Beslag- en executierecht geschetst

  • Deze uitgave is leverbaar als:

  Soort uitgave: 

  ISBN: 9789069168074

  1e druk 2016

  Verschijningsdatum: 06-12-2016

  Pagina's: 170

  Beslag- en executierecht geschetst

  Omschrijving

  In deze uitgave in de Ars Aequi Geschetst reeks wordt het beslag- en executierecht behandeld.

  Het beslag- en executierecht vormt een belangrijk onderdeel van het Nederlandse burgerlijke procesrecht. Het regelt immers op welke wijze een schuldenaar zijn recht of aanspraak kan veiligstellen, afdwingen en effectueren.

  Deze bundel geeft een globaal overzicht van voormelde rechtsgebieden, waarbij de verschillende onderwerpen aan de hand van schema's worden geïllustreerd. De regelingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede de relevante Europese verordeningen vormen hierbij de grondslag. Tevens zal voor een nadere toelichting steeds worden verwezen naar relevante literatuur en jurisprudentie.

  Door de systematische wijze van bespreking en gebruik van praktische stroomschema's wordt een complex rechtsgebied inzichtelijk gemaakt. Daarmee vormt deze bundel een handzame leidraad voor de rechtenstudent en (beginnende) praktijkjurist.

  Inhoudsopgave

  1 Hoofdlijnen executierecht
  1.1 Inleiding
  1.2 Wettelijk kader
  1.3 Bij executie betrokken partijen
  1.3.1 De deurwaarder
  1.4 Executoriale titel
  1.4.1 Nederlandse rechterlijke uitspraak
  1.4.2 Buitenlandse rechterlijke uitspraak met exequatur
  1.4.3 In EU-lidstaat gewezen rechterlijke uitspraak onder de Brussel I-bis Verordening (herschikte EEX-Vo)
  1.4.4 Europese executoriale titel
  1.4.5 Europees betalingsbevel
  1.4.6 Beslissing in een Europese procedure voor geringe vorderingen
  1.4.7 Arbitrale uitspraken met exequatur
  1.4.8 Grosse van een proces-verbaal van een minnelijke schikking 
  1.4.9 Dwangbevel van de Nederlandse fiscus
  1.4.10 Authentieke akten
  1.5 Soorten executie
  1.5.1 Directe en indirecte executie
  1.5.2 Verhaalsexecutie en reële executie
  1.5.3 Beslagexecutie en parate executie
  1.5.4 Eigenlijke executie en oneigenlijke executie
  1.6 Kosten van executie
  1.7 Verjaring van de executiebevoegdheid
  1.8 Schorsing van de executie
  1.9 Executiegeschillen

  2 Indirecte executiemiddelen: Dwangsom en lijfsdwang 
  2.1 Dwangsom
  2.2 Lijfsdwang (gijzeling)

  3 Hoofdlijnen beslagrecht
  3.1 Inleiding
  3.2 Soorten beslag
  3.2.1 Executoriaal en conservatoir beslag
  3.2.2 Verhaalsbeslag en reëel beslag (tot afgifte of levering)
  3.3 Wettelijk kader
  3.4 Vatbaarheid voor beslag 
  3.5 Gevolgen van beslag
  3.5.1 Blokkerende werking
  3.5.2 Strafrecht en onrechtmatige daad
  3.5.3 Beslag schept geen voorrang
  3.6 Complicaties bij beslag
  3.6.1 Beslag en faillissement
  3.6.2 Beslag en beperkte rechten
  3.6.3 Samenloop van beslagen
  3.7 Risicoaansprakelijkheid van de beslaglegger
  3.8 Misbruik van beslag
  3.9 Einde van beslag

  4 Executoriaal beslag
  4.1 Inleiding
  4.2 Executoriale verhaalsbeslag
  4.2.1 Executoriaal beslag op roerende zaken (niet-registergoederen)
  4.2.2 Executoriaal beslag op rechten aan toonder en order, aandelen en effecten op naam
  4.2.3 Executoriaal beslag op onroerende zaken
  4.2.4 Executoriaal beslag op schepen
  4.2.5 Executoriaal beslag op luchtvaartuigen
  4.2.6 Executoriaal derdenbeslag
  4.2.7 Executoriaal alimentatiebeslag
  4.2.8 Executoriaal beslag onder de schuldeiser zelf (eigenbeslag)
  4.3 Verdeling van de executieopbrengst
  4.4 Executoriaal beslag tot afgifte
  4.4.1 Executoriaal beslag tot afgifte van roerende zaken (niet-registergoederen)
  4.4.2 Executoriaal beslag tot afgifte van een schip
  4.4.3 Executoriaal beslag tot afgifte van een luchtvaartuig

  5 Conservatoir beslag
  5.1 Inleiding
  5.2 Conservatoir beslag in het algemeen
  5.2.1 Het verlof van de voorzieningenrechter
  5.2.2 Hogere voorzieningen
  5.2.3 Reikwijdte van het beslagverlof
  5.2.4 Instellen van de eis in de hoofdzaak
  5.2.5 Opheffing van conservatoir beslag
  5.2.6 Conservatoir beslag wordt executoriaal
  5.3 Conservatoir verhaalsbeslag
  5.3.1 Conservatoir beslag op roerende zaken (niet-registergoederen)
  5.3.2 Conservatoir beslag op aandelen op naam en andere effecten
  5.3.3 Conservatoir beslag op onroerende zaken
  5.3.4 Conservatoir beslag op schepen
  5.3.5 Conservatoir beslag op luchtvaartuigen
  5.3.6 Conservatoir derdenbeslag
  5.3.7 Conservatoir beslag onder de schuldeiser zelf (eigenbeslag)
  5.4 Conservatoir beslag tot afgifte en levering
  5.4.1 Conservatoir beslag tot afgifte van roerende zaken en levering van goederen
  5.5 Overige conservatoire beslagen
  5.5.1 Vreemdelingenbeslag
  5.5.2 Maritaal beslag
  5.5.3 Bewijsbeslag
  5.6 Andere conservatoire maatregelen
  5.6.1 Verzegeling en ontzegeling
  5.6.2 Boedelbeschrijving
  5.6.3 Gerechtelijke bewaring
  5.6.4 Onderbewindstelling

  6 Europees beslagrecht
  6.1 Inleiding
  6.2 Brussel I-bis Verordening
  6.3 European Account Preservation Order (EAPO)
  6.3.1 Toepassingsgebied EAPO-Verordening
  6.3.2 De procedure voor het verkrijgen van een EAPO
  6.3.3 Uitvoering van EAPO
  6.3.4 Rechtsmiddelen
  6.3.5 Verschillen tussen EAPO en Nederlands conservatoir derdenbeslag
   
  Register van wetten en verdragen 
  Juriprudentieregister 
  Trefwoordenregister 
   
   
   
   

  Recensies

  Deze uitgave heeft nog geen recensie

  Schrijf een recensie