Van schuldsanering tot schone lei

Een praktische beschrijving van de Wsnp

  • Deze uitgave is leverbaar als:

  Soort uitgave: 

  ISBN: 9789069165417

  2e druk 2015

  Verschijningsdatum: 18-09-2015

  Pagina's: 208

  Van schuldsanering tot schone lei

  Omschrijving

  In de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) is een driejarige procedure geregeld die als doel heeft een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren voor de schuldeisers én de schuldenaar een schuldenvrije toekomst te bieden. Een mooie regeling dus die bijzondere aandacht verdient nu veel Nederlandse huishoudens te kampen hebben met schulden. Dit boek geeft een praktische beschrijving van het gehele Wsnp-traject en is onmisbaar voor iedereen die zich professioneel met de Wsnp bezighoudt.

  Deze tweede geheel herziene druk is een bewerking van de eerste druk van H.H. Dethmers uit 2005.

  Inhoudsopgave

  1. Inleiding 
  1.1 Plan van behandeling
  1.2 Het wettelijke kader
  1.3 Overeenkomsten en verschillen met faillissement

  2. Toegang
  2.1 Op wie kan de regeling van toepassing zijn?
  2.2 Wie kunnen het verzoek doen?
  2.2.1 De natuurlijke persoon zelf
  2.2.2 Burgemeester en wethouders
  2.2.3 Schuldeisers
  2.2.4 De gefailleerde natuurlijke persoon
  2.2.5 De natuurlijke persoon in surseance
  2.3 De gehuwde of geregistreerde partner
  2.4 De vennootschap onder firma (vof)
  2.5 Bronnen voor de beslissing
  2.5.1 Het verzoekschrift
  2.5.2 De gemeentelijke verklaring
  2.5.3 Niet-ontvankelijkheid en hoger beroep
  2.5.4 Het horen van de schuldenaar
  2.5.5 De visie van schuldeisers
  2.6 De beslissing

  3. Toelating
  3.1 Beslissingsmodel – toelatingsvereisten en afwijzingsgronden
  3.1.1 Niet kunnen voortgaan met het betalen van schulden (288 lid 1a)
  3.1.2 De goede trouw ten aanzien van het ontstaan of onbetaald laten van schulden (288 lid 1b)
  3.1.3 Naar behoren nakomen van uit de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen (288 lid 1c)
  3.1.4 De schuldsanering is al van toepassing (288 lid 2a)
  3.1.5 Poging tot buitengerechtelijke regeling niet uitgevoerd door een persoon of instelling bedoeld in art 48 lid 1 Wck (288 lid 2b)
  3.1.6 Onherroepelijke veroordeling ter zake van een misdrijf (288 lid 2c)
  3.1.6.1 Geldboete, Wet Mulder boete en Transactievoorstel/Strafbeschikking
  3.1.6.2 Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel
  3.1.6.3 Schadevergoeding(maatregel) ten behoeve van het slachtoffer/benadeelde partij
  3.1.7 Eerdere schuldsanering (288 lid 2d)

  4. Minnelijk dwangakkoord en voorlopige voorzieningen
  4.1 Minnelijk dwangakkoord
  4.2 Voorlopige Voorziening ex art. 287 lid 4
  4.3 Voorlopige Voorziening ex art. 287b (moratorium)

  5. Schuldenaar
  5.1 Inleiding
  5.2 De vervaltermijn
  5.3 Schuldprofielen
  5.3.1 Aanpassingsschulden
  5.3.2 Overlevingsschulden
  5.3.3 Overbestedingsschulden
  5.3.4 Compensatieschulden
  5.4 Verplichtingen schuldenaar
  5.4.1 Boedelafdrachten (art. 295) en afstaan boedelgoederen (art. 296)
  5.4.2 Maximaliseren van boedelafdrachten – inspanningsverplichting (art. 288 lid 1c)
  5.4.3 Verschaffen van inlichtingen (art. 327 jo. 105)
  5.4.4 Het niet-maken van nieuwe schulden (art. 350 lid 3 sub d)
  5.4.5 Nakomen van afspraken
  5.4.6 Verplichting toestemming vragen
  5.4.7 Coöperatieve opstelling en fatsoenlijk gedrag
  5.5 Handelings(on)bevoegdheid
  5.6 Beschouwing
  5.7 Inkomensbeheer
  5.7.1 Beheer boedelinkomsten
  5.7.2 Beheer privé-inkomsten
  5.7.3 Beschermingsbewind
  5.7.4 Budgetbeheer en bijstand

  6. Boedel
  6.1 Afbakening
  6.2 De levensverzekering
  6.3 Schade-uitkeringen
  6.4 Erfrechtelijke aanspraken
  6.4.1 Aanvaarding
  6.4.2 Onterving
  6.4.3 Onder bewindstelling
  6.4.4 De langstlevende echtgenoot
  6.5 Relatie en boedel
  6.5.1 Gemeenschap van goederen
  6.5.2 Het verrekenbeding
  6.5.3 Privévermogen
  6.6 Woning
  6.7 Voortzetten beroep of bedrijf
  6.8 Paulianeus handelen
  6.9 Procedures

  7. Vrij te laten bedrag
  7.1 Buiten schuldsanering: loonbeslag en beslagvrije voet
  7.2 Vaststelling van het vrij te laten bedrag
  7.3 Woonsituatie
  7.4 Inkomen
  7.5 Inkomsten in verband met meerderjarige inwoners
  7.6 Woonkosten
  7.7 Reserverings- en arbeidstoeslag
  7.8 Ziektekosten
  7.9 Auto- en reiskosten
  7.10 Kosten kinderopvang
  7.11 Studiekosten
  7.12 Alimentatie
  7.13 Het Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen

  8. Schuldeisers
  8.1 Verhaalsrechten buiten schuldsanering
  8.2 De positie van schuldeisers in schuldsanering
  8.3 Opschortingsrecht overeenkomsten
  8.4 Hoofdelijke verbondenheid en borgtocht
  8.5 Pand- en Hypotheekrecht
  8.6 Schulden uit de Wet studiefinanciering 2000
  8.7 Retentierecht
  8.8 Leveranties van gas, water, elektra en verwarming
  8.9 Opzegging huur en ontruiming van de woning
  8.10 Verrekening
  8.11 Recht van reclame
  8.12 Eigendomsvoorbehoud
  8.13 Afkoelingsperiode

  9. Rechtbank en rechter-commissaris insolventies
  9.1 Inleiding
  9.2 De beslissingen in eerste instantie door de rechtbank
  9.3 Rechter-commissaris insolventies
  9.4 Onderzoekshandelingen rechter-commissaris
  9.4.1 Het verhoor van schuldenaar
  9.4.2 Het verhoor van getuigen
  9.4.3 Voorzieningen ter beveiliging van de belangen van crediteuren
  9.4.4 De benoeming van deskundigen
  9.5 Preventief toezicht rechter-commissaris: verlenen van goedkeuring, toestemming of machtiging aan de bewindvoerder
  9.6 Beslissingen van de rechter-commissaris
  9.7 Klachten tegen de bewindvoerder
  9.8 De rechtbank beslissend in hoger beroep
  9.9 Hoger beroep en cassatie

  10. Bewindvoerder
  10.1 Taakstelling bewindvoerder
  10.2 Kwaliteitseisen bewindvoerder
  10.3 Beloning
  10.4  Huisbezoek
  10.5 Postblokkade
  10.6 Boedelrekening
  10.7 Communicatie met schuldeisers
  10.8 Openbare verslaglegging
  10.9 Procesbeheer
  10.10 Aansprakelijkheid

  11. Verificatie en de (pro forma) verificatievergadering
  11.1 Het onderzoek ter verificatie
  11.2 De grondslag voor erkenning
  11.2.1 De verbintenis onder tijdsbepaling
  11.2.2 De voorwaardelijke verbintenis
  11.2.3 Toekomstige vorderingen
  11.2.4 Vorderingen uit publiekrechtelijke rechtsfeiten
  11.2.5 Dwangsommen
  11.2.6 Rente
  11.3 De positie van de vordering
  11.4 De (pro forma) verificatievergadering
  11.5 Renvooiprocedure

  12. Akkoord
  12.1 Inleiding
  12.2 Wie biedt het akkoord aan?
  12.3 Percentage- en liquidatieakkoord
  12.4 Tijdstip van indienen
  12.5 Communicatie met de schuldeisers
  12.6 Akkoordbehandeling
  12.7 Homologatie en afwikkeling
  12.8 Ontbinding van het akkoord

  13. Uitdeling
  13.1 Moment van uitdeling
  13.2 De (informele) uitdelingslijst
  13.3 Verzet door de niet-geverifieerde schuldeiser
  13.4 Boedelschulden
  13.5 Rangregeling
  13.6 Uitdeling en nagekomen baten
  13.7 Rekening en verantwoording

  14. Termijn en beëindiging schuldsanering
  14.1 De beëindiging na de reguliere termijn van drie jaar of na verlenging van de termijn, met of zonder schone lei
  14.1.1 De schone lei
  14.1.2 Einde schuldsanering door verbindend worden slotuitdelingslijst
  14.2 De beëindiging met verkorting van de termijn, met schone lei
  14.2.1 Verkorting looptijd, geen boedelactief (vereenvoudigde afwikkeling)(354a)
  14.2.2 Verkorting looptijd, wel boedelactief (art. 349a lid 3)
  14.3 De tussentijdse beëindiging, zonder schone lei
  14.3.1 Alle schulden kunnen worden voldaan ( 350 lid 3a)
  14.3.2 De betalingen kunnen worden hervat (350 lid 3b)
  14.3.3 Niet naar behoren nakomen verplichtingen of uitvoering frustreren (350 lid 3c)
  14.3.4 Nieuwe schulden maken (350 lid 3d)
  14.3.5 Schuldeisers benadelen(350 lid 3e)
  14.3.6 De schuldsanering is ten onrechte uitgesproken (350 lid 3f)
  14.3.7 Niet (meer) aan de verplichtingen willen voldoen ( 350 lid 3g) – spijtoptantenregeling
  14.3.8 Overlijden schuldenaar
  14.4 Eindigen door faillissement
  14.5 Ontneming van de schone lei

  Gebruikte afkortingen en verkort aangehaalde literatuur
  Bijlage I: Verwijzingen in de Wsnp naar het faillissement

  Recensies

  Deze uitgave heeft nog geen recensie

  Schrijf een recensie