• Deze uitgave is leverbaar als:

Omschrijving

Goederenrecht geschetst biedt een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht. De hoofdlijnen worden verduidelijkt met handige schemas, zodat de contouren van de studiestof zich snel helder aftekenen. Deze heldere structuur kan het inzicht bieden dat op andere wijze niet doorbrak.
Deze formule functioneert optimaal als aanvulling op en hulpmiddel bij de bestudering van goederenrechtelijke leer- en handboeken, maar is ook zeer geschikt voor zelfstandige bestudering door een ieder die gefragmenteerde kennis op het gebied van het goederenrecht bezit, maar het overzicht ontbeert.

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2 Terminologie
2.1 Goederen
2.2 Zaken
2.3 Vermogensrechten
2.4 Afhankelijke rechten
2.5 Beperkte rechten
2.6 Registergoederen

3. Eigendom
3.1 Inleiding
3.2 Aard
3.3 Subject
3.4 Object
3.5 Inhoud
3.6 Beperkingen
3.7 Handhaving

4. Bezit en houderschap
4.1 Algemeen
4.2 Rechtsgevolgen
4.3 Bezitsverkrijging en -verlies
4.4 Verkrijging van bezit door middel van een tussenpersoon
4.5 Gevolgen goede trouw

5. Verkrijging en verlies van goederen
5.1 Verkrijging van goederen
5.1.1 Algemeen
5.1.2 Bijzondere wijzen van originaire verkrijging
5.2 Verlies van goederen

6. Overdracht
6.1 Algemeen
6.2 Overdraagbaarheid
6.3 Vereisten art. 3:84
6.3.1 Geldige titel
6.3.2 Beschikkingsbevoegdheid
6.3.3 Levering
6.4 Varianten
6.4.1 Levering van een toekomstig goed
6.4.2 Overdracht onder opschortende en ontbindende voorwaarde
6.4.3 Eigendomsvoorbehoud
6.4.4 Reclamerecht
6.4.5 Gevolgen van gewone ontbinding

7. Gebreken in de overdracht: derdenbescherming en bekrachtiging
7.1 Derdenbescherming
7.2 Art. 3:86
7.3 Art. 3:88
7.4 Bescherming registervertrouwen
7.5 Samenloop
7.6 Bekrachtiging

8. Verhaalsrecht op goederen
8.1 Inleiding
8.2 Object verhaal
8.3 Paritas creditorum
8.4 Voorrang
8.5 Voorrechten
8.6 Retentierecht
8.7 Fiscus

9. Pand en hypotheek
9.1 Inleiding
9.1.1 Partijen
9.1.2 Objecten
9.1.3 Gezekerde vordering
9.1.4 Totstandkoming
9.1.5 Kenmerken
9.2 Pand
9.2.1 Geldige titel
9.2.2 Beschikkingsbevoegdheid
9.2.3 Vestigingshandeling
9.2.4 Verpanding van toekomstige goederen
9.2.5 Uitwinning
9.2.6 Tenietgaan
9.3 Hypotheek
9.3.1 Geldige titel
9.3.2 Beschikkingsbevoegdheid
9.3.3 Vestigingshandeling
9.3.4 Uitwinning
9.3.5 Tenietgaan

10. Gemeenschap
10.1 Algemeen
10.2 Ontstaan
10.3 Inhoud
10.4 Rechten en plichten
10.5 Einde

11. Burenrecht

12. Mandeligheid
12.1 Algemeen
12.2 Ontstaan
12.3 Rechten en plichten
12.4 Einde
12.5 Vergelijking met eenvoudige gemeenschap

13. Erfdienstbaarheden
13.1 Algemeen
13.2 Ontstaan
13.3 Inhoud
13.4 Rechten en plichten
13.5 Wijziging en einde
13.5.1 Wijziging en opheffing
13.5.2 Splitsing van erven
13.5.3 Beëindiging
13.6 Vergelijking met kwalitatieve verplichting en kettingbeding
13.6.1 Kettingbeding
13.6.2 Kwalitatieve verplichting

14. Appartementsrechten
14.1 Algemeen
14.2 Ontstaan
14.3 Inhoud
14.4 Rechten en plichten
14.4.1 Rechten van appartementseigenaren
14.4.2 Rechten van de VvE
14.5 Wijziging en einde
14.5.1 Wijziging
14.5.2 Einde

15. Vruchtgebruik
15.1 Algemeen
15.2 Ontstaan
15.3 Rechten en plichten
15.3.1 Bevoegdheden met betrekking tot de aan vruchtgebruik onderworpen goederen
15.3.2 Verplichtingen van de vruchtgebruiker
15.4 Einde

16. Erfpacht
16.1 Algemeen
16.2 Ontstaan
16.3 Inhoud
16.4 Rechten en plichten
16.4.1 Rechten van de erfpachter
16.4.2 Verplichtingen van de erfpachter
16.5 Wijziging en einde
16.5.1 Onvoorziene omstandigheden
16.5.2 Einde

17. Opstal
17.1 Algemeen
17.2 Ontstaan
17.3 Inhoud
17.4 Rechten en plichten
17.5 Einde

Recensies

Deze uitgave heeft nog geen recensie

Schrijf een recensie