Kernbegrippen van de Algemene wet bestuursrecht

Bestuursorgaan, besluit en belanghebbende

  • Deze uitgave is leverbaar als:

  Omschrijving

  In dit boek worden de drie basisbegrippen uit de Algemene wet bestuursrecht besproken: bestuursorgaan, besluit en belanghebbende. De nadruk ligt hierbij op de beschrijving van het geldende recht. De basisbegrippen en de toepassingscriteria worden zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de jurisprudentie.

  Bestuursrecht wordt wel omschreven als het recht van, voor en tegen het overheidsbestuur. In deze omschrijving staat het overheidsbestuur centraal. Als we op het begrip overheidsbestuur inzoomen, blijkt dit zowel organisatorisch als functioneel te kunnen worden opgevat. Vanuit organisatorisch oogpunt gaat het om de vraag welke personen of instanties tot het overheidsbestuur kunnen worden gerekend. Deze vraag wordt in artikel 1:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) beantwoord. Tot het overheidsbestuur behoren de bestuursorganen als bedoeld in dit artikel. Functioneel gezien gaat het om de vraag wat het overheidsbestuur inhoudt. Deze vraag wordt in belangrijke mate beantwoord in artikel 1:3 van de Awb. Het besturen van de overheid komt met name tot uitdrukking in het nemen van besluiten als bedoeld in dit artikel. Bij het laatste element in de bovenstaande omschrijving gaat het om de rechtsbescherming tegen het overheidsbestuur. De door bestuursorganen genomen besluiten kunnen op grond van artikel 8:1 van de Awb door de bestuursrechter worden getoetst op rechtmatigheid. Maar uit dit artikel blijkt dat het recht om tegen een besluit beroep in te stellen alleen aan belanghebbenden als bedoeld in artikel 1:2 Awb toekomt.

  Inzicht in de genoemde kernbegrippen van de Awb is essentieel voor een verdere bestudering van het bestuursrecht. In drie hoofdstukken wordt daarom achtereenvolgens ingegaan op de begrippen bestuursorgaan, besluit en belanghebbende.

  Inhoudsopgave

  Hoofdstuk 1 – Het bestuursorgaanbegrip
  1. Inleiding
  2. A-bestuursorganen
  2.1 Rechtspersoon
  2.2 ‘Krachtens publiekrecht ingesteld’
  2.3 ‘Orgaan’ van een rechtspersoon
  3. B-organen
  3.1 Andere personen of colleges
  3.2 Enig openbaar gezag
  3.3 Publieke taak voldoende voor openbaar gezag?
  4. Uitgezonderde organen
  4.1 Art. 1:1, lid 2 Awb
  4.2 Art. 1:1, lid 3 Awb
  4.3 Art. 1:1, lid 4 Awb

  Hoofdstuk 2 – Het besluitbegrip
  1. Inleiding
  2. Een schriftelijke beslissing
  3.  Een rechtshandeling
  3.1  Een rechtshandeling
  3.2  Gevallen die op rechtshandelingen lijken, maar dat niet zijn
  3.3  Een beoogd rechtsgevolg
  3.4  Positief besluitbegrip
  4.  Een publiekrechtelijke rechtshandeling
  5.  Externe werking
  6.  De beschikking
  7.  Meldingenstelsels en het besluitbegrip

  Hoofdstuk 3 – Het belanghebbendenbegrip
  1. Inleiding
  1.1 Aanvraag
  1.2 Besluitvorming
  1.3 Toegang tot de bestuursrechtelijke rechtsbescherming
  1.4 Het bepalen van belanghebbendheid: bestuurlijke en rechterlijke taak
  2. Belanghebbende in de zin van het eerste lid
  2.1 Belang
  2.2 Eigen belang
  2.3 Persoonlijk belang
  2.3.1 De referentiegroep
  2.3.2 Besluiten van algemene strekking
  2.3.3 Besluiten met ruimtelijk (uitstralings)effect
  2.3.4 Concurrentie als criterium voor een persoonlijk belang
  2.4 Direct geraakt belang
  2.4.1 Voldoende causaal verband?
  2.4.2 Geen afgeleid belang
  2.5 Objectief bepaalbaar belang
  2.6 Actueel belang
  3. Belanghebbende in de zin van het tweede lid
  3.1 Toevertrouwde belangen
  4. Belanghebbende in de zin van het derde lid
  4.1 Vereiste van ‘rechtspersoonlijkheid’
  4.2 Vereiste van een voldoende specifieke statutaire doelstelling
  4.2.1 Algemene belangen in het bijzonder
  4.2.2 Collectieve belangen in het bijzonder
  4.3 Feitelijke werkzaamheden
  4.3.1 Feitelijke werkzaamheden in het kader van algemene belangenbehartiging
  4.3.2 Feitelijke werkzaamheden in het kader van collectieve belangenbehartiging
  4.4 Rechtstreeks geraakt belang bij het bestreden besluit.
  5. Het belanghebbendenbegrip te beperkt?

  Recensies

  Deze uitgave heeft nog geen recensie

  Schrijf een recensie