Inleiding tot het Europees bestuursrecht

  • Deze uitgave is leverbaar als:

  Omschrijving

  Hoewel het recht van de Europese Unie inmiddels al ruim een halve eeuw oud is, is het voor de beoefenaren van het nationale (bestuurs)recht lange tijd een grote onbekende gebleven. De relatieve onbekendheid van het Unierecht leidde ertoe dat de communicatie tussen het Unierecht en het nationale bestuursrecht vaak nogal gebrekkig was (en is). Enerzijds heeft dat soms een onderschatting van de betekenis van het Unierecht tot gevolg. Anderzijds wordt de invloed van het Unierecht ook overschat en verdwijnt soms uit beeld dat het nationale (bestuurs)recht voor een effectieve doorwerking van het Unierecht onontbeerlijk is.

  Dit boek behandelt de gevolgen die het Unierecht heeft voor de algemene leerstukken van het Nederlands bestuursrecht, zoals de algemene rechtsbeginselen, de rechtshandhaving, de rechtsbescherming en het vraagstuk van overheidsaansprakelijkheid. Tevens wordt aandacht besteed aan de verschillende wijzen van doorwerking van het Unierecht in het nationale recht, zoals de rechtstreekse werking en de conforme interpretatie.
  Het boek is bedoeld voor het onderwijs, maar zeker ook voor de Nederlandse rechtspraktijk die in nationale zaken steeds vaker wordt geconfronteerd met vragen van doorwerking van Unierecht.

  De tekst van deze derde, geheel herziene druk is aangepast aan het Verdrag van Lissabon. Daarnaast zijn alle andere ontwikkelingen in de Europese en nationale rechtspraak en wetgeving in het boek verwerkt. Grote delen van het boek zijn daarom herschreven. Deze nieuwe druk is dan ook onmisbaar voor alle beoefenaren van het bestuursrecht.

  Dit is de paperback uitgave van Inleiding tot het Europees bestuursrecht. De hardcover uitgave met isbn 9789069169163 is uitverkocht. De inhoud van beide uitgaven is exact hetzelfde.

  Inhoudsopgave

  Hoofdstuk I - Inleiding
  1 De ontmoeting van twee disciplines
  2 Benadering en structuur van dit boek
  3 Europees bestuursrecht. Enkele kernbegrippen
  4 Bronnen van Europees recht
  5 Implementatie van het Unierecht in de nationale rechtsorde: het implementatietraject
  6 De paradox van de institutionele autonomie
  7 Legaliteit in een geïntegreerde rechtsorde en nationale bestuursorganen
  8 Gemengd bestuur
  9 Besluit

  Hoofdstuk II - Europeanisering van het nationale bestuursrecht in hoofdlijnen
  1 Leidende beginselen
  2 Inkadering van het nationale (bestuurs)recht: de vereisten van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid
  3 Het beginsel van effectieve rechtsbescherming
  4 Milde of indringende toets?
  5 De relatie tussen gelijkwaardigheid & doeltreffendheid en het beginsel van effectieve rechtsbescherming
  6 De tendensen in perspectief

  Hoofdstuk III - Doorwerking via conforme interpretatie en rechtstreekse werking
  1 Inleiding
  2 Wat is conforme interpretatie?
  3 Wat is rechtstreekse werking?
  4 Rechtsverhoudingen
  5 De normadressaten van conforme interpretatie en rechtstreekse werking
  6 Rechtsgevolgen van conforme interpretatie en rechtstreekse werking
  7 Toetsing door de rechter

  Hoofdstuk IV - Rechtsbeginselen
  1 Inleiding
  2 Gemeenschappelijke aspecten
  3 Gelijkheid
  4 Evenredigheid
  5 Het vertrouwensbeginsel
  6 Rechten van verdediging
  7 Transparantie

  Hoofdstuk V - Bestuurlijke handhaving
  1 Inleidende opmerkingen
  2 Handhaving van Unierecht
  3 Jurisprudentiële normering van de handhaving van Unierecht in de lidstaten
  4 Legislatieve Europese beïnvloeding van de controle op de naleving in de lidstaat
  5 Legislatieve Europese beïnvloeding van de sanctionering in de lidstaten
  6 Slot

  Hoofdstuk VI - Rechtsbescherming
  1 Inleiding
  2 Taakverdeling tussen het Hof van Justitie en de nationale rechter
  3 De prejudiciële procedure
  4 Toegang tot de nationale rechter
  5 Het proces voor de nationale rechter
  6 Effectieve rechtsmiddelen

  Hoofdstuk VII - Overheidsaansprakelijkheid
  1 Inleiding
  2 De ontwikkeling van het leerstuk
  3 Staatsaansprakelijkheid en rechtmatig overheidsoptreden?
  4 De voorwaarden voor aansprakelijkheid
  5 Welke organen van de staat kunnen aansprakelijk zijn?
  6 Overige aspecten
  7 Slotopmerkingen

  Hoofdstuk VIII - Slotbeschouwingen
  1 Beïnvloeding top down, bottom up en een beetje horizontaal …
  2 Betekenis voor het Nederlands bestuursrecht
  3 Een common playground en het bestuursrechtelijk Ius Commune

  Literatuurlijst

  Jurisprudentie

  Recensies

  Deze uitgave heeft nog geen recensie

  Schrijf een recensie