Ars Aequi oktober 2018

Telediagnostiek: verantwoordelijkheid op afstand?

Telediagnostiek is in opkomst. Aan het stellen van een diagnose op afstand zijn voordelen verbonden. Huisartsen hoeven bijvoorbeeld minder patiënten door te verwijzen en patiënten hoeven voor een diagnose de deur niet meer uit. Telediagnostiek betekent echter ook minder contact tussen arts en patiënt. Om de potentieel negatieve effecten hiervan te ondervangen zijn aanvullende richtlijnen gewenst.

Opinie Redactioneel

Gezondheidsrecht Tuchtrecht

Ars Aequi oktober 2018

Rawls’ theorie van rechtvaardigheid

Rawls’ rechtvaardigheidstheorie geeft aan hoe we vreedzaam kunnen samenleven ondanks onze diepe levensbeschouwelijke meningsverschillen. De oplossing is wederzijdse verdraagzaamheid en gelijke individuele vrijheid. Staatsrechtelijk impliceert dit een neutrale democratische rechtsstaat die zich concentreert op het verdelen van goederen die iedereen nodig heeft, ongeacht zijn levensideaal: klassieke vrijheidsrechten, politieke participatierechten en sociaaleconomische rechten.

Blauwe pagina's Rechtvaardigheid

Rechtsfilosofie

Ars Aequi oktober 2018

Een mooie baan als advocaat

Veel rechtenstudenten dromen van een baan in de advocatuur. Het liefst bij een groot commercieel kantoor, met een goede opleiding bij ‘The Law Firm School’, een prachtig salaris en bovenal diep respect van vakgenoten voor de toetreding tot de top van je vakgebied. De realiteit van het advocatenbestaan is helaas niet altijd zo glamoureus, zo legt Willemijn Roozendaal uit in deze amuse.

Opinie Amuse

Sociaal-economisch recht Studie, carričre, vaardigheden Advocatuur Arbeidsrecht Beroep

Ars Aequi oktober 2018

Het beroepsgeheim reikt over de dood heen; een onhoudbare stelling?

Algemeen wordt aangenomen dat het medisch beroepsgeheim over de dood heen reikt. Dit leidt in de praktijk echter nogal eens tot dilemma’s die nadere verkenning behoeven. In deze bijdrage worden deze dilemma’s rondom het medisch beroepsgeheim na de dood vanuit verschillende invalshoeken belicht door mensenrechtelijke, bestuursrechtelijke, civielrechtelijke, strafrechtelijke en tucht- en klachtrechtelijke aspecten te belichten.

Verdieping Verdiepend artikel

Burgerlijk recht Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie Bestuursrecht Gezondheidsrecht Mensenrechten Strafrecht Tuchtrecht

Ars Aequi oktober 2018

De juridische kwalificatie van een fiscale ruling en de betekenis daarvan voor de toepassing in de rechtspraktijk

Een fiscale ruling kan in het algemeen worden omschreven als een ‘afspraak met de inspecteur van de Belastingdienst over de toepassing van het Nederlandse belastingrecht op een bepaald feitencomplex’. In de praktijk gaat het om afspraken met grote multinationale ondernemingen. De fiscale ruling is geen zelfstandige juridische rechtsfiguur en kent meerdere verschijningsvormen. De auteur gaat nader in op de juridische kwalificatie van de ruling, de gebondenheid daaraan door partijen en de rechtsbescherming die belastingplichtigen aan de kwalificatie kunnen ontlenen.

Verdieping Verdiepend artikel

Belastingrecht

Ars Aequi oktober 2018

Recente ontwikkelingen met betrekking tot het una-via-beginsel

Het Nederlandse una-via-stelsel, zoals dat is neergelegd in artikel 5:44 Awb en artikel 243 Sv, beoogt een vroegtijdige keuze tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sanctionering van een overtreding. Recente rechtspraak van de Nederlandse en de Europese rechter is zeer relevant voor het functioneren van dit stelsel. In deze bijdrage wordt daarop ingegaan.

Verdieping Verdiepend artikel

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie Bestuursprocesrecht Strafprocesrecht

Ars Aequi oktober 2018

De nieuwe Wet ter Bescherming Koopvaardij

De Tweede Kamer heeft onlangs een voorstel van wet aangenomen houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen, kort gezegd Wet ter Bescherming Koopvaardij. Het voorstel maakt het reders mogelijk om onder strikte voorwaarden particuliere (private) maritieme beveiligingsbedrijven in te zetten aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen bij de doorgang van gevaarlijke zeegebieden.

Opinie Opiniërend artikel

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Internationaal en Europees publiekrecht Vervoerrecht, luchtrecht, zeerecht

Ars Aequi oktober 2018

De dubbel geboekte operazangeres: oude jurisprudentie om te koesteren

Ewoud Hondius betreurt de teloorgang van oude jurisprudentie en hoop oude jurisprudentie – voorzien van transponeringstabellen – terug te zien in arrestenbundels.

Opinie Column

Algemeen juridisch Overige Rechtsbronnen

Ars Aequi oktober 2018

Recht: echt iets voor juristen

Politici kunnen zich maar beter niet met individuele rechtszaken bemoeien. Waarom niet? Dat legt Sander Steneker uit in deze column.

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi oktober 2018

Borgtocht aangegaan ten behoeve van normale uitoefening bedrijf vennootschap?

Hoge Raad 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1220 (mrs. C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, T.H. Tanja-van den Broek, C.E. du Perron en C.H. Sieburgh; A-G mr. M.L.C.C. Lückers)
 
Verbintenissenrecht, huwelijksvermogensrecht. Vernietigbaarheid borgtochtovereenkomst wegens ontbreken toestemming echtgenote (art. 1:88 lid 1 onder c i.v.m. art. 1:89 lid 1 BW)? Reikwijdte uitzondering van artikel 1:88 lid 5 BW. Rechtshandeling ten behoeve van normale bedrijfsuitoefening?

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht Verbintenissenrecht

Ars Aequi oktober 2018

Boskalis/Fugro: afbraak bescherming, agenderingsrecht, besluitvorming en bevoegdhedenverdeling in beurs-NV

Hoge Raad 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:652 (Boskalis Holding BV/Fugro NV) (mrs. Streefkerk, Heisterkamp, Snijders, Polak en Kroeze). Conclusie A-G Timmerman, ECLI:NL:PHR:2018:14

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi oktober 2018

De Wet computercriminaliteit III

De Wet computercriminaliteit III beoogt de bestrijding van computercriminaliteit te verbeteren, en bevat daartoe wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. In dit artikel wordt een korte schets gegeven van de belangrijkste onderdelen van deze wet, te weten de bevoegdheid tot het binnendringen in een geautomatiseerd werk, de bevoegdheid tot het ontoegankelijk maken van gegevens, de strafbaarstelling van het overnemen en helen van gegevens, een aanvullende strafbaarstelling van bepaalde vormen van ‘grooming’ en de strafbaarstelling van online handelsfraude. 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Sociaal-economisch recht Strafrecht en criminologie Informatierecht Strafrecht Telecommunicatierecht

Ars Aequi oktober 2018

Omkering van bewijslast in het aansprakelijkheidsrecht. De ‘omkeringsregel’: regel of uitzondering, spookbeeld of vertrouwd gereedschap?

De ‘omkeringsregel’, door de Hoge Raad aan het begin van deze eeuw aanvaard en in een reeks arresten nader uitgewerkt, is nog steeds onderwerp van heftig debat tussen voor- en tegenstanders. De wetgever koos onlangs voor een beperkte variant in artikel 6:177a BW (mijnbouwschade). Hoe bijzonder is die regel eigenlijk, is het wel een regel, en wat vindt Asser/Asser Procesrecht 3 Bewijs uit 2017 ervan?

Rode draad Kansen & Risico's

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi oktober 2018

Is er nog plaats voor de rechter-plaatsvervanger? Over schone schijn

De rechter/raadsheer plaatsvervanger is een Fremdkörper in de rechterlijke macht. Er zijn verschillende soorten plaatsvervangers. Sommige zijn passend, denk aan rechters uit andere ressorten of wetenschappers; andere lastiger, denk aan advocaten; weer andere moeizaam, waarbij ik voornamelijk denk aan belastingadviseurs; en tenslotte een groep waarbij het staatsrechtelijk ongewenst is, ik doel dan op belastinginspecteurs. In deze beschouwing plaats ik kritische kanttekeningen bij het gebruik van plaatsvervangers, vooral in fiscale zaken.

Perspectief Perspectiefartikel

Metajuridica Studie, carričre, vaardigheden Beroep Rechtspleging

Ars Aequi oktober 2018

Ars Aequi Oktober 2018

Het medisch beroepsgeheim reikt over de dood heen, zo wordt algemeen aangenomen. Dit leidt echter tot een veelheid aan juridische dilemma's. Wilma Duijst en Eveline Thoonen belichten deze dilemma's vanuit verschillende invalshoeken.

Daarnaast legt Esther Huiskers-Stoop in dit nummer uit hoe de fiscale ruling juridisch gekwalificeerd kan worden, wie eraan gebonden zijn en welke rechtsbescherming de kwalificatie biedt. Ton Duijkersloot onderzoekt of rechtspraak van het EHRM en HvJ EU van het Nederlandse una-via-stelsel een doodlopende weg maakt. Verder onderwerpt Cedric Ryngaert de Wet ter Bescherming Koopvaardij, die private gewapende beveiliging op koopvaardijschepen mogelijk maakt, aan een uitgebreide beschouwing.

Altijd al advocaat willen worden? Lees eerst even de amuse van Willemijn Roozendaal, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. En als je plannen hebt om rechter-plaatsvervanger te worden, is de perspectiefbijdrage van Frank Herreveld een eye-opener. In de Rode draad 'Kansen & risico's' trekt Jan van Dunné ten strijde voor de omkeringsregeling en op de blauwe pagina's hebben we deze maand een mooie bijdrage van Cees Maris over rechtvaardigheid in de ogen van John Rawls. Uiteraard is dat nog lang niet alles, maar dat kun je zelf lezen in het oktobernummer.