Ars Aequi januari 2018

Bekendmaking van berispingen en boetes in het BIG-register beschouwd

Sinds 2012 worden in het BIG-register boetes en berispingen openbaar gemaakt. Op deze beslissing is kritiek geleverd, maar er zijn ook voorstanders te vinden. Een belangrijk punt in het debat lijkt te worden vergeten. Draagt de openbaarmaking van boetes en berispingen namelijk wel bij aan de doelen van het tuchtrecht?
 

Opinie Redactioneel

Burgerlijk recht Strafrecht en criminologie Gezondheidsrecht Tuchtrecht

Ars Aequi januari 2018

Het goddelijke recht in het oude Griekenland

Voor de oude Grieken bestond een sterk verband tussen de menselijke wet en het recht van de goden. Verschillende godinnen droegen speciale zorg voor en waren vernoemd naar juridische begrippen, zoals Themis (‘Gewoonte’), Diké (‘Gerechtigheid’) en Eunomia (‘Goede Wetgeving’). In dit artikel wordt uitgelegd hoe het goddelijke recht via deze godinnen doorwerkte in de menselijke wetgeving in het oude Griekenland.
 

Blauwe pagina's Rechtvaardigheid

Metajuridica Rechtsgeschiedenis

Ars Aequi januari 2018

Arbitrage en de 'Mona Lisa van Oostenrijk'

In 2018 is het twintig jaar geleden dat de Washington Conference Principles on Nazi-Confiscated Ar zijn geformuleerd. De principes beogen bij te dragen aan het identificeren van door de nazi’s geroofde kunst en het opsporen van hun oorspronkelijke eigenaar. Hierbij roepen zij op tot geschillenbeslechting buiten de overheidsrechter om. Aan de hand van de Altmann-arbitrage wordt bekeken welke voordelen arbitrage vooroorlogse eigenaren zou kunnen bieden.
 

Opinie Amuse

Burgerlijk recht Arbitrage & Mediation Goederenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi januari 2018

De rol van het recht in het vestigingsklimaat

In toenemende mate wordt er, mede in het licht van Brexit, van uitgegaan dat de overgebleven EU-lidstaten in een concurrentieslag zullen treden om uit het Verenigd Koninkrijk vertrekkende bedrijven met gunstige rechtsregels aan zich te binden. Minder duidelijk is echter of bedrijven op basis van verschillen in rechtsregels ook daadwerkelijk zullen verhuizen. In de rechtseconomische literatuur is aan deze vraag heel wat aandacht besteed. Naast theoretische studies is ook empirisch onderzocht in welke mate verschillen in rechtsregels in de praktijk een invloed uitoefenen op de vestigingsbeslissing van bedrijven. Deze bijdrage biedt een kritisch overzicht van lessen die uit deze rechtseconomische literatuur kunnen worden getrokken aangaande de rol van het recht in het vestigingsklimaat.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Metajuridica Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht Rechtseconomie

Ars Aequi januari 2018

Verhoogd opzet bij medeplegen?

Een rechtsvergelijkende analyse

In het Nederlands recht bestaat onduidelijkheid over de opzeteisen van medeplegen voor delicten met een verhoogde opzetstandaard, zoals oogmerk. Moeten medeplegers zelf aan die hogere standaard voldoen, of volstaat dat zij voorwaardelijk opzet hebben op het verhoogde opzet van de pleger? In deze bijdrage wordt op basis van een rechtsvergelijkende analyse beargumenteerd dat het fair-labelling-beginsel vereist dat medeplegers (net als doen plegers en uitlokkers) de hoge opzeteisen van plegers delen, terwijl voor medeplichtigen een lagere voorwaardelijkopzetstandaard voldoende is.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Metajuridica Strafrecht en criminologie Rechtsvergelijking Strafrecht

Ars Aequi januari 2018

Van marginale rechterlijke toetsing naar toetsing op maat: einde van een geconditioneerde respons?

Bij beleids- of beoordelingsvrijheid van het bestuursorgaan is doorgaans de geconditioneerde respons dat de bestuursrechter marginaal toetst. De doctrine lijkt zich evenwel steeds meer te ontwikkelen richting een toetsing op maat. Besproken wordt of van een dergelijke ontwikkeling sprake is en, zo ja, of zij van algemene aard is.
 

Opinie Opiniërend artikel

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi januari 2018

Erasmianen plaveien weg naar verenigd Europa

Ewoud Hondius schrijft in zijn #column over de nadelen, maar vooral ook de voordelen van Erasmus, het inmiddels 30 jaar oude Europese uitwisselingsprogramma voor studenten. 
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs Vaardigheden

Ars Aequi januari 2018

Het genderneutrale staatshoofd

"Als de ‘archaïsche aanhef’ boven rechterlijke en notariële grossen dan toch modern moet én de overheid zoveel mogelijk genderneutraal gaat werken, waarom dan niet ook een genderneutrale aanduiding van ons staatshoofd?" Sander Steneker houdt in zijn eerste column voor Ars Aequi een pleidooi voor genderneutrale aanduidingen.
 

Opinie Column

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi januari 2018

Verbindend (vennootschaps)recht

Een analyse vanwege HR 22 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2444, RvdW 2017/978, NJ 2017/395, m.nt. P. van Schilfgaarde, JOR 2017/285, m.nt. J.M. Blanco Fernández, Ondernemingsrecht 2017/149, m.nt. Chr.M. Stokkermans, JIN 2017/192 m.nt. M. Poelsema (Stichting Participanten Warmond/Lexence) (mrs. C.A. Streefkerk, G. Snijders, G. de Groot, M.V. Polak en C.E. du Perron)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi januari 2018

De ontbinding ontleed

Over de betekenis van de verplichte Kamerontbinding van art. 137 Gw in de huidige grondwetspraktijk

"AARvS 29 september 2017, Kamerstukken II 2017/18, 32334, 11. 
Uw annotator staatsrecht neemt ditmaal de vrijheid om geen jurisprudentie te annoteren, maar een zeer interessant advies dat de Afdeling Advisering van de Raad van State uitbracht over de correcte toepassing van de herzieningsprocedure voor de Grondwet. De Tweede Kamer vroeg de Afdeling om dit advies in het kader van de behandeling van het ‘voorstel-Halsema’ dat strekte tot wijziging van artikel 120 Gw."
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi januari 2018

Eendaadse samenloop en voortgezette handeling

HR 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1111, ECLI:NL:HR:2017:1112, ECLI:NL:HR:2017:1113, ECLI:NL:HR:2017:1114, ECLI:NL:HR:2017:1115
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi januari 2018

Rode draad 'Rechtseenheid'

Woord vooraf

Dit is het woord vooraf bij de Rode draad 'Rechtseenheid'.

Rode draad Rechtseenheid

Algemeen juridisch Metajuridica Rechtspleging

Ars Aequi januari 2018

Procedurele toetsing, het EHRM en rechtseenheid en diversiteit

Bij de beoordeling van materiële rechten richt het EHRM zich steeds vaker op de kwaliteit van de nationale besluitvormingsprocedure. Zo ook in de Garib-uitspraak tegen Nederland waarbij het oordeelde over de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek. Maar wat houdt deze ‘procedurele trend’ nou eigenlijk precies in? En, hoe verhoudt het zich tot de taakstelling van het EHRM om de EVRM-rechten te beschermen en de noodzaak van het respecteren van sommige verschillen tussen staten? Deze bijdrage gaat nader in op deze vragen.
 

Rode draad Rechtseenheid

Internationaal Europees en buitenlands recht Metajuridica Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Mensenrechten Rechtspleging

Ars Aequi januari 2018

De deskundigenparadox: een schijnbare tegenstelling

De deskundigenparadox is het probleem dat rechters deskundigenbewijs moeten beoordelen, terwijl ze zelf weinig kennis hebben over het onderwerp waarover de deskundige informatie geeft. Dit probleem is niet onoverkomelijk. Door kritische vragen te stellen kan de rechter proberen om zich zelfstandig een rationeel oordeel te vormen over het deskundigenbewijs. 
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Ars Aequi januari 2018

Ars Aequi januari 2018

In het licht van de Brexit wordt ervan uitgegaan dat de overige EU-landen zullen proberen de bedrijven die vertrekken uit Groot-Brittannië aan zich te binden met gunstige rechtregels. Onduidelijk is echter of bedrijven ook daadwerkelijk zullen verhuizen vanwege deze rechtsregels. Michael Faure gaat na welke lessen kunnen worden getrokken uit de rechtseconomische literatuur over de rol van het recht in het vestigingsklimaat.

Verder beargumenteert Marjolein Cupido in dit nummer op basis van een rechtsvergelijkende analyse dat medeplegers de hoge opzeteisen van plegers delen, en Rolf Ortlep en Wouter Zorg onderzoeken of de marginale (bestuurs)rechterlijke toetsing plaatsmaakt voor een toetsing op maat.

Een nieuw jaar betekent een nieuwe columnist en nieuwe rubrieken. De Rode draad zal in de eerste helft van 2018 draaien om 'Rechtseenheid', en op de Blauwe Pagina's wordt het thema 'Rechtvaardigheid' vanuit allerlei gezichtspunten bekeken. Sander Steneker schrijft in zijn eerste column over een genderneutrale vorst.