire, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi juli 2016

Tuchtrecht voor de juridische beroepen: wee en wel

Het tuchtrecht voor de juridische beroepen speelt een belangrijke rol in de samenleving. Dit artikel gaat in op enkele vaste kenmerken van dit tuchtrecht en (vooral) een aantal trends. Hierdoor kan de vraag worden beantwoord of recente veranderingen in het tuchtrecht positief of negatief zijn te beoordelen. 

Bijzonder nummer Tuchtrecht

Metajuridica Notarieel recht Strafrecht en criminologie Studie, carrire, vaardigheden Advocatuur Beroep Rechtspleging Tuchtrecht

Ars Aequi april 2016

Het pleidooi in historisch perspectief

Goed kunnen pleiten en het vervaardigen van overtuigende pleitstukken behoort tot de vaardigheden waarover een advocaat moet beschikken. Het moderne pleidooi kent een eeuwenlange geschiedenis. In deze bijdrage zullen enkele eeuwen uit deze geschiedenis worden belicht en zal worden stilgestaan bij de aard en inhoud van het pleidooi in die periode. Een besef van de ontwikkeling die het pleiten in de loop der tijd heeft meegemaakt, zal zeker bijdragen tot een beter inzicht in deze zo belangrijke vaardigheid.
 

Opinie Amuse

Metajuridica Studie, carrire, vaardigheden Rechtsgeschiedenis Vaardigheden

Ars Aequi april 2016

Scripties & werkstukken: vijftien dos en donts

Ewoud Hondius formuleert op basis van zijn eigen ervaring enige tips voor de afronding van scripties, voor zowel studenten als begeleiders.
 

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Vaardigheden

Ars Aequi maart 2016

Moot Court: de rol van de oefenrechtbank in het juridisch vaardighedenonderwijs

Bij de opleiding tot jurist behoorde van oudsher ook de oefening in het pleiten. Aan het einde van de vorige eeuw leek de aandacht hiervoor echter verdwenen. Met de introductie van vakken zoals het Leidse Moot Court is deze onderwijstraditie weer nieuw leven ingeblazen. In dit artikel staat centraal de ontwikkeling en de inhoud van deze vorm van vaardighedenonderwijs.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrire, vaardigheden Vaardigheden

Ars Aequi februari 2016

Verschoningsrecht van de advocaat: veilige haven, geen vrijplaats

Het belang van het beroepsgeheim en het verschoningsrecht van advocaten wordt algemeen onderschreven. Dat is anders als het gaat om het bereik van het verschoningsrecht. In de visie van het OM fungeert het verschoningsrecht van advocaten te vaak als vrijplaats voor zaken die verborgen moeten blijven. Een hardnekkige en ongefundeerde misvatting.
 

Opinie Opinirend artikel

Strafrecht en criminologie Studie, carrire, vaardigheden Beroep Strafprocesrecht

Ars Aequi januari 2016

Vluchtelingen, universiteiten en hogescholen

In deze column besteedt Ewoud Hondius aandacht aan de initiatieven van universiteiten en hogescholen om vluchtelingen te ondersteunen en onderwijzen.
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Studie, carrire, vaardigheden Mensenrechten Onderwijs

Ars Aequi december 2015

Na het Maagdenhuis: vormgeving van medezeggenschap in het universitair onderwijs

De bezetting van het Bungehuis en later het Maagdenhuis was een spontane uiting van onvrede over de bestuurlijke gang van zaken bij de Universiteit van Amsterdam. Beleid en wetgeving richten zich op verdere versterking van de medezeggenschap, maar de belangstelling vanuit de universitaire gemeenschap lijkt tegelijk nihil; de legitimiteit van medezeggenschap staat daardoor onder druk. 
 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi november 2015

Webcolleges 3.0

In Vanessa Maks column van deze maand staat de volgende vraag centraal: hoe kunnen universiteiten optimaal gebruik maken van digitalisering in het onderwijs?
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi oktober 2015

Ter lering ende vermaak

Recht en literatuur zijn nauw met elkaar verbonden. In deze column legt Vanessa Mak uit waarom. Inclusief leestips!
 

Opinie Column

Metajuridica Studie, carrire, vaardigheden

Ars Aequi september 2015

Zesentwintig uur onderwijs: antwoord aan mijn broer

Wat doet een docent eigenlijk de hele dag?” Ewoud Hondius geeft het antwoord
 

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi september 2015

De vergeten kunst van het arrest-lezen

In dit artikel geven wij een korte introductie tot het lezen van een arrest. Eerst zullen wij kort aangeven waarom het van belang is om zelf arresten te lezen. Vervolgens zullen we uiteenzetten hoe je het beste een arrest kunt lezen. Tot slot gaan we in op de vraag hoe je een arrest, nadat je het hebt gelezen, kunt gebruiken. Wat heb je eraan in de rechtspraktijk en in de rechtswetenschap?

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrire, vaardigheden Vaardigheden

Ars Aequi juli 2015

Hoe komen de bewoordingen van vonnissen en arresten tot stand?

‘Concipiëren’, zoals de vakterm luidt, is bijna dagelijks werk van alle rechters en raadsheren, de meeste leden van de juridische ondersteuning en sommige medewerkers in de administratieve ondersteuning van de gerechten. Dit concipiëren is het maken van concept-uitspraken; het op schrift stellen van een uitspraak, waarvoor uiteindelijk elke rechter of raadsheer wiens naam onder de uitspraak staat, inhoudelijk en redactioneel verantwoordelijk is. De uit deze twee zinnen naar voren komende wereld van taken, taakverdeling, delegatie en verantwoordelijkheden is een wereld waarin veel werkdruk wordt ervaren en toch constant aan alle uitspraken hoge eisen gesteld worden. Van die wereld en de vragen die daarin leven, wil dit artikel een beeld geven. 
 

Bijzonder nummer Recht & taal

Metajuridica Studie, carrire, vaardigheden Rechtspleging Vaardigheden

Ars Aequi mei 2015

De toekomst van het juridisch onderwijs

Hoe ziet de toekomst van de rechtenstuidie eruit? Meer hulpwetenschappen of meer positief recht? Ewoud Hondius pleit voor een combinatie van die twee.
 

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs Vaardigheden

Ars Aequi februari 2015

De Wet positie en toezicht advocatuur

Deze bijdrage bespreekt de belangrijkste wijzigingen die in de Advocatenwet zijn doorgevoerd met de Wet positie en toezicht advocatuur, waarbij met name wordt ingegaan op het nieuwe toezicht op advocaten.

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Metajuridica Studie, carrire, vaardigheden Advocatuur Rechtspleging

Ars Aequi januari 2015

Plas/Valburg: veel rechtsonzekerheid en ondermaats resultaat in de feitenrechtspraak

De Plas/Valburg-doctrine is in dogmatisch opzicht veelvuldig bekritiseerd. In deze bijdrage wordt getracht de doctrine te beoordelen vanuit een wat ander perspectief, te weten de klassieke tegenstelling tussen rechtszekerheid en billijkheid. Betoogd wordt, mede op basis van analyse van de feitenrechtspraak, dat de rechtszekerheidsnadelen van het leerstuk veel zwaarder wegen dan zijn vermogen de billijke oplossing mogelijk te maken.

Perspectief Verdiepend artikel

Burgerlijk recht Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs Verbintenissenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi december 2014

Jos Silvis

Ars Aequi sprak met Jos Silvis, voormalig advocaat-generaal bij de Hoge Raad en sinds 2012 rechter bij het EHRM in Straatsburg. Wij vroegen hem naar zijn studie en carrière en vroegen om tips voor rechtenstudenten.

Blauwe pagina's Bijzondere juridische ervaringen

Staats- en bestuursrecht Studie, carrire, vaardigheden Mensenrechten Onderwijs

Ars Aequi december 2014

Ik had...

Hoe ziet het ideale werkcollege eruit? Wat kan een docent doen om zo'n college te verbeteren, en welke houding van een student is dodelijk voor zijn ontwikkeling? Roel Schutgens schrijft erover in zijn laatste column voor Ars Aequi.

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs Vaardigheden

Ars Aequi december 2014

Advocaten en een wankelend juridisch fundament?

Moet een advocaat rechten hebben gestudeerd? In de media verschenen berichten dat veranderingen in de opleiding voor aankomend advocaten wenselijk zijn omdat er behoefte is aan advocaten met een (gedeeltelijk) niet-juridische achtergrond. Daarom zouden ook studenten met een andere vooropleiding tot de rechtenmaster toegelaten moeten worden.

Perspectief Opinirend artikel

Studie, carrire, vaardigheden Advocatuur Argumentatietheorie, retorica Beroep Onderwijs Vaardigheden

Ars Aequi november 2014

Restructuring Legal Education in Europe

The Necessity of Comparative and European Law

Considerable changes occurred in European and international law. Lawyers are working in a pluralistic legal environment. Yet, legal education remains very parochial. European law schools should take advantage of the development of a real European legal culture in order to strengthen the comparative law element in legal education and promote new European approaches in legal education.

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi oktober 2014

Probleemgestuurd leren als didactisch model aan een rechtenfaculteit: (mis)match?

Ruim anderhalf jaar geleden is aan Erasmus School of Law het Erasmus Law College van start gegaan, met onder andere een nieuw didactisch model. In het nieuwe onderwijsmodel staat ‘probleemgestuurd leren’ centraal. In dit artikel wordt aan de hand van de eerste ervaringen en bevindingen bij Erasmus School of Law de vraag beantwoord of probleemgestuurd leren en rechten een match of juist een mismatch is.

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs Vaardigheden

Ars Aequi september 2014

Still (not) amuse(d)

In het meinummer van Ars Aequi constateerde Reinout Wibier dat het begrip dat studenten tonen van het goederenrecht soms nogal tegenvalt en dat hij zich zorgen maakte om de studiehouding van sommige onder hen. Hij vroeg studenten om zelf te reageren waarbij hij specifiek vroeg naar de oorzaken van het euvel. Op zijn verzoek kwamen ongeveer vijftien reacties binnen. Uit de reacties destilleerde Wibier een drietal hoofdpunten die hij in dit artikel bespreekt.

Opinie Opinirend artikel

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi september 2014

Getuigenverklaringen in het VN-onderzoek naar de dood van Dag Hammarskjld

In 1961 kwam de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Dag Hammarskjöld, bij een vliegtuigramp om het leven. Deze ramp was omgeven met opmerkelijke en verdachte omstandigheden. De theorie dat Hammarskjölds vliegtuig doelwit was van een aanslag heeft daarom tot op de dag van vandaag veel aanhangers. In 2012 begon een nieuw internationaal onderzoek naar de crash. Een Leids onderzoeksteam bestaande uit zes studenten heeft aan dit onderzoek bijgedragen door de getuigenverklaringen uit eerdere onderzoeken te analyseren.

Verdieping Studentartikel

Internationaal Europees en buitenlands recht Studie, carrire, vaardigheden Common Law Internationaal en Europees publiekrecht Vaardigheden

Ars Aequi september 2014

Ars Longa Vita Brevis

Een idealist met hart voor menselijkheid, rechtvaardigheid en schoonheid: Prof.dr. Willem Witteveen (Rotterdam 5 mei 1952 - Oekrane 17 juli 2014)

Willem Witteveen overleed op 17 juli 2014 op 62-jarige leeftijd. Hij was hoogleraar Rechtstheorie en retorica aan de Tilburg University en senator namens de Partij van de Arbeid. Van 26 maart 1991 tot en met 15 juli 2009 was hij contacthoogleraar voor Ars Aequi aan de Tilburg University. In deze bijdrage herdenken zijn promovendi Maria Yzermans en Jobien Monster hun leermeester en zijn werk.

Perspectief Ars Longa Vita Brevis

Metajuridica Studie, carrire, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica Inleiding Onderwijs Rechtsfilosofie Rechtspleging

Ars Aequi september 2014

Wat vraagt de rechtenstudie van haar studenten?

Enkele duizenden studenten zijn in september begonnen met hun rechtenstudie. Sommigen uit een diepe algemene overtuiging dat zij jurist willen worden. Anderen omdat zij zeker weten dat zij willen werken in een specifiek juridisch beroep, bijvoorbeeld als advocaat, of bij een internationaal gerechtshof. Weer anderen omdat zij in het algemeen belangstelling hebben voor de maatschappij en nog weer anderen omdat zij niets anders wisten te kiezen, maar wellicht in de loop van het eerste jaar door de studie zullen worden gegrepen. Al deze studenten zullen zich de komende jaren verdiepen in het recht. Wie wil weten wat de rechtenstudie van de aankomende rechtenstudenten vraagt, moet zich dan ook meteen afvragen wat de rechtswetenschap, of rechtsgeleerdheid, eist van haar beoefenaren. 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi september 2014

Simon Strik

Nieuwe wetsvoorstellen worden omwille van hun consequenties in de praktijk vaak uitgebreid becommentarieerd. Ars Aequi sprak met Simon Strik, voormalig hoofd van het Bureau Vaktechniek van Ernst & Young (EY) en voorzitter van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), over bijzondere juridische ervaringen en fiscale ontwikkelingen.

Blauwe pagina's Bijzondere juridische ervaringen

Belastingrecht Studie, carrire, vaardigheden

Ars Aequi juli 2014

Het onovertroffen Duitse privaatrecht

Van alle stelsels van privaatrecht in Europa is dat van Duitsland het meest ontwikkeld. De constitutionalisering van het privaatrecht, het gebruik van open normen, de introductie van een algemeen deel – het zijn Duitse ontwikkelingen die Nederland en andere landen ten voorbeeld strekken. De hoge kwaliteit van het Duitse recht is voor een belangrijk deel te danken aan de doctrine, die hierbij voortbouwt op het habilitatiestelsel en op een reeks voortreffelijke juridische periodieken. Het is alleen de taal die aan een grotere uitstraling in de weg staat.

Bijzonder nummer Duits recht

Burgerlijk recht Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi juni 2014

Herman Bolhaar

Hoe komt het Openbaar Ministerie tot zijn vervolgingsbeleid? Welke relatie bestaat er tussen het OM en het slachtoffer? Ars Aequi kreeg antwoord op deze en nog vele andere vragen van Herman Bolhaar, voormalig officier van justitie en sinds juni 2011 voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. Bolhaar vertelde over zijn studie en zijn tijd bij de Raad van State en het OM, waar hij te maken kreeg met een zaak die veel indruk op hem maakte. Hij sloot af met enkele tips voor studenten.

Blauwe pagina's Bijzondere juridische ervaringen

Strafrecht en criminologie Studie, carrire, vaardigheden

Ars Aequi juni 2014

Verschoolsing

Verschoolsing is heel afschuwelijks, aldus studenten en collega’s van Roel Schutgens. Maar is dat echt wel zo? Of hebben zelfs intrinsiek gemotiveerde studenten soms ook nog een stok achter de deur nodig?

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi juni 2014

Over solidariteit en de persoonlijke moed van daadwerkelijk onafhankelijke en onpartijdige rechters

De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter: holle frase of dagelijks richtsnoer? In deze bijdrage schrijft de voorzitter van Rechters voor Rechters waarom de Stichting zich inzet voor dappere rechters als de Venezolaanse Maria Lourdes Afiuni, de Servische Dragana Boljevic en de Oekraïense Oleksandr Volkov.

Perspectief Perspectiefartikel

Internationaal Europees en buitenlands recht Metajuridica Studie, carrire, vaardigheden Niet-Nederlands recht Rechtspleging

Ars Aequi juni 2014

Kleuren, stemmen per sms en trotse verhalen

Verslag van het Landelijk Juridisch Jaarcongres 2014

Recht komt in vele vormen – onderwijsvormen. Al jaren wordt debat gevoerd over wat het beste model is voor juridisch onderwijs. Op verschillende juridische faculteiten buigt men zich over de onderwijsmethoden. Aan de Universiteit Maastricht wordt al jaren gewerkt met het model van Problem Based Learning (PBL), en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is deze onderwijsvorm vorig jaar ingevoerd. Het Landelijk Juridisch Jaarcongres van 24 januari 2014 leek ons een uitgelezen kans om deze onderwijsvorm nader te verkennen. In deze bijdrage doen wij verslag van dit congres.

Perspectief Congresverslag

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi mei 2014

Pronken met eigen veren

De laatste jaren wordt de academische wereld overspoeld door een golf van ophef rond wetenschappelijke publicaties. Begin dit jaar verplaatste het publieke debat zich naar het fenomeen ‘zelfplagiaat’. Ten onrechte wordt in de media gesuggereerd dat er nauwelijks verschil bestaat tussen plagiaat en het voortbouwen op eigen werk.

Opinie Redactioneel

Sociaal-economisch recht Studie, carrire, vaardigheden Intellectuele-eigendomsrecht Vaardigheden

Ars Aequi mei 2014

Guy Verhofstadt

Ars Aequi interviewde mr. Guy Verhofstadt. Verhofstadt studeerde rechten aan de Universiteit Gent en heeft sindsdien een lange politieke carrière achter de rug. Zo was hij voor de liberalen gemeenteraadslid, voorzitter van zijn partij, Kamerlid, minister en premier van België. Op dit moment is hij fractieleider van de liberalen in het Europees Parlement en is hij kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie namens de liberale partij.

Blauwe pagina's Bijzondere juridische ervaringen

Internationaal Europees en buitenlands recht Studie, carrire, vaardigheden

Ars Aequi mei 2014

(Not) Amuse(d)

Reinout Wibier wil weten, liefst van studenten, maar ook van mede-docenten of zij een verklaring hebben voor het feit dat de studiestof – in dit geval van het vak goederenrecht – bij sommige studenten niet overkomt. En of daar een oplossing voor is. Zijn er manieren om meer studenten over de streep te trekken, zonder te tornen aan de kwaliteit van het vak? Hij roept eenieder die denkt aan deze discussie een bijdrage te kunnen leveren op om hem een e-mail te sturen.

Opinie Amuse

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi april 2014

Joanne Kellerman

In hartje Amsterdam torent, boven hoge herenhuizen en klassieke grachtenpanden, het gebouw van De Nederlandsche Bank uit. Daar sprak Ars Aequi met Joanne Kellermann, oud-advocaat en sinds eind 2007 directeur bij de centrale bank van Nederland, waar zij onder meer toezicht houdt op pensioenfondsen en verzekeraars. Kellermann vertelde ons over haar studie en carrière, deelde een bijzondere juridische ervaring en gaf tips aan huidige studenten.

Blauwe pagina's Bijzondere juridische ervaringen

Studie, carrire, vaardigheden Beroep

Ars Aequi maart 2014

In de schaduw van de rechter

In de rechtszaal worden de verschillende hoofdrolspelers van het rechtsgeding zichtbaar. De meest in het oog springende speler is wellicht de rechter, maar er zijn duidelijk ook belangrijke rollen weggelegd voor bijvoorbeeld de officier van justitie, de advocaat, de verdachte, de getuige en de bode. Aan de (voor het publiek) rechterhand van de rechter(s) zit echter nóg een voor de behandeling van een zaak onmisbare persoon: de griffier. Daaruit blijkt precies wat een griffier volgens mij is: de onmisbare rechterhand van de rechter. Bij die functie komt meer kijken dan men zo op het eerste gezicht zou verwachten. 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrire, vaardigheden Beroep

Ars Aequi februari 2014

Tineke Splinter-van Kan

Ars Aequi sprak met mr. Tineke Splinter-van Kan. Gedurende haar loopbaan heeft zij een veelvoud aan juridische functies bekleed; namelijk als advocaat, als juridisch medewerkster aan de Universiteit van Amsterdam en als docente aan de Vrije Universiteit. Van daaruit maakte zij de overstap naar de rechterlijke macht, waar zij haar werkzaamheden begon bij de Rechtbank Amsterdam. Daarna was zij raadsheer in het Hof Amsterdam, en sinds 2005 is zij raadsheer in de Hoge Raad. Wij spraken met haar over de achtergronden van haar carrièrekeuzes en de lessen die zij gedurende haar loopbaan heeft geleerd.

Blauwe pagina's Bijzondere juridische ervaringen

Metajuridica Studie, carrire, vaardigheden Beroep Rechtspleging

Ars Aequi januari 2014

De beste herinneringen

Reactie op de column Tussen webles en kopieermachien van Roel Schutgens

Reacties door Floor Bakker en nawoord bij reactie door Roel Schutgens.

In oktober verscheen de column ‘Tussen webles en kopieermachien’ van Roel Schutgens, waarin hij er een goede fles wijn op inzet dat de beste herinneringen van oud-rechtenstudenten betrekking hebben op hoorcolleges. Floor Bakker, die promoveert bij Roel Schutgens, heeft echter juist goede herinneringen aan tutorgroepen.
Wie, net als Floor Bakker, betere herinneringen heeft aan tutorgroepen dan aan hoorcolleges mag van Roel Schutgens op vrijdagmiddag 31 januari 2014 om vijf uur in Nijmegen zijn fles wijn komen nuttigen.

Opinie Reactie/nawoord

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi januari 2014

De juridisch medewerker: een ten onrechte ondergeschoven kindje

Over de werkzaamheden van de juridisch medewerker is maar weinig bekend. Onterecht, want de rol van de juridisch medewerker in het proces van de rechterlijke besluitvorming is veel groter dan over het algemeen wordt gedacht. De werkzaamheden van de juridisch medewerker worden daarom in deze bijdrage uitgelicht.

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrire, vaardigheden Beroep

Ars Aequi januari 2014

Heleen Kersten

Ars Aequi sprak met mr. Heleen Kersten. Zij werkt sinds het afronden van haar rechtenstudie als advocaat bij Stibbe, werd in 1997 partner en in 2008 managing partner bij dit kantoor. Daarnaast is zij sinds 2007 commissaris bij Egeria en sinds 2011 commissaris bij Van Lanschot. Wij stelden haar vragen over haar studie, carrière, een bijzondere juridische ervaring en over mogelijke tips voor de huidige student.

Blauwe pagina's Bijzondere juridische ervaringen

Studie, carrire, vaardigheden Beroep

Ars Aequi januari 2014

Professors strike back

Altijd al wel eens je professor willen recenseren? In de Verenigde Staten is daar al een site voor: RateMyProfessors.com. Maar pas wel op: Professors Strike Back!
 

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi december 2013

Tentameninterpretatie

In deze column vraagt Roel Schutgens zich af wat een redelijke tentameninterpretatie is. De beroemde Haviltexformule biedt hierbij uitkomst.

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi november 2013

Ik ben overheidsjurist. Jurist in dienst van de overheid

De werkzaamheden van een overheidsjurist laten zich moeilijk in één zin vatten. Vandaar dat Lester von Meijenfeld een heel artikel wijdt aan deze werkzaamheden, waarin hij tevens ingaat op de traineeopleiding tot overheidsjurist van de Academie voor Overheidsjuristen en zijn persoonlijke ervaring van anderhalf jaar Rijksdienst.

Perspectief Perspectiefartikel

Staats- en bestuursrecht Studie, carrire, vaardigheden Beroep Bestuursrecht

Ars Aequi oktober 2013

Tussen webles en kopieermachien

Ouderwetse hoorcolleges, hebben ze nog wel zin? Zeker wel, vindt Roel Schutgens. Als was het alleen maar om de prachtige herinneringen die je eraan overhoudt.

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi september 2013

Beginnen met het rechtswetenschappelijke onderzoeksverslag

Verslag doen van rechtswetenschappelijk onderzoek is geen sinecure. Deze korte beschouwing wijst vier valkuilen aan die de beginnende rechtswetenschapper over het hoofd zou kunnen zien. En passant wordt aangegeven welke problemen juristen boeiend vinden, wat rechtswetenschappelijk onderzoek is, of de Hoge Raad altijd gelijk heeft en waaruit een boeiende conclusie bestaat.

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrire, vaardigheden Vaardigheden

Ars Aequi april 2013

De (on)zin van marktwerking en kwantificering in de rechtspraak

Steeds vaker worden vragen gesteld over de financiering van rechtspraak en bijbehorende procedures en methodieken uit de managementwereld, zoals benchmarking. Zie alleen al het rechterlijk manifest van enkele maanden geleden waarin kritiek wordt geuit op de perverterende effecten van financiering van publieke taken als rechtspraak. Rechtspraak zou geen marktproduct zijn dat onderhorig is aan financiële sturingsmethoden. In dit opstel bepleit Rinus Otte een nieuw tegengeluid en dat is dat sturing, cijfers en kwantificeren onderschatte begrippen zijn alsmede dat routinematige standaarden goed samengaan met speelruimte voor de rechter.

Perspectief Perspectiefartikel

Metajuridica Studie, carrire, vaardigheden Beroep Rechtspleging

Ars Aequi januari 2013

Over de toekomst van het juridisch onderwijs

Het universitaire juridische onderwijs staat volop in de belangstelling: van de opleidingen zelf natuurlijk, van de studenten, onderwijsspecialisten, de beroepspraktijk, van visitatie- en accreditatiecommissies, en inmiddels ook van de regering. De rechtenfaculteiten leggen de lat al enkele jaren steeds hoger, voor zichzelf en voor de studenten. Dit artikel gaat in op de doelstellingen van de rechtenopleiding en beziet, mede aan de hand van een vergelijking met de medische opleiding, hoe met vaak beperkte middelen misschien nog meer kan worden bereikt.

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi januari 2013

Twintig boeken die de (mijn) wereld veranderden

In de rubriek Bijzondere boeken zal iedere maand een vooraanstaand jurist vertellen over een boek dat, of een auteur die voor de ontwikkeling van zijn rechtsdenken van waarde is geweest. Ewoud Hondius opent de reeks en pakt het meteen grondig aan: hij noemt twintig boeken die zijn wereld veranderden.

Blauwe pagina's Bijzondere boeken

Studie, carrire, vaardigheden

Ars Aequi november 2012

Gedragsdeskundige rapportages in strafzaken: een weerbarstige materie

Onderzoek naar forensisch gedragsdeskundige rapportages in strafzaken leert dat gedragsdeskundigen bij de verslaglegging verschillende verplichtingen verzaken. Bovendien zijn veel rapporten weinig toegankelijk. Verrassend is daarom dat rechters zich weinig kritisch opstellen ten aanzien van de gedragsdeskundige adviezen. Zo nemen zij in tachtig procent van de zaken het advies van de gedragsdeskundige over de toerekeningsvatbaarheid over, terwijl de beschrijving van de relatie tussen stoornis en tenlastegelegde dat zelden rechtvaardigt. Dit artikel biedt gebruikers van Pro-Justitiarapportages (en ook gedragsdeskundigen) handvatten om te beoordelen in hoeverre forensisch psychiaters en psychologen ten aanzien van een aantal aspecten bij de verslaglegging voldoen aan hun verplichtingen.

Perspectief Perspectiefartikel

Metajuridica Studie, carrire, vaardigheden Rechtspleging Vaardigheden

Ars Aequi november 2012

Rechtszekerheid

In dit essay verken ik mede aan de hand van mijn ervaringen als Nationale ombudsman de betekenis van de rechtszekerheid in onze rechtsorde. Rechts(on)zekerheid kan mensen sterk raken. Onze rechtsorde biedt met wetten, redelijk betrouwbare uitvoering en een eerlijk proces in beginsel rechtszekerheid. Die rechtszekerheid kan echter lang op zich laten wachten. Dat is onwenselijk. Zijn er methoden om eerder rechtszekerheid te verkrijgen? Vertrouwen speelt daarbij een belangrijke rol. Partijen om de tafel krijgen blijkt een goede methode om vertrouwen te scheppen en daardoor de rechtszekerheid te bevorderen.

Perspectief Perspectiefartikel

Metajuridica Studie, carrire, vaardigheden Beroep Rechtspleging Vaardigheden

Ars Aequi juni 2012

Ars Aequi-prijs 2011

Juryrapport

Iryna Ievdokymova (Universiteit Leiden) heeft met haar artikel ‘The EU-US SWIFT Agreement. Assessment by the ECtHR upon the EU’s accession to the ECHR’de Ars Aequi-prijs 2011 gewonnen. De Ars Aequi-prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van het beste studentartikel dat in het voorgaande jaar in Ars Aequi gepubliceerd is. Een onafhankelijke jury bepaalt welk artikel wint.

Overig Juryrapport

Studie, carrire, vaardigheden

Ars Aequi mei 2012

Rechters, advocaten en hookers

Hoe dienen advocaten en rechters hun juridische argumentatie te presenteren in woord en geschrift? Jeroen Kortmann beschrijft enkele kleurrijke voorbeelden uit binen- en buitenland.

Opinie Amuse Opinirend artikel

Studie, carrire, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica Beroep Vaardigheden

Ars Aequi maart 2012

De noot van de toekomst de toekomst van de noot?

De juridische annotatie heeft het moeilijk. Als wetenschappelijke publicatie dreigt zij definitief te worden afgewaardeerd. Het wordt hoog tijd dat de juridische wetenschap achter de noot gaat staan.

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrire, vaardigheden

Ars Aequi februari 2012

Toezicht op de advocatuur in de rechtsstaat

Het beginsel dat een cliënt erop moet kunnen vertrouwen dat hetgeen hij met zijn advocaat bespreekt vertrouwelijk blijft, is van wezenlijk belang in een rechtsstaat. Het doorbreken van de geheimhoudingsplicht is een vergaande maatregel die niet lichtvaardig genomen mag worden. De tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Advocatenwet zal er voor zorgen dat advocaten die aan toezicht onderworpen zijn, geen beroep op het verschoningsrecht meer kunnen doen. Wij hebben zo onze bedenkingen.

Opinie Redactioneel

Studie, carrire, vaardigheden Advocatuur

Ars Aequi januari 2012

Emoties bij het overtuigen en het oordelen in de rechtspraktijk

Het klassieke retorische advies om in een juridisch pleidooi vooral ook emotionele overtuigingsmiddelen te gebruiken blijkt nog steeds relevant, omdat uit modern onderzoek naar emoties en naar oordeelsvorming blijkt dat emoties onvermijdelijk en constitutief zijn bij het rechterlijk oordeel.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Studie, carrire, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica Beroep

Ars Aequi januari 2012

Fietsend naar de toekomst

Ewoud Hondius mijmert fietsend over de toekomst van de columnistiek en de kroniekostiek.

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Vaardigheden

Ars Aequi oktober 2011

Honoursonderwijs: differentiatie in universitair (juridisch) onderwijs

In deze bijdrage gaat Jenneke Bosch-Boesjes in op de specifieke kenmerken van honoursonderwijs in het algemeen, de meerwaarde ervan en de risico’s. Het betreft academisch honoursonderwijs in zijn algemeenheid, en daarmee ook de juridische honoursprogramma’s.

Perspectief Perspectiefartikel Perspectiefartikel

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi mei 2011

Rechtsgeleerdheid ≈ wetenschap

Opinie Column

Metajuridica Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs Rechtstheorie

Ars Aequi december 2010

De raio: een schaap met vijf poten? Nee, geen schaap!

"In 2020 bent u rechter of officier van justitie. U hebt dan net de raio-opleiding afgerond. Waarom bent u daarvoor geselecteerd? Welke eisen worden aan u gesteld? Vragen die u zelf moet beantwoorden, vragen die ook de omgeving aan u stelt. Kernwoorden: robuust en pit! Dat bent u, dan hebt u en nog meer. Lees waarom."

Perspectief Perspectiefartikel Perspectiefartikel

Overige Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs Rechterlijke organisatie

Ars Aequi december 2010

Visitatie in spagaat

In de zomer van 2010 kwam dan eindelijk het langverwachte rapport uit van de visitatiecommissie Onderzoek van de discipline Rechtsgeleerdheid (commissie Koers). Een analyse van de verschillende tegenstrijdige eisen waaraan visitatiecommissies moeten voldoen levert stof tot nadenken over de vraag of visitatiecommissies niet eigenlijk voor een onmogelijke opgave zijn gesteld. In dit artikel zet Pauline Westerman deze tegenstrijdigheden op een rij en bespreekt ze n voor n.

Perspectief Perspectiefartikel Perspectiefartikel

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi april 2009

The unbearable richness of (some) colleges II

Vervolg op een column in het maart-nummer van Ars Aequi over de grote rijkdom van enkele buitenlandse rechtenfaculteiten. In deze column staat New York University (NYU). Deze universiteit is in betrekkelijk korte tijd uitgegroeid tot een pretentieuze universiteit met gelijke rijkdom. In deze column wordt kort beschreven hoe de rechtenfaculteit en daarmee NYU door middel van een pastafabriek zeer rijk werd.

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi maart 2009

The unbearable richness of (some) colleges I

In deze column beschrijft Hondius kort de financile geschiedenis van Trinity College verbonden aan de Universiteit van Cambridge.

Opinie Column

Studie, carrire, vaardigheden Onderwijs