Canon van het Recht

 • e.a. (red.)
 • Deze uitgave is leverbaar als:

Soort uitgave: 

ISBN: 9789069169248

1e druk 2010

Verschijningsdatum: 15-11-2010

Pagina's: 264

Canon van het Recht

Omschrijving

Ars Aequi presenteert de Canon van het Recht. De canon is een lijst met vijftig personen of juridische gebeurtenissen die zo belangrijk zijn voor het in Nederland geldende recht, dat iedere jurist ze op zijn intellectuele bagagedrager zou moeten hebben. Bij ieder venster van de canon is een korte, toegankelijke bijdrage geschreven door een deskundige auteur met een vlotte pen. De gedachte daarbij is, dat een stukje over een strafrechtelijke ‘mijlpaal’ interessant moet zijn voor de privatist en andersom.

De canon is opgesteld door een commissie van gerenommeerde hoogleraren uit verschillende rechtsgebieden en faculteiten: C.P.M. Cleiren, C.J.H. Jansen, C.A.J.M. Kortmann, J.H. Nieuwenhuis, A. Prechal en R.J.N. Schlössels onder voorzitterschap van J.H.A. Lokin.
Ars Aequi heeft deze commissie met een haast onmogelijke taak opgezadeld door te vragen om een canon van slechts 50 vensters op te stellen. 50 vensters voor het gehele recht is eigenlijk te weinig. Maar de redactie van Ars Aequi is van mening dat het opstellen van een canon alleen zin heeft, als de canon bestaat uit een nét iets te krap bemeten aantal items. Krapte dwingt immers tot messcherpe keuzes: waarom wél het Harmonisatiewet-, maar niet het Francovicharrest opnemen? Waarom wel de Grondwetswijziging van 1848, maar niet die van 1983? Deze keuzes zullen soms een beetje pijn doen. Uiteindelijk leidt dat echter tot reflectie op het recht: hoe zit het in elkaar, waar komt het vandaan, en vooral: aan welke elementen uit het recht hechten wij de meeste waarde en waarom? Als de lezer moet constateren, dat hij tot zijn spijt een of twee items in de lijst mist, is de redactie dan ook in haar opzet geslaagd.

De 50 vensters van de Canon van het Recht zijn eerder verschenen als Rode Draad in Ars Aequi Maandblad.

Inhoudsopgave

Inleiding –  Rode Draad: Canon van het Recht
De canon van juridisch Nederland – J.H.A. Lokin
 

 1. Keizer Justinianus (482-565 na Chr.) – J.H.A. Lokin
 2. Irnerius: grote lantaarn, groot licht – F. Brandsma
 3. Hugo de Groot (1583-1645) – C.J.H. Jansen
 4. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) – C.D.J. Bulten en C.J.H. Jansen
 5. Beccaria: Dei delitti e delle pene (Over misdaden en straffen) (1764) – J.M. ten Voorde
 6. De Franse revolutie – J.H.A. Lokin
 7. De codificatiebeweging – W.J. Zwalve
 8. De constitutionele monarchie – D.J. Elzinga
 9. De Historische School in het privaatrecht – Misschien wisten zij alles – F. Brandsma
 10. Diephuis, Opzoomer, Land – J.H.A. Lokin
 11. Rechtsgeleerd Magazijn Themis (RM Themis) – C.J.H. Jansen
 12. Thorbecke en de grondwet van 1848 – Architect van de Nederlandse staatsinrichting – W.P. Secker
 13. De vertrouwensregel en het parlementaire stelsel – J.J.J. Sillen
 14. De Tachtigers in het recht: het Meerenberg arrest – W.J.M. Voermans
 15. Het Wetboek van Strafrecht – K. Rozemond
 16. De Ongevallenwet – R.J.S. Schwitters
 17. Loeff versus Struycken: wie had gelijk? – R.J.N. Schlössels
 18. Het arrest Guldemond/Noordwijkerhout – R.J.B. Schutgens
 19. De grondwetsherziening van 1917 – B.P. Vermeulen
 20. Lindenbaum/Cohen – G.E. van Maanen
 21. Het Wetboek van Strafvordering – M. Bosch
 22. Het de auditu-arrest – HR 20 december 1926, NJ 1927, 85 – M.J. Borgers
 23. Paul Scholten (1875-1946) – J.B.M. Vranken
 24. De eerste druk van Van der Pots Handboek van het Nederlandse staatsrecht – S.A.J. Munneke
 25. Het Toetsingsarrest – D. Venema
 26. Den Haag als centrum van internationaal recht – Het internationaal strafrecht post-1993: opkomst van de internationale straftribunalen – G.G.J. Knoops
 27. Het EVRM – J.H. Gerards
 28. Dekolonisatie: soevereiniteits¬overdracht aan Indonesië en ¬totstandkoming van het Statuut – C. Borman
 29. Eduard M. Meijers, het Nederlands BW en de wereld – H.J. Snijders
 30. Oprichting van de Europese Economische Gemeenschap: 25 maart 1957 – W.T. Eijsbouts
 31. De Lex Van Oven – M.J.A. van Mourik
 32. Van Gend en Loos, de autonomie van de Europese rechtsorde en het leerstuk van de rechtstreekse werking – M.L.H.K. Claes
 33. Schending van het recht als cassatiegrond – W.D.H. Asser
 34. Het Standaardwerk van Kapteyn en VerLoren van Themaat – R.H. van Ooik
 35. De positieve interpretatie van het opportuniteitsbeginsel – P.M. Frielink
 36. Coornhert-Liga, vereniging voor strafrechthervorming – P.G. Wiewel †
 37. De oratie van prof.mr. A.A.G. Peters – C. Kelk
 38. Defrenne: de Europese gelijkebeloningssaga met verstrekkende gevolgen – S. Prechal
 39. Abortus, euthanasie en hulp bijzelfdoding – K. Rozemond
 40. Het dieptepunt: Plas/Valburg – J.H. Nieuwenhuis
 41. De grondwet, de doodstraf en de volksovertuiging – L. van Troost
 42. Het Benthem-arrest (1985) – A.J. Bok
 43. Het arrest Marguerite Johnston – Frailty, thy name is woman – A. Looijestijn-Clearie
 44. Het Harmonisatiewet-arrest ofwel: de plaats van de rechter – J.A. Peters
 45. Eenzame hoogte: het DES-arrest – J.H. Nieuwenhuis
 46. Het Verdrag van Maastricht – F.A.N.J. Goudappel
 47. De Algemene wet bestuursrecht: een grote sprong voorwaarts – L.J.A. Damen
 48. Het Europese kartelrecht – P.J. Slot
 49. Ontwikkeling van het legaliteitsbeginsel tot hoeksteen van het publiekrecht: a) Het legaliteitsbeginsel in het strafrecht – F.G.H. Kristen en b) Het legaliteitsbeginsel als hoeksteen van het staats- en bestuursrecht – F.J. van Ommeren
 50. Het Structuurregime – It Needs Three Tier to Tango – J.H.M. Willems
   

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie