Strafrecht & Strafvordering 2017-2018

 • (red.)
 • Deze uitgave is leverbaar als:

Omschrijving

Deze wetseditie bevat wet- en regelgeving op het gebied van strafrecht en strafvordering zoals deze geldt op 1 mei 2017.

Cursief opgenomen o.a.: Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Stb. 2017, 82).


De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Inhoudsopgave

 • Wetboek van Strafrecht
 • Wet op de economische delicten
 • Opiumwet
 • Wet wapens en munitie
 • Wegenverkeerswet 1994
 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990)
 • Besluit alcoholonderzoeken
 • Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
 • Regeling bloed- en urineonderzoek
 • Regeling ademanalyse
 • Regeling voorlopig ademonderzoek
 • Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
 • Penitentiaire beginselenwet
 • Penitentiaire maatregel
 • Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
 • Reglement verpleging ter beschikking gestelden
 • Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
 • Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 • Wetboek van Strafvordering
 • Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)
 • Algemene wet op het binnentreden
 • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 • Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
 • Besluit DNA-onderzoek in strafzaken
 • Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvorderingen
 • Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties
 • Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie
 • Besluit slachtoffers van strafbare feiten
 • Uitleveringswet
 • Overleveringswet
 • Politiewet 2012
 • Besluit OM-afdoening
 • Transactiebesluit
 • Wet op de rechterlijke organisatie
 • Algemene wet rijksbelastingen
 • Register

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie