Ars Aequi mei 2017

De rechter als kwaliteitsbewaker van de advocatuur?

Een rechter bevindt zich in een unieke maar precaire positie om slecht presterende advocaten te signaleren. In het algemeen is het aan te moedigen dat rechters deze advocaten onder de aandacht brengen. De meest geëigende weg daarvoor is, volgens ons, een informele melding bij de president van de rechtbank of het hof. Bovenal is echter openheid en discussie over de signaleringsfunctie van rechters gewenst.
 

Opinie Redactioneel

Metajuridica Strafrecht en criminologie Studie, carrière, vaardigheden Advocatuur Beroep Rechtspleging Tuchtrecht

Ars Aequi mei 2017

Artikel 2:2 BW: een uitschakelbepaling

In een reeks over schakelbepalingen is artikel 2:2 BW misschien een vreemde eend in de bijt. Het artikel gaat over kerkgenootschappen en bepaalt dat deze organisaties door hun eigen statuut, en niet door het Nederlandse recht, worden geregeerd. Het artikel is daarom meer een uitschakel- dan een schakelbepaling. 
 

Blauwe pagina's Ode aan de schakelbepalingen

Burgerlijk recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Ars Aequi mei 2017

De ratio van de lemming

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe u uw positieve saldo juridisch moet duiden duiden? Die vraag blijkt gemakkelijker gesteld dan beantwoord. Matthias Haentjens helpt de lezer deze vraag te beantwoorden.
 

Opinie Amuse

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Ars Aequi mei 2017

Vernietiging van het milieu: een internationaal misdrijf?

In het najaar van 2016 werd in Den Haag de multinational Monsanto in een symbolisch proces beschuldigd van ecocide. De roep om diegenen die zich schuldig maken aan ecocide strafrechtelijk aan te pakken klinkt steeds luider. In dit artikel zal worden besproken wat ecocide precies is en of de erkenning van ecocide als een internationaal misdrijf toegevoegde waarde heeft.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi mei 2017

KEI vereenvoudigt de civiele procedure (of niet?)

In de wereld van het procesrecht gonst het van ‘KEI’ en digitalisering. Op het moment van het schrijven van dit artikel is bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland de prepilot voor handelszaken met verplichte procesvertegenwoordiging gaande. In de prepilot wordt op vrijwillige basis digitaal geprocedeerd volgens KEI. Volgens de huidige planning start bij genoemde rechtbanken op 1 juli 2017 de verplichte pilot voor handelszaken met verplichte procesvertegenwoordiging. Digitalisering komt dus steeds dichterbij. Om de digitalisering mogelijk te maken is de civiele procedure aangepast. De aanpassingen betreffen onder meer de wijze van procesinleiding en de wijze van indienen van processtukken. KEI is ook aangegrepen om de procedure te vereenvoudigen en verzoek- en vorderingszaken meer op een lijn te brengen. In deze bijdrage worden de aanpassingen in de civiele procedure tegen het licht gehouden. Leiden zij tot de beoogde vereenvoudiging?
 

Verdieping Verdiepend artikel

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi mei 2017

Waar is Boek 9 dan gebleven?

Waarom is Boek 9 BW, het wetboek gereserveerd voor IE-rechten, er (nog) niet, terwijl we wel al geruime tijd een Boek 10 BW hebben? En zou Boek 9 BW er alsnog moeten komen? In deze bijdrage proberen de auteurs beide vragen te beantwoorden en doen zij een oproep aan de wetgever. Om beide vragen te beantwoorden is enig inzicht in de historie van het ongrijpbare Boek 9 nodig. 
 

Opinie Opiniërend artikel

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi mei 2017

Onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal in het bestuursrecht

Bestuursorganen kunnen gebruik maken van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, tenzij dat op een wijze is verkregen die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht, dat dit onder alle omstandigheden onrechtmatig is. In dit artikel wordt bezien hoe het leerstuk van bewijsuitsluiting in het bestuursrecht invulling krijgt door mensenrechtenbescherming en verandering ondergaat door gedigitaliseerd en geprivatiseerd toezichtonderzoek.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi mei 2017

Paradoxale fiscale vrijheid

De bestrijding van belastingontwijking staat tegenwoordig volop in de schijnwerpers. Wetgevers helpen bij de intensivering van de jacht op free riders door aanscherping van nationale regelgeving en internationale samenwerking. De grenzen van fiscale vrijheid van de burger en zijn adviseur wordt daarbij steeds strakker getrokken. Het fiscalevrijheidsbeeld wordt echter gecompliceerder wanneer verschillende vrijheidsbegrippen worden onderscheiden.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Belastingrecht

Ars Aequi mei 2017

Towards a European student law review

Ewoud Hondius pleit – deze keer wat serieuzer dan vorige maand – voor een Engelstalige bijlage bij Ars Aequi, die ook is gericht op de lezers van buitenlandse 'Ars Aequi's'.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi mei 2017

Wat Aristoteles zei tegen Dick Swaab & de mereologische drogreden in het recht

De mereologische drogreden, waarbij het geheel en de onderdelen ervan worden verward, en het (juridische) brein staan deze maand centraal in de column van Harm Kloosterhuis.
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi mei 2017

Beschikken over voorwaardelijke eigendom

HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046, NJ 2016/290 (Rabobank/Reuser)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Goederenrecht

Ars Aequi mei 2017

Europees goederenrecht en het belang daarvan voor het Nederlandse pandrecht op vorderingen

HvJ EU 10 november 2016, ECLI:EU:C:2016:851 (Private Equity Insurance Group SIA/Swedbank AS)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Goederenrecht

Ars Aequi mei 2017

Het arrest United Video Properties en de nieuwe indicatietarieven in IE-zaken

HvJ EU 28 juli 2016, C-57/15, ECLI:EU:C:2016:611 (United Video Properties/Telenet)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi mei 2017

Voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst

HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2998
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Sociaal recht

Ars Aequi mei 2017

De implementatie van de richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht

Op 26 november 2014 is de richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht vastgesteld (hierna: de richtlijn). De richtlijn bevat regels over schadevergoedingsvorderingen wegens inbreuken op het mededingingsrecht van de Europese Unie. Bij de inwerkingtreding van de Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht op 10 februari 2017 is de richtlijn omgezet in nationaal recht. In deze bijdrage worden de voornaamste veranderingen besproken die de implementatiewet heeft teweeggebracht.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Ars Aequi mei 2017

Infrastructurele NIMBY-projecten: de balans tussen algemeen belang en rechtsbescherming en nadeelcompensatie voor de burger

In dit artikel gaan de auteurs in op de totstandkoming van zogenaamde NIMBY-projecten; grote infrastructurele projecten die een algemeen belang dienen, maar die niemand in zijn achtertuin gerealiseerd wil zien. Daarbij komen tevens de mogelijkheden voor rechtsbescherming en eventuele schadevergoeding aan de orde, alsmede de wijzigingen die de komende Omgevingswet daarin aanbrengt.
 

Rode draad Te land, ter zee en in de lucht

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Ars Aequi mei 2017

Kennis en de rechtspraak

Rechters zijn kenniswerkers bij uitstek. Rechters hebben kennis nodig om hun primaire taak – rechtspreken – goed uit te kunnen voeren, maar kennis is tegelijkertijd ook belangrijk voor de prestaties van de rechterlijke organisatie als geheel. De vraag is wat het ‘managen’ van kennis (en informatie) in deze context precies inhoudt en welke valkuilen en succesfactoren er in het kader van collegiale kennisuitwisseling benoemd kunnen worden.
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Algemeen juridisch Studie, carrière, vaardigheden Beroep

Ars Aequi mei 2017

Ars Aequi mei 2017

Onlangs werd de multinational Monsanto in een symbolisch proces beschuldigd van ecocide. In dit nummer legt Nicola Jägers uit wat ecocide is en onderzoekt ze of de erkenning van ecocide als een internationaal misdrijf toegevoegde waarde heeft.

Het programma Kwaliteit en Innovatie moet leiden tot vereenvoudiging van de civiele procedure. Henriëtte van Dam-Lely vraagt zich in deze bijdrage af of dat ook het resultaat is van de veranderingen. Over bestuursrechtelijke procedures, en dan in het bijzonder over de rol die onrechtmatig verkregen bewijs daarin speelt, schrijft Ymre Schuurmans. Verder pleiten Dirk Visser en Hanneke Spath (gesteund door 48 andere hoogleraren) voor de komst van Boek 9 BW, en Hans Gribnau belicht de ingewikkelde relatie tussen belastingen en vrijheden.

Op de blauwe pagina's deze keer eigenlijk geen schakelbepaling, maar een uitschakelbepaling, aldus José Blanco Fernández: artikel 2:2 BW. De Rode draad van deze maand is van de hand van Arjan Bregman en Jacco Karens en gaat over NIMBY-projecten: projecten die het algemeen belang dienen, maar die niemand in zijn achtertuin wil hebben. Uiteraard is dat nog lang niet alles; scroll naar beneden voor de links naar alle artikelen.