Ars Aequi september 2018

De mythe van de rationele belegger

Van eigen verantwoordelijkheid naar productinterventie

De mens als rationeel handelende homo economicus is een mythe. Het beleggersbeschermingsregime is echter in belangrijke mate op deze mythe gebaseerd, waarbij de autonomie en eigen verantwoordelijkheid van de belegger het uitgangspunt zijn. Met de introductie van de bevoegdheid de verkoop van bepaalde financiële instrumenten te beperken of zelfs te verbieden lijkt een meer paternalistische richting te zijn ingeslagen. Is die stap wenselijk?   

Opinie Redactioneel

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Ars Aequi september 2018

Hoe moreel gerechtvaardigd is het utilitarisme nog?

In deze bijdrage wordt Benthams utilitarisme als ethische theorie besproken en langs twee lijnen bekritiseerd. Het eerste kritiekpunt betreft de calculerende, instrumentele houding van de mens tegenover zijn natuurlijke omgeving, die binnen het utilitarisme wordt verondersteld. Het tweede kritiekpunt betreft de eveneens calculerende en instrumentele wijze waarop het utilitarisme de mens zelf benadert, waardoor de morele integriteit van de mens als verantwoordelijk persoon onder druk kan komen te staan. 

Blauwe pagina's Rechtvaardigheid

Metajuridica Rechtsfilosofie

Ars Aequi september 2018

Waar twee vechten ...

Wie heeft als ruziënd kind niet van zijn ouders gehoord: ‘Waar er twee vechten, hebben er twee schuld’? Geldt dit gezegde alleen voor kinderen, of ook voor twee volwassenen die ruzie maken, zoals twee ouders die na een scheiding de juridische wapens oppakken en elkaar koste wat kost bestrijden?

Opinie Amuse

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi september 2018

Bescherming voor de zelfstandige zonder personeel in het contractenrecht

In het contractenrecht wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds consumententransacties, waar de zwakke partij vergaand wordt beschermd tegen een sterkere contractspartij, en anderzijds transacties tussen commerciële partijen, waar dat niet zo is. Maar ook tussen commerciële contractanten kan een ongelijke krachtsverhouding bestaan. In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre de commerciële contractant die het meeste op de consument lijkt, de zelfstandige zonder personeel (zzp’er), wordt beschermd. De conclusie is dat bescherming van de kleine commerciële contractant geen uitgangspunt mag zijn, maar dat goede argumenten bestaan om juist de zzp’er wel in bescherming te nemen.

Verdieping Verdiepend artikel

Burgerlijk recht Contractenrecht

Ars Aequi september 2018

Enig inzicht in het fiscale tipgeversregime: openheid van zaken of blijft Judas anoniem?

Het fenomeen ‘participatie van burgers’ binnen de rechtshandhaving is van alle tijden, maar in het belastingrecht is het onderwerp recent in opspraak, bijvoorbeeld vanwege de ‘Tipgeverszaak’. In deze bijdrage wordt de rol van anonieme tipgevers in het belastingprocesrecht belicht. Het doel is een overzicht te bieden van de toepasselijke regelgeving en rechtspraak en de eigenaardigheden in kaart te brengen die met het fenomeen en de juridisering ervan samenhangen.

Verdieping Verdiepend artikel

Belastingrecht

Ars Aequi september 2018

Het verbieden van Outlaw Motorcycle Gangs

Een effectieve maategel?

Outlaw Motorcycle Gangs die georganiseerde misdaad bedrijven, dienen snel en effectief te kunnen worden bestreden. Het wetsontwerp ‘Bestuurlijk verbod rechtspersonen’ wil hiertoe de minister voor Rechtsbescherming een bevoegdheid geven waarmee hij een rechtspersoon per direct bij besluit kan verbieden. Een procedure voor de civiele rechter is dan niet meer nodig. Rechtsbescherming bestaat slechts achteraf. Of het wetsontwerp daadwerkelijk ook gaat bijdragen aan efficiënt bestrijden van criminele activiteiten van de leden is voor ons echter de vraag.

Opinie Opiniërend artikel

Bestuursrecht Strafrecht

Ars Aequi september 2018

Brexit: exit Brittania rules the – linguistic – waves?

Groot-Brittannië verlaat de EU, maar geldt dat ook voor de Engelse taal? Dit vraagt Ewoud Hondius zich af in deze column.

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi september 2018

Juristen zijn doemdenkers

"Juristen zijn doemdenkers", aldus Sander Steneker in deze column. En dat is maar goed ook, want juist als jurist moet je rekening houden met wat er allemaal mis kan gaan.

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi september 2018

De handelingsonbevoegdheid van artikel 3:43 BW

HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:428, RvdW 2018/362 (AA Accountants BV/O. BV)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi september 2018

Boedelschulden, bij de curator in te dienen vorderingen en niet verifieerbare vorderingen

HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424 (Credit Suisse Brazil (Bahamas)/Jongepier q.q.)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Ars Aequi september 2018

Moet degene ten laste van wie conservatoir beslag is gelegd bekend zijn met de aanhangigheid van de hoofdzaak?

HR 25 mei 2018, ECLI:​NL:​HR:​2018:​773, RvdW 2018/627

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi september 2018

Gevolgen van het Achmea-arrest voor de praktijk van de investeringsarbitrage binnen de EU

Hof van Justitie EU (Grote Kamer) 6 maart 2018, C-284/16, ECLI:​EU:​C:​2018:​158 (Slowakije/Achmea), Ars Aequi 2018, p. 527-532, m.nt. P.J. Slot (AA20180527)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Arbitrage & Mediation Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi september 2018

Kansoordelen door deskundigen: over ‘logisch’ rapporteren en wat daarbij mis kan gaan

Kansoordelen door deskundigen worden door rechters vaak verkeerd begrepen. Dit artikel bespreekt hoe dat komt (rechters hebben vaak geen kennis of begrip van de Bayesiaanse kansrekening, terwijl deskundigen daar vaak onvoldoende rekening mee houden) en wat eraan is te doen (deskundigen moeten anders rapporteren, rechters moeten anders motiveren). 

Rode draad Kansen & Risico's

Argumentatietheorie, retorica Rechtspleging Strafprocesrecht

Ars Aequi september 2018

Het begrip ‘heersende leer’ in het privaatrecht. Een korte verkenning

De auteurs onderwerpen in deze bijdrage de wijze waarop rechtswetenschappers het begrip ‘heersende leer’ hanteren aan een nadere beschouwing. Ze bespreken de vraag hoe vaak in literatuur en rechtspraak beroep gedaan wordt op de ‘heersende leer’ en waarom dit gebeurt, bakenen het begrip heersende leer af van andere nauw verwante begrippen, geven een omschrijving en behandelen het temporele aspect van heersende leer, zoeken naar handvatten om te bepalen wanneer een heersende leer tot stand komt of, omgekeerd, haar status verliest, en gaan na of, en zo ja op welke manier, een beroep op c.q. een afwijking van heersende leer moet worden verantwoord. Antwoorden zijn in Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, niet eerder gezocht. Met deze bijdrage proberen de auteurs de leemte enigszins op te vullen.

Perspectief Perspectiefartikel

Metajuridica Rechtstheorie

Ars Aequi september 2018

Standaardbrieven en verbeurde dwangsommen

Rechtsvraag (348) Burgerlijk procesrecht

Beantwoord deze rechtsvraag op het gebied van burgerlijk procesrecht en maak kans op € 200. Serieuze inzenders mogen een keuze maken uit het Ars Aequi Libri-fonds.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi september 2018

Handhaving van privaatrecht door toezichthouders

In toenemende mate worden publiekrechtelijke toezichthouders belast met het toezicht op belangrijke onderdelen van het burgerlijk recht. Privaatrecht en publiekrecht kennen echter verschillende doelstellingen en verschillende handhavingsmiddelen. In mijn proefschrift staan met name de volgende vragen centraal: welke regels van privaatrechtelijke aard worden publiekrechtelijk gehandhaafd? En in hoeverre leent het privaatrecht zich voor handhaving met bestuursrechtelijke middelen? In deze bijdrage enkele resultaten.

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Consumentenrecht Financieel recht Telecommunicatierecht

Ars Aequi september 2018

Ars Aequi September 2018

Het wetsontwerp Bestuurlijk verbod rechtspersonen moet het mogelijk maken voor de minister voor Rechtsbescherming een rechtspersoon – bijvoorbeeld Outlaw Motorcycle Gangs als Bandidos en Satudarah – per direct te verbieden. Of dit een effectieve maatregel zal zijn wordt in dit nummer onderzocht door Joep Koornstra en Jan Brouwer.

Consumenten worden in het contractenrecht vergaand beschermd. Een zzp'er – de Calimero van het commerciële contractenrecht – geniet deze bescherming niet. Is dat eerlijk, vraagt Harriët Schelhaas zich af. Verder geeft Claire Hofman een uitgebreide beschouwing van het fenomeen anonieme tipgevers in het belastingprocesrecht, en Jan Vranken & Marnix Snel verkennen het begrip 'heersende leer' in het privaatrecht. 

Deze maand beginnen we met een nieuwe – korte – Rode Draad, getiteld 'Kansen & risico's'. Henry Prakken legt uit waarom kansoordelen door deskundigen vaak verkeerd begrepen worden door rechters, en wat daaraan te doen is. Op de Blauwe Pagina's over Rechtvaardigheid schrijft Wouter Veraart over het utilitarisme. Daarnaast vertelt René Hage over zijn proefschriftonderzoek, belicht Wendy Schrama kort de rol van het recht in vechtscheidingen en maken rechtenstudenten kans op de hoofdprijs van € 200 als zij de rechtsvraag van Ton Jongbloed beantwoorden. Uiteraard ontbreken ook de annotaties en columns deze maand niet.