Rubriek Annotaties en nieuwe wetgeving

Vrijwel elke maand wordt er in het maandblad ruimte gereserveerd voor Annotaties en Nieuwe wetgeving. Onderstaande de meest recente Annotaties en Nieuwe wetgeving.

Ars Aequi december 2017

Europees insolventierecht en het belang daarvan voor de Nederlandse pre-pack-praktijk

HvJ EU 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:489 (Federatie Nederlandse Vakvereniging/Smallsteps BV)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Ars Aequi december 2017

Het aanwezigheidsrecht in strafzaken

EHRM 14 februari 2017, 30749/12 (Hokkeling t. Nederland)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Strafrecht en criminologie Internationaal en Europees strafrecht Strafrecht

Ars Aequi december 2017

Rosneft: de rol van de nationale rechter in het EU buitenlands en veiligheidsbeleid

HvJ EU 28 maart 2017, C-414/11, ECLI:EU:C:2017:236 (The Queen, op verzoek van: PJSC Rosneft Oil Company, voorheen Rosneft Oil Company OJSC, tegen Her Majesty’s Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority) 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi december 2017

De Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

De drie juridische beroepsgroepen advocatuur, notariaat en gerechtsdeurwaarders kennen verschillende regelingen voor de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak en het ten laste brengen van deze kosten aan de beroepsgroep zelf of de algemene middelen. Met de inwerkingtreding van de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen op 1 januari 2018 wordt dit verschil opgeheven. In deze bijdrage wordt de achterliggende reden voor aanpassing van de beroepswetten beschreven en wordt aangegeven hoe de kosten met ingang van 1 januari 2018 ten laste van de beroepsgroepen worden gebracht.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Strafrecht en criminologie Studie, carrière, vaardigheden Advocatuur Beroep Tuchtrecht

Ars Aequi november 2017

Verkrijgingstitel bij verdeling

Hoge Raad 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2274 (mrs. C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders, G. de Groot en T.H. Tanja-van den Broek; A-G mr. E.B. Rank-Berenschot)
Op de grens van huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap en hiervan deel uitmakende nalatenschap. Woning verkregen door man deels uit nalatenschap van zijn vader (zonder uitsluitingsclausule) en deels uit verdeling met zijn moeder (met kwijtschelding onder uitsluitingsclausule van de schuld aan moeder uit overbedeling). Behoort de woning tot huwelijksgemeenschap van de man? Betekenis van artikel 3:186 lid 2 BW. 
 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Erfrecht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi november 2017

Beëindiging overblijvende aansprakelijkheid conform artikel 2:404 BW? Anders de Hoge Raad

Hoge Raad 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:546 (SNS/Curatoren c.s.)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi november 2017

Afdrachtregeling SP: het einde in zicht?

Rechtbank Midden-Nederland 22 februari 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:843, AB 2017/161, m.nt. G. Boogaard & J. Uzman, NJF 2017/146
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi november 2017

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Vanaf 1 januari 2018 is de algehele gemeenschap van goederen niet langer het basisstelsel waarin stellen trouwen als zij geen huwelijkse voorwaarden hebben opgemaakt. Vanwege een initiatiefwet van de Tweede Kamer wordt het basisstelsel gewijzigd in een beperkte gemeenschap van goederen. In dit artikel worden de totstandkoming en achtergrond van de nieuwe wet uiteengezet en wordt ingegaan op de belangrijkste wijzigingen die per 1 januari 2018 in werking treden.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi oktober 2017

Regres van de hoofdelijk aansprakelijke WAM-verzekeraar

Hoge Raad 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:694 (hoofdelijkheid; regres WAM-verzekeraar op mede-aansprakelijke)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi oktober 2017

Geen verklaring voor recht voor wie al over een executoriale titel beschikt

Hoge Raad 9 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1061
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi oktober 2017

Oneerlijke contractsbedingen in verband met hypothecaire uitwinning en gezag van gewijsde

HvJ EU 26 januari 2017, C-421/14, ECLI:EU:C:2017:60 (Banco Primus SA/Gutiérrez García)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi oktober 2017

Nederlandse wapenhandelaar aansprakelijk gesteld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 21 april 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1760 (Kouwenhoven; verwijzing door Hoge Raad)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht Internationaal en Europees strafrecht

Ars Aequi oktober 2017

Implementatie van de Europese richtlijn minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

De EU-richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten is geïmplementeerd in het Wetboek van Strafvordering en in het Besluit slachtoffers van strafbare feiten. In dit artikel wordt eerst in het kort de ontwikkeling geschetst van de positie van het slachtoffer in het Nederlandse strafprocesrecht, die voorafging aan de implementatie van de Europese richtlijn ten aanzien van slachtoffers. Vervolgens wordt ingegaan op de onderwerpen uit de richtlijn die zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving en de keuzes die bij de implementatie zijn gemaakt. Er worden twee onderwerpen uitgelicht die vragen oproepen over de manier waarop richtlijnbepalingen het beste kunnen worden ingepast in de Nederlandse wetgeving. Deze onderwerpen zijn ten eerste de definities van slachtoffer en nabestaande en ten tweede de individuele beoordeling van slachtoffers en de hieraan verbonden bijzondere beschermingsmaatregelen. Tot slot worden actuele wetgevingstrajecten genoemd waarin de positie van het slachtoffer aan bod komt. 
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Internationaal Europees en buitenlands recht Strafrecht en criminologie Internationaal en Europees strafrecht Strafprocesrecht

Ars Aequi september 2017

De moeilijke verhouding tussen het Nederlandse recht en de trust

HR 23 juni 2017, ECLI:​NL:​HR:​2017:​1139 (Stichting beheer derdengelden advocatuur NautaDutilh/Ontvanger)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Goederenrecht

Ars Aequi september 2017

AkzoNobel

Bestuursautonomie in beurs-NV: behoud stand-alone-strategie en afwijzing overnamevoorstel

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 29 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1965 (Elliott International L.P. Kanaaleilanden e.a./AKZO Nobel NV, belanghebbende beleggers en PPG, USA) (mrs. Makkink, Den Boer en Tillema, raden Van der Meer en Ten Have) 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi september 2017

Equality of arms en de medische deskundige in de bestuursrechtspraak

CRvB 30 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2226 en ABRvS 30 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1674
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi september 2017

Onderzoek in een smartphone

Zoeken naar een redelijke verhouding tussen privacybescherming en werkbare opsporing

Hoge Raad 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:584, 588 en 592
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi september 2017

Bestuurlijke maatregelen ter bestrijding van terrorisme

In Nederland is in 2013 met het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme een veelheid aan maatregelen aangekondigd om jihadisme aan te pakken. Een aantal van deze maatregelen, de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (hierna: Twbmt) en de wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid, zijn in februari en maart van dit jaar werking getreden. In deze bijdrage geven de auteurs een beschrijving van de afzonderlijke maatregelen. Zij eindigen met een korte afsluiting.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi juni 2017

Een vierluik over onbevoegde vertegenwoordiging

HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:142, NJ 2017/78 (Tamacht/Hodenius), HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:143, RvdW 2017/260 (Aventura); HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:144, NJ 2017/79 (Van der Vrande/Van de Laar) en HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:150, NJ 2017/80 (J/K) 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht

Ars Aequi juni 2017

Schadevergoeding bij verkrijging door verjaring

HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309, RvdW 2017/298
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi juni 2017

Indirect bestuurder rechtspersoon dient eigen onschuld te bewijzen

HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:275 (Kampschöer/Le Roux)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi juni 2017

Oplichting nader beschouwd

Hoge Raad 20 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2889, NJ 2017/157, m.nt. N. Keijzer
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi juni 2017

Verwarring en verwatering bij sieraden

Hoge Raad 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938 (All Round/Simstars)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi juni 2017

Selectieve belastingmaatregelen

HvJ EU (Grote Kamer) 21 december 2016, ECLI:EU:C:2016:981, gevoegde zaken C-20/15 P (Commissie v World Duty Free Group (voordien Autogrill España SA)) en C-21/15 P (Commissie v Banco Santander SA en Santusa Holding SL); vernietiging van de arresten van het Gerecht EU van 7 november 2014, T-219/10 en T-399/11
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi mei 2017

Beschikken over voorwaardelijke eigendom

HR 3 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1046, NJ 2016/290 (Rabobank/Reuser)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Goederenrecht

Ars Aequi mei 2017

Europees goederenrecht en het belang daarvan voor het Nederlandse pandrecht op vorderingen

HvJ EU 10 november 2016, ECLI:EU:C:2016:851 (Private Equity Insurance Group SIA/Swedbank AS)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Goederenrecht

Ars Aequi mei 2017

Het arrest United Video Properties en de nieuwe indicatietarieven in IE-zaken

HvJ EU 28 juli 2016, C-57/15, ECLI:EU:C:2016:611 (United Video Properties/Telenet)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi mei 2017

Voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst

HR 23 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2998
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Sociaal recht

Ars Aequi mei 2017

De implementatie van de richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht

Op 26 november 2014 is de richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht vastgesteld (hierna: de richtlijn). De richtlijn bevat regels over schadevergoedingsvorderingen wegens inbreuken op het mededingingsrecht van de Europese Unie. Bij de inwerkingtreding van de Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht op 10 februari 2017 is de richtlijn omgezet in nationaal recht. In deze bijdrage worden de voornaamste veranderingen besproken die de implementatiewet heeft teweeggebracht.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Ars Aequi april 2017

Het is toch anders dan gedacht: executoriaal derdenbeslag heeft geen voortdurende stuitende werking

HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2222 (Pegroam/mr. X) 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi april 2017

Het einde van de bestuursrechtelijke ne bis in idem-rechtspraak

ABRvS 23 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi april 2017

Particuliere geharmoniseerde normen: het HvJ EU gunt zichzelf rechtsmacht

HvJ EU 27 oktober 2016, ECLI:EU:C:2016:821 (James Elliott Construction v Irish Asphalt)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi april 2017

De toegang tot een raadsman bij het politieverhoor

Op 1 maart 2017 zijn drie nieuwe regelingen over de toegang tot een raadsman bij het politieverhoor in werking getreden. In dit artikel worden deze regelingen besproken. 
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Staats- en bestuursrecht Strafrecht en criminologie Mensenrechten Strafrecht

Ars Aequi maart 2017

Herplanten is geen aanplanten

Het grensgebied tussen een ruime uitleg van een bestuursbevoegdheid en het verbod van détournement de pouvoir

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3175, zaaknr. 201507681/1/A1 (mrs. R. van der Spoel, J. Kramer en G.M.H. Hoogvliet)
Wabo art. 2.2 lid 2 onder g; Awb art. 5:4, art. 5:6 en art. 5:32; Gemeentewet art. 125 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Ars Aequi maart 2017

Oneerlijke contractsbedingen en de gevolgen van hun niet-verbindendheid

HvJ EU 21 december 2016, ECLI:EU:C:2016:980, gevoegde zaken C-154/15, C-307/15 en C-308/15,  (Gutiérrez Naranjo e.a./Cajasur Banco SAU e.a.)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Consumentenrecht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi maart 2017

De wet consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening

De wet Consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening voorziet in een herschikking van regels die tevoren over allerlei verschillende stukken wetgeving waren verspreid. Door die regels samen te brengen in twee veel overzichtelijker titels van Boek 7 worden die regels eenvoudiger en makkelijker toe te passen. Dat is van belang zowel voor een goede bescherming van de consument als voor de belangen van het bedrijfsleven. Een kort overzicht van de inhoud van de nieuwe wet kan dit verduidelijken.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Burgerlijk recht Consumentenrecht

Ars Aequi februari 2017

Concern governance en de rol van de COR

Gerechtshof Amsterdam (Ondernemingskamer) 3 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3966 (COR NS/NS Groep NV)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi februari 2017

Levenslang in de ban?

Hoge Raad 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1325
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Mensenrechten Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi februari 2017

Absoluut ondeugdelijke poging gerelativeerd

Hoge Raad 6 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2761
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi februari 2017

Daiichi: het Hof van Justitie als hoogste Europese IE-rechter

HvJ EU 18 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:520, C-414/11  (Daiichi Sankyo en Sanofi-Aventis v DEMO) 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi februari 2017

Een nieuwe loot aan de stam: de strafbaarstelling van ‘eenvoudig’ witwassen

Op 1 januari 2017 zijn de nieuwe artikelen 420bis.1 en 420quater.1 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) in werking getreden. In deze artikelen wordt het zogenoemde ‘eenvoudig (schuld)witwassen’ strafbaar gesteld. De aanleiding voor deze nieuwe witwasbepalingen vormde de jurisprudentie van de Hoge Raad waarin een ‘kwalificatie-uitsluitingsgrond’ bij het witwassen van uit eigen misdrijf verkregen voorwerpen werd geïntroduceerd. In deze bijdrage wordt onder andere ingegaan op de betreffende jurisprudentie en de inhoud van de bepalingen. 
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi januari 2017

Doorgeschoven kartelschade: schadeberekening of voordeelstoerekening?

Hoge Raad 8 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1483, RvdW 2016/950 (TenneT Tso BV en Saranne BV/ABB BV en ABB Ltd)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Mededingingsrecht Vermogensrecht

Ars Aequi januari 2017

Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning: de (on)rechtmatigheid van de louter beschrijvende, verwarringwekkende domeinnaam

HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi januari 2017

Nieuwe wetgeving ter bestrijding van faillissementsfraude

De aanpak van faillissementsfraude staat de afgelopen jaren volop in de belangstelling. Op 1 juli 2016 zijn twee wetten in werking getreden die beide zien op verbetering van de mogelijkheden om faillissementsfraude te bestrijden. Het gaat om de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude (Stb. 2016, 154) en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod (Stb. 2016, 153). In deze bijdrage gaan de auteurs nader in op de inhoud van en aanleiding voor deze nieuwe wetgeving. 
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Strafrecht en criminologie Faillissementsrecht Ondernemingsrecht Strafrecht

Ars Aequi december 2016

Eén voor allen en allen voor één: individuele versus collectieve handhaving van het consumentenrecht in het IPR

HvJ EU (Derde kamer) 28 juli 2016, C-191/15, ECLI:EU:C:2016:612 (Verein für Konsumenteninformation tegen Amazon EU Sàrl; verzoek van het Oberste Gerichtshof om een prejudiciële beslissing); Conclusie A-G H. Saugmandsgaard ØE van 2 juni 2016, ECLI:EU:C:2016:388
In dit arrest hakt het Hof van Justitie EU een aantal knopen door met betrekking tot de bescherming van consumentenbelangen in het internationaal privaatrecht. De verhouding tussen individuele en collectieve handhaving wordt uitgewerkt, terwijl de consument een nadere bescherming krijgt tegen misleidende formuleringen van rechtskeuzes in algemene voorwaarden. Tenslotte wordt ook de vraag naar de verhouding tussen de algemene IPR regelingen en de privacy richtlijn aan de orde gesteld. Het antwoord op die laatste vraag is helaas voor meerdere uitleg vatbaar. 
 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Internationaal Europees en buitenlands recht Consumentenrecht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi december 2016

Nucleaire ontwapening en internationaal recht: Internationaal Gerechtshof weigert zijn rechtsmacht vast te stellen

Internationaal Gerechtshof 5 oktober 2016, nummers 2016/29 (zaak tegen India), 2016/30 (zaak tegen Pakistan), en 2016/31 (zaak tegen Verenigd Koninkrijk); Republiek der Marshalleilanden v. India, Pakistan en Verenigd Koninkrijk.
Verplichtingen betreffende de onderhandelingen met betrekking tot de beëindiging van de nucleaire wapenwedloop en nucleaire ontwapening.
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi december 2016

Modernisering van procesrecht in civiele zaken en bestuurszaken: de rechter gaat digitaal!

De digitalisering van de rechtspraak leidt tot wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht. In deze bijdrage worden de wijzigingen op hooflijnen besproken. Daarnaast komen ook de bepalingen die betrekking hebben op het elektronisch verkeer met de rechter en de gefaseerde inwerkingtreding aan bod.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Burgerlijk recht Metajuridica Staats- en bestuursrecht Bestuursprocesrecht Burgerlijk procesrecht Rechtspleging

Ars Aequi november 2016

Producties in een vreemde taal en het aanbod tot getuigenbewijs: iets nieuws en iets vertrouwds

HR 15 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:65 (Kublik/Brandenburg)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi november 2016

Dreiging met executie van een vonnis: onrechtmatigheid en eigen schuld

HR 1 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:542, NJ 2016/189 (Oyster Pond) (mrs. E.J. Numann, A.M.J. van Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders; A-G Vlas)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht Vermogensrecht

Ars Aequi november 2016

Curator- en bestuurdersaansprakelijkheid in juxtapositie

Geïnspireerd door HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:199 (Rabobank/Verdonk q.q.)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi november 2016

Het Europees effectiviteitsbeginsel effectief omzeild?

HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2213 (FortisEffect e.a./Staat der Nederlanden)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Financieel recht

Ars Aequi november 2016

Liever een goede buur dan een verre vriend

Burengeruzie onder de sluier van het publiekrechtelijke bouwrecht

ABRvS 10 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2195, nr. 201502506/1/A1; (mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen)
Wabo art. 2.1 lid 1 onder a; Besluit omgevingsrecht, bijlage II, art. 2 onderdeel 12
 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening

Ars Aequi november 2016

Hyperlinken naar illegale bron

HvJ EU 8 september 2016, C‑160/15, ECLI:EU:C:2016:644 (GS Media / Sanoma, Playboy & Britt Dekker)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi november 2016

De Wet bescherming erfgenamen tegen schulden

Op 1 september 2016 is de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking getreden. Deze wet bevat een tweetal wijzigingen in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek waardoor het privévermogen van erfgenamen beter wordt beschermd tegen eventuele schulden van de erflater. De eerste wijziging is een verduidelijking en daarmee tevens een beperking van het aantal gedragingen dat leidt tot het zuiver aanvaarden van een nalatenschap met als gevolg dat erfgenamen met hun eigen vermogen aansprakelijk worden voor de schulden van de nalatenschap. Daarnaast is een uitzonderingsclausule opgenomen voor erfgenamen die een nalatenschap zuiver hebben aanvaard en vervolgens worden geconfronteerd met een onverwachte schuld van de erflater. Erfgenamen kunnen dan een beroep doen op de uitzonderingsclausule, zodat zij niet langer met hun eigen vermogen hoeven in te staan voor deze schuld. In dit artikel wordt nader ingegaan op deze twee wijzigingen in het erfrecht.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Burgerlijk recht Erfrecht

Ars Aequi oktober 2016

De curator met tunnelvisie

Rb. Rotterdam 18 mei 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:4166 (X/curator)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi oktober 2016

Het onderbouwen van een veroordeling met behulp van internet

Gezichtspunten voor het gebruiken van internetinformatie als een feit van algemene bekendheid

Hoge Raad 29 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:522, NJ 2016/249, m.nt. P.A.M. Mevis
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi oktober 2016

A license to sue

HvJ EU 4 februari 2016, C-163/15, ECLI:EU:C:2016:71; IEPT20160204 (Hassan v Breiding) (mrs. C. Toader, A. Prechal en E. Jarašiūnas (rapporteur); conclusie A-G M. Wathelet) en HvJ EU 22 juni 2016, C-419/15, ECLI:EU:C:2016:468; IEPT 20160622 (Thomas Philipps v Grune Welle) (mrs. C. Toader, A. Rosas, en E. Jarašiūnas (rapporteur))
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi oktober 2016

Nationale rechterlijke toetsing van VN-sanctiemaatregelen

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 21 juni 2016, 5809/08 (Al-Dulimi en Montana Management, Inc. tegen Zwitserland)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Internationaal en Europees publiekrecht Mensenrechten

Ars Aequi oktober 2016

De Algemene verordening gegevensbescherming

Op 27 april 2016 werd in Brussel de Algemene verordening gegevensbescherming vastgesteld. De verordening komt in de plaats van de nu nog geldende EU-privacyrichtlijn. De verordening vormt samen met een richtlijn voor de gegevensbescherming op het gebied van de opsporing, de vervolging en de strafrechtstoepassing de algehele herziening van het gegevensbeschermingsrecht van de Europese Unie. Over dit pakket onderhandelden het Europees Parlement en de Raad ruim vier jaar. Deze bijdrage blijft beperkt tot de verordening. Enkele hoofdlijnen worden besproken.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Informatierecht Internationaal en Europees privaatrecht Telecommunicatierecht

Ars Aequi september 2016

Aansprakelijkheid jegens de medebezitter van een dier

HR 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162, NJ 2016/173 m.nt. Hartlief (Manegepaard Imagine)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi september 2016

De rangorde van boedelschulden bij onrechtmatige inning van een verpande vordering en de fundamenten van ons vermogensrecht

HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:199, JOR 2016/83 m.nt. S.C.J.J. Kortmann, NJ 2016/187 m.nt. F.M.J. Verstijlen (Rabobank/Verdonk q.q.)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi september 2016

Huishoudelijke hulp in de Wmo 2015: bureaucratic rationality versus rechtszekerheid

CRvB 18 mei 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:1402, AB 2016/202 m.nt. C.W.C.A. Bruggeman (onder AB 2016/204), RSV 2016/106 m.nt. H.E. van Rooij & C.W.C.A. Bruggeman (onder RSV 2016/108)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi september 2016

Internationale strafrechtspraak: de zaak Karadžić

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 24 maart 2016, zaak IT-95-5/18-T (Prosecutor v. Radovan Karadžić)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Strafrecht en criminologie Internationaal en Europees strafrecht Strafrecht

Ars Aequi september 2016

Disclosed but not claimed is disclaimed

HR 5 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:196 (Bayer v Sandoz) (mrs. E.J. Numann, C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, G. Snijders en M.V. Polak; conclusie A-G G.R.B. van Peursem)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi september 2016

De verhouding tussen twee Europese ‘remedies’: lidstaataansprakelijkheid en ambtshalve toepassing van de richtlijn oneerlijke bedingen

HvJ EU 28 juli 2016, C-168/15, ECLI:​EU:​C:​2016:​602 (Milena Tomášová/Ministerstvo spravodlivosti SR en Pohotovosť s.r.o.)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi september 2016

Uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers, nabestaanden en andere spreekgerechtigden in het strafproces

De Wet van 14 april 2016 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden is op 1 juli 2016 in werking getreden. De uitbreiding van het spreekrecht voor slachtoffers staat in deze bijdrage centraal. 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht Strafrecht

Ars Aequi juni 2016

Diefstal en groepsaansprakelijkheid

HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2914, AV&S 2016, p. 49, NJ 2016/194 (Criminele organisatie en artikel 6:166 BW)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Ars Aequi juni 2016

Statusvoorlichting: het geven van informatie over de afstamming van het kind

HR 18 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:452 (mrs. E.J. Numann, A.M.J. van Buchem-Spapens, C.A. Streefkerk, G. Snijders en T.H. Tanja-van den Broek; A-G mr. E.M. Wesseling-van Gent)
Personen- en familierecht. Omgang tussen bekende spermadonor en kind. Mocht het hof beslissen dat de ouders, alvorens verdere omgang plaatsvindt, het kind moeten vertellen dat de man zijn biologische vader is (statusvoorlichting)? Ouderlijk gezag en omgang (art. 1:247 en 377a BW), privéleven (art. 8 EVRM), recht op afstammingsinformatie (art. 7 en 8 IVRK).

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi juni 2016

Kreis Warendorf/Ibrahim Alo en Amira Osso/Region Hannover

HvJ EU 1 maart 2016, ECLI:EU:C:2016:127, gevoegde zaken C-443/14 en C-444/14 (Kreis Warendorf/Ibrahim Alo en Amira Osso/Region Hannover)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi juni 2016

Intrekken en wegwezen: hoe ver mag de Europese Commissie gaan?

HvJ EU 14 april 2015, zaak C-409/13 ECLI:EU:C:2015:217 (Raad van de Europese Unie tegen Europese Commissie (Macrofinanciële bijstand aan derdelanden))

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi mei 2016

Afwikkeling van een ongeldig telefoonabonnement

HR 12 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:236, RvdW 2016/279 (Lindorff BV/Nazier)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Verbintenissenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi mei 2016

Gemiste vakantie en een lesje staatsrecht van de Hoge Raad

HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2723

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Ars Aequi mei 2016

De judiciële lus: alleen voor kleine of ook grote ongelukken?

CRvB 5 februari 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:289, TAR 2015/65 (Risicovolle hellingbaan) (mrs. R. Kooper, J.J.A. Kooijman, H.A.A.G. Vermeulen)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Ars Aequi mei 2016

De ene neus is de andere niet

Over de deskundigheid van een omgevingsrechtelijke toezichthouder

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 6 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1412, nr. 201401555/1/A4, JOM 2015/459

Annotaties en wetgeving Annotatie

Staats- en bestuursrecht Milieurecht en ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordeningsrecht

Ars Aequi mei 2016

Have a break & take a chair

KitKat & Tripp Trapp

HvJ EU 16 september 2015, C-215/14, ECLI:EU:C:2015:604 (Nestlé/Cadbury; KitKat) en HvJ EU 18 september 2014, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233 (Hauck/Stokke; Tripp Trapp)

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi mei 2016

De Wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking

Op 25 november 2015 is de Wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking in het Staatsblad gepubliceerd. De wet voorziet in drie modaliteiten voor langdurig toezicht: de zelfstandige maatregel, het verlengen van de proeftijden bij de voorwaardelijke invrijheidstelling en het laten vervallen van de wettelijke maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging. Deze worden besproken in deze bijdrage, evenals de inwerkingtreding en de evaluatie van de nieuwe wet.

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologie

Ars Aequi april 2016

Liefde maakt blind (en kan vervelende juridische consequenties hebben)

HR 27 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3423
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi april 2016

De raadsman die verzuimde hoger beroep in te stellen

HR 12 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:16, NJ 2016/117 m.nt. T.M. Schalken
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht Strafrecht

Ars Aequi april 2016

Het toetsen van de betrouwbaarheid van getuigenverklaringen en de bewijsconstructie: wat vermag de rechter?

HR 29 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2842
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht Strafrecht

Ars Aequi april 2016

De spanning tussen gezag van gewijsde en het Europese doeltreffendheidsbeginsel

HvJ EU 11 november 2015, C-505/14, ECLI:EU:C:2015:742 (Klausner Holz Niedersachsen GmbH/Land Nordrhein Westfalen)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees privaatrecht

Ars Aequi april 2016

De Wet auteurscontractenrecht

Op 1 juli 2015 trad de Wet auteurscontractenrecht in werking. De wet beoogt de contractuele positie van de maker ten opzichte van de exploitant van zijn werken te verbeteren. Dit krijgt vorm door een nieuw hoofdstuk in de Auteurswet over exploitatieovereenkomsten en door de herziening van de twee voor het auteurscontractenrecht relevante bepalingen van de Auteurswet (art. 2 Aw en art. 45d Aw). De maker heeft nu expliciet recht op een billijke vergoeding voor het verlenen van exploitatiebevoegdheden, kan beroep doen op een bestsellerbepaling en kan het auteursrecht herkrijgen als de exploitant nalaat te exploiteren (de non-ususbepaling). Dit artikel gaat in op de wijzigingen van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi maart 2016

Het recht op pleidooi, mede in het licht en zicht van ‘KEI’: een terug- en vooruitblik

HR 31 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:3076 (Verhoeven c.s./Staat ofwel het Hervormingsdag-arrest)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Ars Aequi maart 2016

Meavita: van ‘wanbeleid rechtspersoon’ naar aansprakelijkheid bestuurders/commissarissen?!

Hof Amsterdam (Ondernemingskamer) 6 juni 2014, maar pas uitgesproken op 2 november 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4454 (Abvakabo FNV tegen de failliete Stichting Meavita Nederland en Mediagroep, een 12-tal daarmee verbonden stichtingen en BV’s, hun curatoren en belanghebbenden (bestuurders, commissarissen)) 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Ondernemingsrecht

Ars Aequi maart 2016

Met open armen ontvangen door de strafrechtsketen

HR 22 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2753
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi maart 2016

Het EU-handelsakkoord met Marokko: ook van toepassing in de Westelijke Sahara?

Gerecht van de Europese Unie 10 december 2015, ECLI:EU:T:2015:953, T-512/12 (Front Polisario t. Raad van de EU)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi februari 2016

Het overwaarde-arrangement, het belang van het mee-tekenen van de schuldenaar en het al dan niet bestaan van wettelijke en contractuele regresvorderingen

HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3023 (De Lage Landen/Van Logtestijn q.q.)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Faillissementsrecht Goederenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi februari 2016

Witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf

HR 13 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3028
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi februari 2016

AC-Treuhand AG v. Commissie

Welke ondernemingen vallen onder het bereik van het verbod van artikel 101, lid 1, VWEU?

HvJ EU (Tweede kamer) 22 oktober 2015, ECLI:EU:C:2015:717, zaak C-194/14 P, betreffende een vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 6 februari 2014, AC-Treuhand AG/Commissie (T-27/10, ECLI:EU:T:2014:59). Advocaat-generaal N. Wahl
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Internationaal en Europees publiekrecht Mededingingsrecht

Ars Aequi februari 2016

Contourennota modernisering Wetboek van Strafvordering

Eind september 2015 heeft de minister van Veiligheid en Justitie een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin de hoofdlijnen van zijn plannen voor een nieuw, gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering worden geschetst. In deze bijdrage wordt de inhoud van de plannen op hoofdlijnen beschreven.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Ars Aequi januari 2016

Vervangende toestemming tot erkenning; voorwaardelijke toestemming

HR 30 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3196. Personen- en familierecht. Verzoek verwekker aan rechtbank tot vervangende toestemming tot erkenning kind (art. 1:204 lid 3 BW). Door moeder aan andere man gegeven toestemming voordat verzoek bij rechtbank was ingediend, maar nadat verwekker bij brief van zijn advocaat om toestemming aan de moeder had gevraagd. Is de gegeven toestemming voorwaardelijk? 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi januari 2016

Vervangende toestemming tot erkenning; misbruik van bevoegdheid

HR 6 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3244. Personen- en familierecht. Verzoek verwekker aan rechtbank tot vervangende toestemming tot erkenning kind (art. 1:204 lid 3 BW). Door moeder aan andere man gegeven toestemming. Misbruik van bevoegdheid? Invloed huwelijk verwekker en artikel 1:204 lid 1 onder e BW (oud). Openbare orde. Maatstaf voor misbruik. 
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Ars Aequi januari 2016

Rechtmatigheid van Russisch optreden tegen Nederlands Greenpeace-schip

Arbitraal Tribunaal opgericht op basis van Bijlage VII bij het VN-Verdrag inzake het Recht van de Zee, 14 augustus 2015, Nederland t. Russische Federatie, Arbitrage betreffende de Arctic Sunrise,  PCA Case Nº 2014-02. 
Op 14 augustus 2015 besliste een internationaal tribunaal dat Rusland aansprakelijk was jegens Nederland met betrekking tot het Russische optreden tegen het in Nederland geregistreerde Greenpeace-schip de Arctic Sunrise. In 2013 had dit schip geprotesteerd tegen Russische olieboringen in het Noordpoolgebied. Rusland had het aan de ketting gelegd en alle bemanningsleden gearresteerd. De uitspraak maakt duidelijk dat Rusland de regels van het Verdrag inzake het Recht van de Zee in acht dient te nemen wanneer het handhavend optreedt tegen burgerprotest op zee.
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi december 2015

Europese bescherming persoonsgegevens is geen one-shop-stop

HvJ EU 1 oktober 2015, zaak C-230/14, ECLI:EU:C:2015:639 (Weltimmo sro/Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság). Bescherming persoonsgegevens; prejudiciële verwijzing; Richtlijn 95/46/EG – Artikelen 4, lid 1, en 28, leden 1, 3 en 6; vaststelling van het toepasselijke nationale recht; grensoverschrijdende samenwerking bestuursorganen.
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Informatierecht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi december 2015

De Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten

In dit artikel wordt stilgestaan bij de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten. Deze wet is op 9 juli 2015 in werking getreden. Door deze wet is de Europese richtlijn buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten geïmplementeerd. Tegelijk met deze richtlijn is de Europese Verordening ‘online’-geschillenbeslechting consumenten tot stand gebracht. Beide regelingen zien op alternatieve geschillenbeslechting in consumentenzaken.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Burgerlijk recht Consumentenrecht

Ars Aequi november 2015

Originaire eigendomsverkrijging en het al dan niet vervallen van beperkte rechten

Hoge Raad 14 augustus 2015, ECLI:NL:HR:2015:2192 (Glencore/Nationale Borg en Zeeland Seaports), NJB 2015/1488; JOR 2015/52 m.nt. A. Steneker
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Goederenrecht Vermogensrecht

Ars Aequi november 2015

Een overzichtsarrest voor medeplegen

Hoge Raad 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Strafrecht en criminologie Strafrecht

Ars Aequi november 2015

Het onbekende bekende niet-unitaire unitaire Gemeenschapsmerk

‘Impulse’ versus ‘Be impulsive’

HvJ EU 3 september 2015, C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539 (Iron & Smith/Unilever)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Ars Aequi november 2015

Gauweiler c.s. en Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag v. Deutscher Bundestag

HvJ EU (Grote kamer, vijftien rechters) 16 juni 2015, ECLI:EU:C:2015:400, zaak C-62/14 (Gauweiler c.s. en Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag v. Deutscher Bundestag) prejudiciële beslissing. Advocaat-generaal Cruz Villalon.
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Ars Aequi november 2015

Noorse gedetineerden in Drenthe

Op 1 september 2015 is het verdrag in werking getreden dat de verhuur regelt van de gevangenis Norgerhaven in de Drentse plaats Veenhuizen, aan Noorwegen. Op die dag zijn ook de eerste Noorse gedetineerden aangekomen op Groningen Airport Eelde en vervolgens overgebracht naar de gevangenis. Noorwegen huurt de gevangenis Norgerhaven voor een periode van drie jaar, met de mogelijkheid van verlenging. In dit artikel wordt ingegaan op het juridische kader voor deze bijzondere samenwerking tussen Noorwegen en Nederland, zoals dat is neergelegd in het verdrag en in de goedkeurings- en uitvoeringswet.
 

Annotaties en wetgeving Wetgeving

Strafrecht en criminologie Penitentiair recht, penologie

Ars Aequi oktober 2015

Meer kans in de staatsloterij?

HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:178 (Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij/Stichting Loterijverlies.nl)
 

Annotaties en wetgeving Annotatie

Burgerlijk recht Verbintenissenrecht