Ars Aequi december 2017

Van vakmanschap naar meesterschap

De hedendaagse rechtenopleiding heeft een sterk postiefrechtelijke inslag: in zowel onderwijs als tentaminering ligt de nadruk op kennis en toepassing van het geldende recht. Wij bepleiten een herziening van het curriculum, waarin meer aandacht is voor academische vorming en vaardigheden en die 'zelfredzaamheid in het recht' bevordert.
 

Opinie Redactioneel

Studie, carrière, vaardigheden Beroep Onderwijs Vaardigheden

Ars Aequi december 2017

De schakelbepalingen van de ontnemingsprocedure: de kunst van het weglaten

De procedure tot oplegging van de ontnemingsmaatregel heeft vorm gekregen doordat verschillende bepalingen ten aanzien van het reguliere strafproces van overeenkomstige toepassing zijn verklaard. Door sommige bepalingen juist niet van toepassing te verklaren heeft de wetgever een afwijkend procesrecht in het leven geroepen voor de ontnemingsprocedure. Deze wetgevingstechniek is op kritiek gestuit en heeft de rechter voor keuzes gesteld.
 

Blauwe pagina's Ode aan de schakelbepalingen

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi december 2017

De kunst van het kiezen

Bij de inrichting van aanbestedingsprocedures dienen aanbesteders vele keuzes te maken. De laatste aanbestedingsrichtlijnen uit 2014 hebben deze keuzemogelijkheden verruimd. De slechte scores die het EU rapport Single Market Scoreboard, Performance in the Public Procurement Area over het jaar 2016 voor Nederland toont, rechtvaardigen de vraag of aanbestedende diensten niet met te veel keuzes worden belast en of het niet beter is om meer keuzes door de wetgever te laten maken.
 

Opinie Amuse

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Aanbestedingsrecht Bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi december 2017

Transparantie bij de benoeming van de faillissementscurator

In Nederland zijn de regels die de selectie en benoeming van een faillissementscurator regelen onduidelijk. De Faillissementswet is verre van volledig, door rechters in 2013 geformuleerde uitgangspunten missen een grondslag in de wet, zijn onduidelijk of onbekend, zijn per arrondissement verschillend en bieden een kandidaat voor benoeming een weinig zekere rechtsgang. Vanuit een rechtsvergelijkend en Europees perspectief formuleert de auteur voorstellen tot verbetering.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Ars Aequi december 2017

Polbud: een paradigmawisseling voor grensoverschrijdende omzettingen?

Op 25 oktober jongstleden wees het Europese Hof van Justitie arrest in de Polbud-zaak. Het arrest vormt een interessante toevoeging aan het reeds indrukwekkende bouwsel van het Hof van Justitie inzake grensoverschrijdende omzettingen. In deze bijdrage bespreken wij de Polbud-zaak en wordt deze in een breder verband geplaatst. Zien wij het goed, dan heeft het Hof van Justitie het uitvoeren van een grensoverschrijdende omzetting aanzienlijk vereenvoudigd. De werkelijkezetelleer lijkt bovendien nog verder dan reeds het geval was in het defensief te worden gedrongen. 
 

Verdieping Verdiepend artikel

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Internationaal en Europees privaatrecht Ondernemingsrecht

Ars Aequi december 2017

Ruimte voor islam in het Nederlandse familierecht?

Moet het Nederlands familierecht rekening houden met islamitische regels die Nederlandse moslims graag toegepast zien? Hoogleraar Susan Rutten bepleit in haar oratie de acceptatie van culturele en religieuze normen in het Nederlands recht, maar wel vanuit Nederlands juridisch perspectief. Hoe realistisch is deze benadering? Een kritische bespreking.
 

Opinie Opiniërend artikel

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Niet-Nederlands recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi december 2017

Europese verordeningen en Nederlands vermogensrecht

Steeds meer verordeningen bevatten vermogensrechtelijke regels. In deze bijdrage brengen wij deze ontwikkeling in kaart en bespreken wij welke consequenties zij heeft voor de inzichtelijkheid, kenbaarheid en coherentie van het vermogensrecht. Ook geven wij aan hoe wetenschappers, wetgevingsjuristen en rechters met deze ontwikkeling kunnen omgaan.
 

Opinie Opiniërend artikel

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht Vermogensrecht

Ars Aequi december 2017

Recht met een glimlach

Op zoek naar een goed feestdagencadeau voor een verwante of bevriende jurist? Traditiegetrouw helpt Ewoud Hondius u in zijn column weer aan ideeën.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi december 2017

Juridische paradoxen en de weerbare democratie

Harm Kloosterhuis sluit zijn reeks columns over denkfouten en drogredenen af met de paradox.
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi december 2017

Europees insolventierecht en het belang daarvan voor de Nederlandse pre-pack-praktijk

HvJ EU 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:489 (Federatie Nederlandse Vakvereniging/Smallsteps BV)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Ars Aequi december 2017

Het aanwezigheidsrecht in strafzaken

EHRM 14 februari 2017, 30749/12 (Hokkeling t. Nederland)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Strafrecht en criminologie Internationaal en Europees strafrecht Strafrecht

Ars Aequi december 2017

Rosneft: de rol van de nationale rechter in het EU buitenlands en veiligheidsbeleid

HvJ EU 28 maart 2017, C-414/11, ECLI:EU:C:2017:236 (The Queen, op verzoek van: PJSC Rosneft Oil Company, voorheen Rosneft Oil Company OJSC, tegen Her Majesty’s Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority) 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi december 2017

De Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

De drie juridische beroepsgroepen advocatuur, notariaat en gerechtsdeurwaarders kennen verschillende regelingen voor de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak en het ten laste brengen van deze kosten aan de beroepsgroep zelf of de algemene middelen. Met de inwerkingtreding van de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen op 1 januari 2018 wordt dit verschil opgeheven. In deze bijdrage wordt de achterliggende reden voor aanpassing van de beroepswetten beschreven en wordt aangegeven hoe de kosten met ingang van 1 januari 2018 ten laste van de beroepsgroepen worden gebracht.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Strafrecht en criminologie Studie, carrière, vaardigheden Advocatuur Beroep Tuchtrecht

Ars Aequi december 2017

Consequenties van weigering door Rusland en China om deel te nemen aan zeerechtarbitrage

Wat zijn de juridische en praktische consequenties van niet-deelname, door de verwerende staat, aan zeerechtarbitrage? Deze vraag wordt behandeld door de niet-deelname van Rusland aan de Arctic Sunrise-arbitrage en de niet-deelname van China aan de arbitrage inzake de Zuid-Chinese Zee, te bestuderen en deze procedures met elkaar te vergelijken. Hoe ver moeten de arbiters gaan om, ondanks de afwezigheid van één van de twee partijen in het geschil, toch tot een gebalanceerd oordeel te komen? Moeten de arbiters dan zelf maar argumenten gaan bedenken die de niet-deelnemende Staat mogelijk had kunnen opwerpen of gaat dat te ver?
 

Rode draad Te land, ter zee en in de lucht

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi december 2017

Het Manifest van Leeuwarden: 5 jaar na dato

Het protest dat zeven raadsheren uit Leeuwarden eind 2012 lieten horen tegen de manier waarop de rechtspraak wordt bestuurd en gefinancierd heeft veel discussie uitgelokt en veel pennen in beweging gebracht. Na vijf jaar moet echter ook worden geconstateerd dat herstel van een ernstig gebrek in de organisatie van de trias politica is uitgebleven.
 

Opinie Opiniërend artikel

Metajuridica Rechtspleging

Ars Aequi december 2017

(Br)exit?

Beantwoording rechtsvraag (347) Commercieel contractenrecht

In het aprilnummer 2017 van Ars Aequi stelden Harriët Schalhaas en Joost Stam een rechtsvraag. In deze bijdrage beantwoorden zij die vraag, en maken zij de winnaar bekend.
 

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi december 2017

De civielrechtelijke zorgplicht van de beleggingsdienstverlener bij niet-particuliere beleggers. Het publiekrecht bepaalt!

De civielrechtelijke zorgplicht van financiële ondernemingen is al jarenlang een hot topic. Zij doet zich in veel gedaanten voor. Denk bijvoorbeeld aan een civielrechtelijke zorgplicht bij het opstellen van prospectussen, het verstrekken van kredieten maar ook bij het verlenen van beleggingsdiensten. Vooralsnog genoot in ieder geval een particulier de bescherming van de civielrechtelijke zorgplicht. In het specifieke geval van beleggingsdienstverlening kwam enige tijd geleden de vraag op of de beleggingsdienstverlener deze verplichting ook bij niet-particuliere beleggers moet naleven. Deze bijdrage gaat in op de civielrechtelijke zorgplicht van de beleggingsdienstverlener bij niet-particuliere beleggers. 
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Ars Aequi december 2017

Ars Aequi december 2017

Vijf jaar geleden lieten zeven raadsheren van het gerechtshof in Leeuwarden protest horen tegen de manier waarop de rechtspraak werd bestuurd en gefinancierd. Deze raadsheren blikken nu terug op de ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar. De conclusie is dat herstel van een ernstig gebrek in de organisatie van de trias politica helaas is uitgebleven.

En verder in dit nummer: Bob Wessels stelt verbeteringen voor voor de onduidelijke regels voor de selectie en benoeming van faillissementscuratoren. Ruben de Graaff & Dorine Verheij geven aan hoe juristen kunnen omgaan met het groeiend aantal vermogensrechtelijke regels in verordeningen, Maurits Berger vraagt zich af of er ruimte voor de islam is in het Nederlandse familierecht en Titiaan Keijzer, Olivier Oost & Pabe Suurd duiden het Polbud-arrest binnen de HvJ-rechtspraak inzake grensoverschrijdende omzettingen.

Deze maand zwaaien we niet alleen 2017 uit, maar ook een columnist en twee rubrieken. Wouter de Zanger brengt een laatste ode aan schakelbepalingen, die van de ontnemingsprocedure. Otto Spijkers trekt de zee op voor de laatste aflevering van de Rode draad 'Te land, ter zee en in de lucht' en we nemen afscheid van onze jaarcolumnist Harm Kloosterhuis maar niet getreurd:, hij zet zijn maandelijkse columns voort in blogvorm!