Ars Aequi maart 2018

De spreekuurrechter: nader onderzoek gewenst

De spreekuurrechter beoogt snelle en toegankelijke rechtspraak te bieden. Of deze ontwikkeling wenselijk is, is echter nog niet eenduidig aan te geven. Daar is nader onderzoek voor nodig. In dit redactioneel worden enkele suggesties gedaan om de voor- en nadelen van de spreekuurrechter in kaart te brengen.
 

Opinie Redactioneel

Burgerlijk recht Metajuridica Burgerlijk procesrecht Rechtspleging

Ars Aequi maart 2018

Doe het goede, laat het kwade: natuurrecht bij Thomas van Aquino

Volgens Y.N. Harari is rechtvaardigheid (evenals het recht) een verzinsel. Dat heeft grote geesten niet belet erover na te denken wat de inhoud van rechtvaardigheid is. En het belet de redactie van Ars Aequi niet in de Blauwe pagina’s 2018 verschillende perspectieven van rechtvaardigheid aan de orde te stellen. In deze bijdrage gaat het over het natuurrechtelijk perspectief van Thomas van Aquino.
 

Blauwe pagina's Rechtvaardigheid

Metajuridica Rechtsfilosofie

Ars Aequi maart 2018

Uitgesproken klare taal bij de napperon-rechter

Klare taal, klare taal, klare taal, galmt het door rechterlijk Nederland. Het idee dat de rechtspraak duidelijker, begrijpelijker en toegankelijker moet is niet meer te stoppen. En de –  bijna honderdjarige – geeft het goede voorbeeld, aldus Jacco Janssen in deze amuse.
 

Opinie Amuse

Metajuridica Rechtspleging

Ars Aequi maart 2018

Autonome wapensystemen

Wat we moeten weten over de toepassing van het humanitair oorlogsrecht en de menselijke rol in militaire besluitvorming

Autonome wapensystemen kunnen doelwitten selecteren en uitschakelen zonder menselijke interventie. Verschillende partijen vrezen dat hierdoor de menselijke rol in oorlogsvoering zal verdwijnen met als gevolg dat de inzet van deze wapens schendingen van het humanitair oorlogsrecht zal opleveren. Hoewel dit een begrijpelijke zorg is, staat vooralsnog autonomie niet gelijk aan het verlies van menselijke controle, maar blijft dit ook zo?
 

Verdieping Verdiepend artikel

Staats- en bestuursrecht Oorlogsrecht

Ars Aequi maart 2018

Pluraliteit van schuldeisers als voorwaarde voor de faillietverklaring

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad is een voorwaarde voor de faillietverklaring dat sprake is van pluraliteit van schuldeisers. In maart 2017 heeft de Hoge Raad het pluraliteitsvereiste opnieuw bevestigd. In deze bijdrage wordt een overzicht van het pluraliteitsvereiste gegeven en wordt de vraag beantwoord of het pluraliteitsvereiste afgeschaft of genuanceerd moet worden.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Ars Aequi maart 2018

Wie zijn er betrokken bij en verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van een deskundigenrapport?

Is een deskundige slechts een solist die gevraagd wordt voor een bepaalde taak, een huurling die komt en weer gaat? Nader beschouwd, opereert iedere expert binnen een geformaliseerd sociaal systeem – de juridische procedure – waaraan procespartijen, hun rechtsvertegenwoordigers en de rechter participeren. Iedere expert behoort bovendien tot een bepaalde beroepsgroep. Het deskundigenrapport vervult een essentiële rol bij het proces van waarheidsvinding. Maar wie dragen welke verantwoordelijkheid voor dit systeem en wie waarborgen de juistheid van de aanpak van het deskundigenonderzoek en de betrouwbaarheid van het rapport? Een breder gedragen verantwoordelijkheid en vooral professionelere aanpak van het deskundigenbericht is hier hard nodig.
 

Opinie Opiniërend artikel

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi maart 2018

Arbeidsconstructies in de luchtvaartsector na het Ryanair-arrest

Het Hof van Justitie EU heeft een interessant arrest gewezen over de vraag welke rechter bevoegd is bij boordpersoneel van luchtvaartmaatschappijen. Voor het bepalen van de gewone werkplek van boordpersoneel is mede relevant de plaats waar de luchtvaartuigen, aan boord waarvan de arbeid gewoonlijk wordt verricht, gestationeerd zijn, alsmede de thuisbasis van het boordpersoneel. Door deze uitleg kan vermeden worden dat een begrip als de gewone werkplek ‘wordt geïnstrumentaliseerd of gaat bijdragen tot het ontstaan van ontwijkingsstrategieën’.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi maart 2018

Van rechtsstaat naar politiestaat

Ewoud Hondius schrijft over het denken over de rechtsstaat in de VS, Frankrijk, Duitsand en ons eigen land.
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht

Ars Aequi maart 2018

College? Maak er een uitje van!

In een tijd dat het steeds gemakkelijker wordt om colleges (achteraf) online te volgen, pleit Sander Steneker ervoor toch echt in de collegebanken te kruipen. Onderschat de 'vibe' en interactie van een echt college niet!
 

Opinie Column

Studie, carričre, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi maart 2018

Het ontstaansmoment van een vordering bij ‘onderhanden werk’

HR 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2901, RvdW 2017/1196 (Famed BV/Kreikamp q.q.)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Verbintenissenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi maart 2018

Doorbraak van aansprakelijkheid en onderkapitalisatie bij het gebruik van special purpose vehicles

Hoge Raad 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:484 (Hanzevast/G4 Beheer)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi maart 2018

Veehouderij en wonen, een gezonde combinatie? Over de rol van endotoxinen bij planologische besluitvorming

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 13 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3435, zaaknr. 201703581/1/R2 (mrs. W.D.M. van Diepenbeek, J. Hoekstra, G. van der Wiel)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Ars Aequi maart 2018

Rechtseenheid en de tenuitvoerlegging van het Unierecht door de nationale rechter in een geďntegreerde rechtsorde

Dit artikel onderzoekt welke eisen het Unierecht stelt aan de tenuitvoerlegging van dat recht door de nationale rechter. Wat zegt dit over de betekenis van rechtseenheid, en hoe wordt dit nagestreefd, in het Unierecht? Soms getuigen de vereisten van het geloof dat rechtseenheid enkel door uniformiteit kan worden bereikt, soms is juist een compromis noodzakelijk. 
 

Rode draad Rechtseenheid

Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi maart 2018

Hoera, een lijstje! Over bronvermelden

Juridische stukken staan doorgaans bol van de bronvermeldingen, maar van een onder rechtswetenschappers gedeelde citatiecultuur lijkt geen sprake te zijn. Ondanks de ongetwijfeld goede bedoelingen van de auteur, blijft het voor de lezer nog te vaak onduidelijk waarom een bepaalde bronvermelding precies is opgenomen. Aan mij werd gevraagd om met handreikingen te komen waarmee daarin enige verandering kan worden gebracht. In dit artikel ga ik, redenerend vanuit de verschillende functies die bronvermeldingen kunnen dienen en puttend uit de interviews die ik hield met veertig rechtenprofessoren en de (voornamelijk buitenlandse, niet-juridische) literatuur, daartoe in op drie vragen: Wanneer wel en wanneer geen bronvermelding opnemen? Welke bronnen vermelden? En welke informatie daarbij opnemen?
 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carričre, vaardigheden Vaardigheden

Ars Aequi maart 2018

De stelplicht: geen kraaienpoot maar een ‘sinkhole’

Kim van der Kraats promoveerde op 1 september 2017 aan de UU met het proefschrift De eigen(aardig)heid van de kantonrechter. Zij onderzocht of en in hoeverre de kantonrechter het civiele proces anders vormgeeft en procesrechtelijke bepalingen anders hanteert dan de civiele rechter. Nagegaan is welke consequenties de overeenkomsten en verschillen hebben voor de kwaliteit van het civiele proces en er worden aanbevelingen gedaan voor verbetering. Op basis van dossieronderzoek en interviews is geconcludeerd dat de verschillen tussen kantonrechters en civiele rechters zeer beperkt zijn en zelfs zodanig beperkt dat wordt aanbevolen om het onderscheid tussen deze beide type rechters op te heffen. In dit artikel wordt één overeenkomst tussen de beide type rechters uitgelicht, namelijk de wijze waarop rechters omgaan met de stelplicht.
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi maart 2018

Ars Aequi maart 2018

Het bestaan van autonome wapensystemen leidt tot de vrees dat schendingen van het humanitair oorlogsrecht op de loer ligen. Merel Ekelhof legt uit hoe autonome technologie toepassing van het humanitair oorlogsrecht in militaire besluitvorming beïnvloedt, en wat de rol van de mens is bij de besluitvorming rond deze autonome wapensystemen.

Erik de Kloe onderzoekt in dit nummer of de pluraliteit van schuldeisers als voorwaarde voor faillietverklaring moet worden afgeschaft of genuanceerd, en Iris Haanappel-van der Burg duikt in de wereld van de internationale arbeidsgeschillen, waarbij in het bijzonder het Ryanair-arrest aan bod komt. Raimond Giard maakt duidelijk dat de zorg voor de betrouwbaarheid van een deskundigenrapport niet alleen bij de deskundige zelf ligt.

Verder schrijft Marnix Snel over bronvermeldingen (wanneer, welke en wat moet erin staan?), Kim van der Kraats belicht haar proefschriftonderzoek over de stelplicht. In de Rode draad 'Rechtseenheid' gaat Sim Haket in op de tenuitvoerlegging van Unierecht door nationale rechters en Arend Soeteman behandelt op de blauwe pagina's rechtvaardigheid door de ogen van Thomas van Aquino.