Auteursrecht 2017-2018

 • (red.)
 • Deze uitgave is leverbaar als:

Soort uitgave: 

ISBN: 9789492766021

1e druk 2017

Verschijningsdatum: 14-12-2017

Pagina's: 434

Auteursrecht 2017-2018

Omschrijving

Deze wettenbundel bevat de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het auteursrecht zoals deze geldt op 1 september 2017.
Dit recht wordt beheerst door zowel nationale als internationale rechtsbronnen. Onder zulke bronnen vallen onder meer de internationale verdragen, waarvan de Berner Conventie een belangrijke exponent is. Deze verdragen bevatten belangrijke regels die zijn terug te vinden in de Nederlandse auteurswet. Het Nederlandse auteursrecht wordt eveneens sterk beïnvloed door de regelgeving van de Europese wetgever. Het zal daarom niet verwonderen dat in deze bundel een prominente plek is ingeruimd voor internationale rechtsbronnen.
De bundel is voorzien van een uitgebreide inhoudsopgave, waarbij de opgenomen regelgeving is opgedeeld in een algemeen deel en een bijzonder deel. In het algemene deel is wet- en regelgeving te vinden welke, hoewel niet specifiek gericht op het auteursrecht, van invloed is op het rechtsgebied. Het bijzondere deel omvat specifieke regelingen voor het auteursrecht, onderverdeeld in een internationaal, Europees en nationaal niveau. Daarbij is eveneens toekomstige regelgeving opgenomen, waaronder het voorstel voor een Richtlijn auteursrechten in de digitale eengemaakte markt (COM(2016)593).

Inhoudsopgave

I. Algemeen

 • Unieverdrag van Parijs
 • Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)
 • Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs-verdrag)
 • Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
 • Protocol tot wijziging van de TRIPS-overeenkomst
 • Verordening (EG) 593/2008 inzake het recht dat van toepassing is
 • op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)
 • Verordening (EG) 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing
 • is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II)
 • EEX-verordening (Brussel I-bis)
 • Anti-piraterijverordening
 • E-commercerichtlijn
 • Handhavingsrichtlijn
 • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

II. Auteursrecht

A. Internationaal

 • Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst
 • Universele Auteursrecht-Conventie
 • WIPO Copyright Treaty; WCT
 • Internationaal Verdrag van Rome
 • WPPT-Verdrag

B. Europese Unie

 • Softwarerichtlijn
 • Satelliet- en Kabelrichtlijn
 • Auteursrechtrichtlijn
 • Volgrechtrichtlijn
 • Verhuur- en uitleenrichtlijn
 • Richtlijn beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten
 • Wijziging Richtlijn beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten
 • Richtlijn verweesde werken
 • Richtlijn collectief beheer
 • Voorstel Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt, toelichting
 • Voorstel Auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

C. Nationaal

 • Auteurswet
 • Besluit reprografisch verveelvoudigen
 • Vaststellingsbesluit nadere regels over verplichting tot betaling en hoogte van volgrecht
 • Wet op de naburige rechten
 • Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
 • Databankenwet
 • Auteurswet BES

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie