Ars Aequi april 2017

Welkom in Nederland! Dien uw vordering maar in

Het thans bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel ‘Afwikkeling van massaschade in een collectieve actie’ oogstte recent kritiek: het zou de deur openzetten voor wereldwijde collectieve rechtszaken tegen Nederlandse bedrijven. Onzes inziens is dat echter niet noodzakelijkerwijs een slechte zaak: de collectieve procedure kan juist belangrijke voordelen bieden voor het Nederlandse bedrijf dat in een massaschadezaak verwikkeld raakt.
 

Opinie Redactioneel

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi april 2017

Artikel 8:22 Awb: schakel tussen de curator en de bestuursrechtelijke beroepsprocedure

Om de consequenties van een faillissement voor de procedure bij de bestuursrechter te regelen, is artikel 8:22 in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) opgenomen. In deze aflevering van 'Ode aan de schakelbepalingen' wordt artikel 8:22 Awb nader beschouwd.
 

Blauwe pagina's Ode aan de schakelbepalingen

Burgerlijk recht Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht Faillissementsrecht

Ars Aequi april 2017

Verborgen staatsrecht

Wie aan staatsrecht denkt, denkt waarschijnlijk allereerst aan regering en parlement, aan grondrechten of het toetsingsverbod, aan de doorwerking van verdragen of aan de positie van de rechter. Maar er is meer staatsrecht. Een deel van het staatsrecht ligt verborgen in allerlei bijzondere rechtsgebieden. Het risico is dat we het daardoor over het hoofd zien, terwijl juist dat verborgen staatsrecht allerlei spannende nieuwe vragen oproept.
 

Opinie Amuse

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi april 2017

15 jaar euthanasiewet

De balans opgemaakt

Nederland was het eerste land ter wereld met een euthanasiewet. Die bestaat nu 15 jaar. De auteur maakt de balans op. De Wtl functioneert op hoofdlijnen goed. Er is de afgelopen jaren een grote groei geweest van het aantal euthanasiegevallen. Nog steeds betreft het overgrote deel euthanasie bij kanker. Een relatief beperkt deel van de euthanasiepraktijk is maatschappelijk controversieel, zoals euthanasie bij dementie, psychiatrie en voltooid leven. In deze bijdrage volgt een schets van de ontwikkelingen.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Burgerlijk recht Gezondheidsrecht

Ars Aequi april 2017

Strijd met redelijkheid en billijkheid of onrechtmatige daad als rechtsmiddel in relatie tot besluiten van de rechtspersoon?

Hoe verhoudt het rechtsmiddel van de aantasting van een besluit van een rechtspersoon zich tot een vordering uit onrechtmatige daad? Wat betekent het IMG-arrest, is het bevredigend en welke vraag wordt – anders dan wel gedacht – niet beantwoord?
 

Verdieping Verdiepend artikel

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht Vermogensrecht

Ars Aequi april 2017

De Spreekuurrechter: een nuttige innovatie?

Is de Spreekuurrechter, een pilot bij de Rechtbank Noord-Nederland, een nuttige innovatie voor de geschilbeslechting in eenvoudige civiele zaken? Bestudering van het nabijheidsprincipe voor rechtspraak, de afbakening van het rechterlijke domein en een Frans voorbeeld van rechtspraakinnovatie maakt duidelijk dat de proef potentieel heeft maar ook kritisch moet worden bekeken.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Burgerlijk recht Metajuridica Burgerlijk procesrecht Rechtspleging Rechtstheorie Rechtsvergelijking

Ars Aequi april 2017

Who is taking (back) control of Brexit?

Assessing the implications of the UK Supreme Court decision in Miller

On 24 January 2017, the UK Supreme Court rendered its judgment in the highly-anticipated Miller v Secretary of State for Exiting the EU. By an 8-3 majority, the court held that in order to start the formal process of leaving the EU, the Government must first seek the approval of Parliament. But despite the controversy surrounding the case, are its likely effects on the immediate Brexit process limited?
 

Opinie Opiniërend artikel

Internationaal Europees en buitenlands recht Common Law Internationaal en Europees publiekrecht Niet-Nederlands recht

Ars Aequi april 2017

De geschiedenis van het ‘taakstrafverbod’ van artikel 22b Sr: een klucht vol verwarring

Strafrechters leggen in toenemende mate een gevangenisstraf van één dag op in combinatie met een taakstraf, vermoedelijk vooral in situaties waarin artikel 22b Sr het opleggen van een ‘kale’ taakstraf verbiedt. In dit artikel wordt beargumenteerd dat rechters hiermee de wet omzeilen. Een nadere verkenning van artikel 22b Sr maakt echter duidelijk dat dit artikel noch vanuit een juridisch, noch vanuit een empirisch perspectief een duidelijke meerwaarde biedt en daarom beter kan worden geschrapt.
 

Verdieping Verdiepend artikel

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi april 2017

Ars Aequi to turn into a European Law Review

This is an important announcement for all our subscribers. The Executive Board of Ars Aequi Maandblad has recently arrived at an important decision re the future of the Dutch student law review. It is to change the review into an all-European monthly, to be published in English. Ewoud Hondius explains.
 

Opinie Column

Algemeen juridisch

Ars Aequi april 2017

Geef mij de alternatieve feiten, dan geef ik u het recht

Bij ‘alternatieve feiten’ staat de waarheid zelf ter discussie. Er wordt schande gesproken van het verwarren van feiten en meningen en er zijn pleidooien voor een hernieuwd respect voor de ‘echte feiten’ en het wetenschappelijk bewijs. Gaan we terug naar de tijden van de 'Wissenschaftliche Weltauffassung'? Harm Kloosterhuis denkt het niet.
 

Opinie Column

Studie, carrière, vaardigheden Argumentatietheorie, retorica

Ars Aequi april 2017

Het is toch anders dan gedacht: executoriaal derdenbeslag heeft geen voortdurende stuitende werking

HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2222 (Pegroam/mr. X) 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi april 2017

Het einde van de bestuursrechtelijke ne bis in idem-rechtspraak

ABRvS 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi april 2017

Particuliere geharmoniseerde normen: het HvJ EU gunt zichzelf rechtsmacht

HvJ EU 27 oktober 2016, ECLI:EU:C:2016:821 (James Elliott Construction v Irish Asphalt)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi april 2017

De toegang tot een raadsman bij het politieverhoor

Op 1 maart 2017 zijn drie nieuwe regelingen over de toegang tot een raadsman bij het politieverhoor in werking getreden. In dit artikel worden deze regelingen besproken. 
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie Mensenrechten Strafrecht

Ars Aequi april 2017

Kwalificatie en uitleg van de overeenkomst van multimodaal vervoer

De overeenkomst van multimodaal vervoer is er voor vervoer én over land én over zee én door de lucht. De rechtsgevolgen van de regeling ervan in Boek 8 BW zijn complex. Daarom luisteren de kwalificatie en uitleg van de overeenkomst nauw. De uitlegregels uit het algemene vermogensrecht wijzen de weg.
 

Rode draad Te land, ter zee en in de lucht

Sociaal-economisch recht Vervoerrecht, luchtrecht, zeerecht

Ars Aequi april 2017

(Br)exit?

Rechtsvraag (347) Commercieel contractenrecht

Beantwoord deze rechtsvraag vóór 1 juli 2017. De beste student-inzender wordt beloond met een geldprijs van € 50, plus een keuze uit het Ars Aequi Libri-fonds. Andere serieuze inzenders mogen een keuze maken uit genoemd fonds. De inzenders wordt verzocht om hun e-mailadres, universiteit, studierichting en -jaar te vermelden. In het novembernummer van 2017 zal de winnaar worden bekend gemaakt. 
 

Perspectief Rechtsvraag

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi april 2017

Plegen mensen minder delicten als ze getrouwd zijn?

Levensgebeurtenissen als trouwen en scheiden hangen volgens wetenschappelijk onderzoek samen met veranderingen in delictgedrag bij criminelen. Zo plegen mensen minder delicten als ze getrouwd zijn en meer delicten als ze gescheiden zijn. In deze bijdrage wordt aan de hand van promotieonderzoek getoond dat deze verbanden complexer zijn dan ze lijken.
 

Literatuur Proefschriftbijdrage

Metajuridica Strafrecht en criminologie Criminologie Rechtssociologie Strafrecht

Ars Aequi april 2017

Ars Aequi april 2017

Vijftien jaar geleden werd in Nederland de euthanasiewet ingevoerd. Esther Pans schetst voor ons de ontwikkelingen. Functioneert de Wtl naar behoren?

Verder kijkt Elaine Mak met een kritisch oog naar de Spreekuurrechter, een pilot van de Rechtbank Noord-Nederland. Albert Verdam beantwoordt de vraag hoe het rechtsmiddel van de aantasting van een besluit van een rechtspersoon zich verhoudt tot een vordering uit onrechtmatige daad, en Daniel Carter geeft ons uitleg over de implicaties van de Miller-uitspraak voor de Brexit. Lucas Noyon pleit ervoor het zogenoemde taakstrafverbod van artikel 22b Sr te schrappen.

In de Rode draad 'Te land, ter zee en in de lucht' brengen Alex Geert Castermans & Niels Demper de overeenkomst van multimodaal vervoer onder onze aandacht. Tom Barkhuysen en Erwin Noordover brengen een ode aan de schakelbapaling 8:22 Awb. Degenen die benieuwd zijn wat voor effect het huwelijk heeft op criminele aspiraties van de gehuwden kan terecht bij Joris Beijers, die over zijn proefschrift schrijft. En deze maand kunnen studenten weer een rechtsvraag beantwoorden en zo kans maken op € 50 en/of een mooi boek van Ars Aequi Libri!