Internationaal strafrecht 2017-2018

 • (red.)
 • Deze uitgave is leverbaar als:

Omschrijving

Een selectie nationale en internationale wet- en regelgeving Internationaal strafrecht zoals deze geldt op 1 november 2017 op het gebied van:

 • Juridische en strafrechtelijke immuniteit
 • Wederzijdse rechtshulp
 • Uitlevering en overlevering
 • Overdracht van strafvervolging
 • Overdracht en tenuitvoerlegging
 • Multilaterale verdragen
 • Internationale misdrijven en internationale tribunalen
   

Inhoudsopgave

JURIDISCHE EN STRAFRECHTELIJKE IMMUNITEIT

 • Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht
 • Aanwijzing rechtsmachtgeschillen bij strafprocedures


WEDERZIJDSE RECHTSHULP    
Nationaal

 • Richtlijn 2014/41/EU betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken    
 • Aanwijzing inzake de informatie-uitwisseling in het kader van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken (552i Sv.)
 • Aanwijzing rechtshulpverzoeken voor grensoverschrijdende observatie    
 • Aanwijzing internationale gemeenschappelijke onderzoeksteams (instelling, reikwijdte, samenstelling en bevoegdheden)
 • Samenwerkingsbesluit bijzondere opsporingsbevoegdheden
 • Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van bevelen tot inbeslagneming    
 • Wet politiegegevens
 • Besluit politiegegevens
 • Regeling buitenlandse verbindingsofficieren


Internationaal

 • Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken
 • Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken
 • Tweede aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken
 • Schengen Uitvoeringsovereenkomst
 • EU-rechtshulpovereenkomst
 • Aanvullend protocol bij EU-rechtshulpovereenkomst
 • Benelux uitleverings- en rechtshulpverdrag
 • Overeenkomst van Wittem inzake rechtshulp
 • Rechtshulpverdrag NL-VS
 • Rechtshulpverdrag NL-Marokko    
 • Rechtshulpverdrag NL-Canada    
 • Rechtshulpverdrag NL-Australië    
 • Rechtshulpverdrag NL-Hong Kong
 • Overeenkomst douaneadministraties
 • Besluit 2002/187/JBZ betreffende de oprichting van Eurojust
 • Besluit 2009/426/JBZ inzake het versterken van Eurojust    
 • Europol    
 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg
 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland    
 • Verdrag van Prüm
 • Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking
 • Besluit 2008/616/JBZ betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ


UITLEVERING EN OVERLEVERING
Nationaal

 • Uitleveringswet    
 • Overleveringswet
 • Kaderbesluit betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten
 • Uitvoeringswet Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland en Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen de EU-lidstaten en IJsland en Noorwegen
 • Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de procedures voor overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie en IJsland en Noorwegen


Internationaal

 • Europees Verdrag betreffende uitlevering
 • Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering
 • Tweede Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering
 • Derde Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering
 • Uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika    
 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada inzake uitlevering
 • Verdrag inzake uitlevering tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Australië
 • Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de uitlevering en rechtshulp in strafzaken
 • Protocol houdende bijzondere voorzieningen inzake de op 27 augustus 1976 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname betreffende de uitlevering en rechtshulp in strafzaken
 • Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Hong Kong inzake de overlevering van voortvluchtige delinkwenten


OVERDRACHT VAN STRAFVERVOLGING
Internationaal

 • Europees Verdrag betreffende de overdracht van strafvervolging


OVERDRACHT EN TENUITVOERLEGGING
Nationaal

 • Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen
 • Besluit ex artikel 58 van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen
 • Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties
 • Uitvoeringsbesluit wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie


Internationaal

 • Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen
 • Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen
 • Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen
 • Verdrag tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen inzake de tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen
 • Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake de overbrenging van gevonniste personen
 • Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela
 • Verdrag tussen Nederland en Thailand inzake de overbrenging van gevonniste personen en de samenwerking bij de tenuitvoerlegging van strafvonnissen
 • Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen de Regering van het Koninkrijk     der Nederlanden en de Regering van de Republiek Zambia
 • Verdrag inzake de overdracht van gevonniste personen en van de tenuitvoerlegging van veroordelingen opgelegd bij vonnissen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Republiek Brazilië
 • Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Peru
 • Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden     en de Dominicaanse Republiek
 • Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cuba


MULTILATERALE VERDRAGEN    
Witwassen

 • Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven
 • Verdrag van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van terrorisme
 • Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ter aanvulling en vergemakkelijking van de werking van de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, gesloten te Straatsburg op 8 november 1990


Corruptie

 • Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie
 • Verdrag inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties
 • Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie


Luchtvaartrecht

 • Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen


Zeerecht

 • Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee


Terrorisme

 • Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme    
 • Verdrag ter bestrijding van terroristische bomaanslagen    
 • Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme    
 • Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme    


Verdovende middelen

 • Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen
 • Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen
 • Verdrag inzake de sluikhandel over zee


Georganiseerde criminaliteit

 • Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad    
 • Protocol tegen de illegale vervaardiging van vuurwapens


Mensenhandel en mensensmokkel

 • Richtlijn 2002/90/EG van de Raad van 28 november 2002 tot omschrijving van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf
 • Kaderbesluit van de Raad van 28 november 2002 tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf (2002/946/JBZ)
 • Mensensmokkelprotocol
 • Mensenhandel Richtlijn 2011/36/EU
 • Mensenhandelprotocol    
 • Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel
 •  
 • Cybercrime
 • Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken
 • Aanvullend Protocol Cybercrimeverdrag    


INTERNATIONALE MISDRIJVEN EN INTERNATIONALE TRIBUNALEN
Nationaal

 • Wet internationale misdrijven
 • Aanwijzing afdoening van aangiften met betrekking tot de strafbaarstellingen in     de Wet internationale misdrijven
 • Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven
 • Sanctiewet 1977
 • Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
 • Uitvoeringswet restmechanismen straftribunalen
 • Wet tot instelling van het Joegoslavië Tribunaal
 • Uitvoeringswet Speciaal Tribunaal voor Libanon


Internationaal

 • Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof
 • Permanente zetelverdeling ICC
 • Verdrag van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd
 • VN-Genocideverdrag
 • VN-Folterverdrag

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie