Maandbladrubriek Perspectief

In het maandblad verschijnen elke maand artikelen onder de noemer Perspectief. Deze artikelen hebben onder andere betrekking op onderwijs, loopbaan en vaardigheden Onderstaande de meest recente Perspectiefartikelen uit het maandblad.

Ars Aequi september 2018

Het begrip ‘heersende leer’ in het privaatrecht. Een korte verkenning

De auteurs onderwerpen in deze bijdrage de wijze waarop rechtswetenschappers het begrip ‘heersende leer’ hanteren aan een nadere beschouwing. Ze bespreken de vraag hoe vaak in literatuur en rechtspraak beroep gedaan wordt op de ‘heersende leer’ en waarom dit gebeurt, bakenen het begrip heersende leer af van andere nauw verwante begrippen, geven een omschrijving en behandelen het temporele aspect van heersende leer, zoeken naar handvatten om te bepalen wanneer een heersende leer tot stand komt of, omgekeerd, haar status verliest, en gaan na of, en zo ja op welke manier, een beroep op c.q. een afwijking van heersende leer moet worden verantwoord. Antwoorden zijn in Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, niet eerder gezocht. Met deze bijdrage proberen de auteurs de leemte enigszins op te vullen.

Perspectief Perspectiefartikel

Metajuridica Rechtstheorie

Ars Aequi september 2018

Standaardbrieven en verbeurde dwangsommen

Rechtsvraag (348) Burgerlijk procesrecht

Beantwoord deze rechtsvraag op het gebied van burgerlijk procesrecht en maak kans op € 200. Serieuze inzenders mogen een keuze maken uit het Ars Aequi Libri-fonds.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi juni 2018

Civiel effect ter discussie?

Is het nog van deze tijd om de toegang tot de togaberoepen afhankelijk te maken van de strikte voorwaarden die volgens het huidige Convenant civiel effect gelden voor het verkrijgen van dit civiel effect? Moeten advocatuur, notariaat en rechtspraak niet net zo goed openstaan voor mensen met een andere dan juridische vooropleiding? In deze bijdrage wordt getracht op deze principiële vragen een antwoord te geven.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi mei 2018

Openbaarheid en toegankelijkheid van rechterlijke uitspraken. Van oude principes die niet voorbijgaan

Zou de wetgever moeten bepalen dat alle rechterlijke uitspraken op internet worden gepubliceerd? In dit artikel wordt deze vraag in het licht geplaatst van de doelen van het openbaarheidsbeginsel. Dit gedachtegoed levert sterkere argumenten daarvoor op dan een beroep op ‘hedendaagse opvattingen’: het uitgangspunt van het openbaarheidsbeginsel is immers wantrouwen jegens de rechterlijke macht. 
 

Perspectief Perspectiefartikel

Algemeen juridisch Overige Rechtsbronnen

Ars Aequi mei 2018

Het probleem van de rancuneuze aanbrenger

Zoals er binnen het positieve recht centrale casussen bestaan waarop telkens wordt teruggegrepen, zo zijn er ook binnen de rechtsfilosofie centrale teksten die hun belang behouden. Dat is zeker het geval bij teksten die een sterk narratief karakter hebben, zoals de hier gepresenteerde en opnieuw vertaalde tekst ‘The Problem of the Grudge Informer’ van de Amerikaanse jurist en rechtsfilosoof Lon Fuller. Deze tekst is eerder in vertaling verschenen in Ars Aequi in 1969; na het doornemen van die vertaling en het vergelijken ervan met het origineel leek het de vertalers geboden, mede met het oog op toegankelijkheid, om een nieuwe vertaling te verzorgen. 
 

Perspectief Perspectiefartikel

Algemeen juridisch Metajuridica Rechtsfilosofie

Ars Aequi mei 2018

De rol van de jurist in de maatschappij: een debatverslag

Op 7 maart 2018 organiseerden Spui25, het Amsterdam Centre on the Legal Professions (UvA) en Ars Aequi een debat naar aanleiding van het themanummer ‘De rol van de jurist in de maatschappij’ van november 2017. Een aantal auteurs ging met elkaar en de zaal in debat, onder andere over ethiek, integriteit en new public management.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Algemeen juridisch

Ars Aequi maart 2018

Hoera, een lijstje! Over bronvermelden

Juridische stukken staan doorgaans bol van de bronvermeldingen, maar van een onder rechtswetenschappers gedeelde citatiecultuur lijkt geen sprake te zijn. Ondanks de ongetwijfeld goede bedoelingen van de auteur, blijft het voor de lezer nog te vaak onduidelijk waarom een bepaalde bronvermelding precies is opgenomen. Aan mij werd gevraagd om met handreikingen te komen waarmee daarin enige verandering kan worden gebracht. In dit artikel ga ik, redenerend vanuit de verschillende functies die bronvermeldingen kunnen dienen en puttend uit de interviews die ik hield met veertig rechtenprofessoren en de (voornamelijk buitenlandse, niet-juridische) literatuur, daartoe in op drie vragen: Wanneer wel en wanneer geen bronvermelding opnemen? Welke bronnen vermelden? En welke informatie daarbij opnemen?
 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrière, vaardigheden Vaardigheden

Ars Aequi februari 2018

De visitatie van het Nederlandse rechtswetenschappelijk onderzoek 2009-2015: kritische reflectie of oefening in zelfgenoegzaamheid?

In 2016 is een onderzoeksevaluatie van het rechtswetenschappelijk onderzoek uitgevoerd waarbij universiteiten hun eigen evaluatiecommissies hebben gekozen. Het resultaat is dat alle faculteiten in Nederland als ‘very good’ worden aangemerkt. Deze bijdrage gaat erom of die uitkomst als een geruststellende gedachte moet worden beschouwd of dat de ‘gecoördineerde decentrale visitatie’ behoort tot de categorie: eens maar nooit weer. In het laatste geval geldt: wat dan?
 

Perspectief Perspectiefartikel

Metajuridica Rechtswetenschap

Ars Aequi februari 2018

De rechter tussen straattaal en jargon: op weg naar begrijpelijke uitspraken

Rechters en juridisch medewerkers werken aan begrijpelijkheid van uitspraken, maar toch valt er nog veel werk te verrichten. Dat is ook nodig, want modern gezag hangt sterk af van begrijpelijkheid. Daarom deze bespreking van de drie belangrijkste problemen en praktische oplossingen daarvoor. 
 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrière, vaardigheden Vaardigheden

Ars Aequi december 2017

(Br)exit?

Beantwoording rechtsvraag (347) Commercieel contractenrecht

In het aprilnummer 2017 van Ars Aequi stelden Harriët Schalhaas en Joost Stam een rechtsvraag. In deze bijdrage beantwoorden zij die vraag, en maken zij de winnaar bekend.
 

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi oktober 2017

Wat te doen aan het rechterstekort?

Om de kwaliteit van de rechtspraak op peil te kunnen houden, moeten voldoende talentvolle juristen ook in de toekomst de weg naar het rechterschap weten te vinden. Hier lijkt het momenteel aan te schorten. Vanwege het grote belang van een goede rechterlijke macht voor rechtsstaat en samenleving en het functioneren van de juridische sector, is brede actie geboden.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrière, vaardigheden

Ars Aequi september 2017

De ‘goede’ onderzoeksopzet als succesfactor voor de juridische scriptie

Het schrijven van een scriptie is geen eenvoudige opgave. Een grotere nadruk op het ontwikkelen van een goed uitgewerkte onderzoeksopzet kan het scriptietraject voor zowel student als begeleider aangenamer maken. Daarvoor is wel intensief vooronderzoek nodig, gericht op het identificeren van een onderzoeksvraag, het inschatten van de uitvoerbaarheid en de ontwikkeling van een theoretisch kader.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrière, vaardigheden

Ars Aequi juni 2017

Victor de Stuers en het begin van zijn Latijn

Op een zondag in het jaar 1865 liet Victor de Stuers, een artistiek aangelegde rechtenstudent, zich heimelijk opsluiten in het Leidse academiegebouw. Eenmaal vrijwillig opgesloten voorzag de student de trap die naar het beroemde zweetkamertje leidt van tekeningen over het studentenleven. De muurtekeningen zijn weliswaar in de 19e eeuw aangebracht, maar nog steeds onverminderd relevant voor de hedendaagse rechtenstudent. Matthias Haentjens en Hans-Jan van Kralingen schreven dit artikel over de muurtekeningen samen met Hans Nieuwenhuis, niet lang voordat hij overleed in juni 2015.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Algemeen juridisch

Ars Aequi juni 2017

Restitutie van oorlogskunst: houdt het dan nooit op?

Door de nazi’s geroofde kunst moet worden teruggegeven aan de eigenaren. Dat is een onomstreden uitgangspunt, zou je denken. Toch is het restitutiebeleid niet zo eenvoudig als het lijkt. Aan de hand van welke criteria moet een claim worden beoordeeld? Hoe zit het met de bewijslast? En hoe lang mogen er nog claims worden ingediend? In Nederland adviseert de Restitutiecommissie de minister over verzoeken tot teruggave.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Burgerlijk recht

Ars Aequi juni 2017

Ars Aequi-prijs 2016

De Ars Aequi-prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van het beste studentartikel dat gedurende een kalenderjaar in het tijdschrift is gepubliceerd. Hieronder volgt een kort verslag van de beraadslagingen van de jury van de Ars Aequi-prijs 2016.
 

Perspectief Juryrapport

Algemeen juridisch

Ars Aequi april 2017

(Br)exit?

Rechtsvraag (347) Commercieel contractenrecht

Beantwoord deze rechtsvraag vóór 1 juli 2017. De beste student-inzender wordt beloond met een geldprijs van € 50, plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om hun e-mailadres, universiteit, studierichting en -jaar te vermelden. In het novembernummer van 2017 zal de winnaar worden bekend gemaakt. 
 

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi maart 2017

Vorm of inhoud: de annotatie als wetenschappelijke publicatie?

De annotatie wordt niet zonder meer als wetenschappelijk gewaardeerd. Noten zijn er echter in diverse soorten en verschillende smaken. Betoogd wordt dat niet de vorm, maar de inhoud van de noot beslissend is voor de vraag of het een wetenschappelijke publicatie is. Dat moet evenzeer gelden voor artikelen en andere soorten publicaties.
 

Perspectief Reeks ´De waarde van de annotatie´

Studie, carrière, vaardigheden Vaardigheden

Ars Aequi maart 2017

Hang naar heden

Over het verleden in het geldende recht

Ons geldende recht is hedendaags recht geworden. In rechtsgeleerde literatuur, rechtspraak en onderwijs wordt minder met behulp van het verleden geargumenteerd dan een halve eeuw en langer geleden. Waaraan ligt dat? Is nieuw recht beter recht? Zijn Nederlandse juristen te volgzaam in wat door wetgever en rechter is uitgesproken? Wanneer is een concept, een regel of een auteur `over de datum’? Er zijn goede redenen om de deur naar het verleden meer open te zetten – in ieder geval in rechtsgeleerd onderwijs en debat. 
 

Perspectief Perspectiefartikel

Burgerlijk recht Metajuridica Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs Rechtsgeschiedenis Vermogensrecht

Ars Aequi maart 2017

Tussen servet en tafellaken: de studentpromovendus in arbeidsrechtelijk perspectief

Studentpromovendi werken net als reguliere promovendi aan een proefschrift en krijgen daarvoor betaald in de vorm van een beurs. Desondanks worden zij niet als werknemer beschouwd, maar als student. Een besluit van minister Bussemaker maakt dit mogelijk. Critici vragen zich af of studentpromovendi in de praktijk niet ‘gewoon’ werknemers zijn. In dit artikel wordt die vraag in arbeidsrechtelijk perspectief geplaatst.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Sociaal-economisch recht Studie, carrière, vaardigheden Beroep Sociaal recht

Ars Aequi februari 2017

De advocaat en zijn noten: consumptie, product en wapen. Een triptiek

Op vrijdag 17 juni 2016 vond in Leiden een symposium plaats ter gelegenheid van de driehonderdste NJ-noot van professor Snijders. Bij die gelegenheid heb ik het fenomeen annotatie vanuit het perspectief van de advocatuur belicht in een triptiek. Hieronder volgt een schriftelijke uitwerking daarvan. Allereerst aandacht voor de advocaat als lezer van noten, ten tweede voor de advocaat als producent van noten, en ten slotte voor de advocaat als gebruiker van noten als wapen in de rechtszaal.
 

Perspectief Reeks ´De waarde van de annotatie´

Studie, carrière, vaardigheden Advocatuur Beroep

Ars Aequi februari 2017

Het Convenant civiel effect 2016: leidt meer uniformiteit tot meer academische kwaliteit?

In maart 2016 sloten de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Orde van Advocaten en alle juridische faculteiten in Nederland een convenant over de eisen voor het civiel effect. De programma’s van de juridische opleidingen moeten uiterlijk met ingang van academisch jaar 2017-2018 daaraan zijn aangepast. De vraag is of het convenant grote gevolgen gaat hebben voor de praktijk en voor de kwaliteit van de juridische opleidingen.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Staats- en bestuursrecht Studie, carrière, vaardigheden Advocatuur Argumentatietheorie, retorica Beroep Onderwijs Onderwijsrecht Vaardigheden Wetenschap

Ars Aequi januari 2017

Noten van HJS en de feitenrechter

De rol die de noot voor de feitenrechter speelt, en de moderne geschiedenis van de noot in Nederland worden eerst geschetst. Dan komt aan de orde wat in een noot thuishoort, eerst volgens de wetenschap (Snijders, Bloembergen, Van Dijck en Vranken). Aan de hand van de (enige) noot die Snijders in de NJ bij een uitspraak van een feitenrechter heeft geschreven, wordt een element aangewezen dat de feitenrechter graag in een noot aantreft. 
 

Perspectief Reeks ´De waarde van de annotatie´

Burgerlijk recht Metajuridica Studie, carrière, vaardigheden Rechtspleging Wetenschap

Ars Aequi december 2016

De waarde van de annotatie

Inleiding

De annotatie lijkt tegenwoordig minder hoog te worden aangeslagen dan voorheen. Zo zien verschillende faculteiten de noot nog slechts als ‘vakpublicatie’. De bewijslast dat de noot toch ‘wetenschappelijk’ is, ligt bij de auteur. Dat dwingt ons na te denken over een vraag die voorheen altijd evident leek: wat is eigenlijk de waarde van de annotatie? Het stellen van deze vraag leidt vervolgens onvermijdelijk tot verdere discussie. Is de hedendaagse annotatie niet te veel verworden tot een korte en weinig kritische samenvatting? Hoe ziet de ideale annotatie er dan wél uit? Wat mag van een annotator worden verwacht en wat niet? In deze reeks, gebaseerd op een viertal lezingen naar aanleiding van de 300e NJ-annotatie van professor Henk Snijders, komen al deze vragen aan bod.
 

Perspectief Reeks ´De waarde van de annotatie´

Burgerlijk recht Metajuridica Studie, carrière, vaardigheden Rechtspleging Wetenschap

Ars Aequi december 2016

Noten spiegelen

In deze bijdrage wordt eerst ingegaan op het belang van annotaties in het algemeen, en meer in het bijzonder voor de rechtspraak. Ten onrechte wordt daaraan tegenwoordig door de wetenschap, onder invloed van de bètafaculteiten, een tweederangs status toegekend. De rechtspraktijk claimt immers het recht op voorlichting en kritiek van niveau. En ook de wetenschap is gediend met hoogwaardige annotaties omdat de rechtspraak vaak voorop loopt met de vernieuwing van het recht. Daarna wordt het betoog toegespitst op de noten van jubilaris Henk Snijders.
 

Perspectief Reeks ´De waarde van de annotatie´

Burgerlijk recht Metajuridica Studie, carrière, vaardigheden Rechtspleging Wetenschap

Ars Aequi november 2016

Scepsis en reflexiviteit

Over de bijdrage van reflexieve vakken aan de academische vorming van rechtenstudenten

Wat dragen de reflexieve (of metajuridische) vakken precies bij aan de academische vorming van rechtenstudenten? Heel wat, aldus Bart van Klink en Bald de Vries in deze bijdrage.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Metajuridica Studie, carrière, vaardigheden

Ars Aequi november 2016

Foltering in Verweggistan

Rechtsvraag (346) Internationaal recht

In deze bijdrage geeft Cedric Ryngaert antwoord op de rechtsvraag die hij stelde in het aprilnummer 2016.
 

Perspectief Rechtsvraag

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi oktober 2016

Het Scalia Court

De nalatenschap van Justice Antonin Scalia (1936-2016)

Op 13 februari overleed op 79-jarige leeftijd Antonin Scalia. Dertig jaar was hij lid van het negen rechters tellende Amerikaanse Hooggerechtshof. Vanwege zijn zeer uitgesproken opvattingen was Scalia geliefd onder conservatieven en gehaat onder liberalen. Deze bijdrage bespreekt zijn invloed op het Amerikaanse recht.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Internationaal Europees en buitenlands recht Niet-Nederlands recht

Ars Aequi oktober 2016

De temporele dimensie van de rechtsstaat

Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag van de Raad van State

In het eerste, meer beschouwende, hoofdstuk van het Jaarverslag van de Raad van State, worden actuele politieke en bestuurlijke ontwikkelingen geduid in het licht van de waarden en vereisten van rechtsstaat. In dit artikel wordt naar aanleiding van de publicatie van het Jaarverslag de relatie tussen de vermelde waarden en vereisten en het tempo waarmee politieke en bestuurlijke actoren handelen, gethematiseerd.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi september 2016

Maar dat is niet logisch! Denkfouten en drogredenen in juridische argumentatie

Voor iedere jurist is het beoordelen van argumentatie dagelijkse kost. Toch levert dat soms moeilijkheden op. Dat is bijvoorbeeld het geval bij denkfouten en drogredenen: argumentaties die aanvaardbaar lijken, maar waarmee bij nadere beschouwing iets mis is. De ontmaskering van de drogredenen in juridische argumentatie is interessant en belangrijk. Het kan gaan om logische fouten, maar ook om valkuilen in de taal die juristen voor elkaar creëren. Bij die valkuilen gaat het erom te laten zien hoe we niet-klaarblijkelijke onzin kunnen analyseren als klaarblijkelijke onzin. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van deze drogredenen in juridische argumentatie. 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi september 2016

Mag het een overweginkje meer zijn?

De rechtsvormende taak van de Hoge Raad en de motivering van zijn arresten en conclusies: een verslag van het symposium

Op 25 mei 2016 organiseerden de Hoge Raad en Ars Aequi een symposium naar aanleiding van het verschijnen van de bundel 'Rechtsvorming door de Hoge Raad'. Deze bijdrage is een verslag van dat symposium.

Perspectief Congresverslag

Algemeen juridisch Metajuridica Rechtspleging

Ars Aequi september 2016

Ars Aequi-prijs 2015

Dit is het juryrapport van de Ars Aequi-prijs 2015. Deze prijs, voor het beste studentartikel dat in het genoemde jaar in Ars Aequi gepubliceerd is, bestaat uit € 1.000,- en een diner met de redactie en juryleden. Een onafhankelijke jury bepaalt welk artikel wint. Dit jaar bestond de jury uit mr.dr. C.E. Smith, prof.mr. Y. Buruma, prof.mr. T. Hartlief en prof.dr. M.Y.A. Zieck.

Perspectief Juryrapport

Algemeen juridisch

Ars Aequi mei 2016

Wat is er mis met de rechterlijke organisatie?

De bestuursstructuur van de rechterlijke organisatie staat al een aantal jaren ter discussie. Veel rechters klagen over de Raad voor de rechtspraak, de bestuurlijke organisatie van hun gerechten en de eenzijdige focus op bedrijfsvoering en productie. Rechters voelen zich onzelfstandige productiemedewerkers in plaats van onafhankelijke professionals. De kritiek is terecht. De wetgever heeft ten onrechte gekozen voor een top-down structuur in de gemoderniseerde rechterlijke organisatie. Het is zaak deze constructiefout te herstellen.

Perspectief Perspectiefartikel

Rechtspleging

Ars Aequi april 2016

Foltering in Verweggistan

Rechtsvraag (346) Internationaal recht

Stuur je gemotiveerde antwoord op deze internationaalrechtelijke rechtsvraag vóór 1 juli naar c.m.j.ryngaert@uu.nl. Het antwoord op de rechtsvraag zal worden gepubliceerd in het novembernummer 2016. De beste student-inzender wordt beloond met een geldprijs van € 50, plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om hun e-mailadres, universiteit, studierichting en -jaar te vermelden.
 

Perspectief Rechtsvraag

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi april 2016

In memoriam Tijn Kortmann

Op 24 januari 2016 overleed prof.mr. Tijn Kortmann. Zijn oud-studenten en promoti Roel Schutgens en Joost Sillen schetsen in dit in memoriam een portret van Tijn als docent, promotor, collega en jurist, met persoonlijke herinneringen aan een bijzonder en kleurrijk man.
 

Perspectief Ars Longa Vita Brevis

Algemeen juridisch Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi maart 2016

Moot Court: de rol van de oefenrechtbank in het juridisch vaardighedenonderwijs

Bij de opleiding tot jurist behoorde van oudsher ook de oefening in het pleiten. Aan het einde van de vorige eeuw leek de aandacht hiervoor echter verdwenen. Met de introductie van vakken zoals het Leidse Moot Court is deze onderwijstraditie weer nieuw leven ingeblazen. In dit artikel staat centraal de ontwikkeling en de inhoud van deze vorm van vaardighedenonderwijs.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrière, vaardigheden Vaardigheden

Ars Aequi februari 2016

Ars Aequi-prijs 2014

 
Jaarlijks wordt de Ars Aequi-prijs uitgereikt aan de auteur van het beste in één jaargang geplaatste studentartikel. De prijs bestaat uit € 1.000 en een diner met de juryleden en de redactie. In de jaargang 2014 verschenen vier studentartikelen. Daarover heeft de jury in afwachting van de regen vergaderd op een Utrechts terras. Zij is voordat de buien losbarstten unaniem tot het volgende oordeel gekomen.
 

Perspectief Juryrapport

Algemeen juridisch

Ars Aequi december 2015

Na het Maagdenhuis: vormgeving van medezeggenschap in het universitair onderwijs

De bezetting van het Bungehuis en later het Maagdenhuis was een spontane uiting van onvrede over de bestuurlijke gang van zaken bij de Universiteit van Amsterdam. Beleid en wetgeving richten zich op verdere versterking van de medezeggenschap, maar de belangstelling vanuit de universitaire gemeenschap lijkt tegelijk nihil; de legitimiteit van medezeggenschap staat daardoor onder druk. 
 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi november 2015

Motieven om te motiveren

Artikel 30p Ontwerp Rechtsvordering en motivering van het civiele vonnis in historisch perspectief

Eeuwenlang hoefden rechters hun civiele vonnissen niet te motiveren. Pas in de loop van de 20e eeuw wordt het belang van het vermelden van de feiten in het vonnis onderkend. Een deugdelijke motivering wordt tegenwoordig algemeen beschouwd als een belangrijk aspect van legitimiteit en kwaliteit. Toch staat in het Ontwerp tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dat de rechter in een mondelinge einduitspraak en in de verslaglegging daarvan slechts de gronden voor zijn beslissing behoeft te vermelden. Het doel hiervan is versnelling van de procedure te bereiken. Betekent dit het autoriteitsargument revisited?
 

Perspectief Perspectiefartikel

Burgerlijk recht Metajuridica Burgerlijk procesrecht Rechtspleging

Ars Aequi oktober 2015

Hoe begrip van burgerlijk recht mogelijk is

Over het werk van Hans Nieuwenhuis, 1944-2015

Het werk van Hans Nieuwenhuis is moeilijk in één zin te vatten. Het beoogt begrip bij te brengen van burgerlijk recht. Daarvoor is volgens Nieuwenhuis ruimte- en tijdsbesef nodig, en weegvermogen. Wij leggen zijn werk langs die zelfgekozen meetlat.
 

Perspectief Ars Longa Vita Brevis

Burgerlijk recht

Ars Aequi september 2015

De vergeten kunst van het arrest-lezen

In dit artikel geven wij een korte introductie tot het lezen van een arrest. Eerst zullen wij kort aangeven waarom het van belang is om zelf arresten te lezen. Vervolgens zullen we uiteenzetten hoe je het beste een arrest kunt lezen. Tot slot gaan we in op de vraag hoe je een arrest, nadat je het hebt gelezen, kunt gebruiken. Wat heb je eraan in de rechtspraktijk en in de rechtswetenschap?

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrière, vaardigheden Vaardigheden

Ars Aequi september 2015

Recht en film

De mogelijkheden voor een subdiscipline

De ambitie om aan recht en literatuur ook films en tv-series toe te voegen, kan verschillend worden ingevuld. Wij menen dat de lat hoog moet liggen: juridische kijkervaring combineren met narratieve en met filmwetenschappelijke analyse. Deze methode is weliswaar intensief, maar vergroot de werkelijk toegevoegde waarde van de verbeelding voor het recht. 
 

Perspectief Perspectiefartikel

Onderwijs

Ars Aequi september 2015

Sinaasappels

Beantwoording rechtsvraag (345) Goederenrecht

In dit artikel wordt Rechtsvraag 345 uit het februarinummer 2015 beantwoord. 
 

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Goederenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi juni 2015

Een duik in het ondiepe

Beantwoording rechtsvraag (344) Verbintenissenrecht

In september 2014 verscheen de rechtsvraag 'Een duik in het diepe'. In deze bijdrage wordt de rechtsvraag beantwoord.

 

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Verbintenissenrecht

Ars Aequi maart 2015

De Erin Schulte

De uitspraak inzake de Erin Schulte laat zien hoe de organisatie van de internationale stroom van grondstoffen juridisch gestalte krijgt. Het toont hoe complex deze organisatie is en waar het fout kan gaan. Opvallend zijn de verschillen tussen het Engels en het Nederlandse recht met betrekking tot de betalingsverplichting van de bank bij documentair krediet en de afleveringsverplichting van de zeevervoerder aan de houder van het cognossement. Dat geeft een onrustig gevoel. Het handelsrecht heeft harmonisatie nodig en het Engels recht geeft de toon aan. Hier ligt nog een mooie taak voor de rechtswetenschap.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Burgerlijk recht Goederenrecht

Ars Aequi februari 2015

Sinaasappels

Rechtsvraag (345) Goederenrecht

Stuur je antwoord op deze rechtsvraag in vóór 1 april 2015. De beste studentinzender wordt beloond met een geldprijs van € 50 plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om aan te geven aan welke universiteit zij studeren, in welk jaar en welke studierichting zij volgen. De beantwoording van de rechtsvraag zal worden geplaatst in het septembernummer 2015.
 

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Goederenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi januari 2015

'Zelfs met het meest krakkemikkige wetboek kan ik nog werken'

Herman Schoordijk over arresten lezen, onderwijs geven en zijn nieuwste boek

Afgelopen najaar sprak Ars Aequi met prof.mr. H.C.F. Schoordijk. Bij hem thuis in Goirle ging het onder meer over het lezen van arresten, de staat van het juridisch onderwijs en zijn nieuwste boek.

Perspectief Interview

Algemeen juridisch Burgerlijk recht Onderwijs

Ars Aequi januari 2015

Plas/Valburg: veel rechtsonzekerheid en ondermaats resultaat in de feitenrechtspraak

De Plas/Valburg-doctrine is in dogmatisch opzicht veelvuldig bekritiseerd. In deze bijdrage wordt getracht de doctrine te beoordelen vanuit een wat ander perspectief, te weten de klassieke tegenstelling tussen rechtszekerheid en billijkheid. Betoogd wordt, mede op basis van analyse van de feitenrechtspraak, dat de rechtszekerheidsnadelen van het leerstuk veel zwaarder wegen dan zijn vermogen de billijke oplossing mogelijk te maken.

Perspectief Verdiepend artikel

Burgerlijk recht Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs Verbintenissenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi december 2014

Advocaten en een wankelend juridisch fundament?

Moet een advocaat rechten hebben gestudeerd? In de media verschenen berichten dat veranderingen in de opleiding voor aankomend advocaten wenselijk zijn omdat er behoefte is aan advocaten met een (gedeeltelijk) niet-juridische achtergrond. Daarom zouden ook studenten met een andere vooropleiding tot de rechtenmaster toegelaten moeten worden.

Perspectief Opiniërend artikel

Studie, carrière, vaardigheden Advocatuur Argumentatietheorie, retorica Beroep Onderwijs Vaardigheden

Ars Aequi november 2014

Restructuring Legal Education in Europe

The Necessity of Comparative and European Law

Considerable changes occurred in European and international law. Lawyers are working in a pluralistic legal environment. Yet, legal education remains very parochial. European law schools should take advantage of the development of a real European legal culture in order to strengthen the comparative law element in legal education and promote new European approaches in legal education.

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi oktober 2014

Probleemgestuurd leren als didactisch model aan een rechtenfaculteit: (mis)match?

Ruim anderhalf jaar geleden is aan Erasmus School of Law het Erasmus Law College van start gegaan, met onder andere een nieuw didactisch model. In het nieuwe onderwijsmodel staat ‘probleemgestuurd leren’ centraal. In dit artikel wordt aan de hand van de eerste ervaringen en bevindingen bij Erasmus School of Law de vraag beantwoord of probleemgestuurd leren en rechten een match of juist een mismatch is.

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs Vaardigheden

Ars Aequi september 2014

Ars Longa Vita Brevis

Een idealist met hart voor menselijkheid, rechtvaardigheid en schoonheid: Prof.dr. Willem Witteveen (Rotterdam 5 mei 1952 - Oekraïne 17 juli 2014)

Willem Witteveen overleed op 17 juli 2014 op 62-jarige leeftijd. Hij was hoogleraar Rechtstheorie en retorica aan de Tilburg University en senator namens de Partij van de Arbeid. Van 26 maart 1991 tot en met 15 juli 2009 was hij contacthoogleraar voor Ars Aequi aan de Tilburg University. In deze bijdrage herdenken zijn promovendi Maria Yzermans en Jobien Monster hun leermeester en zijn werk.

Perspectief Ars Longa Vita Brevis

Metajuridica Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica Inleiding Onderwijs Rechtsfilosofie Rechtspleging

Ars Aequi september 2014

Wat vraagt de rechtenstudie van haar studenten?

Enkele duizenden studenten zijn in september begonnen met hun rechtenstudie. Sommigen uit een diepe algemene overtuiging dat zij jurist willen worden. Anderen omdat zij zeker weten dat zij willen werken in een specifiek juridisch beroep, bijvoorbeeld als advocaat, of bij een internationaal gerechtshof. Weer anderen omdat zij in het algemeen belangstelling hebben voor de maatschappij en nog weer anderen omdat zij niets anders wisten te kiezen, maar wellicht in de loop van het eerste jaar door de studie zullen worden gegrepen. Al deze studenten zullen zich de komende jaren verdiepen in het recht. Wie wil weten wat de rechtenstudie van de aankomende rechtenstudenten vraagt, moet zich dan ook meteen afvragen wat de rechtswetenschap, of rechtsgeleerdheid, eist van haar beoefenaren. 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi september 2014

Evenementen in Stad aan Zee

Beantwoording rechtsvraag (343) bestuursrecht

In deze bijdrage beantwoordt Leo Damen de bestuursrechtelijke rechtsvraag die hij stelde in het februarinummer 2014 van Ars Aequi (AA20140155)

Perspectief Rechtsvraag

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi september 2014

Een duik in het ondiepe

Rechtsvraag (344) Verbintenissenrecht

Het antwoord op deze verbintenisrechtelijke rechtsvraag kun je vóór 1 november 2014 opsturen naar A.G. Castermans, a.g.castermans@law.leidenuniv.nl. De beantwoording van de rechtsvraag zal worden geplaatst in het aprilnummer 2015. De beste studentinzender wordt beloond met een geldprijs van € 50 plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om aan te geven aan welke universiteit zij studeren, in welk jaar en welke studierichting zij volgen.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi juni 2014

Over solidariteit en de persoonlijke moed van daadwerkelijk onafhankelijke en onpartijdige rechters

De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter: holle frase of dagelijks richtsnoer? In deze bijdrage schrijft de voorzitter van Rechters voor Rechters waarom de Stichting zich inzet voor dappere rechters als de Venezolaanse Maria Lourdes Afiuni, de Servische Dragana Boljevic en de Oekraïense Oleksandr Volkov.

Perspectief Perspectiefartikel

Internationaal Europees en buitenlands recht Metajuridica Studie, carrière, vaardigheden Niet-Nederlands recht Rechtspleging

Ars Aequi juni 2014

Kleuren, stemmen per sms en trotse verhalen

Verslag van het Landelijk Juridisch Jaarcongres 2014

Recht komt in vele vormen – onderwijsvormen. Al jaren wordt debat gevoerd over wat het beste model is voor juridisch onderwijs. Op verschillende juridische faculteiten buigt men zich over de onderwijsmethoden. Aan de Universiteit Maastricht wordt al jaren gewerkt met het model van Problem Based Learning (PBL), en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is deze onderwijsvorm vorig jaar ingevoerd. Het Landelijk Juridisch Jaarcongres van 24 januari 2014 leek ons een uitgelezen kans om deze onderwijsvorm nader te verkennen. In deze bijdrage doen wij verslag van dit congres.

Perspectief Congresverslag

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi mei 2014

‘Knap lastig, lastig knap’; prof.mr. Jannes Eggens (1891-1964)

‘Meijers en Scholten worden door velen als de grootste civilisten van de twintigste eeuw beschouwd. Vraagt men naar de drie grootsten, dan wordt de naam van Eggens vaak aan dit tweetal toegevoegd’, schreef Ewoud Hondius in 1987. Maar wie was die Eggens dan? Tom Booms geeft een overzicht van de persoon en zijn werk.

Perspectief Perspectiefartikel

Burgerlijk recht Rechtsgeschiedenis

Ars Aequi april 2014

Wetgevingsadvisering door de Raad van State

De Afdeling advisering van de Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur. De laatste twee decennia is het proces van advisering transparanter geworden. De Afdeling adviseert op basis van toetsingskaders, binnen zelf opgelegde adviestermijnen. Deze bijdrage geeft inzicht in het proces van wetgevingsadvisering.

Perspectief Perspectiefartikel

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi maart 2014

In de schaduw van de rechter

In de rechtszaal worden de verschillende hoofdrolspelers van het rechtsgeding zichtbaar. De meest in het oog springende speler is wellicht de rechter, maar er zijn duidelijk ook belangrijke rollen weggelegd voor bijvoorbeeld de officier van justitie, de advocaat, de verdachte, de getuige en de bode. Aan de (voor het publiek) rechterhand van de rechter(s) zit echter nóg een voor de behandeling van een zaak onmisbare persoon: de griffier. Daaruit blijkt precies wat een griffier volgens mij is: de onmisbare rechterhand van de rechter. Bij die functie komt meer kijken dan men zo op het eerste gezicht zou verwachten. 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrière, vaardigheden Beroep

Ars Aequi februari 2014

‘Het recht is intellectueel buiten­gewoon interessant, maar het gaat om de functie die het vervult in de samenleving’

Interview met prof.mr. P. van Schilfgaarde

Peter van Schilfgaarde is emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht. In 1969 verdedigde hij in Leiden zijn proefschrift over toerekening van rechtshandelingen. Een jaar later werd hij hoogleraar Handelsrecht in Groningen en in 1989 werd hij in Utrecht benoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht. Het professoraat in Utrecht combineerde hij met de advocatuur in Den Haag en Amsterdam. Daarnaast was hij contacthoogleraar en annotator bij Ars Aequi van 1979 tot 1988 en sedertdien annotator bij de NJ. Bovendien geniet hij onder studenten grote bekendheid vanwege zijn gele ondernemingsrechtelijke handboek Van de BV en de NV. Genoeg redenen voor de redactie om prof.mr. Van Schilfgaarde te interviewen.

Perspectief Interview

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi februari 2014

De Veteranenombudsman

Een luisterend oor voor veteranen die zich voor ons land hebben ingezet

Veteranen die in de knel raken met de overheid kunnen sinds 1 juli 2013 de Veteranenombudsman inschakelen. Deze bijdrage beschrijft de taken en bevoegdheden van de Veteranenombudsman. Welke problemen signaleert hij en hoe pakt hij deze op?

Perspectief Perspectiefartikel

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi februari 2014

Evenementen in Stad aan Zee

Rechtsvraag (343) bestuursrecht

Stuur je antwoord op deze bestuursrechtelijke rechtsvraag in vóór 1 april 2014 en maak kans op  € 50 en/of een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. De beantwoording van de rechtsvraag zal worden geplaatst in het septembernummer 2014. 

Perspectief Rechtsvraag

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi januari 2014

Prestatiebekostiging in het hoger onderwijs

De vorig jaar ingevoerde prestatiebekostiging van hogescholen en universiteiten wordt als een belangrijke stap gezien om ons stelsel klaar te maken voor de 21e eeuw. Zij vloeit voort uit de voorstellen van de commissie Veerman. Maar de prestatiebekostiging is ongrondwettig, nu elementaire regels van rechtszekerheid en van gelijkheid voor de instellingen niet in acht worden genomen. 

Perspectief Perspectiefartikel

Staats- en bestuursrecht Onderwijsrecht

Ars Aequi januari 2014

De juridisch medewerker: een ten onrechte ondergeschoven kindje

Over de werkzaamheden van de juridisch medewerker is maar weinig bekend. Onterecht, want de rol van de juridisch medewerker in het proces van de rechterlijke besluitvorming is veel groter dan over het algemeen wordt gedacht. De werkzaamheden van de juridisch medewerker worden daarom in deze bijdrage uitgelicht.

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrière, vaardigheden Beroep

Ars Aequi november 2013

Ik ben overheidsjurist. Jurist in dienst van de overheid

De werkzaamheden van een overheidsjurist laten zich moeilijk in één zin vatten. Vandaar dat Lester von Meijenfeld een heel artikel wijdt aan deze werkzaamheden, waarin hij tevens ingaat op de traineeopleiding tot overheidsjurist van de Academie voor Overheidsjuristen en zijn persoonlijke ervaring van anderhalf jaar Rijksdienst.

Perspectief Perspectiefartikel

Staats- en bestuursrecht Studie, carrière, vaardigheden Beroep Bestuursrecht

Ars Aequi oktober 2013

Het laatste avondmaal: Ronald Dworkin (1931-2013)

Op 14 februari 2013 overleed Ronald Dworkin, de invloedrijkste rechtsfilosoof van de afgelopen decennia. Cees Maris schrijft in deze bijdrage over de opvattingen van Dworkin, het Juiste Antwoord, morele waarheid, zijn publicaties en deelname aan publieke discussies, maar ook over de kritiek die Dworkin opriep.

Perspectief Ars Longa Vita Brevis

Metajuridica Rechtsfilosofie

Ars Aequi september 2013

Beginnen met het rechtswetenschappelijke onderzoeksverslag

Verslag doen van rechtswetenschappelijk onderzoek is geen sinecure. Deze korte beschouwing wijst vier valkuilen aan die de beginnende rechtswetenschapper over het hoofd zou kunnen zien. En passant wordt aangegeven welke problemen juristen boeiend vinden, wat rechtswetenschappelijk onderzoek is, of de Hoge Raad altijd gelijk heeft en waaruit een boeiende conclusie bestaat.

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrière, vaardigheden Vaardigheden

Ars Aequi juni 2013

Een listige lening

Beantwoording rechtsvraag (342) Romeins recht

In het novembernummer 2012 stelde Frits Brandsma een Romeinsrechtelijke rechtsvraag. In dit nummer beantwoordt hij deze rechtsvraag, die is gewonnen door Tom Booms van de Universiteit Utrecht.
 

Perspectief Rechtsvraag

Metajuridica Romeins recht

Ars Aequi april 2013

De (on)zin van marktwerking en kwantificering in de rechtspraak

Steeds vaker worden vragen gesteld over de financiering van rechtspraak en bijbehorende procedures en methodieken uit de managementwereld, zoals benchmarking. Zie alleen al het rechterlijk manifest van enkele maanden geleden waarin kritiek wordt geuit op de perverterende effecten van financiering van publieke taken als rechtspraak. Rechtspraak zou geen marktproduct zijn dat onderhorig is aan financiële sturingsmethoden. In dit opstel bepleit Rinus Otte een nieuw tegengeluid en dat is dat sturing, cijfers en kwantificeren onderschatte begrippen zijn alsmede dat routinematige standaarden goed samengaan met speelruimte voor de rechter.

Perspectief Perspectiefartikel

Metajuridica Studie, carrière, vaardigheden Beroep Rechtspleging

Ars Aequi april 2013

Digitale publicaties: veel naar verwezen, weinig gelezen?

Digitaal publiceren op open access-omgevingen is de toekomst voor wetenschappers, ook in de juridische discipline. Deze publicatiewijze biedt belangrijke voordelen: de vorm is vrijer en het levert snel goed vindbare én toegankelijke publicaties op. In deze bijdrage wordt verslag gedaan van ervaringen met een van de eerste Nederlandse juridische open access-tijdschriften, Netherlands Administrative Law Library (NALL). 

Perspectief Perspectiefartikel

Ars Aequi maart 2013

Professor in eigen zaak. Chris Veraart over liefde, seks en recht

In het boek Valse Zeden, dat oorspronkelijk verscheen in 1997, doet advocaat Chris Veraart op indringende wijze verslag van de weerloosheid die volgens hem vaak het deel is van iemand die valselijk wordt beschuldigd van een zedenmisdrijf. In zijn nawoord bij de onlangs verschenen vierde druk van Valse Zeden stelt Veraart dat zijn kritiek actueler is dan ooit. Zo signaleert hij een nieuw strafrechtelijk discours van louter ‘crime control’, waarbij slachtofferschap haast tot een cultus wordt verheven. Geprikkeld door Veraarts harde kritiek ondervroeg de redactie van Ars Aequi hem over de sociale advocatuur, juridisering, de dubbelzinnigheid van de seksuele moraal en de koers van het huidige strafrecht.

Perspectief Interview

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht Strafrecht

Ars Aequi februari 2013

Wie zoekt, zal vinden

De politie doet veelvuldig een beroep op de verklaringen van getuigen en verdachten. Maar inmiddels is duidelijk dat dergelijke verklaringen lang niet altijd betrouwbaar zijn. Hoe groot is dit probleem? En draagt de politie onbedoeld zelf bij aan de onjuistheid van verklaringen, zoals geimpliceerd in de termen ‘overaangifte’ en ‘overbekentenis’? 

Perspectief Perspectiefartikel

Strafrecht en criminologie Criminologie

Ars Aequi januari 2013

Juridisch oordelen over medische missers

Hoe medische aansprakelijkheid de kwetsbare plekken van civiele rechtspraak blootlegt

Dokters kunnen fouten maken, maar rechters ook. De Deense psycholoog Erik Hollnagel, die onderzoekt hoe en waarom mensen fouten maken, stelt: ‘To err is human; to understand why humans err is science’.  Als een wetenschappelijke benadering de beste manier is om uit te zoeken waarom medische professionals kunnen dwalen, heeft dat gevolgen hoe het onderzoek naar de toedracht bij medische aansprakelijkheid dient te geschieden. Die inzichten kunnen vervolgens weer helpen om gerechtelijke dwalingen bij de waarheidsvinding te voorkomen. Zo legt onderzoek van medische aansprakelijkheid de kwetsbare plekken van civiele rechtspraak bloot.

Perspectief Perspectiefartikel

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht

Ars Aequi januari 2013

Over de toekomst van het juridisch onderwijs

Het universitaire juridische onderwijs staat volop in de belangstelling: van de opleidingen zelf natuurlijk, van de studenten, onderwijsspecialisten, de beroepspraktijk, van visitatie- en accreditatiecommissies, en inmiddels ook van de regering. De rechtenfaculteiten leggen de lat al enkele jaren steeds hoger, voor zichzelf en voor de studenten. Dit artikel gaat in op de doelstellingen van de rechtenopleiding en beziet, mede aan de hand van een vergelijking met de medische opleiding, hoe met vaak beperkte middelen misschien nog meer kan worden bereikt.

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi november 2012

Gedragsdeskundige rapportages in strafzaken: een weerbarstige materie

Onderzoek naar forensisch gedragsdeskundige rapportages in strafzaken leert dat gedragsdeskundigen bij de verslaglegging verschillende verplichtingen verzaken. Bovendien zijn veel rapporten weinig toegankelijk. Verrassend is daarom dat rechters zich weinig kritisch opstellen ten aanzien van de gedragsdeskundige adviezen. Zo nemen zij in tachtig procent van de zaken het advies van de gedragsdeskundige over de toerekeningsvatbaarheid over, terwijl de beschrijving van de relatie tussen stoornis en tenlastegelegde dat zelden rechtvaardigt. Dit artikel biedt gebruikers van Pro-Justitiarapportages (en ook gedragsdeskundigen) handvatten om te beoordelen in hoeverre forensisch psychiaters en psychologen ten aanzien van een aantal aspecten bij de verslaglegging voldoen aan hun verplichtingen.

Perspectief Perspectiefartikel

Metajuridica Studie, carrière, vaardigheden Rechtspleging Vaardigheden

Ars Aequi november 2012

Rechtszekerheid

In dit essay verken ik mede aan de hand van mijn ervaringen als Nationale ombudsman de betekenis van de rechtszekerheid in onze rechtsorde. Rechts(on)zekerheid kan mensen sterk raken. Onze rechtsorde biedt met wetten, redelijk betrouwbare uitvoering en een eerlijk proces in beginsel rechtszekerheid. Die rechtszekerheid kan echter lang op zich laten wachten. Dat is onwenselijk. Zijn er methoden om eerder rechtszekerheid te verkrijgen? Vertrouwen speelt daarbij een belangrijke rol. Partijen om de tafel krijgen blijkt een goede methode om vertrouwen te scheppen en daardoor de rechtszekerheid te bevorderen.

Perspectief Perspectiefartikel

Metajuridica Studie, carrière, vaardigheden Beroep Rechtspleging Vaardigheden

Ars Aequi november 2012

Een listige lening

Rechtsvraag (342) Romeins recht

Beantwoord deze door Frits Brandsma geschreven rechtsvraag en ontvang een boek van Ars Aequi Libri naar keuze. Degene die het beste antwoord instuurt ontvangt daarnaast een geldprijs van € 50,-. Meer details over het inzenden vind je onderaan de rechtsvraag.

Perspectief Rechtsvraag

Metajuridica Romeins recht

Ars Aequi oktober 2012

Dienstbodes in perspectief

Antoinette Vlieger pleit voor meer aandacht in het juridisch curriculum voor metajuridische invalshoeken zoals rechtssociologie, rechtsgeschiedenis en rechtseconomie. Dit doet ze door middel van een onderzoek naar de rechtspositie van dienstbodes in Arabische landen. Deze dienstbodes bevinden zich vaak in een zeer kwetsbare situatie. Een juridische analyse levert in dit geval weinig op, maar metajuridische perspectieven bieden hier juist interessante inzichten.

Perspectief Perspectiefartikel

Internationaal Europees en buitenlands recht Metajuridica Niet-Nederlands recht Rechtseconomie Rechtsgeschiedenis Rechtssociologie Rechtsvergelijking

Ars Aequi juni 2012

Rechtspraak als leerschool voor de democratie

In toenemende mate wordt in een democratie als de onze de rechterlijke macht kritisch bejegend. Prof. Hol stelt dat het juist in een democratie zeer belangrijk is om de oordelen van rechters serieus te nemen.In deze bijdrage onderbouwt hij de stelling door rechtspraak met theater (in het bijzonder tragedies) te vergelijken. Daarbij gebruikt hij het Eichmann-proces als voorbeeld.

Perspectief Perspectiefartikel

Metajuridica Rechtspleging

Ars Aequi april 2012

Het Forum humane tenuitvoerlegging levenslange gevangenisstraf

In dit artikel beschrijft Wiene van Hattum de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf vanaf de jaren 50 tot heden. In het laatste decennium is een omslag te zien; resocialisatie en een menswaardige behandeling staan niet langer voorop. Deze omslag was de aanleiding voor het oprichten van het Forum Levenslang: een groep deskundigen op het gebied van strafrechtspleging en -toepassing die door onder andere het geven van lezingen en het publiceren van artikelen hopen politici en rechters te overtuigen van de noodzaak tot bijstelling van het beleid.

Perspectief Perspectiefartikel

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologie Strafprocesrecht

Ars Aequi april 2012

De regeling inzake het betreden en doorzoeken van plaatsen en woningen verduidelijkt

Deze bijdrage bespreekt de strafvorderlijke regeling inzake het betreden en doorzoeken van plaatsen ter aanhouding of ter inbeslagname. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het betreden en doorzoeken van woningen en de rol van de Algemene wet op het binnentreden hierbij.

Perspectief Perspectiefartikel

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi maart 2012

De noot van de toekomst – de toekomst van de noot?

De juridische annotatie heeft het moeilijk. Als wetenschappelijke publicatie dreigt zij definitief te worden afgewaardeerd. Het wordt hoog tijd dat de juridische wetenschap achter de noot gaat staan.

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carrière, vaardigheden

Ars Aequi december 2011

Op hoeveel pensioen kunnen we straks nog rekenen?

In dit artikel schetst Kees Goudswaard (oud-voorzitter van de commissie Toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen) een beeld van de pensioenhervormingen die nu worden ingezet en analyseert de consequenties daarvan voor het pensioen dat mensen in de toekomst kunnen verwachten. Allereerst worden de achtergronden van de hervormingen geschetst. Vervolgens komen de belangrijkste veranderingen aan de orde, waarbij ook een analyse wordt gegeven van kritiekpunten en complicaties, waaronder met name het juridisch vraagstuk van de oude pensioenrechten. Kunnen die worden ingebracht in nieuwe contracten en zo ja, hoe? In de slotbeschouwing wordt een kort toekomstperspectief geschetst.

Perspectief Perspectiefartikel Perspectiefartikel

Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Ars Aequi november 2011

Selma antwoordt

Beantwoording rechtsvraag (341) Intellectuele eigendomsrecht

In deze bijdrage wordt het antwoord gegeven op de rechtsvraag over intellectuele eigendomsrecht die verscheen in het juninummer 2011 van Ars Aequi (AA20110484)

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht

Ars Aequi oktober 2011

Honoursonderwijs: differentiatie in universitair (juridisch) onderwijs

In deze bijdrage gaat Jenneke Bosch-Boesjes in op de specifieke kenmerken van honoursonderwijs in het algemeen, de meerwaarde ervan en de risico’s. Het betreft academisch honoursonderwijs in zijn algemeenheid, en daarmee ook de juridische honoursprogramma’s.

Perspectief Perspectiefartikel Perspectiefartikel

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi september 2011

Reageren op de conclusie van de advocaat-generaal: de civiele Borgersbrief beschouwd

De ‘Borgersbrief’ deed bijna 15 jaar geleden zijn intrede in het Nederlandse civiele recht. Met dit processtuk krijgen partijen de mogelijkheid te reageren op de conclusie van de advocaat-generaal. Cassatie-advocaat Arnoud van Staden ten Brink belicht in dit artikel de het nut en de populariteit van de Borgersbrief en de eisen die eraan worden gesteld. Daarnaast legt hij de kunst van het schrijven van een goede Borgersbrief uit.

Perspectief Perspectiefartikel Perspectiefartikel

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi juni 2011

Sport en recht in perspectief

De meeste sport en recht-juristen hebben een arbeidsrechtelijke achtergrond. Tegenwoordig zijn sport en recht-juristen, mede vanwege de toegenomen mogelijkheden voor de exploitatie van de sportprestatie, ook actief op de juridische domeinen zoals: IE, portretrecht, mediarecht, mededingingsrecht, et cetera. Het vakgebied sport en recht is multidisciplinair. Een snoeiharde overtreding op het veld vereist kennis van het aansprakelijkheidsrecht, tuchtrecht en strafrecht. De overgang van een speler naar een andere club vereist niet alleen kennis van transfers en overschrijvingen, maar ook van het verenigingsrecht, arbeidsrecht, vrij verkeer, migratierecht etc.

Perspectief Perspectiefartikel Perspectiefartikel

Ars Aequi juni 2011

Sandertoys verbindt

Rechtsvraag (341) Intellectuele eigendomsrecht

Stuur je antwoord op deze rechtsvraag vóór 22 juli 2011 naar Sander Gellaerts, s.l.gellaerts@uvt.nl. De beantwoording van de rechtsvraag zal worden geplaatst in het novembernummer 2011. De beste student-inzender wordt beloond met een geldprijs van € 50, plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om aan te geven aan welke universiteit zij studeren, in welke studierichting en in welk jaar.

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht

Ars Aequi juni 2011

In memoriam Bert Swart

Op 17 februari 2011 overleed prof.mr. A.H.J. (Bert) Swart na een lang en zwaar ziekbed. Hij was, op een paar weken na, zeventig jaar. Hij nam een belangrijke positie hij in op de verschillende rechtsgebieden die hem na aan het hart gingen: strafrecht, internationaal strafrecht, vreemdelingenrecht en de beginselen van de rechten van de mens die hij als onmisbare overkoepeling zag. Chrisje Brants schrijft over haar promotor en voorganger.

Perspectief Ars Longa Vita Brevis

Ars Aequi mei 2011

Raadsman en uitingsvrijheid

Voor een adequate verdediging in strafzaken is het van groot belang dat de advocaat, in het Wetboek van Strafvordering aangeduid als raadsman, alles onbelemmerd naar voren kan brengen dat hem in het belang van zijn cliënt, de verdachte, geboden voorkomt, zowel tijdens het onderzoek ter terechtzitting (bijvoorbeeld bij pleidooi), als daarbuiten, bijvoorbeeld tegenover de pers. Maar bij de vervulling van zijn taak en het gebruik van zijn uitingsvrijheid gelden wel juridische grenzen. In deze bijdrage worden die grenzen verkend.

Perspectief Perspectiefartikel Perspectiefartikel

Metajuridica Rechtspleging

Ars Aequi mei 2011

Gerechtsdeurwaarder: een juridisch vak met praktische kanten

‘Na mijn afstuderen in 1989 aan de Rijksuniversiteit Utrecht ben ik gaan werken op een gerechtsdeurwaarderskantoor. Van de precieze aard van de werkzaamheden van een gerechtsdeurwaarder wist ik op dat moment niet veel meer dan iedere andere student. Een deurwaarder brengt dagvaardingen uit en legt beslagen, veel meer wist ik er niet van. Het vak blijkt in de praktijk veel verder te gaan dan dat. Naast de ambtelijke werkzaamheden verricht een gerechtsdeurwaarder ook een aantal niet ambtelijke werkzaamheden, hetgeen hem een aparte juridische beroepsbeoefenaar maakt.’ In dit artikel vertelt John Wisseborn over zijn afwisselende werk als gerechtsdeurwaarder.

Perspectief Perspectiefartikel Perspectiefartikel

Ars Aequi februari 2011

Legal English – ‘It is not possible to decompose this contract!’

Engels rukt onstuitbaar op, zelfs in het juridisch taalgebied, dat van oudsher toch redelijk conservatief is. Vanuit de advocatuur, het bedrijfsleven, maar ook de ambtenarij wordt in allerlei juridische aangelegenheden steeds vaker in het Engels gecommuniceerd met partijen in of uit andere landen. Waar documenten eerst een retourtje vertaalbureau of vertaalafdeling maakten, gaat de advocaat, bedrijfsjurist of wetgevingsjurist nu zelf aan de Engelse vertaalslag. Zo doen de Nederlandse jurist en de rechtenstudent hun uiterste best hun steen(kool)tje in het Engels bij te dragen – soms met vermakelijke miskleunen. Dit artikel geeft een korte beschouwing over ‘juridisch Engels’ in de dagelijkse praktijk.

Perspectief Perspectiefartikel Perspectiefartikel

Ars Aequi januari 2011

De juridische wetenschap moet online!

We hebben het internet, en we hebben juristen-wetenschappers die graag hun kennis en opinies ventileren. Het internet is min of meer gratis en bijna voor de hele wereld toegankelijk. Dus ligt het voor de hand dat juristen-wetenschappers het internet inzetten voor informatieoverdracht in de vorm van artikelen en anderszins. En dan heb ik niet over de bibliografische gegevens van publicaties, maar over de gratis toegang tot volledige teksten. Gebeurt dat dan? Nee, althans niet of nauwelijks als je dat afzet tegen het aantal juridische artikelen dat verschijnt. Het kan dus beter, veel beter. Sterker, het moet beter.

Perspectief Perspectiefartikel Perspectiefartikel

Ars Aequi januari 2011

Formatieperikelen

Beantwoording rechtsvraag (340) Staatsrecht

Deze bijdrage bevat het antwoord op de rechtsvraag die in het septembernummer 2010 van Ars Aequi werd gepubliceerd. Winnaar van de geldprijs van € 50 en een keuze uit het boekenfonds van Ars Aequi Libri is UvA-student Martijn Kleine, die de auteurs wist te overtuigen met zijn goed onderbouwde, heldere, bondige en soms humoristische antwoorden.

Perspectief Rechtsvraag

Ars Aequi december 2010

De raio: een schaap met vijf poten? Nee, geen schaap!

"In 2020 bent u rechter of officier van justitie. U hebt dan net de raio-opleiding afgerond. Waarom bent u daarvoor geselecteerd? Welke eisen worden aan u gesteld? Vragen die u zelf moet beantwoorden, vragen die ook de omgeving aan u stelt. Kernwoorden: robuust en pit! Dat bent u, dan hebt u … en nog meer. Lees waarom."

Perspectief Perspectiefartikel Perspectiefartikel

Overige Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs Rechterlijke organisatie

Ars Aequi december 2010

Visitatie in spagaat

In de zomer van 2010 kwam dan eindelijk het langverwachte rapport uit van de visitatiecommissie Onderzoek van de discipline Rechtsgeleerdheid (commissie Koers). Een analyse van de verschillende tegenstrijdige eisen waaraan visitatiecommissies moeten voldoen levert stof tot nadenken over de vraag of visitatiecommissies niet eigenlijk voor een onmogelijke opgave zijn gesteld. In dit artikel zet Pauline Westerman deze tegenstrijdigheden op een rij en bespreekt ze één voor één.

Perspectief Perspectiefartikel Perspectiefartikel

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi november 2010

Werken aan goede wetgeving

De redactie van Ars Aequi heeft mij verzocht iets te vertellen over het werken aan wetgeving. Daarbij werd mij een aantal vragen voorgelegd, namelijk wat er nodig is voor goede wetgeving, hoe een wetgevingsjurist ervoor kan zorgen dat zijn wetgevingsproducten aan de maat zijn en hoe de daarvoor vereiste competenties van wetgevingsjuristen worden getraind. In dat kader wil ik ook iets vertellen over de masteropleiding tot wetgevingsjurist die de Academie voor Wetgeving verzorgt. Met plezier behandel ik hierna die vragen. Bij het uitwerken ervan moest ik wel steeds denken aan een recent voorval dat mij liet zien hoe mensen omgaan met een vreemd verbod.

Perspectief Perspectiefartikel Perspectiefartikel

Ars Aequi november 2010

Het belang van het pleidooi en de kunst van het pleiten in de civiele procedure

Vlot van tongriem gesneden advocaten die elkaar vliegen afvangen tijdens een vlammend pleidooi .... een scene die in veel tv-series of films waaraan een advocaat te pas komt te zien valt: Pleidooi, Keyzer & De Boer Advocaten, L.A. Law, Laws of Attraction en vele andere. Noch het wellicht mede daardoor bij menig niet-jurist, maar ook menig rechtenstudent, bestaande beeld dat het houden van pleidooien de belangrijkste bezigheid is van advocaten, noch het beeld dat dit sprankelende gebeurtenissen plegen te zijn, stemt overeen met de werkelijkheid.

Perspectief Perspectiefartikel Perspectiefartikel

Ars Aequi september 2010

Formatieperikelen

Rechtsvraag (340) Staatsrecht

Perspectief Rechtsvraag

Staats- en bestuursrecht

Ars Aequi april 2010

Raadsman bij politieverhoor

Beantwoording rechtsvraag (339) formeel strafrecht

In het novembernummer 2009 van Ars Aequi stelde prof. Blom een rechtsvraag over de aanwezigheid van een raadsman bij een politieverhoor. In dit nummer geeft hij het antwoord. Winnaar van de rechtsvraag is Marjo Vink van de Open Universiteit. Zij wint hiermee € 50 en mag een keuze maken uit het fonds van Ars Aequi Libri.

Perspectief Rechtsvraag

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht