Ars Aequi juni 2018

Organen van rechtspersonen nemen besluiten. Welke vereisten gelden voor de totstandkoming daarvan? En hoe moeten besluiten worden uitgelegd? Koen van Vught bespreekt beide vragen naar geldend en wenselijk recht, en werpt daarbij ook een blik over over de zuid- en oostgrens van ons land. Een blik over de grens werpen met behulp van (digitale) opsporingmethoden is wat problematischer, maar Marianne Hirsch Ballin zoekt in dit nummer naar een oplossing waardoor digitale opsporing over de grenzen efficiënter kan worden en de mensenrechtenbescherming kan worden verbeterd.
Het recht om over de erfgrens op gemeentegrond te poten (het 'recht van voorpoot') bestaat al vele eeuwen. Jelle Jansen schrijft over de geschiedenis van dit oude zakelijke recht en onderzoekt of ze accessoir of overdraagbaar zijn. Verder voorziet Ilja Tillema  het wetsvoorstel voor de aanstelling van een exclusieve belangenbehartiger in collectieve (schadevergoedings)acties van kritisch commentaar, en vraagt Ton Hol zich af of advocatuur, notariaat en rechtspraak niet ook moeten openstaan voor mensen met een andere dan juridische opleiding, zoals natuurkundigen en psychologen.
In dit nummer verschijnt verder de laatste bijdrage in de Rode draad 'Rechtseenheid'. Dineke de Groot schrijft over rechtseenheid en de deelgeschilprocedure. In de rubriek 'Rechtvaardigheid' bespreekt Marcus Düwell de vluchtelingencrisis in het licht van menselijke waardigheid. Tot slot schrijft Emil Verheul over zijn proefschrift 'Eigendomsvoorbehoud'. Dit extra dikke nummer is verder gevuld met maar liefst zeven annotaties en ook de andere vaste rubrieken ontbreken uiteraard niet. Genoeg te lezen voor in de hangmat dus!
 

Ars Aequi juni 2018

Externe financiering van collectieve acties: regulering gewenst

Bij het momenteel aanhangige wetsvoorstel Collectieve schadevergoedingsactie heeft de wetgever nagelaten om regelingen aangaande externe financiering te treffen. Dit terwijl veel auteurs juist pleiten voor regulering van third-party funding. Is dit een gemiste kans?
 

Opinie Redactioneel

Burgerlijk recht

Ars Aequi juni 2018

Migranten, vluchtelingen en menselijke waardigheid

Dit stuk bespreekt de ‘vluchtelingencrisis’ in het licht van het concept ‘menselijke waardigheid’ – het basisprincipe van het mensenrechtenregime. Mensen ‘verkrijgen’ waardigheid niet pas als ze op Europese grond zijn. Maar als dat zo is, hebben wij ook verdergaande verplichtingen jegens mensen buiten Europa die ons politieke handelen zouden moeten leiden.
 

Blauwe pagina's Rechtvaardigheid

Staats- en bestuursrecht Mensenrechten Vreemdelingenrecht

Ars Aequi juni 2018

Van het openbaar lichaam Sint†Eustatius naar een onafhankelijk†Statia?

Begin februari van dit jaar kwam Sint Eustatius in het nieuws omdat het onder curatele werd geplaatst. Naar aanleiding daarvan werd in de media de vraag gesteld of dit bovenwindse eiland niet beter onafhankelijk kon worden. Betoogd wordt hier dat het verlenen van onafhankelijkheid aan Caribische delen van het Koninkrijk volkenrechtelijk geen eenvoudige opgave is. Er wordt daarom voor gepleit om de idee van opsplitsing van het Koninkrijk te laten varen. De aandacht kan beter gericht worden op het verbeteren van de verhoudingen tussen de verschillende delen van het Koninkrijk.
 

Opinie Amuse

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi juni 2018

De totstandkoming en uitleg van besluiten. Een vloeiende lijn tussen Boek 2, Haviltex en cao?

Organen van rechtspersonen nemen besluiten. Welke vereisten gelden voor de totstandkoming daarvan? En hoe moeten besluiten – eenmaal tot stand gekomen – worden uitgelegd? Deze bijdrage bespreekt beide vragen naar geldend en wenselijk recht, mede aan de hand van rechtsvergelijking.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi juni 2018

Is het recht van voorpoot accessoir?

Het middeleeuwse, feodale recht van voorpoot is nooit afgeschaft en overleefde daarom achtereenvolgende codificaties van het privaatrecht. Het karakter van dit oude zakelijk recht is onduidelijk. Zijn pootrechten accessoir zoals erfdienstbaarheden, of zijn het overdraagbare rechten? In het laatste geval zou de overdracht notariële assistentie vergen, omdat pootrechten op grond van artikel 150 Overgangswet registergoederen zijn.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Burgerlijk recht Goederenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi juni 2018

De rol van grenzen bij opsporing: grenzeloze inzet van opsporingsbevoegdheden?

Strafzaken hebben steeds vaker een grensoverschrijdende dimensie, in het bijzonder wanneer zij betrekking hebben op terroristische misdrijven of cybercrime. De inzet van digitale opsporingsbevoegdheden vanuit het eigen grondgebied zou de opsporing in dergelijke zaken efficiënter kunnen maken. Het territorialiteitsbeginsel staat daaraan echter in de weg. In dit artikel wordt een andere invulling van het territorialiteitsbeginsel bepleit en voorgesteld de bevoegdheid tot extraterritoriale inzet van opsporingsbevoegdheden vanuit het eigen grondgebied te verbinden aan de bevoegdheid strafrechtelijke rechtsmacht uit te oefenen. Op die manier kan de opsporing efficiënter worden en de mensenrechtenbescherming worden verstevigd.
 

Opinie OpiniŽrend artikel

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi juni 2018

Exclusieve en concurrerende belangenbehartigers: balanceren op glad ijs?

Deze bijdrage gaat over concurrerende belangenbehartigers en de voorgestelde wettelijke regeling voor de benoeming van een exclusieve belangenbehartiger in een collectieve (schadevergoedings)actie. Twee mogelijke toekomstscenario’s vormen de aanleiding om het wetsvoorstel op dit punt kritisch te bezien.
 

Opinie OpiniŽrend artikel

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi juni 2018

Rechtsvergelijking in Duitsland en met Frankrijk

In deze column schrijft Ewoud Hondius over op andere landen gerichte juristenverenigingen.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi juni 2018

De blinddoek van Vrouwe Justitia

Pisnijdig is Sander Steneker, om allerlei vormen van discriminatie en ongelijke behandeling. 
 

Opinie Column

Algemeen juridisch Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi juni 2018

List en bedrog bij de verjaringstermijn en de klachtplicht uit artikel 7:23 BW

HR 17 november 2017, ECLI:​NL:​HR:​2017:​2902, NJ 2017/438 (MBS/Prowi)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht

Ars Aequi juni 2018

Een ruime uitleg van een beperkte aansprakelijkheid voor financiŽle toezichthouders

HR 9 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:309 (De Stichting GSFS Pension Fund e.a./De Nederlandsche Bank N.V.)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Ars Aequi juni 2018

ZED+ BV: magische metamorfose van samenwerkings-BV in quasi-beurs-NV

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 8 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5049 (ZED+ BV); (mrs. Makkink, Broekhuijsen-Molenaar, Wolfs, raadsheren, en Boumeester en Tiemstra, raden)
Ernstig ontwrichte samenwerking tussen buitenlandse partners in Nederlandse holding-BV. Geen gerichte herstel- of exit-actie, maar voortzetting ruzie in een enquêteprocedure. OK zet in lange reeks steeds verder ingrijpende voorzieningen het persoonsgebonden karakter van de BV terzijde en beveelt materialiter een finale afwikkeling waarbij de partners buitenspel staan, maar een van hen daarbij als bieder direct betrokken blijft.

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi juni 2018

Externe bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 6:162 BW en de eis van een persoonlijk ernstig verwijt

De Hoge Raad trekt lijnen (door)

HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:470 (X./TMF Management (BVI)) (mrs. E.J. Numann, G. Snijders, T.H. Tanja-van den Broek, M.J. Kroeze, C.H. Sieburgh).
Financieel recht. Onrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid (art. 6:162 BW). Vervolg op HR 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1979, NJ 2011/8. Invloed collegiale verantwoordelijkheid van bestuurders (art. 2:9 BW) op persoonlijk ernstig verwijt als bestuurder. Betekenis van schending van normen van financieel recht (art. 3 en 7 (oud) Wte 1995).

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi juni 2018

Informatie over het recht op rechtsbijstand voor niet-aangehouden verdachten

HR 20 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:368
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi juni 2018

Italiaanse btw-fraude leidt tot dialoog over voorrang van het EU-recht

HvJ EU 5 december 2017, C-42/17, ECLI:EU:C:2017:936 (M.A.S. en M.B. oftewel Taricco II)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi juni 2018

Achmea

HvJ EU (Grote Kamer) 6 maart 2018, C-284/16, ECLI:EU:C:2018:158 (Slowakije t. Achmea BV)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi juni 2018

Rechtseenheid en de deelgeschilprocedure

Dit artikel gaat over het waarborgen van rechtseenheid bij deelgeschillen over letsel- en overlijdensschade.
 

Rode draad Rechtseenheid

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi juni 2018

Civiel effect ter discussie?

Is het nog van deze tijd om de toegang tot de togaberoepen afhankelijk te maken van de strikte voorwaarden die volgens het huidige Convenant civiel effect gelden voor het verkrijgen van dit civiel effect? Moeten advocatuur, notariaat en rechtspraak niet net zo goed openstaan voor mensen met een andere dan juridische vooropleiding? In deze bijdrage wordt getracht op deze principiële vragen een antwoord te geven.
 

Perspectief Perspectiefartikel

Studie, carriŤre, vaardigheden Onderwijs

Ars Aequi juni 2018

De plaats van het eigendomsvoorbehoud in het Burgerlijk Wetboek

Waarom staan tussen de bepalingen over levering van roerende zaken (art. 3:90 BW) en de levering van rechten aan toonder (art. 3:93 BW) ineens twee artikelen die betrekking hebben op het eigendomsvoorbehoud (art. 3:91-3:92 BW)? In deze bijdrage wordt aan de hand van de totstandkomingsgeschiedenis van deze bepalingen de plaats van het eigendomsvoorbehoud in het systeem van het vermogensrecht besproken.
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Burgerlijk recht Goederenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi juni 2018

Ars Aequi juni 2018

Organen van rechtspersonen nemen besluiten. Welke vereisten gelden voor de totstandkoming daarvan? En hoe moeten besluiten worden uitgelegd? Koen van Vught bespreekt beide vragen naar geldend en wenselijk recht, en werpt daarbij ook een blik over over de zuid- en oostgrens van ons land. Een blik over de grens werpen met behulp van (digitale) opsporingmethoden is wat problematischer, maar Marianne Hirsch Ballin zoekt in dit nummer naar een oplossing waardoor digitale opsporing over de grenzen efficiënter kan worden en de mensenrechtenbescherming kan worden verbeterd.
Het recht om over de erfgrens op gemeentegrond te poten (het 'recht van voorpoot') bestaat al vele eeuwen. Jelle Jansen schrijft over de geschiedenis van dit oude zakelijke recht en onderzoekt of ze accessoir of overdraagbaar zijn. Verder voorziet Ilja Tillema  het wetsvoorstel voor de aanstelling van een exclusieve belangenbehartiger in collectieve (schadevergoedings)acties van kritisch commentaar, en vraagt Ton Hol zich af of advocatuur, notariaat en rechtspraak niet ook moeten openstaan voor mensen met een andere dan juridische opleiding, zoals natuurkundigen en psychologen.
In dit nummer verschijnt verder de laatste bijdrage in de Rode draad 'Rechtseenheid'. Dineke de Groot schrijft over rechtseenheid en de deelgeschilprocedure. In de rubriek 'Rechtvaardigheid' bespreekt Marcus Düwell de vluchtelingencrisis in het licht van menselijke waardigheid. Tot slot schrijft Emil Verheul over zijn proefschrift 'Eigendomsvoorbehoud'. Dit extra dikke nummer is verder gevuld met maar liefst zeven annotaties en ook de andere vaste rubrieken ontbreken uiteraard niet. Genoeg te lezen voor in de hangmat dus!