Rubriek Annotaties en nieuwe wetgeving

Vrijwel elke maand wordt er in het maandblad ruimte gereserveerd voor Annotaties en Nieuwe wetgeving. Onderstaande de meest recente Annotaties en Nieuwe wetgeving.

Ars Aequi april 2017

Het is toch anders dan gedacht: executoriaal derdenbeslag heeft geen voortdurende stuitende werking

HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2222 (Pegroam/mr. X) 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi april 2017

Het einde van de bestuursrechtelijke ne bis in idem-rechtspraak

ABRvS 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi april 2017

Particuliere geharmoniseerde normen: het HvJ EU gunt zichzelf rechtsmacht

HvJ EU 27 oktober 2016, ECLI:EU:C:2016:821 (James Elliott Construction v Irish Asphalt)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi april 2017

De toegang tot een raadsman bij het politieverhoor

Op 1 maart 2017 zijn drie nieuwe regelingen over de toegang tot een raadsman bij het politieverhoor in werking getreden. In dit artikel worden deze regelingen besproken. 
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie Mensenrechten Strafrecht

Ars Aequi maart 2017

Herplanten is geen aanplanten

Het grensgebied tussen een ruime uitleg van een bestuursbevoegdheid en het verbod van détournement de pouvoir

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3175, zaaknr. 201507681/1/A1 (mrs. R. van der Spoel, J. Kramer en G.M.H. Hoogvliet)
Wabo art. 2.2 lid 2 onder g; Awb art. 5:4, art. 5:6 en art. 5:32; Gemeentewet art. 125 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Ars Aequi maart 2017

Oneerlijke contractsbedingen en de gevolgen van hun niet-verbindendheid

HvJ EU 21 december 2016, ECLI:EU:C:2016:980, gevoegde zaken C-154/15, C-307/15 en C-308/15,  (Gutiérrez Naranjo e.a./Cajasur Banco SAU e.a.)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Consumentenrecht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi maart 2017

De wet consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening

De wet Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening voorziet in een herschikking van regels die tevoren over allerlei verschillende stukken wetgeving waren verspreid. Door die regels samen te brengen in twee veel overzichtelijker titels van Boek 7 worden die regels eenvoudiger en makkelijker toe te passen. Dat is van belang zowel voor een goede bescherming van de consument als voor de belangen van het bedrijfsleven. Een kort overzicht van de inhoud van de nieuwe wet kan dit verduidelijken.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Burgerlijk recht Consumentenrecht

Ars Aequi februari 2017

Concern governance en de rol van de COR

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 3 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3966 (COR NS/NS Groep NV)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi februari 2017

Levenslang in de ban?

Hoge Raad 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1325
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Mensenrechten Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi februari 2017

Absoluut ondeugdelijke poging gerelativeerd

Hoge Raad 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2761
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi februari 2017

Daiichi: het Hof van Justitie als hoogste Europese IE-rechter

HvJ EU 18 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:520, C-414/11  (Daiichi Sankyo en Sanofi-Aventis v DEMO) 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi februari 2017

Een nieuwe loot aan de stam: de strafbaarstelling van ‘eenvoudig’ witwassen

Op 1 januari 2017 zijn de nieuwe artikelen 420bis.1 en 420quater.1 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) in werking getreden. In deze artikelen wordt het zogenoemde ‘eenvoudig (schuld)witwassen’ strafbaar gesteld. De aanleiding voor deze nieuwe witwasbepalingen vormde de jurisprudentie van de Hoge Raad waarin een ‘kwalificatie-uitsluitingsgrond’ bij het witwassen van uit eigen misdrijf verkregen voorwerpen werd geïntroduceerd. In deze bijdrage wordt onder andere ingegaan op de betreffende jurisprudentie en de inhoud van de bepalingen. 
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi januari 2017

Doorgeschoven kartelschade: schadeberekening of voordeelstoerekening?

Hoge Raad 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1483, RvdW 2016/950 (TenneT Tso BV en Saranne BV/ABB BV en ABB Ltd)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Mededingingsrecht Vermogensrecht

Ars Aequi januari 2017

Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning: de (on)rechtmatigheid van de louter beschrijvende, verwarringwekkende domeinnaam

HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi januari 2017

Nieuwe wetgeving ter bestrijding van faillissementsfraude

De aanpak van faillissementsfraude staat de afgelopen jaren volop in de belangstelling. Op 1 juli 2016 zijn twee wetten in werking getreden die beide zien op verbetering van de mogelijkheden om faillissementsfraude te bestrijden. Het gaat om de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude (Stb. 2016, 154) en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod (Stb. 2016, 153). In deze bijdrage gaan de auteurs nader in op de inhoud van en aanleiding voor deze nieuwe wetgeving. 
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Strafrecht en criminologie Faillissementsrecht Ondernemingsrecht Strafrecht

Ars Aequi december 2016

Eén voor allen en allen voor één: individuele versus collectieve handhaving van het consumentenrecht in het IPR

HvJ EU (Derde kamer) 28 juli 2016, C-191/15, ECLI:EU:C:2016:612 (Verein für Konsumenteninformation tegen Amazon EU Sàrl; verzoek van het Oberste Gerichtshof om een prejudiciële beslissing); Conclusie A-G H. Saugmandsgaard ØE van 2 juni 2016, ECLI:EU:C:2016:388
In dit arrest hakt het Hof van Justitie EU een aantal knopen door met betrekking tot de bescherming van consumentenbelangen in het internationaal privaatrecht. De verhouding tussen individuele en collectieve handhaving wordt uitgewerkt, terwijl de consument een nadere bescherming krijgt tegen misleidende formuleringen van rechtskeuzes in algemene voorwaarden. Tenslotte wordt ook de vraag naar de verhouding tussen de algemene IPR regelingen en de privacy richtlijn aan de orde gesteld. Het antwoord op die laatste vraag is helaas voor meerdere uitleg vatbaar. 
 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Consumentenrecht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi december 2016

Nucleaire ontwapening en internationaal recht: Internationaal Gerechtshof weigert zijn rechtsmacht vast te stellen

Internationaal Gerechtshof 5 oktober 2016, nummers 2016/29 (zaak tegen India), 2016/30 (zaak tegen Pakistan), en 2016/31 (zaak tegen Verenigd Koninkrijk); Republiek der Marshalleilanden v. India, Pakistan en Verenigd Koninkrijk.
Verplichtingen betreffende de onderhandelingen met betrekking tot de beëindiging van de nucleaire wapenwedloop en nucleaire ontwapening.
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi december 2016

Modernisering van procesrecht in civiele zaken en bestuurszaken: de rechter gaat digitaal!

De digitalisering van de rechtspraak leidt tot wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht. In deze bijdrage worden de wijzigingen op hooflijnen besproken. Daarnaast komen ook de bepalingen die betrekking hebben op het elektronisch verkeer met de rechter en de gefaseerde inwerkingtreding aan bod.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Burgerlijk recht Metajuridica Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht Burgerlijk procesrecht Rechtspleging

Ars Aequi november 2016

Producties in een vreemde taal en het aanbod tot getuigenbewijs: iets nieuws en iets vertrouwds

HR 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:65 (Kublik/Brandenburg)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi november 2016

Dreiging met executie van een vonnis: onrechtmatigheid en eigen schuld

HR 1 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:542, NJ 2016/189 (Oyster Pond) (mrs. E.J. Numann, A.M.J. van Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders; A-G Vlas)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht Vermogensrecht

Ars Aequi november 2016

Curator- en bestuurdersaansprakelijkheid in juxtapositie

Geïnspireerd door HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:199 (Rabobank/Verdonk q.q.)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi november 2016

Het Europees effectiviteitsbeginsel effectief omzeild?

HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2213 (FortisEffect e.a./Staat der Nederlanden)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Ars Aequi november 2016

Liever een goede buur dan een verre vriend

Burengeruzie onder de sluier van het publiekrechtelijke bouwrecht

ABRvS 10 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2195, nr. 201502506/1/A1; (mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen)
Wabo art. 2.1 lid 1 onder a; Besluit omgevingsrecht, bijlage II, art. 2 onderdeel 12
 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Ars Aequi november 2016

Hyperlinken naar illegale bron

HvJ EU 8 september 2016, C‑160/15, ECLI:EU:C:2016:644 (GS Media / Sanoma, Playboy & Britt Dekker)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi november 2016

De Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Op 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Deze wet bevat een tweetal wijzigingen in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek waardoor het privévermogen van erfgenamen beter wordt beschermd tegen eventuele schulden van de erflater. De eerste wijziging is een verduidelijking en daarmee tevens een beperking van het aantal gedragingen dat leidt tot het zuiver aanvaarden van een nalatenschap met als gevolg dat erfgenamen met hun eigen vermogen aansprakelijk worden voor de schulden van de nalatenschap. Daarnaast is een uitzonderingsclausule opgenomen voor erfgenamen die een nalatenschap zuiver hebben aanvaard en vervolgens worden geconfronteerd met een onverwachte schuld van de erflater. Erfgenamen kunnen dan een beroep doen op de uitzonderingsclausule, zodat zij niet langer met hun eigen vermogen hoeven in te staan voor deze schuld. In dit artikel wordt nader ingegaan op deze twee wijzigingen in het erfrecht.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Burgerlijk recht Erfrecht

Ars Aequi oktober 2016

De curator met tunnelvisie

Rb. Rotterdam 18 mei 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:4166 (X/curator)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi oktober 2016

Het onderbouwen van een veroordeling met behulp van internet

Gezichtspunten voor het gebruiken van internetinformatie als een feit van algemene bekendheid

Hoge Raad 29 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:522, NJ 2016/249, m.nt. P.A.M. Mevis
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi oktober 2016

A license to sue

HvJ EU 4 februari 2016, C-163/15, ECLI:EU:C:2016:71; IEPT20160204 (Hassan v Breiding) (mrs. C. Toader, A. Prechal en E. Jarašiūnas (rapporteur); conclusie A-G M. Wathelet) en HvJ EU 22 juni 2016, C-419/15, ECLI:EU:C:2016:468; IEPT 20160622 (Thomas Philipps v Grune Welle) (mrs. C. Toader, A. Rosas, en E. Jarašiūnas (rapporteur))
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi oktober 2016

Nationale rechterlijke toetsing van VN-sanctiemaatregelen

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 21 juni 2016, 5809/08 (Al-Dulimi en Montana Management, Inc. tegen Zwitserland)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Mensenrechten

Ars Aequi oktober 2016

De Algemene verordening gegevensbescherming

Op 27 april 2016 werd in Brussel de Algemene verordening gegevensbescherming vastgesteld. De verordening komt in de plaats van de nu nog geldende EU-privacyrichtlijn. De verordening vormt samen met een richtlijn voor de gegevensbescherming op het gebied van de opsporing, de vervolging en de strafrechtstoepassing de algehele herziening van het gegevensbeschermingsrecht van de Europese Unie. Over dit pakket onderhandelden het Europees Parlement en de Raad ruim vier jaar. Deze bijdrage blijft beperkt tot de verordening. Enkele hoofdlijnen worden besproken.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Informatierecht Internationaal en Europees privaatrecht Telecommunicatierecht

Ars Aequi september 2016

Aansprakelijkheid jegens de medebezitter van een dier

HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162, NJ 2016/173 m.nt. Hartlief (Manegepaard Imagine)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi september 2016

De rangorde van boedelschulden bij onrechtmatige inning van een verpande vordering en de fundamenten van ons vermogensrecht

HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:199, JOR 2016/83 m.nt. S.C.J.J. Kortmann, NJ 2016/187 m.nt. F.M.J. Verstijlen (Rabobank/Verdonk q.q.)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi september 2016

Huishoudelijke hulp in de Wmo 2015: bureaucratic rationality versus rechtszekerheid

CRvB 18 mei 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1402, AB 2016/202 m.nt. C.W.C.A. Bruggeman (onder AB 2016/204), RSV 2016/106 m.nt. H.E. van Rooij & C.W.C.A. Bruggeman (onder RSV 2016/108)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi september 2016

Internationale strafrechtspraak: de zaak Karadžić

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 24 maart 2016, zaak IT-95-5/18-T (Prosecutor v. Radovan Karadžić)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Strafrecht en criminologie Internationaal en Europees strafrecht Strafrecht

Ars Aequi september 2016

Disclosed but not claimed is disclaimed

HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196 (Bayer v Sandoz) (mrs. E.J. Numann, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders en M.V. Polak; conclusie A-G G.R.B. van Peursem)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi september 2016

De verhouding tussen twee Europese ‘remedies’: lidstaataansprakelijkheid en ambtshalve toepassing van de richtlijn oneerlijke bedingen

HvJ EU 28 juli 2016, C-168/15, ECLI:​EU:​C:​2016:​602 (Milena Tomášová/Ministerstvo spravodlivosti SR en Pohotovosť s.r.o.)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi september 2016

Uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers, nabestaanden en andere spreekgerechtigden in het strafproces

De Wet van 14 april 2016 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden is op 1 juli 2016 in werking getreden. De uitbreiding van het spreekrecht voor slachtoffers staat in deze bijdrage centraal. 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht Strafrecht

Ars Aequi juni 2016

Diefstal en groepsaansprakelijkheid

HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2914, AV&S 2016, p. 49, NJ 2016/194 (Criminele organisatie en artikel 6:166 BW)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi juni 2016

Statusvoorlichting: het geven van informatie over de afstamming van het kind

HR 18 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:452 (mrs. E.J. Numann, A.M.J. van Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, G. Snijders en T.H. Tanja-van den Broek; A-G mr. E.M. Wesseling-van Gent)
Personen- en familierecht. Omgang tussen bekende spermadonor en kind. Mocht het hof beslissen dat de ouders, alvorens verdere omgang plaatsvindt, het kind moeten vertellen dat de man zijn biologische vader is (statusvoorlichting)? Ouderlijk gezag en omgang (art. 1:247 en 377a BW), privéleven (art. 8 EVRM), recht op afstammingsinformatie (art. 7 en 8 IVRK).

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi juni 2016

Kreis Warendorf/Ibrahim Alo en Amira Osso/Region Hannover

HvJ EU 1 maart 2016, ECLI:EU:C:2016:127, gevoegde zaken C-443/14 en C-444/14 (Kreis Warendorf/Ibrahim Alo en Amira Osso/Region Hannover)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi juni 2016

Intrekken en wegwezen: hoe ver mag de Europese Commissie gaan?

HvJ EU 14 april 2015, zaak C-409/13 ECLI:EU:C:2015:217 (Raad van de Europese Unie tegen Europese Commissie (Macrofinanciële bijstand aan derdelanden))

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi mei 2016

Afwikkeling van een ongeldig telefoonabonnement

HR 12 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:236, RvdW 2016/279 (Lindorff BV/Nazier)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Verbintenissenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi mei 2016

Gemiste vakantie en een lesje staatsrecht van de Hoge Raad

HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2723

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi mei 2016

De judiciële lus: alleen voor kleine of ook grote ongelukken?

CRvB 5 februari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:289, TAR 2015/65 (Risicovolle hellingbaan) (mrs. R. Kooper, J.J.A. Kooijman, H.A.A.G. Vermeulen)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi mei 2016

De ene neus is de andere niet

Over de deskundigheid van een omgevingsrechtelijke toezichthouder

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1412, nr. 201401555/1/A4, JOM 2015/459

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordeningsrecht

Ars Aequi mei 2016

Have a break & take a chair

KitKat & Tripp Trapp

HvJ EU 16 september 2015, C-215/14, ECLI:EU:C:2015:604 (Nestlé/Cadbury; KitKat) en HvJ EU 18 september 2014, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233 (Hauck/Stokke; Tripp Trapp)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi mei 2016

De Wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking

Op 25 november 2015 is de Wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking in het Staatsblad gepubliceerd. De wet voorziet in drie modaliteiten voor langdurig toezicht: de zelfstandige maatregel, het verlengen van de proeftijden bij de voorwaardelijke invrijheidstelling en het laten vervallen van de wettelijke maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging. Deze worden besproken in deze bijdrage, evenals de inwerkingtreding en de evaluatie van de nieuwe wet.

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologie

Ars Aequi april 2016

Liefde maakt blind (en kan vervelende juridische consequenties hebben)

HR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3423
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi april 2016

De raadsman die verzuimde hoger beroep in te stellen

HR 12 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:16, NJ 2016/117 m.nt. T.M. Schalken
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht Strafrecht

Ars Aequi april 2016

Het toetsen van de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen en de bewijsconstructie: wat vermag de rechter?

HR 29 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2842
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht Strafrecht

Ars Aequi april 2016

De spanning tussen gezag van gewijsde en het Europese doeltreffendheidsbeginsel

HvJ EU 11 november 2015, C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742 (Klausner Holz Niedersachsen GmbH/Land Nordrhein Westfalen)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi april 2016

De Wet auteurscontractenrecht

Op 1 juli 2015 trad de Wet auteurscontractenrecht in werking. De wet beoogt de contractuele positie van de maker ten opzichte van de exploitant van zijn werken te verbeteren. Dit krijgt vorm door een nieuw hoofdstuk in de Auteurswet over exploitatieovereenkomsten en door de herziening van de twee voor het auteurscontractenrecht relevante bepalingen van de Auteurswet (art. 2 Aw en art. 45d Aw). De maker heeft nu expliciet recht op een billijke vergoeding voor het verlenen van exploitatiebevoegdheden, kan beroep doen op een bestsellerbepaling en kan het auteursrecht herkrijgen als de exploitant nalaat te exploiteren (de non-ususbepaling). Dit artikel gaat in op de wijzigingen van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi maart 2016

Het recht op pleidooi, mede in het licht en zicht van ‘KEI’: een terug- en vooruitblik

HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3076 (Verhoeven c.s./Staat ofwel het Hervormingsdag-arrest)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi maart 2016

Meavita: van ‘wanbeleid rechtspersoon’ naar aansprakelijkheid bestuurders/commissarissen?!

Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 6 juni 2014, maar pas uitgesproken op 2 november 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4454 (Abvakabo FNV tegen de failliete Stichting Meavita Nederland en Mediagroep, een 12-tal daarmee verbonden stichtingen en BV’s, hun curatoren en belanghebbenden (bestuurders, commissarissen)) 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi maart 2016

Met open armen ontvangen door de strafrechtsketen

HR 22 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2753
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi maart 2016

Het EU-handelsakkoord met Marokko: ook van toepassing in de Westelijke Sahara?

Gerecht van de Europese Unie 10 december 2015, ECLI:EU:T:2015:953, T-512/12 (Front Polisario t. Raad van de EU)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi februari 2016

Het overwaarde-arrangement, het belang van het mee-tekenen van de schuldenaar en het al dan niet bestaan van wettelijke en contractuele regresvorderingen

HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3023 (De Lage Landen/Van Logtestijn q.q.)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Faillissementsrecht Goederenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi februari 2016

Witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf

HR 13 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3028
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi februari 2016

AC-Treuhand AG v. Commissie

Welke ondernemingen vallen onder het bereik van het verbod van artikel 101, lid 1, VWEU?

HvJ EU (Tweede kamer) 22 oktober 2015, ECLI:EU:C:2015:717, zaak C-194/14 P, betreffende een vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 6 februari 2014, AC-Treuhand AG/Commissie (T-27/10, ECLI:EU:T:2014:59). Advocaat-generaal N. Wahl
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Internationaal en Europees publiekrecht Mededingingsrecht

Ars Aequi februari 2016

Contourennota modernisering Wetboek van Strafvordering

Eind september 2015 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin de hoofdlijnen van zijn plannen voor een nieuw, gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering worden geschetst. In deze bijdrage wordt de inhoud van de plannen op hoofdlijnen beschreven.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Ars Aequi januari 2016

Vervangende toestemming tot erkenning; voorwaardelijke toestemming

HR 30 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3196. Personen- en familierecht. Verzoek verwekker aan rechtbank tot vervangende toestemming tot erkenning kind (art. 1:204 lid 3 BW). Door moeder aan andere man gegeven toestemming voordat verzoek bij rechtbank was ingediend, maar nadat verwekker bij brief van zijn advocaat om toestemming aan de moeder had gevraagd. Is de gegeven toestemming voorwaardelijk? 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi januari 2016

Vervangende toestemming tot erkenning; misbruik van bevoegdheid

HR 6 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3244. Personen- en familierecht. Verzoek verwekker aan rechtbank tot vervangende toestemming tot erkenning kind (art. 1:204 lid 3 BW). Door moeder aan andere man gegeven toestemming. Misbruik van bevoegdheid? Invloed huwelijk verwekker en artikel 1:204 lid 1 onder e BW (oud). Openbare orde. Maatstaf voor misbruik. 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi januari 2016

Rechtmatigheid van Russisch optreden tegen Nederlands Greenpeace-schip

Arbitraal Tribunaal opgericht op basis van Bijlage VII bij het VN-Verdrag inzake het Recht van de Zee, 14 augustus 2015, Nederland t. Russische Federatie, Arbitrage betreffende de Arctic Sunrise,  PCA Case Nº 2014-02. 
Op 14 augustus 2015 besliste een internationaal tribunaal dat Rusland aansprakelijk was jegens Nederland met betrekking tot het Russische optreden tegen het in Nederland geregistreerde Greenpeace-schip de Arctic Sunrise. In 2013 had dit schip geprotesteerd tegen Russische olieboringen in het Noordpoolgebied. Rusland had het aan de ketting gelegd en alle bemanningsleden gearresteerd. De uitspraak maakt duidelijk dat Rusland de regels van het Verdrag inzake het Recht van de Zee in acht dient te nemen wanneer het handhavend optreedt tegen burgerprotest op zee.
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi december 2015

Europese bescherming persoonsgegevens is geen one-shop-stop

HvJ EU 1 oktober 2015, zaak C-230/14, ECLI:EU:C:2015:639 (Weltimmo sro/Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság). Bescherming persoonsgegevens; prejudiciële verwijzing; Richtlijn 95/46/EG – Artikelen 4, lid 1, en 28, leden 1, 3 en 6; vaststelling van het toepasselijke nationale recht; grensoverschrijdende samenwerking bestuursorganen.
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Informatierecht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi december 2015

De Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten

In dit artikel wordt stilgestaan bij de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten. Deze wet is op 9 juli 2015 in werking getreden. Door deze wet is de Europese richtlijn buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten geïmplementeerd. Tegelijk met deze richtlijn is de Europese Verordening ‘online’-geschillenbeslechting consumenten tot stand gebracht. Beide regelingen zien op alternatieve geschillenbeslechting in consumentenzaken.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Burgerlijk recht Consumentenrecht

Ars Aequi november 2015

Originaire eigendomsverkrijging en het al dan niet vervallen van beperkte rechten

Hoge Raad 14 augustus 2015, ECLI:NL:HR:2015:2192 (Glencore/Nationale Borg en Zeeland Seaports), NJB 2015/1488; JOR 2015/52 m.nt. A. Steneker
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Goederenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi november 2015

Een overzichtsarrest voor medeplegen

Hoge Raad 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi november 2015

Het onbekende bekende niet-unitaire unitaire Gemeenschapsmerk

‘Impulse’ versus ‘Be impulsive’

HvJ EU 3 september 2015, C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539 (Iron & Smith/Unilever)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi november 2015

Gauweiler c.s. en Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag v. Deutscher Bundestag

HvJ EU (Grote kamer, vijftien rechters) 16 juni 2015, ECLI:EU:C:2015:400, zaak C-62/14 (Gauweiler c.s. en Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag v. Deutscher Bundestag) prejudiciële beslissing. Advocaat-generaal Cruz Villalon.
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi november 2015

Noorse gedetineerden in Drenthe

Op 1 september 2015 is het verdrag in werking getreden dat de verhuur regelt van de gevangenis Norgerhaven in de Drentse plaats Veenhuizen, aan Noorwegen. Op die dag zijn ook de eerste Noorse gedetineerden aangekomen op Groningen Airport Eelde en vervolgens overgebracht naar de gevangenis. Noorwegen huurt de gevangenis Norgerhaven voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid van verlenging. In dit artikel wordt ingegaan op het juridische kader voor deze bijzondere samenwerking tussen Noorwegen en Nederland, zoals dat is neergelegd in het verdrag en in de goedkeurings- en uitvoeringswet.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologie

Ars Aequi oktober 2015

Meer kans in de staatsloterij?

HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:178 (Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij/Stichting Loterijverlies.nl)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Verbintenissenrecht

Ars Aequi oktober 2015

De beoordeling van een vordering tot opheffing van een conservatoir beslag

HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1074 (Hwang/Nidera c.s.; Pine trader)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi oktober 2015

VDV Totaalbouw: vof failleert als rechtspersoon maar is dat niet (?)

‘Ceci n’est pas une pipe’

Hoge Raad 6 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:251 (eiser/BEPRO), Ondernemingsrecht 2015, p. 230-232 m.nt. A.J.S.M. Tervoort
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht Vennootschap- en effectenrecht

Ars Aequi oktober 2015

De 403-verklaring: hoofdelijkheid of borgtocht? Een napleitexercitie

Hoge Raad 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:837 (Bia Beheer)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Goederenrecht Ondernemingsrecht Vermogensrecht

Ars Aequi oktober 2015

Eenvoudige maaltijd op kosten van erflaatster is geen daad van zuivere aanvaarding

HR 22 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1284 (mrs. E.J. Numann, A.H.T. Heisterkamp, C.E. Drion, G. de Groot en T.H. Tanja-van den Broek; wnd. A-G mr. A. Hammerstein)
Erfrecht. Eenvoudige maaltijd op kosten van erflaatster, betaald door erfgenaam met haar pinpas: stilzwijgende zuivere aanvaarding nalatenschap? Artikel 4:192 lid 1 BW. Redelijke kosten, gericht op passende uitvaart erflaatster. Artikel 4:1095 BW (oud). 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Erfrecht

Ars Aequi oktober 2015

Ambtshalve toepassing van Europees consumentenrecht: de richtlijn consumentenkoop (vervolg)

Hof van Justitie 4 juni 2014, zaak C-497/13, ECLI:EU:C:2014:357 (Froukje Faber/Autobedrijf Hazet Ochten BV)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Consumentenrecht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi oktober 2015

De Uitvoeringswet Verordening erfrecht

Op 14 november 2014 is de Uitvoeringswet Verordening erfrecht in het Staatsblad gepubliceerd. Deze wet geeft uitvoering aan de op 4 juli 2012 vastgestelde Europese Verordening erfrecht (hierna: ‘de Verordening’). Met de Verordening wordt het eenvoudiger om een grensoverschrijdende nalatenschap af te wikkelen. In deze bijdrage wordt ingegaan op de Uitvoeringwet bij de Verordening die om voor de hand liggende redenen op 17 augustus 2015, gelijk met de Verordening, in werking is getreden.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Erfrecht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi september 2015

Opnieuw: enquêtebevoegdheid ex artikel 2:346 BW bij een kapitaalvennootschap en ‘de strekking’ van het enquêterecht

Van Slotervaartziekenhuis naar SNS Reaal?

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 8 juli 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2779 (SNS Reaal) (mr. P. Ingelse, mr. A.C. Faber en mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar, raadsheren, en H. de Munnik en drs. P.G. Boumeester, raden)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Ondernemingsrecht

Ars Aequi september 2015

Woning, gefinancierd met grotendeels onder uitsluitingsclausule kwijtgescholden geldlening, gemeenschappelijk of privé?

HR 1 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1199 (mrs. E.J. Numann, C.A. Streefkerk, C.E. Drion, G. de Groot en T.H. Tanja-van den Broek; A-G mr. E.B. Rank-Berenschot)
Personen- en familierecht. Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap. Woning gekocht met geldlening die voor 2/3 is kwijtgescholden onder uitsluitingsclausule. Is woning gemeenschappelijk of privé? Strekking samenstel gelijktijdig verrichte rechtshandelingen. Analoge toepassing artikel 1:124 lid 2 BW (oud) op wettelijke gemeenschap van goederen? Totstandkomingsgeschiedenis artikel 1:95 lid 1 BW.

Annotaties en wetgeving Annotatie

Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi september 2015

De positie van de notaris in geval zijn bijstand zou leiden tot benadeling van derden

Hoge Raad 3 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:831 (De Novitaris)
Hoe dient de notaris te handelen bij botsende rechten?

Annotaties en wetgeving Annotatie

Ars Aequi september 2015

Van woekerpolissen, rechtszekerheid en privaatrechtelijke gevolgen door een Luxemburgse bril

HvJ EU 29 april 2015, zaak C-51/13, ECLI:​EU:​C:​2015:​286 (Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV/Hubertus Wilhelmus van Leeuwen)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Financieel recht

Ars Aequi september 2015

Ceci n’est pas een bezwaarschrift

Centrale Raad van Beroep 10 juni 2015, nr. 14-4431 WSF, ECLI:NL:CRVB:2015:1837 (mrs. H.J. de Mooij, M.F. Wagner, J.P.A. Boersma)
Procederen over procederen; geschriften van een burger moeten naar hun juridische strekking worden beoordeeld; welwillend bestuur en welwillende rechtspraak? 
Artikel 2:17, 3:41, 6:5, 6:7, 6:8, 6:11 Algemene wet bestuursrecht (Awb); artikel 6 Europees Verdrag inzake de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Bestuursrecht

Ars Aequi september 2015

De Wet raadgevend referendum

Op 1 juli 2015 is de Wet raadgevend referendum (Wrr) in werking getreden. Op grond van deze wet kunnen kiezers een verzoek indienen tot het houden van een referendum over wetten en over de stilzwijgende goedkeuring van verdragen. Het woord ‘raadgevend’ in de titel van de wet brengt niet alleen tot uitdrukking dat het initiatief voor het referendum uitgaat van de kiezer,  maar ook dat de uitslag niet bindend is, maar de status heeft van een (zwaarwegend) advies. Voor de introductie van een bindend referendum is een wijziging van de Grondwet nodig. In deze bijdrage gaat Henk-Martijn Breunese in op de discussie die voorafging aan de invoering van de wet, en op de inhoud van de wet zelf.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi juni 2015

Opzegging van duurovereenkomsten, in het bijzonder kredietovereenkomsten

HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2929 (ING/De Keijzer)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Verbintenissenrecht

Ars Aequi juni 2015

De algemene taakomschrijving van de politie en de waarde(n) van het legaliteitsbeginsel

Hoge Raad 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1562 (Inzet IMSI-catcher)

 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi juni 2015

Interferentie van materieelstrafrechtelijke leerstukken: voorbereiding van moord

HR 4 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3081, NJ 2015/185 m.nt. N. Rozemond

 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi juni 2015

Uitlevering – het vertrouwensbeginsel, legaliteit en dubbele strafbaarheid

Hoge Raad 16 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3627; Hoge Raad 17 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1441

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi juni 2015

Over een vonnis dat vastzat in de Russische pijplijn

Hoge Raad 26 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2838, JIN 2014/197 m.nt. M. Teekens; JOR 2014/350 m.nt. C.G. van der Plas; conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:530 (gevolgd)

 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi juni 2015

Levert het recht voor de officiële Londense taxi’s de vrije busbanen te mogen gebruiken, staatssteun op?

HvJ EU (tweede kamer, vijf rechters) 14 januari 2015, ECLI:EU:C:2015:9, zaak C-518/13 (The Queen t. Parking Adjudicator), prejudiciële beslissing. Advocaat-generaal Wahl
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi juni 2015

Een nieuw ontslagrecht

Per 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht. Deze wijziging kent een aanloop met vele politieke akkoorden, waaronder het op 11 april 2013 tussen het kabinet en sociale partners gesloten sociaal akkoord. Dit bevatte naast een wijziging van het ontslagrecht ook maatregelen op het terrein van flexibele arbeid en de Werkeloosheidswet. Al deze maatregelen zijn uitgewerkt in de Wet werk en zekerheid. In dit artikel wordt ingegaan op het onderdeel ontslagrecht, dat in werking zal treden op 1 juli 2015.

 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht Socialezekerheidsrecht

Ars Aequi mei 2015

Pacemakers, defibrillatoren en de reanimatie van Richtlijn 85/374

HvJ EU 5 maart 2015 (C-503/13, C-504/13), ECLI:​EU:​C:​2015:​148 (Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt – Die gesundheidskasse en Beriebskrankenkasse RWE) en conclusie van A-G Y. Bot van 21 oktober 2014, ECLI:​EU:​C:​2014:​2306
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Aansprakelijkheidsrecht

Ars Aequi mei 2015

Betaalopdrachten rond de faillissementsdatum en rechterlijk overgangsrecht

HR 20 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:689 (JPR Advocaten/Gunning q.q.)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Ars Aequi mei 2015

Terug bij af met Aarhus

HvJ EU 13 januari 2015, ECLI:EU:C:2015:4, gevoegde zaken C-401/12 P tot en met C-403/12 P (Raad van de Europese Unie, Europees Parlement en Europese Commissie t. Vereniging Milieudefensie en Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht) en HvJ EU 13 januari 2015, ECLI:EU:C:2015:5, gevoegde zaken C-404/12 P en C-405/12 P (Raad van de Europese Unie en Europese Commissie t. Stichting Natuur en Milieu en Pesticide Action Network Europe)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi mei 2015

Strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt: het einde van de growshop?

Op 1 maart 2015 is de Wet van 12 november 2014 tot wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt in werking getreden. Deze bijdrage bespreekt de problematiek van de growshops waartegen het nieuwe artikel 11a Opiumwet in stelling wordt gebracht, de lacune die de nieuwe strafbaarstelling moet dichten, enkele bijzondere aspecten van het misdrijf en tot slot de (vermeende) relatie tussen het optreden tegen hennepkwekerijen en het coffeeshopbeleid
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi april 2015

Verrekening rond de faillissements­datum, verpande voorraden en een opheffingsuitverkoop

HR 14 februari 2014, ECLI:​NL:​HR:​2014:​319 (Feenstra q.q./ING)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Goederenrecht

Ars Aequi april 2015

Rifgat: reanimatie van een BV door herroeping van ontbindingsbesluit

HR 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3677 (Rodenstaal Balkan d.o.o. e.a./Kladovo Beheer BV e.a.)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi april 2015

Het rookverbod en de bevoegdheid van de Hoge Raad om wetgeving aan verdragen te toetsen

HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2928 (Staat/Nietrokersvereniging CAN)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi april 2015

Levenslang en toch op vrije voeten

Hoe de staatssecretaris spijt kreeg van de toepassing van artikel 13 Sr

Rechtbank Den Haag 10 juli 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:8409

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi april 2015

De Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

Op 1 januari 2015 is de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Stb. 2014, 445, verder te noemen: de wet) in werking getreden. De wet zorgt voor een (groot) aantal wijzigingen in de strafbaarstelling van verschillende vormen van financieel-economische criminaliteit. In deze bijdrage worden de belangrijkste wijzigingen besproken.

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht Strafrecht

Ars Aequi maart 2015

Bekrachtiging van nietige erkenning

HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:179 (mrs. F.B. Bakels, A.M.J. van Buchem-Spapens, C.E. Drion, G. Snijders en M.V. Polak; A-G mr. P. Vlas)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht